Claus

Lund

Stephensen

Født ca. 1752

Gift 1780 med Isabella Allan
a. Sara Marie f. ca. 1781
b. Anne Margretha f. ca. 1782

Død 21.12.1818

Ezekiel Aaseth
Claus Stephensen

Fra Molde bys historie bd. 1 av Niels de Seve
Skipper Ezekiel Aaseth bodde i Molde og var gift med søster av Claus Stephensen.  I 1790 lå han i Irland med trelast, skuta var lekk og reparasjoner meget kostbare, så han reparerte bare det nødvendigste. «Det gjør meg vondt å innberette at skipet er i slett forfatning», rapporterte han til rederen.  Frakt var ikke å få i Irland, så han dro til Liverpool. «Skulle jeg gå hjem nå, blir mitt tap altfor stort.» I Liverpool sluttet han frakt til Genua og Livorno; han skulle ha 100 pund og selv bære alle utgifter. «Jeg skal, om Gud vil, være ferdig til å gå herfra 10. november, men jeg må dessverre meddele Dem at alle mine folk er bortrømte, så jeg er nå alene ombord».  De engelske matrosene i handelsflåten ble ofte presset til krigsflåten, så norske matroser ble budt store hyrer på engelske skip, oppimot det dobbelte av norske hyrer.  Men Aaseth hadde et håp der han lå i Liverpool med en ikke særlig lønnsom frakt foran seg og helt uten mannskap: «Jeg håper at krigen snart bryter ut mellom England og Spania, så skal vi, med Guds hjelp, fortjene hva vi forliser nå.» - Aaseth kom ikke av gårde til Middelhavet.  Første hindring var at de som hadde fraktet skipet, protesterte da de fikk se det. «Her blir ikke tørt brød å fortjene med mindre skipet er i skikkelig stand.» Så måtte han ta opp lån mot pant i skuta og få reparert.  Men da han skulle ut fra Liverpool, møtte han svær sjøgang like utenfor, gikk på grunn med losen ombord, måtte losse varene og gå i dokk. «Skjebnen er meg ganske ublid.» Fra rederen hørte han ingenting.  Han hadde bedt om penger, bedt rederen forstrekke hans kone med litt penger og spurt om forbindelser i Holland som han kunne trassere på.  Det ble den danske konsulen som hjalp ham med den nye reparasjonen.  Skipet var nå belånt til øverste grense med 10 % bodmeripremie, men det var iallfall i god stand.  Det gikk et par bra turer mellom England og Kontinentet.  Men så, på tur fra Rostock til Liverpool, drev kontrari vind ham til Risør.  Der gikk han på grunn, måtte losse lasten og reparere.  Avslutningen på turen er ukjent.  Sikkert er at det ble brudd mellom skipper og reder.  Aaseth kom tilbake til kone og barn i Molde i 1793, kjøpte en liten brigg, dro med vanlig klippfisklast til Barcelona, og derfra helt over til Vestindia.  På den reisen døde han.  Briggen var beheftet med så mye gjeld at det ikke ble noe til overs til dødsboet, hverken for skip eller for frakt.

Fra hele denne særmerkte sjøfartsperioden i Moldes økonomiske historie, er brevene fra Ezekiel Aaseth de eneste forretningsbrev som er kjent.  De er ikke skrevet til en Molde-reder, og de forteller om seilinger og forretninger som er uheldigere enn vanlig var.  Men de gir oss riktige forestillinger om en del av en skippers oppgaver, og om hvilke opplevelser både skipper og mannskap kunne møte når de seilte i internasjonal fraktfart.

Om skipperne var de viktigste personer i sjøfartsnæringen, så var matrosene de fleste, også i Molde.  Under folketellingen i 1801 bodde det 4 skippere, 3 styrmenn, 2 skipstømmermenn og 17 matroser i byen.  Her er bare tatt med sjøfolk i utenriksfart.  Skipper Aaseths bekymringer da han lå mannskapsløs i Liverpool, forteller at matrosene ikke var stabile ombord på hjembyens skuter heller, men skuter som regelmessig lå hjemme om vinteren, hadde likevel lettere for å beholde mannskapet.

Branntakst for Molde 1767 - 1787

Gotlieb Friderich Lange
Claus Stephensen

Branntakst for Molde 1767 - 1787

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

126

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

500

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

150

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

100

1000

1777

119

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

350

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

100

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

50

1 Dito

N7

50

800

1786

119

Lange og hustrue døde, huset kjøpt og beboes av Claus Stephensen

1787

110

Claus Stefensen

En Vaane Bygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

300

En side Bygning af tømmer bestaaende af Fæehuus og Høe Huus med steen Tag

N2

80

Et Stabur af tømmer 2 Etager med torve Tag

N3

100

Et stort Nøst med een Sval og steen Tag

N4

100

En borgestue med Ildhuus og 2de Kamre, en Etage og steen Tag

N5

100

En stoer Søe Boed af tømmer 3 Etager med steen Tag

N6

200

880

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 14/4 1789

William Allan d.y.
Henrich Øwre
Claus Lund Steffensen
Petter Møller 
Anne Margrete sal Allan

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 14/4 1789 har William Allan ... Henrich Øwre og Claus Lund Steffensen for deres paa en af ham udstedte Vexelobligation af D.D: til Sr. Petter Møller - Molde på 1179 Rd 61 sk. - givne Caution pandtsat dem med 1ste Prioritets Ret 800 Td spansk Salt som i denne Maaned er hjemført i Cpt. Greweis førende skib og er indlagt til opbevaring i min Moder Mdm Anne Margrete sal. Allans paaboende her i Molde - Aflyst 3/5 1790.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1799 27/3

Capt Atløfsen
Mad. Øwre
Jomfru Øwre
Sara Stephensen
Hr. Stephensen
Apotheker Blix
Hr. Gelmeyden

Molde Kirkebog 1799 27/3 døbt Hr. Capt Atløfsens Barn : Anna Margaretha : sp. Mad. Øwre, Jomfru Øwre, Jfr. Sara Stephensen, Hr. Stephensen, Hr. Apotheker Blix, Hr. Gelmeyden.

Kilde: Collin

Molde kirkebog 1801 18/2

Niels Leth
Andrea Møllenphort Leth
Frue Brochdorph
Madm. Lahusen
Jomfru Ræder
Amtmand Sommerfeldt
Lars Dahl
Grindberg

Molde kirkebog 1801 18/2 døbt Barnet Johan Wilhelm. foreldre Hr. Casserer Niels Leth og Andrea Møllenphort Leth. Tls. Frue Brochdorph, Madm. Lahusen, Jomfru Ræder, Hr. Amtmand Sommerfeldt, Hr. Lars Dahl, Hr. Grindberg.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 Bolsøe Romsdals Amt Molde Ud Paa Gaarde No 108

Claus Lund Stephensen
Isabella Allan
Sara Maria
Anne Margaretha
Daniel Resk
Maren Magdalena Pultz
Jacob Gieldmeiden
Knud Knudsen
Berethe Endresdtr.
Anne Svendsdatter
Maren Pedersdatter
Wivica Fietzens

Folketelling 1801 Bolsøe Romsdals Amt Molde Ud Paa Gaarde No 108
Claus Lund Stephensen, Huusbonde, 49 år, Kiøbmand og hans kone Isabella Allan, 40 år. deres første ægteskab.
Deres børn: Sara Maria, 20 år, ugift og Anne Margaretha, 19 år, ugift.
Opfostringsbarn Daniel Resk, 14 år.
Huusjomfrue Maren Magdalena Pultz 20 år, ugift.
Logerende Johanna Wedeche, 13 år.
Jacob Gieldmeiden, 26 år, ugift Fuldmægtig.
Tjenestefolk Knud Knudsen, 30 år, Berethe Endresdtr., 28 år og Anne Svendsdatter 34 år, alle ugift.
Maren Pedersdatter 70 år, ugift.
Wivica Fietzens, 63 år, ugift, nyder fledføring

Kilde: Digitalarkivet