Auden

Audensen

(Widerøe)


Foreldre: Auden Aagesen og første hustru nn

Gift med Maren Iversdatter Helt
a. Dorthea
b. Margrethe
c. Malene
d. Iver

 

Oden Odensen
Maren Iversdttr. Helt
Iver Olsen Helt
Dorthea Odensdtr. Widerø
Christian Gulbrandsøn
Margrethe Oudensdttr.
Johan Henriksen af Strømsholm
Michel Nielsen (Finne?)
Iver Oudensen
Malene Odensdttr. Widerø
Jens Pedersen Ruberg
Jacob Friis
Christian Gulbransøn
a.1 Oden Odensen var uden Tvivl gift med Maren Iversdttr. Helt - Datter af Sognepræst Iver Olsen Helt og 2den Hustru.
Hans Børn er maaske:
b.1 Dorthea Odensdtr. Widerø
gift 1726 25/11 (Veø Kirkebog) Christian Gulbrandsøn, gravfest 8/6 (år mangler) 58 Aar gl. 9 Md. 10 Dager.
b.2  Margrethe Oudensdttr.
gift 1733 7/1 (Vedø Kirke) med Johan Henriksen af Strømsholm. Sp. Michel Nielsen (Finne?), Iver Oudensen.
b.3  Malene Odensdttr. Widerø
Gift 1734 Mandag 22/2 med Smed Jens Pedersen Ruberg. Sp. Jacob Friis, Christian Gulbransøn.
b.4 Iver Odensen Widerø

Kilde: Collin

8/2 1669

Ouden Oudensen
Malene Eliasdatter
Thomas Willemsen Skodt
Jon Jonsen
Jacob Raufn

 

Ouden Oudensen var efter sin Fader, Skifte 18/2 1669, tilfalden 2 Vog fiskeleje i Reknæs Gaard og fordrede han i Stifmoderens (Malene Eliasdatter) Skifte 1686 6 Aars Landskyld af disse 2 vog, hvilken beløber - naar Odelsskatten er afkortet 10 Rd. 2 ort.
   Han havde udgivet Pantebrev paa disse 2 Vog til Stifmoderens Mand Thomas Willemsen Skodt, der igjen havde indleveret Pantebrevet til Jon Jonsen (maaske Jon Johnston?) for af denne laante 80 Rdlr, hvorpaa der resterede (1686) 3 Rdlr med 10 Aars Rente a 6 % aarlig, tilsammen 48 Rdlr 3 ort. Han havde videre pantsatt disse to vog til Jacob Raufn (en svoger?) som i skiftet 1686 presenterede Penge til Tommes Willemsen at vilde indløse dem.

Kilde: Collin

Under bearbeiding og reinskriving!

Lauritz Nielsen
Roe Andersen
Anders Robertssen
Olle Olssen
Joenns Nielsen
Joenn Siffversen
Oden Oudenssen
Jacob Christensen
Oden Aagesen
Eem Storm
Nils Andersen Aalborg
Johan Friedrich Bryss
Enevold Stabell
Sr. Hannes Zefer
Enevold Stuboe
Tomas Joensen
Johan Brons
hans Søsters
Hans Laursen
Christian Rafn
Claus Jørgensen
Peder Laursen
Anders Christopherson
Povel Thommasen
Natanel Roffnell
Peder Pedersen
Hans Johnsen Helsing
Tron Joennsen
Siffver Guttormsen
Iffver Nielsen
Olle Davidsen
Gunder Holst
Ambtmand Wind
Samuel Olsen Tømrem
Ole Nielsen Sture
Anders Rollandsen
Joen Smed
Joenn Mogensen
Anders Imssen
Svend Fross
Jochachim Frederic Casintz
David Joacubsen
Søfren  Berndssen
Anders Andersen
David Jacobsen
Jacub Edmonsen
Christen Justsen
Christen Svendsen
Søfren Bendixen
Siffver Siffversen
Peder Ferringstad
Johann Ammundsen
Povell Olssen
Storm Dvier
Olluff Strøm
Anders Rot
Millde Simonsdatter
Morten Pedersen
Olle Arnesen
Jaocub Slungtrø
William Laursen
Christen Anderen
Jacob Fredrichsen
Olle Pross
Hans Uyenn
Johan Wyss
Hans Andersen Rungleff

Dokumenter vedr. Oden Odensen i Trondheim Byrett 1677: 

Side 14 a: 

Anno 1677 Dend 5te Aprillis bleff Trondhiembs Byetings Ret administrered af K.M. Byefougidt og Byeting Skriffvuer, Ting Leme:

Lauritz Nielsen, Roe Andersen, Anders Robertssen, Olle Olssen, Joenns Nielsen og Joenn Siffversen. 

For Retten frembkom Oden Oudenssen af Molde i Romsdahlen, som producerit i Rette Een Regress Citation offver Sr. Jacob Christensen Raadmand her i Staden hvor og inden hand  clagelig beretter hvorledis Jacob Christensen udi det Aar 1669 da hand var Byefougidt for Paastanden, skall offne hands Sal. Faders Oden Aagesens Stervboe, paa Arffvekomsten bemeldte Molde, at dispensere bemyndiget warom, i Forstaaelse  antligems item myndige Aar

Uden nogen Ambitre eller Byens Øffrigheds Videnskab eller Consens, der skaltet og valtet med Hans Sal. Faders efterlatte Midler, sambt till med først imot Recessen og Værgis Lov uden ald Caudtion  eller Forsigring sambt fast og anvurdert Hannem, Een item vernehefftig Formynder som Hustruen holde omgaarende Godz og Pennings haffve, saa megidt som hand tog under sit Vergemaall, uden at dette langt mindre kunde vides,at være det Raadigt, hand selff matte love som han holde vist, fey givet Hvergen allermindrenminste Regneskab, Offver hvilken Dissuferante Formynders Vergemaall. Eem Storm 

Side 14 b:

Deell af fornnefvnte Ouden Oudensen tilfaldende Partrimonii Capital og paaløbende Interesse, Ehr bleffen gandske uvisse, sluteligen steffnes Jacob Christensen, med skrifftlig  Gjenpart at det forstiglede Skiftebreff, som hand er pligtig Oden Odensen at extradere – med videre effter samme Sag anførlig Citation lndhold, som for Retten bleff lest og paaskreffit, og findes effter oppskriffven Citation at verre bekjendt. 

Dat. Den 22 Marti 1677. 

Eftter Stefningsoplæsning, paa Raadmand Jacob Christensens Vegnes Nils Andersen Aalborg fremkom for Retten og Anviste Jacob Christensens  skrifftlige Svahr paa Skillings Papir, som Dommeren i Retten torde acceptere, hvoreffter Nils Andersen indvigte Retten med forebringende, at han for ingen Order at føre paa nogen Documenter, allem ingen at holde ladt steffne at sikre til steffne mulbe som er Naar hand giffene Jacob Christensen under hans Haand, Imed U-visshed  han forlid, paa hans Arff og Rendte, og Nøysten brosysser, at Jacob Christensen skal, som Oden krefve, refundere. Saa skall nermere bliffve infrit.

Hvorefter Oden Oudensen fremblagte Extrat af Oden Odensens Svoger Johan Friedrich Bryss, herom til skreffne Missiver un.un. Raadmand Jacob Christensen Angaaende Videmerit av S. Enevold Stabell og Sr. Hannes Zefer, Daterit den 5te Aprilis Anno  1677 som lest bleff. 

Side 15a: 

Dernest indgaff han skriftlig Handling bestaaende af 11 Poster, som lest bleff. Dat: som i docum. Overført. 

Eftersom Skifftebreffit effter sal. Oden Odensen ikke er tillstede, udi  udsteffnede  Rette att ved samme jn. Original saa som Process Fundament bør forskaffves for i Rette, førom meget  vindere forand kand gives. 

Ang. producerit bemeldte Oden Odensen  i Retten som Rigress Steffning uffner hans Process Fuldmegtig ved Trundhiembs Told (uni....). Inspecton Hvor og inden hans (... ) som till herom, for som dell friske Gods, shma sige af hans Patrinomij Arffvelig till Fuldmiddel paa Helgeland udi Norland skall ville anmellde, herneaf hans Rettligen findes udi nogle Aar haffve. Upebaarit med videre offver samme Høy anførlig Citations Indhold som lest bleff. 

Dat: 22 Marti 77p 

Dernest ingaff Oden Odensen Extrat under Sr. Enevold Stuboes og Sr. Tomas Joensens Hvidne, af Johan Brons Missvold til Oden Odensen, item af hans Fuldmagt, sambt af hans Søsters Fuldmagt endog af Hans Laursens Revers till sal. Christian Rafns Skriffuelse till  Hans Pligtner, og Endelig at Christian Rafn Juniors Missivecte: saa alt for Retten lest bleff. Dat: som i Docum. 

Side 15b: 

Endelig fremblagt hans underskreffne Vedleg dat: som i Dage, som lest bleff. 

Hertill og innem at smiher Hans Laursen møtte i Rette, og indgaf sal. Christian Rafns ham som giffvers pantlig Obligation lydende paa Capital 140 Rdlr.. Hermed hand hannem till Underpaant, haffe pantsatt sine femb Gaarde paa Helgeland beliggende. Eftter same pantlig Obligations Videreformidling som lest bleff Dat: den 20. Augusti 1672. 

Elles for Annit Sag Hans Laursen, at Nran Han bekomme hans Revers ibitem F paa 140 Rdlr som hand til Skatt Evemklorti Eveffere passerit, eller og, Raadtrevirskriffver Sr. Claus Jørgensens Haand, at han forbrund 140 Rdlr. Kraff skal verre fri. Saa skall strax bemeldte Pabdtesatte Grund Oden Odensen de Uvedkommende ingen uffevermdrages eller den paa de giffne Punkte bortt igjen giffues.

Till Abstand. 

Efterdi bekundes at Sr. Hans Laursen den 20 Aug: 1671, haffve passerit og vidneført sin Lovend at holde Sal. Christian Rafns Pari udi Kongl. Majestets Skattkammer for 14 Rdlr.  mangler, innved Ingifen Summa hannem  forbemeldte Datum den samme Fond ventnystende Zedegaard ehr forpandted, og Hans Laursen for i Retten tillbyder, at naar intet  samme hans Revers hannem ingen vurderer tillpliktet eller og Rigtighdd fra det Kongl. Skattkammer fremwyste , at sal. Christian Rafns mangler herom allemundigst var offverlatt, hvorved hans Fordrere Just finde verre fri. 

Side 16

Hans saa gordet igjen at ville aftræde. Dermed  eraktes billigt, at et af bemeldte benützligen till Hans Laursen Forsixring og Process løss fuldesst bør skaffes tillstede, Hvor han saa samme Sag uden videre Process funderer sin Rigtighed. 

M.V. Raadmand Sr. Peder Laursen skriffve holde ladet steffne bemeldte: Borgermester Anders Christopherson for een u=processlig Haandskrifft, hand til udi Fatitge Beordninger haffver udsted paa Capital 150 Rdlr. Mot nogle Aars Resterende Rendte, hvilsom indbemeldte Pant i Pari udi Fattige skall verre borthandlet uden nogen Underlæg, mod videre effter SteffneZeddelens Formelding.

Hertill at svahre  paa Sr. Borgermester Anders Christechens Wegne, Nils Andersen Aalborg møtte i Rette, og foregaff at Borgermester loffver, at gfifve bemeldte de Fattige Fornyelse, forbemeldte Fordring, inden næst holdende Thing  igien effter Paasche , hvormed Sr, Raadmand  var benøiet, vsar vend ded og til Distribution. 

Povel Thommasen hafde holdt Stefne ladet  Hans Husbond Sr. Natanel Roffnell.  Med dens Zeddel jn orginali paastemplet Papir offver Conferete Extract, angaaende hans ovennevnte skrifftlig Missiver om  Accord og Finnist Uensinghed, Item dennem  af Hammem till ditto Roffnell offe loffvende Regning, i Rette, Dernest... 

Side 34 b 

Anno 1677 denn 10 May bleff Trondhiembs Byetings Ret administrered, aff K. Mj. Byefougidt og Byeting Skriffver, Ting haver

Peder Pedersen, Hans Johnsen Helsing, Tron Joennsen, Siffver Guttormsen, Iffver Nielsen og Olle Davidsen. 

Inden dend uptagne Sag Imellum Oden Odensen af Molde i Romsdahlen, som Contant paa den Eene og Raadmand Jacub Christenssen paa den anden Side, Hammem til forn protocollerit, Oden Odensens sig nu effter fremviste Abstand, for Rette instiftet, som producerit i Rette it original Skifftebreff og Registering etter sal. Oden Aagensen Passerit den 28 Janu. 1669. Hvor udi bemeldte Odensens Arffveparter findes indført og bedrage sig efter Vurdering  oc Antegnelse =

1385 Riksdaler ISss. 

Paa Raadmand Jacub Christensens Vegne er ingen møtte. Frinneren berette saa ey Hannem skulled Warssle, at hand  og ey vore hieme.  Erachtet Sagen bemeldte til neste Ting.

Belangende den optagne Sag Innbemeldte Sr. Gunder Holst, een Citant, og Sr. Borgermester Anders Christophersen  som indciterit, Herom for Protocollerit wolbemeldte Borgermester Christophersen sig nu for Retten indstillet, og 

Side 40 

Begæret Der stande Roffnell fri at bliffve ved Pouvells Pryste. Etter den som for Hannem kund haffve Caverit, med Forfølgning under Landz Louven till sin Retts og SkadeSchlusserholdelse som ved  Bøn. 

For Retten bleff atter Hv I Welb. Sr. Ambtmand Winds Ordre og Forbud, om Lystre ny Friendz ontholdelse, uden hans Tillladelse. af uvillems Marck. 

Anno 1677 den 17 May bleff Thundhiems Byetings Ret administrerete aff K.Ma: Byefougidt og Beyetingskriffver  - Tingmendene Samuel Olsen Tømrem: Ole Nielsen Sture, Anders Rollandsen, Sn.ff Joen Smed, Joenn Mogensen og Anders Imssen. 

Belangende den optagne Sag Imellom Oden Odensen aff Romsdahlen, og Raadmand Jacub Christensen Hvor som før protocollerit, bemeldte Odensen sig atter for Retten instillet, og producerit i Rette it Udtag af denne Protocoll, belangende hans før i denne Sag er passerit, Hvor under hand holde ladet indwunsste ermelte Raadmand 

Side 40 B 

Jacob Christensen till i denne maate indwarsles, till Hans Sags Befundning. Hvorsom  tillige med paatrengende  Befuge nu for Retten lest bleff. 

Paa Raadmand Jacob Christensens Vegne Nils Andersen Aalborg møtte, og foregreff, at Jacub Christense bliffver ved Hans forrige Devise, Nemblig, at naar Oden Odensen giffver hannem vider sin Grund Han som søger hannem Love, Item stefner hannem laugligen, saa vill hand svahre,

Oden Odensen relicerit og svared med Formanende, at Jacob Christensen finder noch som laglig phostes Paastand derforr. Endelig Domb Effter Frembleg de Documenter, som for Alever hver for hand hannem siger. 

Till Abstand 

Efterdi Sr. Jacub Christensen endnu ey møder i Rette, og ellers ikke meget imot Oden Odensen Steffnemaall og Tilltahle haffver framblagt, Der som som bemeldte Oden bewyser at haffve igen ladet ind caverer i Jacub Christensens Huuss extract af Protocollen, Hvor aff forendd han forr dend Summa Svend Fross hannem haffver at pretendere, forrdre dnd. Fmste. Grd. Effter Registerings Formeldig. Thi tages Sagen till Næste Ting effter een forestaaende Høy. Kongl. Allermins paabudne 

Side 41 

Extraordinarie Beddadvuge, og Sr. Jacub Christensen  hermed offver før bekyndte Rigors Stefninger Tillhold, forelagt til den Tid at produceret alt hand som till sit Forsvahr i denne Sag kand haffve. 

For Retten bleff framblagt og publicerit wolbaarene Sr. Stiftsambtman Jochachim Frederic Casintz udsende Ordre og Behafling 1: paa Sr. David Joacubsens skrifftlig Andragende: /til Sr. Søfren  Berndssen, at Han Effter følgende Sag, sig skulle foretage, og dermd. Skriffve, som hand foræffner Dennem  achte ansvarlig. Dat: den 2 May 1677. Hvor eftter ermeldte Sr. Søffren Berndssen sig i Dommer hvide indstifftit. 

Hvor efter Anders Andersen Ret for Retten fremkom og producerit Een Rigens Stefning, Hvor videre Sr. David Jacobsen behaniger sig uffver Underfogden Jacub Edmonsen, for hans Dombdristige, graffve og lotfindige skriffve, som hand her paa Byetinget, lengsque og Redelig find, for mer betre kunde haffve indlagt, ladet lorse og Protocoll: etc. Dernest ladt indskriffve K. Maj. Byefougidt Christen Justsen, som i oben bemeldte Sag skall haffve givet sig miterlserlig, formannelig i det Hand for gyldigt frit antaget for under Sig. 

Side 43 B 

Anno 1677 dend 7de Juni bleff Trundhiembs Byetings Ret aministerered af K=Maj= Byefougidt og Byeting Skriffver Tingførere: Christen Svendsen, Søfren Bendixen, Siffver Siffversen, Peder Ferringstad, Johann Ammundsen, Povell Olssen. 

Inden den optagne Sag imellem Oden Odensen af Molde i Romsdahlen som den Gode og Sr. Jacub Christensen paa den andre Side, Herom tillført Protocol bemeldte Odensen sig er atter indføhrt for Retten og effter Hans ind giffne Documenter Paastand endelig Domb. 

Paa Raadmand Jacub Christensens Vegne Nils Andersen Aalborg effter Indwarseling møtte, som refererit thy till Hans forrige Svahr, Nomblig: at naar Oden giffver Hannem unders sin Haand. Hand som kreffve hos Hannem og hand vurderer langelig stryfendt som will hand svahre, og ikke før.

Oden derimod Paastand af Sagen ikke lenger bør at opholdes, Thi hand for lenge siden indsteffnet i Retten hvad hand fordum hos Jacob Christensen formider derfor fae af Retten og endelig Domb. Etrachtet.

Sagen uptages til Dombs. 

For Retten Trunddhiemb Monsieur Storm Dvier som paa Hans uærfundne Olluff Strøm. 

Side 46 A 

Til Abstand 

Efftersom Anders Rot paa Millde Simonsdatters Vegne, protesterer at dette Steffnemaall haffver verrit hende for fort at Citere sin Vidnisburd, hermed Da forelegges som efter hendis Mund: afdi hund nu skall verre hiembkomen: 1 Hun  will som Visse nu  indskydende  Widnesburd, at møde under forrige Steffnewarselskraff, til neste Ting. Til hvilken Tid bemeldte Millde eller hendis Mand ogsaa haffver at instefnes, hans Proev og anden Befolgelighed hermed hand haffve til Sagens ’Rette oplysning.

 

Fopr Retten bleff fremlagt lesot og paategnit, Morten Pedersen Borger till Trundhiemb og Residerendes i Lildforsen paa Normørr, hans til Sr. David Jacubsen udgiffne Obligation lyndende paa Capital 88 Rdlr. Irs hovr og inden til desbere Fourhugning, hand pantsetter hannem hans redigste og beste Formue hvodf det end findes kun, indelle eller uden Byrs modmed videre effter samme Obligations ungdermere Formelding, 

Dat. Dend 24 Febr. Anno 1667 

Anno 1677 dend 14 Juni bleff Trundhiembs Byetings Ret administrered aff K=Ma= Byefugidt og byetings Skriffveren 

Side 46 b 

Tingfører 

Olle Arnesen, Jaocub Slungtrø, William Laursen, Christen Anderen, Jacob Fredrichsen og Olle Pross. 

Inden dend optagne Sag imellom Raadmand Sr. Jacob Christensen og Oden Odensen, hammem tilforn procotcollerit, memeldte Odensen sig nu atter for Retten, fremstaaet til Dombspaahør, Nils Andersen Aalborg var nu og nærværende paa Jacob Christensen Wegne, med Een Zeddel paa 6 Sh. Papir, Men som  Sagen var alt optagen til Dombs, finde indtet widere i Rettens Anmerkning. Till med Paastand Oden Odensen Dom og Endelig Abstand i Sag, mod og der hosformundert ey lenger mot Retten at opholdes 

Til Abstand. 

Efterdi et original skiftebreff jn Febr. 1669 parrs. Bemerkes at Raadman Jacub Christensen paa een Side, Kongl. Maystrs Byefugidt, her i Trundhiem haffver ved samme Steffnesform, urettelig, i Hunder Caverrit forrige Tollder udi Romsdashlen sal. Christian Rafn, Oden Odensen nu pretenderende Faderen og Modenrs Arff., som bemeldte Oden beklage at verre

Christian gandskke u_viss, og derforr for firner at Raadmand Jacub Christensen som has Arff saa faae uofferlig under ermeldte V_underhaftig Mands Dispensation som satt, og betraad, hannem der forr igjen mør indstaae og svahre. Hvorimod Jacob Christensen imidlertid at Sagen Nogle Gange verrit Upsatt og indtill den til Dombs bleff uptagen, allderlig indted til sin Befrielse haffver willet forn bergge.

Thi haver mig effter Rets Documenter som for mig er fremkomen udi Retten wyst at stemme, om att wolbemeldte Jacob Chjristensen nu pligtig ehr og bør forskriffve Oden Odensen sin Faders og Moders Arff, effter Hans Uyenn underskreffne Skifteforretings og Voligformidling, at skaffe. Saa som effter Recessen og Norgis Lauv worde mindre som Phade., Hvorimod bemeldte Oden Olsen skal Decurtere, omhand paa samme sin Arff bevyslig noget kand haffeve uppepaarit. 

Belangende hans forrige Prætentiones, saa som at Odelsgodzet Arffvningerne ikke retteligen skall verre imellem Lodert samt at for Disputerlig Fordring som kunee bliffve betvilt med Tilsvaar, er giftet Vedleg af deris Søster Godz, imem at der ikke er beregnet og udført hvis samme Creditorer for meget bekommet og igjen skulle fra sig legge, 

Side 47b 

Og eller at dert er giffven  een Roen Pladz anboe i Skifftebreffvet, till den Fornemmelse Odels Godtz Deeling. Gherom item namblig 2 ½ Aar efter Registrerings Datum , som føer Contract er stuled, hvorved bemeldte Oden som paa en siden ei – saa fuldmyndig formener sig at verre ford forført, med videre. Derfor som ded ikke komme mig til at dømme paa hans min Formand i Stestilling, i saa Maade haffve forretted Johan Wyss allt saadant til Paafindelse af mm. Borgermeste og Raad, 

Inden den optqagne Sag Imellom Hans Andersen Rungleff og Milde Simonsdatter Schilderer,angaaende hvorom før protocillerit. Parterne er atter Nærverende, sambt forrige indsteffnet Process som udi den Sag skulle vurderes, Hvorom Laurs Christen Efmedson frembkom  og bekjent at søndagen den 27. May sidst afvigt, een finne eller 2 Affair aftensing, stoed hand nederst udi .... Hans Andersen Quinde kom til hannem,. Og begierte at han ville forfredige hende om Hans Quinde, med hand og Loffvede dersom Namblig Madgagen at kune phor

 Slutt

Under Dato Gibostad 1690 27/6

Oden Odensen
Thomas Jensen

Under Dato Gibostad 1690 27/6 har Oden Odensen boende paa Molde - og siden Dato Trondhem 1/6 1703 overdraget sine Odelsjorder i Helgeland Fogderi - som han var arveligen tilfalden efter sine Foreldre - til Thomas Jensen.

Kilde: Collin

1690 5/10

Ouden Oudensen
Aage Oudensen
Capt. Beverlou
Christian Ravn
Hans Larsen
Peder Dreyer
Dorete Odensdttr

1690 5/10 Ting paa Lønset hvortil Ouden og Aage Oudensønner for Retten Amaget paa 2  vogr fiskeleje som Capt. Beverlou udj den Gaard sig af deres Svoger Sl. Christian Ravn skal have tilhandlet, kaldes Nordmørsparten og lyser deres Pengemangel. -
1692 5/4, 1/7, 5/10 -er der procederet om denne Part, som Oden Odensen, som odelsbaaren formener sig berettiget at indløse - og han har framlagt Sorenskriver Hans Larsens Dom af 11/5 1671 og Legmand Peder Dreyers Dom af 18/6 1672, som saavidt denne Sag vedkommer - blev oplæst.
Beverlou framlagde en Forligelse mellem Capt. Beverlou og sal. Oden Aagesen, indggaet 23/1 1667 - dernæst en Forpligtelse af sal. Dorete Odensdttr. og sal. Christian Ravn, hvorudj de forpligter de paastævnte 2 voger fisk til Capt. Beverlou med et fuldkommen Skjøde at overdrage dat. Molde 14/6 1669, - saa og bemelte belovede Skjøde, given til Tinge under forrige Sorenskriver Hans Lauritzen og Lagrettes Forsegling 30/9 1669, som Christian Rafn med egen Haand befindes at han bekræftet.
I Processen siger Oden Odensen at Captn. "sig af hans Svoger og sal. Søster Dorthe Odensdatter haver tilforhandlet" - bemelte 2 voger. 
Heraf synes det at fremgaa at sal. Christian Ravns Hustru har hedt Dorete (Dorthe) Odensdatter - og ikke Elisabeth Odensdatter. 
Oden Aagesen har - som i Skiftebrevene oplyst - havt i 1. ægteskab en Datter: Dorete gift med Johan Ben og Skifte efter hende 1679 ; men hun maa have været gift to Gange og første Gang med Christian Ravn.
Det fremgaar heraf, at Indscriptionen paa overmelte Lysekrone er feilagtig - at der ebteb skal staa Dorete Odensdttr. - eller Mathias Ravn og Elisabeth Odensdttr. (Uenig med Collin om dette)

Forligelse mellom Beverlou og Christian Ravn om disse 2 vog - Dat 14/6 - 69
Skjøde til Beverlou fra Christian Ravn om disse 2 vog - Dat 30/9 - 69
1690 - Poces, hvor Oden Odensen optræder som Odelsberettiget - Dommen kjendes ikke.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 2 p. 9 : 1694 3/7

Niels Nielsen
Maren Madsdatter
Oden Odensen

Romsdal Tingbog 2 p. 9 : 1694 3/7 Ting paa Molde hvor Niels Nielsen paa Maren Madsdatters Vegne udj Christiania indstefnet Oden Odensen for 8 Rdlr. han laante i 84.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 : 1/1 1695

Jacob Rafn
Oden Odensen
Aage Odensen
Jens Odensen
Lisbeth Odensdttr.
Maren Ifuersdttr.
Anne Clausdttr
Anne Johansdttr.

Efter en i Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 indført Specification over Kirkens Stolesæder indehavdes 1/1 1695 2. Rad paa Mandfolkstolen Nr. 3 af Oden Odensen og 2. Plads paa Kvindfolkstolen N. 3  af Maren Iversdtr. . Disse indehavde de samme Pladse fra 1/5 1695 til 1/5 96. 
Mandfolkstolen N. indehavdes begge Specificationer af Jacob Rafn, Oden Odensen, Aage Odensen og Jens Odensen - Quindfolkstolen af Lisbeth Odensdttr., Maren Ifuersdttr., Anne Clausdttr og Anne Johansdttr.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1

Nils Aagaard
Johan Joens
Ouden Oudensen
Hans Hansen

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1Ting for Vaage Otting hvor forkyndt Nils Aagaards fæsteseddel for Johan Joens. for 2de Grunder i Boe, den ene kaldes Ouden Oudensens Grund og den anden Sl. Hans Hansens Grund dj. Dato 28/2 1690.

Kilde: Collin 

1702 9/11

Maren Pedersdttr. Stadell
Hans Jørgen Carstens
Oden Odensen
Johan Robersen Thou
Olle Iversen Helt

1702 9/11 Skifte paa Molde Ladested efter Maren Pedersdttr. Stadell hvis Arvinger var hendes Søskende og Søskendes Børn og var paa samtlige Arvingers og egne Vegne nærværende de velagtbare Mænd Hans Jørgen Carstens, Oden Odensen, Johan Robersen Thou og Olle Iversen Helt. - I dette Bo fordrer Oden Odensen for Grundleie 1-3-12.

Kilde: Collin

1704 16/12

Jacob Raufn
Elisabeth Audunsdatter
Oden Odensen

1704 16/12 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Jacob Raufn, som efterlod Enken Elisabeth Audunsdatter som havde til Lagværge Oden Odensen.

Kilde: Collin

1706 17/4

Ludvig Borchtorf
Kirstine Pedersdatter
Oden Odensen
Berte

1706 17/4  Skifte efter afg. Barberer Ludvig Borchtorf, tilstede som Enken Kirstine Pedersdatters Lagværge hendes Svoger Oden Odensen.; Mr. Ludvig først gift med Berte - for hvis Grav m.m. dj. 30/5 1699 betalt til Kirken 3 ort 8 sk.

Kilde: Collin

1708 16/11(4?)

Knud Olufsen
Oden Odensen

1708 16/11(4?) Skifte paa Molde Ladested efter Knud Olufsen, hvor "Oden Odensen som bad Folchene til Ligets Henbærelse og medfølge" fordrer - 2 ort 16.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. N. 5 p. 240 : 1709 3/4

Lisbeth Davidsdatter
Søfren Olsen Hagedorn
Johan Johnston
Michel Johnston
Maren Sørensdatter
Knud Bendixs
Oden Odenssen
Aage Odenssen
Hendrik Johansen
Hans Hansøn
Oden Aagesøn
Nordmøers Gunille

Romsdal Skifteprt. N. 5 p. 240 : 1709 3/4 efter foregaaende louglig  Forsegling nestleden 23. Februar og Anslaaede paa Kirkedøre fra kgl Majst. blev Skiftet efter sal. Lispet Davidsdatter, og efterdi hendes halvbroder  Søfren Olsen Hagedorn er saa vit fraværende, at mand ej ved hvor  hand er , om ved lifve befindes eller efter Spørgement allerede død, da allerviste registreret, vurderet og gjort Udlæg til det sal. Menniskes Begravelse samt til den bortskyldige Gjeld, overværende som ellers Næste Arvinger Sr. Johan Johnston, der er det sal. Menniskes Sødskenbarn paa Fedreneside, for sig og sin sal. Broder Michel Johnstons Børns Vegne, og af Mødrene Side paa Maren Sørensdatters (dvs. som half Moster) Vegne Sr. Knud Bendixs. - og til Vurderingsmænd Oden og Aage Odenssønner.
Registreret: Huser og Grund: 1 Daglig Stue med en gl. Stenovn et Loft ovenover et Kiøkken hos, en gl. stoer  Stue med Jern Kakelovn med Loft ovenover et Kiøkken hos, og desen indhegnede Grundnsom nu forfindes med en liden Søeplads beliggende imellem sal. Hendrik Johansens Grund og sal. Hans Hansøns Grund, efter sal. Oden Aagesøns udgivne Skjøde af Dato 1648 udvis tilsammen vurderet for 40 -; tilstaaende Gjeld hos Nordmøers Gunille - 1 Rd. 1 ort.
Formue 63 - 2 - 11 sk. Gjeld 32 . 1 - 15.
Sr. Johan Joensson fordrede efter udgiven Regning for det sal. Menneskis Begravelsesomkostning - 23 Rd. 1 ort 12 sk.
Christian Tønder for 2de Aars resterende Grundleje - 1 -;
Den afdødes Halvbroder Søfren Olsøn Hagedorn havde for nogle Aar siden fra Amsterdam udj Holland sig til Skibs paa et langt Farvand begivet "hvordan siden ej nogen vis efterretning" - og da Sr. Johan Jonston er ellers næst nærme Halvbroder, " blandt vedkommende den nærmeste og sufficanteste Arving tilsettes ham at tage under sin Tilsjun og Ansvar hvori udj Hus og Grund til Arvedel er udlagt etc.

KIlde: Collin

1709 4/6

Ouden Oudensen
Thomes Willemsen Skodt
Jon Jonsen Skodt
Jacob Raufn
Dorothea Oudensdatter
Johan Ben
Ouden Aagesen
Hr. Anders paa Thingvold

Ouden Oudensen
1709 4/6 siges han i en Grændseskjelsforretning mellem Moldegaard og Reknes nu boende paa Molde Ladeplads en Mand 55 Aar altsaa fød 1654. Han var efter sin Fader (Skifte 1669) tilfalden 2 vog fiskesleje i Rechnæs Gaard og fordrede han Stifmoderen Skifte 1686 6 Aars Landskyld af disse 2 vog, hvilken beløber - naar Odelsskatten er afkortet- 10 Rd. 2 ort..
Han havde udgivet Pantebrev paa disse 2 vog til Stifmoderens Mand Thomes Willemsen Skodt, der igjen havde overleveret Pantebrevet til Jon Jonsen Skodt (maaske Jon Johnston?) for af denne laante 80 Rdlr., hvorpaa der restede (1686) 30 Rdlr. med 10 Aars Rente a 6 % aarlig, tilsammen Capital og Rente 48 Rdlr. 3 ort. - Han havde endvidere pantsat disse to Vog til Jacob Raufn (en Svoger?), som i Skiftet 1686 præsenterede Penge til Tommes Willemsen at vilde indløse dem.
Han ejede ogsaa paa Nordmøre i Nadsvig (ogsaa Nadzvig) 2 1/2 øre med Bøxel og i Qualhoug 2 øre med Bøxel (som beregnes efter Landkjøb a 72 sk. Spandet beløber 1il 110 Rdlr.), hvilke Eiendomme han havde pantsat til sin Søster Dorothea Oudensdatter gift med Johan Ben og i hendes Skifte 1679 3/7 blev udlagt til hans Halvsødskende med 22 Rdlr. til hver Broder og 11 Rdlr. til hver Søster.
   I nevnte Søster Dorothea Oudensdttrs. Skifte siges: "Hvad sig belanger om Odelsgaarden Haarsgaard, som er arfuet efter sal. Ouden Aagesen kan icke videre eragtes end den at følge rette Arfuinger, som er de tvende samføde Søsken til Fader og Moder efter Norges Laug eller som det er gammelt af sal. Hr. Anders paa Thingvolds Green. 

Kilde: Collin

1709 14/6 

Oden Odensen
Capitain Beverlou

I en Maaleskiels Grændsegangs forretning af 1709 14/6 om Skjellet mellem Moldegaard og Reknæs, siger Oden Odensen at, Reknæs opsittere eiede i Moldegaard 2 voger, som var kaldet Nordmørsparten, ligesaa eiede de forudeni Molde, som var kaldet Moldenæs 1 Bpd. 3 mrkl., som til de Odenssønners Fader var Pantsat og siden kjøbte sig den til og fremdeles eiede de endnu i dette Moldenæs. 8 mrkl. fisk - i alt 1 Bpd .11 mrkl. i Moldenæs kaldet.
Efter hans Faders Død faldt Rechnæs med disse Parter i Moldegaard dem og medarvinger til, som de udløste og beboede den derefter 8de Aar, indtil Ouden Oudensens Formynder solgte først til Capitain Beverlou Moldeparten, som var 2 vog fisk etc.
Faderen Ouden Aagesen levede 1667 - Skifte af 1669.
1709 siger Oden Odensen at have solgt disse 2 Vogr til Beverlou omkr. 1675.- 1677.

Kilde: Collin