Aage

Audensen

(Widerøe)

Født ca. 1657
Foreldre Auden Aagesen og Malene Eliasdatter

Gift med Anna Johansdatter
Gift med Anna Clausdatter
a. Johan

Død 1723

1686 

Aage Oudensen

Aage Oudensen - siges i Skiftet 1686 - 26 Aar gl, altsaa fød 1660.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 1 p. 59 : 1690 2/5

Niels Nielsen
Aage Odensen

Romsdal Tingprt. 1 p. 59 : 1690 2/5 Ting paa Eide for Fanne Otting, hvor Niels Nielsen nu anden Gang af Aage Odensen var udj Rette Kaldet for 2 Aars resterende Grundleie aff hans paaboende platz - Bemelte Nils Nilsen ej møtte - Thi bør hand at betale aarlig den samme Grundleje til Aage Odensen, som han tilforne hans formend haffuer gifuet.

Kilde: Collin

1690 5/10

Ouden Oudensen
Aage Oudensen
Capt. Beverlou
Christian Ravn
Hans Larsen
Peder Dreyer
Dorete Odensdttr
Oden Aagesen

1690 5/10 Ting paa Lønset hvortil Ouden og Aage Oudensønner for Retten Amaget paa 2  vogr fiskeleje som Capt. Beverlou udj den Gaard sig af deres Svoger Sl. Christian Ravn skal have tilhandlet, kaldes Nordmørsparten og lyser deres Pengemangel. -
1692 5/4, 1/7, 5/10 -er der procederet om denne Part, som Oden Odensen, som odelsbaaren formener sig berettiget at indløse - og han har framlagt Sorenskriver Hans Larsens Dom af 11/5 1671 og Lagmand Peder Dreyers Dom af 18/6 1672, som saavidt denne Sag vedkommer - blev oplæst.
Beverlou framlagde en Forligelse mellem Capt. Beverlou og sal. Oden Aagesen, indggaet 23/1 1667 - dernæst en Forpligtelse af sal. Dorete Odensdttr. og sal. Christian Ravn, hvorudj de forpligter de paastævnte 2 voger fisk til Capt. Beverlou med et fuldkommen Skjøde at overdrage dat. Molde 14/6 1669, - saa og bemelte belovede Skjøde, given til Tinge under forrige Sorenskriver Hans Lauritzen og Lagrettes Forsegling 30/9 1669, som Christian Rafn med egen Haand befindes at han bekræftet.
I Processen siger Oden Odensen at Captn. "sig af hans Svoger og sal. Søster Dorthe Odensdatter haver tilforhandlet" - bemelte 2 voger. 
Heraf synes det at fremgaa at sal. Christian Ravns Hustru har hedt Dorete (Dorthe) Odensdatter - og ikke Elisabeth Odensdatter. 
Oden Aagesen har - som i Skiftebrevene oplyst - havt i 1. ægteskab en Datter: Dorete gift med Johan Ben og Skifte efter hende 1679 ; men hun maa have været gift to Gange og første Gang med Christian Ravn.
Det fremgaar heraf, at Indscriptionen paa overmelte Lysekrone er feilagtig - at der ebteb skal staa Dorete Odensdttr. - eller Mathias Ravn og Elisabeth Odensdttr. (Uenig med Collin om dette)

Forligelse mellom Beverlou og Christian Ravn om disse 2 vog - Dat 14/6 - 69
Skjøde til Beverlou fra Christian Ravn om disse 2 vog - Dat 30/9 - 69
1690 - Proces, hvor Oden Odensen optræder som Odelsberettiget - Dommen kjendes ikke.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1691 19/10

Aage Odensen
Thomes Willumsen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1691 19/10 ført til Indtægt resterende Rente  af Aage Odensen 2 Rdlr.; I Regnskabet for 1694: "Har Aage Odensen for Udlæg efter hans Stiffader Thomes Willumsen som han til sig annammet haver, svarer Rente 6 % fra 14/10 1693 aarligen 2 ort 4 sk. af 9 Rdlr. 2 sk.; I Regnskabet for 1696 er indtaget bekommet af Aage Odensen for resterende Rente som skal være forfalden for 3 Aar Ao. 96 dj 26 Juni af 9 Ed. 2 sk. = 1 - 2 - 12;; Ved Regnskabsaflæggelse dat. Molde 7/3 1700 siges: "Og er Renten Aage Oudensen formedelst hans ringe Vilkaars Skyld efterlat, som han efter forrige Kirkeregnskab af 31 Decembr. 1696 burde at betale af de laante Penge, som nu contant blev erlagt" - Capitalen var 9 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 85 1693 5/10

Aage Audensen
Jens Widerøe
Jacob Ranfn
Iver von Ahnen

Romsdals Tingbog 1b p. 85 1693 5/10 paa Molde Ladeplads hvor publs.  Aage Audensen, Jens Widerøe og Jacob Ranfns udjifne Skjøde paa egen og Brødres Vegne paa En Vog og  27 9/13 | 27 7?/13 vog Fisk med Bøxel i den Gaard Ræchnes given velsds, velbaarne Hr. Amptmand Iver von Ahnen, dat. Molde 24/8 1693.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10

Aage Odensen
Anne Johansdttr.
Otto von Rønne

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10 Ting for Fanne Otting hvor forkyndt Aage Odensens  og hans Hustru Anne Johansdttrs Revers og Skadesløsbrev given velærv. og velbaarne Major Otto von Rønne, for dend Datter hand med ermeldte Johansdttr. auflet haver. dat. Molde 16/8 1693.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 14 : 1696  16/2

Anna Clausdatter
Oudensen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 14 : 1696  16/2 betalt for  begge Ligklæderne til Anna Clausdatter - 2 ort. : hun formentlig gift med en Odensen : Kfr. Oudensen sidste Side.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog - Ved Opgjøret for 1696

Aage Oudensen
Ouden Aagesen

Molde Kirkes Regnskabsbog - Ved Opgjøret for 1696 siges: Iligemaade er Aage Oudensens Barn begravet i Choret i deres Sal. Fader Ouden Aagesens Begravelse. etc.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p 29: 1701 19/1 

Aage Odenssen
Jens Odenssen
Iver von Ahnen

Ræchnæs

Romsdal Tingbog 3 p 29: 1701 19/1 Ting for Fanne Otting hvor Aage oc Jens Odenssen Skjøde til Stiftsbefalingsmand Iver von Ahnen paa 22 2/13 vog fisk i Ræchnæs. Dat. Molde 23/12 1700.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7

Jacob Rafn
Johan Jonston
Niels Aagesen
Aage Odenssen
Joen Jenssen

Yttre Sirset (Ellingsgaarden)

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Jacob Rafns Skjøde given Johan Jonston og Niels Aagesen paa Molde boende paa den Gaard Yttre Sirset eller  Ellingsgaarden kaldet, skylder aarlig Een vog fisk med Bøxel, oc af Aage Odenssen oc Joen Jenssen til vitterlighed underskrevet - dat. Molde 5/3 1701.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1706 31/3

Aage Oudensen
Jens Odensen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1706 31/3 betalte Aage Oudensen og Mstr.  Jens Odensen for et Gravsted i Vaabenhuset denne bevilget at lade indrette - 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1706 20/10

Aage Odensen 
Jens Odensen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1706 20/10 betalt af Aage Odensen og Mester Jens Odensen for et gravsted nederst i Kirken at mure - 2 Rd.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1707 16/1

Aage Odensen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1707 16/1 av Aage Odensen for hans Datters Begravelse i Kirken samt Klokkerne og det Grove Ligklæde betalt 1-3-2.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1717 15/1

Johan Jonston
Aage Oudensen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1717 15/1 var Kirkeblokken aabnet ved Medhjelpere Johan Jonston og Aage Oudensen - 45 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog : Under Dato Molde 17/1 1717

Aage Odensen
Thomas v. Westen

Romsdals Amts Kopibog : Under Dato Molde 17/1 1717 siger Aage Odensen "som mig er given fuldkommen Fuldmagt af velædle Hr. Lector Thomas v. Westen at indsamle hvis Fisketidende som udj dette nu forbigangne Waarfiske af Wedø Gjelds Almue kan være forfalden rigtig at yde og erlægge.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog  1 p.171 Datum Boe fiskevær 9/10 1720

Jens Aagesen Finn
Johan Aagessen Viderøe
Knud Tronsen
Aage Oudenssøn
Johan Samuelsen
Otto Ørbech
Knud Bendixen

Romsdal Pantebog  1 p.171 Datum Boe fiskevær 9/10 1720 har Jens Aagesen Finn boende udi Boe solgt Skødet i ????fra meg, min hustru og arvinger til min kjære Svoger Johan Aagesen Viderøe hans hustru og arvinger en Grund udi Søre Bjørnsund i Vaage Otting beliggende, strekkende sig ifra Knud Tronsen ligeover helle Øen, og Neset som hans Fader Sr. Aage Oudenssøn og sal. Johan Samuelsen beboede, ? foreskrevne Grund min kjære Svoger Johan Aagessen Viderø skal nyde, bruge. - Til Vitterlighed Sr. Otto Ørbech og Knud Bendixen

Kilde: Collin

 

Veø kirkebog 1722 30/9

Johan Aagessen
Oden Johansen
Madam Schultzis
Auditeur Lein
Aage Odensen

Veø kirkebog 1722 30/9 i Molde Kirke døbt Johan Aagessens Søn Oden . Madame Vintcentz, Madam Schultzis ; Jeg, Auditeur Lein , Aage Odensen

Kilde: Collin

 

1723 Torsdag 21/1

Aage Oudensen Widerø

1723 Torsdag 21/1 begravet i Molde Kirke Medhjælperen sal. Aage Oudensen Widerø gl. 66 Aar 13 Dage f. 1657?
 1723 21/1

Aage Oudensøn (Widerø)
Anna Clausdatter
Ouden Aagesen

Aage Oudensøn (Widerø) død 1723 21/1 begravet i Molde Kirke 66 Aar 13 Dage gl.
Gift 2 gange?
1/Anna Clausdatter. 1696 betalt for Ligklæderne til Anna Clausdatter, og i 1696 at Aage Odensens barn begravet i Huset i deres sal. Fader Ouden Aagesens begravelse.

Kilde: Collin

 1723 Torsdag 21/1

Aage Oudensøn (Widerø)
Anna Clausdatter

1723 Torsdag 21/1 begravet i Molde Kirke Medhjelperen sal. Aage Odensen Widerø gl. 66 Aar 13 Dage f. 1657?
Gift  med Anna Clausdatter ? 
|:1Molde Kirkes Regnskabsbog 1696 betalt for Ligklæderne til Anna Clausdatter

Kilde: Collin