Anders

Hansen

Stoerholmen

 

 

 

Skatteydere i Vaagø Otting 1694 - 1696

Olle Danielsen
Anders Hansøn

Vaagø Otting: Blandt de Skat lagde for 1694 oc 1695 var den førstnævnte Olle Danielsens Enke; 1696 er Anders Hansøn den førstnævnte (maaske denne gift med Enken?) - se Skatteydere i Vaagø Otting.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 102 : 1698 28/6

Anders Hansen Storholmen 
Iver Bendixsen Male

Romsdals Tingbog 2 p. 102 : 1698 28/6 Ting paa Bjørnsund for Vaagø Otting - hvor Anders Hansen Storholmen oc Iver Bendixsen Male indsefnet efterfølgende som til sal. Olle Danielsen Stervboe ere skyldige etc.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 115 : 1699 14/1

Arent Isachsen
Anders Hanson Stoerholmen
Olle Danielsen
Arent Olsen Fætten
Frands Lund

Romsdals Tingbog 2 p. 115 : 1699 14/1 Ting for Vaagø Otting - forkyndt Arent Isachsens Afkald, given Anders Hanson Stoerholmen for det Formynderskab hans Formand Olle Danielsen for hannem haft haver - Dat. Storholmen 5/4 1698 oc undertegnet af Arent Olsen Fætten og Frands Lund.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10

Henning Smit
Anders Hansen Stoerholm
Hans Jørgensen Carsten
Iver Bendixsøn Mahle
Johan Lef
Amtmand Nobel
Anders Rasmussen

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10 Ting paa Bue Fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde ladet indkalde Sr. Anders Hansen Stoerholm til at djive Forklaring om de 200 Rdlr. som blev nedsat af sahl. Hans Jørgensen Carstens hos Iver Bendixsøn Mahle, som skulde uddeles og betales til de af Borgerne som hafde tilgode for deres umage med det af Skipper Johan Lef af Kjøbenhavn førte og forulykkede Skib, hvilke Penge Sr. Anders Hansen |:efter Smithes Sigende:| skal have bemægtiget efter egen Behag at uddele, og Henning Smit ikkun den tilkommende halve Del ungrfahr, aflagt. Sr. Anders Hansen mødte og fremlagde rigtig forkynelse og Regnskab for de foranførte 200 Rdlr., som han annammede at uddele, saa blev og fremlagt Hr. Amtmand Nobels Resolution, som henviser dennem til sal. Hans Jørgensen Carstens Stevboe, at sal. Sorenskriver Anders Rasmussen paa Skiftet vilde gjøre Udlæg - thi kjendes for Ret og biligt at Sr. Smit tilligemed de ermelte 2de Mænd af Sunde de pretenderede 18 Rdlr. 3 ort 4 sk. udj Stervboet efter sal. Hans Jørgensen søger og om der intet for dennem kan være Tilstrækkelig, de efter Paakomst at nyde deres Dehl af de 200 Rdlr,, som Anders Hansen Storholm uddelet haver og da i saa maade pro quota skade at lide. - Omkostningerne ophæves paa alle Sider.

Sorenskriver Anders Rasmussen døde Slutten 1706 eller strax i 1707.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1708 28/6

Anders Hansen Storholmen

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1708 28/6 Ting for Vaagø, - blandt de der udlagdes Skat til Kongen var Anders Hansen Storholmen - 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 pg. 101 : 1709 14/3

Anders Hanssøn (Juell?)

Romsdal Skifteprt. 5 pg. 101 : 1709 14/3 Skifte paa Vasenden i Vaagø Otting hvor Sr. Anders Hanssøn fordrer - 1 Rdlr. - 16 sk. - maaske identisk  med Anders Hansen Juell. - kfr. Juell.

Kilde: Collin