Sara

Hansdatter

Tausan

 

Gift med Nicolai Engelhart
a. Hans
b. Andreas
c. Bastian
d. Jacob
e. Thomas
f.  Elisabeth
g. Bergitha
h. Gidschen (1712 - 1727)
i.  Anna

Død 23.03.1741

Lars Nannestad
Christoffer Jensen Nannestad
Karen Tønnesdatter Onrow
Elisabeth Engelhart
Nicolai Engelhart
Sara Tausan
Nannestad, Lars - F. 1692 i Eidsberg. - Sønn av sogneprest i Eidsberg Christoffer Jensen Nannestad og Karen Tønnesdatter Onrow. - Uoff. ved 2. S.fjeldske drag.regt. 1712.- Uoff. ved 2. Trondhj. nasj. inf. regt.s  1714. - Sek.lnt. ved samme regt.s Eritsfjordske komp. 15(8 1718.
   Redusert 1/11 1720 og satt på vartpenger. - Atter ansatt, nu som pr. ltnt. ved samme regt.s Vikske komp. 13/9 1723. - Kpt.lnt. ved Sverdalske livkomp. 8/12 1727. - Kpt.s kar. 14/10 1733. - Virk. kpt. ved samme regt. og chef for Gagnatske komp. 4/11 1733. -  Sek.maj. 31/7 1744. - Virkl. maj. 22/3 1747. - Obl.s kar. 14/3  1753. - Virk. obl. 12/5 1750.- Hadde fremdeles Gagnatske komp. -
   Ved kgl. res. 17/10 1759 meddelt avskjed med bibehold av sin "Stabs-Gage 250 Rdl." - Død 21/4 1766 i Ørland, Storforsen. - Gift 18/10 1724 med Elisabeth Engelhart, f. 1704, død 24/4 1766 i Ørland, Storfosen, datter av sogneprest til Veøy Nicolai Engelhart og hustru Sara Tausan. - 11 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Miltærbiografier den norske hærs officderer. 

Romsdals Skifteprt 6. p.122 : 1719 20/6

Sara sal. Hr. Nicolay

Romsdals Skifteprt 6. p.122 : 1719 20/6 Skifte paa Eidsvaagen i Erisfjord Otting hvor "Sara sal. Hr. Nicolay fordrer for 1718 2 ort 16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt 6. p.140 : 1719 12/10

Sara sal. Nicolai Engelhart

Romsdals Skifteprt 6. p.140 : 1719 12/10 paa Molde Ladestred hvor Sara sal. Nicolai Engelhart fordrer 1 - ; 1719 10/12 Skifte i Røven Otting hvor Prest Enken i Wedøe fordrer 1 - -;

Kilde: Collin

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8

Anders Lem
Peder Olsen Strøm
Iver Myhlenphort
Nicolai Engelhart
Sara Hansdatter Tausan 
Hans Engelshart
Andreas Engelhart
Bastian Engelhart
Jacob Engelhart
Thomas Engelhart
Elisabeth Engelhart
Bergitha Engelhart
Gidske Engelhart
Anna Engelhart
Mentz Ascanius
Otto Friis
Lektor von Westen
Gjert Mumme
Erik Leganger
Jørgen Mejer
Eilert Hagerup
Eilert Hagerup
Børge Eeg

 

Insxkripsjoner:
A.E.H.L.S.D
A.E.H
L.D.S
D.L.W
P.S.S.S
A.T
C.M.D
D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8 var vi underskrevne Anders Lem Provst ofver Romsdalen og Sogneprest til Gryttens Menighed, Hr. Peder Olsen Strøm Sogneprest til Borgens Menighed og Hr. Iver Myhlenphort Medtjener til Gryttens Menighed paa Rettens Vegne forsamlede udj Kaaberholmen at holde Skifte og Deling mellem Hr. Nicolai Engelharts efterladte Enke Mad. Sara Hansdatter Tausan og Børn: Hans Engelshart, Andreas Engelhart, Bastian Engelhart, Jacob Engelhart, Thomas Engelhart, Elisabeth Engelhart, Bergitha Engelhart, Gidske Engelhart og Anna Engelhart. - Tilstede Hr. Mentz Ascanius Sogneprest til Nesset, som Enkens Lagværge.
Registreret Guld: en Guldkjede wgt. 2 1/2 Lod a 2 Rd. - 25 - ; nok 1 Do v 2 1/2 Lod a 10 Rd. - 25 -; Nok et Stykke Guldkjede og 2 Dukater 2 1/2 Lod - 25; 1 Rosenobel 4 pr. Guldnebber ? et Stykke og Een Guldknap som tilsammen vejer op 2 1/2 Lod - 25; 1 Signet GuldRing v. 1/2 Lod - 5; 1 Par Guldknapper som H. Engelhart har faaet - 5; 1 ægte Perlebaand  v. 1 Lod - 10; tils. 120;
Sølv: 1 Sølvkande vg, 60 Lod a 1 Sld - 40; 1 mindre Do. 32 Lod a 1 Sldr - 22; 1 do mindre 24 Lod a 1 Shldr - 16; 1 Sølvskaal vg. 32 1/2 Lod a 1 Shlr. - 21-2-16; 1 confect Fad 14 Lod a 1 Shldr.  9 - 18; 1 mindre do. 7 1/8 Lod a 1 Shldr.  4 - 3; 1 Sølfsaltkar 18 Lod a 1 Shldr. - 12 -;  1 dreven Sølvtallerken 7 1/4 Lod a 1 Shldr. 4-3-8;; 1 Sølvbeger 11 1/4 Lod - 1 Shldr. - 7 - 2; 1 mindre do wg. 8 3/4 L a 1 Sldr. . 5-3-8; 1 Do forgylt inden udj 5 3/4 Lod a 3 ort - 1-2-18; 1 liden Kalk og Disk 4 2/4 Lod a 1 Sldr. - 3 - ;1 Sølfskeder med A.E.H.L.S.D 1680 inskr. 13 Lod a 1 Sldr. - 8 - 2 - 16, nok 4 dito med A.E.H og L.D.S. 1670, 1671; 1675 vigt. 12 1/2 Lod a 1 Sldr. - 5-3-8; 2 do. inskr. A.W. : 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do. med D.L.W. 7 1/2 Lod a 1 Sldr. - 4-3-8; 2 do med P.S.S.S 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do med A.T. og C.M.D. 6 3/4 Lod a 1 Slr - 4-2; 3 do med D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D vægt tilsammen 9 Lod a 1 Sldr. - 6 ; 1 Par Sølfskaftet Kniver ungefahr 4 Lod a 1 Sldr, - 3 - 2 - 16; 1 Sølflaget Krus - 4 - 2; Tilsammen 203 -- 8 sk.
Boets tilstaaende Gjeld: Resterende Løn for Hospitalkirkens Betjening i Naadens Aaret, hvor Capellanen Hr. Otto Friis nyder naar de indkommer 10 Rd. og kommer dette Stervbo til gode de øvrige 40 Rd. ; Restansen hos Bønderne paa Mensalgodset som kan formodis at være nogenlunde vis- 30 Rd.
Enken fremlagde en Regning efter Fortegnelse paa de til et Skolehus i Vedø Gjeld gifne og indsamlede Penge dateret Wedøen af 29 Juni 1717 og indestaaende af Lektor von Westen og Enkens sal. Mand Hr. Nicolai Engelhart udj hvilken Regning Sal. Hr. Engelhart tilstaar at have bemelte Dato af von Westen til sig annammet samme indsamlede Penge som giør in alles 101 - 2;
Ærverdige Hr. Gjert Mumme hafde Sønnen Bastian Engelhart i nogle Maaneder i sit Hus og informerede ham, for hvilket han ei resterende Betaling, uden at bekomme Afdødes Lovbog, som er vurderet til 4 Rdlr., som blev ham leveret og foræret.
udj Stervboet indlagde Hr, Erik Leganger en fordring stor 37 Rd. 3 ort 2 sk. som han efter Sorenskriveren og Mænds Besigtiglse paa Wedøe Præstegaard og den Gaard Vig pretenderer udj Aabodsfald, til hvilken Fordring Enken og hendes Lagværge svarer hun vergrer ikke at  svare til denne Aabodsfad, i hvorved der udj kan endel disputeres, særdeles den Aabod som er lagt på Rødstuen, hvilken ikke tilhører Præstegaarden og desforuden endel at være for høit sat, og saasom denne Besigtigelse var holden mer end et halvt Aar efter Naadens Aarets Forløb, kand vel et og andet smaatt paa Husene siden den Tid være forfaldet som Enken ikke tilkommer med rette at svare, hvorom vel i Mindelighed kan komme tilrette, men overalt paastaar Enken  at hun dermed har større Fordring udj de paa Wedøe Præstegaard staaende Overbygningshuse, saasom den røde Stuelaan, hvilken paa Skiftet efter Sal. Hr. Jørgen Mejer var wurderet for 120 Rdlr. i nok et ganske af ny opbygd Hus i Gaarden,: Et lidet Studere Cammer og spisecammer ved Dagligstuen,  udj hvilke Huse Enkens sal. Mand har betalt noget, og noget skulde komme i Aabod efter venlig forening mellem hendes sal. Mand og Lector von Westen og som Hr. Leganger vegrer at godtgjøre noget udj de Huse før han ser nogen Rigtighed eller Bevislighed derfor, at de Huse ei skal være Præstegaarden tilhørende og at de af Lector von Westen til hans Successor sal. Hr. Engelhart er overdragen, altsaa derfor faar man derom søge hos Vedkommende, hvorfor Skifteretten billigt erakter, at som Enken formente Ret og Eiendom udj formelte Huse, som hun og lover med forderligste skal ske paa det hun jo for herom kan komme til forening, saa paastaar Enken, at denne Aabodsfalds fordring maa imidlertid paa en......... og forpligte sig aldri at være til den ansvarlig i alle Tilfælde.
Boets Midler 1087 Rdlr. 3 ort 4 sk. : Gjeld 217 Rdlr. 2 ort 5 ak. Til Deling 870 Rdlr.15 sk. = Enkens Lod 453 Rd - 7 sk., hver Søn 62 Rd 15 sk., Søster 31 Rdlr. 7 sk.
For ældste Søn Hans Engelhart har Hr. Mentz Ascanius Pastor til Næsset og som hidtil har havt han hos sig, paataget sig at være Formynder
For andre ældste Søn Andreas Engelhart paatager sig  Hr. Peder Strøm Pastor til Borgens kald, som og har til denne Tid havt denne udj sit Hus.
For tredje ældste Søn Bastian Engelhart sættes Hr. Eilert Hagerup, Pastor til Calundborg, so alt for mer enn et Aar siden har taget samme Myndling udj sit Hus at forsørge - For 4de Søn Jacob Engelhart sættes Kgl. Majst. Foged Signr. Børge Eeg som og i Aprilis Tilstede annamede Barnet i sit Hus for at forsørge.
Moderen blev Formynder for Døttrene.
Skiftet er sluttet dateret i Kaaberholmen dj. 23 Septembris 1721

Kilde: Collin

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit

Ottho Friis
E. Leganger
Anna Chirstina
Madme. sal. Hr. Engelharts
Mille Susanna Munthe
Anna Catharina Meyer
Lieutenant Nannestad
Hans Engelhardt

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit i Veø kirke døbte Hr. Ottho Friis min (E. Leganger) lille Datter: Anna Chirstina - tls. Madme. sal. Hr. Engelharts, Demoiselle Mille Susanna Munthe, Demoiselle Anna Catharina Meyer, Lieutenant Nannestad, Studios Hans Engelhardt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 dom 16. Trinit

Erich Leganger
Madme sal. Hr. Engelhart
Hans Engelhart

Veø Kirkebog 1724 dom 16. Trinit døbt i Vedø Kirke Hr. Erich Legangers Dttr. : Madme sal. Hr. Engelhart, Studios Hans Engelhart.

Kilde: Collin

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 705 : 1741 20/4

Jacob Lund
Lars Leganger
Sara Tausan
Nicolai Engelhart
Capitaine Nannestad

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 705 : 1741 20/4 var Prosten over Romsdal Prosti Hr. Jacob Lund og Lars Leganger , Capellan til Vedø Kald samlede i Copperholmen for at registrere efter Madame Sara Tausan Enke efter sal. Hr. Nicolai Engelhart tilstede Capitaine Nannestad paa egne og medarvingers Vegne.
Registreret: Enkens før beboede Gaard Copperholmen, skyld 12 mrkl., med Huse som de nu befindes, samt 2de Kakkelovne udj Husene den ene med en Jern ... ganske god, den anden litt ringere tilsammen vurderet - - 70 Rdlr.
Boet tilkom Enkepension fra 141 Aars Begyndelse til den sal. Enkes frafald dj. 23/3.
Boets Midler 504 Rd. 5 sk. Gjeld oc Omkostninger 150 - 2 - 12 sk. Til Deling 353tilfalder er de nu levende Søskende sal. Hr. Nicolai Engelhartis Børn nemlig:
Hr. Hans Engelhart, Cappelan til Inderøens Kald.
Mons. Andreas Engelhart
Hr. Bastian Engelhart, Capelan til Thingvold Præstegjeld.
Mons. Jacob Engelhart
Mons. Thomas Engelhart
Hr. Capitain Nannestads Frue velbr, Elisabeth Engelhart.
Jmfr. Anna Engelhart.
Af disse Søskende bliver den yngste Jomfru Anna Engelhart med de øvriges Samtykke forlod ud tilbragt 1/ de Gangklæder som befandtes efter hendes sal. Moder og Søster Bergitte Engelhart  2/ af Boets behaldne Midler - 30 Rdlr. : hvorved igjen i Behold - 323 Rd, 1 ort 18 sk. : hver Broderlod 53 - 3 15 sk. : Søsterlod 26 - 3 - 19.

Kilde: Collin

Romsdal geistlige Skifteprt. pg. 214 1741 2/5

Engelhartes Hustru
Christen Friis

Romsdal geistlige Skifteprt. pg. 214 1741 2/5 Auktion efter sal. Engelhartes Hustru paa Kobberholmen hvor Christen Friis kjøber.

Kilde:Collin

1741 2/5

Lieutnt. Peters

1741 2/5 Auktion hvor Gaarden Copperholmen solgtes til Lieutnt. Peters for 128 Rd.

Kilde: Collin

1741 18/9

Bastian Engelhart
L. Nannestad
Andreas Engelhart
Jacob Engelhart
Thomas Engelhart

1741 18/9 Samling tilstede Hr. Bastian Engelhart som sammen med L. Nannestad indgav en Skrivelse dat. Taarvig 21/8 1741 og hvori siges at Brødrene Andreas og Jacob Engelhart nuværende udenlands og Thomas Engelhart nuværende i Kjøbenhavn.

Kilde: Collin

Romsdals Geistlige Skifteprt. p 221 : 1741 18/9

Erich Leganger
Mad. Engelhart

Romsdals Geistlige Skifteprt. p 221 : 1741 18/9 sluttet Skiftet efter afg. Hr. Erich Leganger Sognepræst til Veø, blandt Boets Udgifter var "Enkens sal. Mad. Engelhartes Pension for 1741 foruden Korntidenden - 20 Rd. nok for 3 Mndrs af 1741 til den sal. Enkes frafald efter accord med hendes Arvinger - 8 - 1 - 8.

Kilde: Collin