Anna

Olsdatter

Tønder

Født 18.01.1700


Gift med Christopher Andersen Lem

Død 17.05.1763

Veøy kirkebog 1743 21/3

Anders Halvorsen Vestre strand
Knud
Christopher Lem
Anna Lem

Veøy kirkebog 1743 21/3 døbt i Vedø Kirke Anders Halvorsen Vestre strand Barn Knud. Blandt Fadderne Christopher Lems kjæreste Anna Lem.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Anna Tønder
Ludvig Christopher Lem
Boja Carina
Anna Christence Lem
Ingeborg Munthe Lem
Elisabeth Margrethe Lem
Niels Lossius
Captein Skjelderup
Ludvig Lem
Jacob Andreas Eeg
Jacob Mortensen Schultz
Samuel Green
Reinholdt Skive
Consumptionsforvalter Krull
Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl
Fru Lossius

 

M.K.B. 1732
L.M.J.D.D. Faddergave 1722
J.W.M.S. 1714
E.P.H 1740
Guldsmedens Stempel L.B.
B.B.S.K.J. 1706
H.P.S.A.S.O.D.S V.
4.H.A.C.J. 1680.
J.M.S.K.J.D. V.
J.H.S.R: E.D.B.

Romsdals Skifteprt. 7 pg. 461 : 1747 26/4 tilligemed tvende edsvorne Vurderingsmænd indfandt gj mig paa Gaarden Westad i Wold Oting for at registrere efter af. Christopher Andersen Lem mellom hans Kiæreste Anna Tønder og hans med forrige koneavlet og efterladte Børn: Ludvig Christopher Lem, Boja Carina, Anna Christence og Ingeborg Munthe Lem samt den afdøde Elisabeth Margrethe Lems Stervboe.
Auction i Boet hodltes den 25/5 og solgtes da: Gaarden Wæstad, skyldende 3 Voger med Bøxel og Herlighed og Bøcelraadighed over 1/2 Vog mere tilligemed underliggende 2de Husmands-Pladser, samt indmuret Bryggepande, 2de Bilægger Kakelovne, 1 stort Skab i Kjelderstuen, 1 Kværn med Hus og Saug med Redskab vurderet for 400 Rdlr. = solgtes til Hr.  Capitaine Niels Lossius for 560 Rdlr. - og skulde Stervboet  Stervboet bekoste Auktionsskjødet.
Registreret: 1 hvid Grahest 7 ~; solgt for 8-0-10; 1 Ulsblaekt Skiudt - 7 ~, solgt for 12 ~; 1 gulblast Skiudt - 5 ~, solgt for 7-3-4;; 1 brunt Hesteføl - 3 -~; solgt for 5-3-1; 1 ulsblakt Skiudt Føl - 3- ~; solgt for 4-2-2;
12 Kiør; 2 Kvier; 2 Oxer; 12 Gieder med og uden Kid; 1 stor Gra Brækre; 6 Sauer, 2 Lam;
2 Sølvskeer ins. M.K.B. 1732 - vegtig 6 Lod 3 1/2 qn. - 3-1-18; 1 Do. ins. L.M.J.D.D. Faddergave 1722 v, 2 L. 3 1/2 q.- 1-1-18; 1 do ins. J.W.M.S. 1714 v. 3 Lod 1 qt. -1-2-12; 2 do. ins. E.P.H 1740 v. 6t Lod 1 q.n - 3-9-12;; 1 Sølvske Guldsmedens Stempel L.B. v. 2 1/2 Lod - 1-1-0;
1 Sølvske med flatt Skaft uden Mærke med Løvværk paa Bladet v. 2 1/2 Lod 1/4 Qn. -1-1-6; 3 Sølvskeer ins. B.B.S.K.J. 1706 v. 7 Lod 2 1/2 qn. 3-3-6; 1 do ins. H.P.S.A.S.O.D.S V. 2 1/2 Lod - 1-1; 1 Sølv bæger ins. 4.H.A.C.J. 1680. v. 16 Lod 1 qt. - 8-0-12; ~
1 Bæger uden Mærke v. 0 Lod 1 1/2 qn. -4-2-18; 1 Smør Brikke J.M.S.K.J.D. V. 1Lod 3 1/2 qn - 3-3-18; - 2 Smaa Bollerforgyldt inden i gjort av Engelsk Croner v. 3 L. 1 qn. - 1-2-12; 1 Bolle med forgyldt Navn og Bredde v. 5 L. - 2-2-0; 1 do ins. J.H.S.R: E.D.B. 1689 v. 5 Lod 3 qn. - 2-3-12; - 1 liden SølvLaag Crus laaget vægt 4 Lod 3 q. - 2-1-12.
Skiftesamling 1747 4/9 hvor tilstede Enkens Lagværge "Captein Skjelderup; og Ludvig Lem som formyndert for Anna Christence Lem, og  Samuel Green paa sin Kone Boja Lems Vegne; mens Ludvig Lems formynder Jacob Andreas Eeg, som dertil var  varslet; var ikke mødt; ei heller Ingebor Lems formynder Jacob Mortensen Schultz, som var varslet, og befandtes videre Boet til Indtægt : 1 Vog fisk i Røe med Bøxel - 36 Rd.; paa denne Vog er buden af Capt. Skjelderup over vurderingen - 9 Rdlr. ~ hos Ole Sæth efter Obligation af 12/6 1736 - 90 Rd. ; fra Sr. Samuel Green efter Obligation af Dato 16/5 1746 - 80 Rd. 
- 1 Vog i Gaarden Næs med Bøxel og Herlighed udlagt paa sal Lem efter hans Fader for 75 Rdlr.
Hos Sr. Ludvig Lem tilgode Landskyld for 16 Aar - 20-2-16;
   Boets Midler 1315-2-12: Boets Gjeld 603-3-12; Til Deling 711-2-15; deraf Enken 355-3-0; Sønnen 118-2-10; hver Datter 59-1-5.
- Hr. Reinholdt Skive fordrede under Dato Jlen 10/? 1746 Consumption efter Forordning og Præstemanntallet for Aar 1745  - hannem selve Consumption 2- ;  hans Kjæreste - 2 -~; 2de Døttre 1. Termin - 2-~ 2-~; 3 Døttre 2. Termin - 3-~; Drenge Consumption og Folkeskat - 4-2-; og 1 Pige do - 2-0-16; Hestestald 1 Rdlr. - Westad Saug 2 Arbeidere - 1-1-8; tils. 18 Rdlr. 
- Consumptionsforvalter Krull fordrer efter Regning Trondhjem 14/4 1747 "1747 For 1. Termin Consumption og Folkeskat af ham selv og Kjæreste Consumption a 1 Rd. - 2.; 1 Datter do 1- ; for Samuel Green og Kjæreste - 2 Rd.; 2de Tjeneste Drenge Consumption og Folkeskat a 1 Rd. 12 sk.- 2-1-0; 2de Tjenestepiger Ditto a 1-0-8 - 2-0-16; 1 Hestestald - 2 Rdlr. ; Noch for Wæstad Soug af 2de Arbeidere Comsumption og Folkeskat a 1 ort 20 sk. - 3 ort 6; Heste Stald - 2 Rd; tils. 11-1-8;
- Under Dato Throndhjem 8/7 1747 fordrer Boy Tvedt i afgangnge Svoger Christopher Lems Stervboe 15 -2-0; - for Sukker, Svedsker, Mandler, Hvedemel, Fruentimmer Handsker.
- Samuel Green fordrede under Dato Molde 3/8 1747 i sin Svigerfaders Bo. 21-2-15.
Myndlingen Elisabeth Maria Erichdttr. Bredahl havde indestaaende Arv i Boet.
Sønnen Ludvig Christopher Lem havde i Boet indestaaende sin Mødrenearv 149 Rdlr.; findes in natura efter Skiftebrevet Jordegods for 124 Rdlr., 1 Sølvkonfektfad v. 6 3/4 Lod - 3 Rd-1-12; m.m.
Ingeborg Christophersdttr. havde i Boet indestaaend sin Mødrenearv 74-2-0; derav findes in natura Gaarden Eeg skylder ..... 40 Rd. - og udj Gaarden Vestad - 20 Rd. : Anne Christence 
kommer til Gode for 1 Pudesvahr - 0-2-12; Landskyld af Smaage - 1 Rdlr.; udj Vestad 20 Rdlr. heraf Rente udj 8 Aar saasom s.ede har været borte - 8 Rd. ; Boja Landskyld af Smaage 1 Rdlr.
Anne Christence udlagdes for det Tilkommende paa sin Mødrenearv hos sin Formynder Ludvig Lem som han kjøpte paa Auktionen for 22-2-8 og udj den Vog i Ness hos Ludvig Lem - 7-0-4;
Sønnen Ludvig Christophersen Lem udlagdes paa sin Arvepart "1 Vog i Gaarden Røe hvortil han er Odelsberettiget, som hans Formynder Sr. Eeg har antaget for det, som for den er buden - 45 Rd.: denne Vog i Røe var vurderet for 36 Rdlr. og blev for den buden over vurderingen af Hr. Capitain Skjelderup - 9 Rdlr.
Anne Christence udlagdes : udj Ness som hendes Formynder Ludvig Lem er skyldig for - 59-1-5
I Boet fordrede Fru Lossius for 1 Adrien - 7 Rdlr.

Kilde Collin