Startside

Peter Andresson

Arne Gudbrandson
Sigurd Gudbrandson
Gjertrud
Andres Plytt
Ragnvald Urka
Peter Andresson
Une Petersson
Sigurd lagmann
Serk på Austrått
Håkon Magnusson
Ottar lagmann
Sigurd Jodgeirsson (Lande)
Isabelle
Erling Vidkunnsson
Gyrid Andresdtr.i Åkvik
Arne Eindrideson
Eindride Arneson
Peter i Edøy 

 

Aktuelle kjelder:

Magnus Mardal: "Den eldste Aspa-ætta" i NST
XXXII s. 53 ff

Noregs Kongesoger B4 s. 317-319, 323, 328, 332, 338, 341 og 361

'Sogneprest A. E. Heden: Biskop-ætten og Manvikgodset' NST XIV  s. 106ff i

 

Eg vil rette ein stor takk til dei som står bak Dokumentasjonsprosjektet
og at eg har fått løyve til å bruke av deira materiale mot å vise til kjelda.
Så vidt eg veit var det Magnus Mardal som først tok opp drøftinga om det eg her vil kalla ”Den eldste Aspa-ætta”. Han tek utgangspunkt i eit diplom frå 1319 som fortel om ein arvetvist om garden Aspa på Nordmøre. Det vart inngått forlik mellom dei to brørne, Arne og Sigurd Gudbrandsøner om garden (Sjå DN XXI nr. 21 og NST XXXII s. 53 ff.). I dette brevet får vi m.a. veta at det opphavleg var mormor til dei to brørne, Gjertrud, som åtte Aspa. Denne Gjertrud meinar så Mardal å identifisera som dotter til baron Andres Plytt som ein trur hadde Edøya (Smøla kommune på Nordmøre) som hovudsætet sitt. Andres Plytt er nemnd mange gonger som ein av kong Håkon Håkonson sine fremste menn (Sjå m.a. Noregs Kongesoger B4 s. 317-319, 323, 328, 332, 338, 341 og 361 samt DN IV nr. 64 og DN XVII nr880 m.m.). Andres Plytt var også med kong Håkon på hærtokt til Skotland og det er kanskje han det vert sikta til i Ravnsmål når det vert kveda at:

”Nordmøringsstyrarens gjeve hovdingar, eggja krigsfuse motmenn til hærstriden” osv.

Etter det ein kan sjå, så var også Andres Plytt kongens fehirde på denne ferda. Han døydde litt etter 1280. I Noregs kongesoger (Oslo 1979) vert han kalla for Andres Plytt Pålson, medan Magnus Mardal brukar namnet Andres Petterson Plytt etter P.A. Munch, op. cit., s. 403 note 2.

I følgje Noregs kongesoger var Andres Plytt gift med ei dotter til Ragnvald Urka som også var ein av kong Håkons fremste menn.

Magnus Mardal har kome fram til at Andres Plytt hadde følgjande tre born:

A. Peter Andresson (Edøy) (ca 1260 – 1324 (1329) nemnd første gongen i år 1300 i DN I nr. 92. Her vert han nemnd som den siste av fleire stormenn. I 1309 vert han nemnd som ein av kongen sine fremste leiarar i Trøndelag, saman med herr Une Petersson, herr Sigurd lagmann og herr Serk på Austrått (DN I nr. 121). I 1311 vert han, etter instruks frå kong Håkon Magnusson og saman med Sigurd lagmann og Ottar lagmann, utnemnd til å døma i ein strid mellom kannikane ved Kristkyrkja i Nidaros på den eine sida og herr Serk og andre Austrått-menn på den andre om retten til å kasta [etter fisk] fra Vilungæ nese i Hassel(vika) (DN I nr. 127). I 1314 gjev Peter Andresson ymse gardar på Nordmøre til dotter si Isabelle, i medgift då ho giftar seg med Sigurd Jodgeirsson (Lande) (DN II nr. 120) (Sigurd Jodgeirson Lande var m.a. ombudsmann for Erling Vidkunnsson). I eit domsbrev datert Bergen i 1324 vert Peter Andresson nemnd som den første blant dei verdslege stormennene. Dette er vel siste gongen Peter Andresson er nemnd i live. (DN III nr. 64).

B. Gyrid Andresdtr.i Åkvik (Halsa eller Aure på Nordmøre). Gyrid kjøper seg provent hos korsbrørne i Nidaros og seinare gravstad i Nidaros Domkyrkje (1303). I samband med dette gjev ho bort ymse gardar på Normøre. m.a. noko i Gaupset (DN II nr. 68 og nr. 70). Det er og nemnd at sønene hennar har rett til å løysa inn gradane innan 5 år. Seinare høyre vi at ein Arne Eindrideson gjev bort like mykje i ein av gardane som det Gyrid har att av garden (Gaupset). Mardal tolkar dette slik at Arne må vera ein av sønene til Gyrid, noko som verkar logisk. Dette skulle då bety at mannen til Gyrid heitte Eindride. Mardal meiner at dette kan vera Eindride Arneson nemnd 1281 – 1296.

C. Gjertrud Andresdtr. i Aspa (?). Ho er vel berre kjend frå det tidlegare nemnde brevet om forliket om Aspagarden (DN XXI nr. 21. frå 1319).

Som ein start får vel dette vera nok. Eg har med vilje latt vera å ta med fleire born til Peter Andresson enn Isabella. Til så lenge får dei tre døtrene eg nemner i debatten om Rike-Torstein berre vera døtrene til Peter i Edøy (Eg har sett andre tolkingar av Edøy enn Edøy for å seia det slik). Det første ein må ta stilling til er vel om det som her er sett opp kan vera rett. Er det noko som talar i mot at samanhengen er slik, eller har Mardal kome fram til ei framstilling som held mål? Elles er sjølvsagt alle synspunkt velkomne, uansett innfallsvinkel.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre,  03:20 (1)

Kong Haakon Magnussön
Diplomatarium Norvegicum 22 Juni 1300 b. I s. 83f  Nr. 92 Öykerö

Sammendrag: Kong Haakon Magnussön skjænker Kannikerne ved sit Kapel Mariæ Kirke iOslo forskjellige Tomter der, og sætter for den, som der dræber eller saarer Nogen, samme Straf som om Gjerningen var begaaet i Kongens Paasyn. Fremdeles giver han 3 af deres Svende fri for Ledingsfærd, og giver Kapellets Formand Lendermands Ret og Værdighed, Præsterne, som have Præbender i Kirken, Ridders, Vicarierne og Diakonerne Hirdmands,samt alle Klerker Kjærtesvends Værdighed.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

kong Håkon Magnusson
Bjarne [Lodinsson]
Sæbjørn [Helgesson]
Åmunde lagmann
Bjarne 
Ogmund Gryfla
dronning Eufemia
Arne av Stavanger
Narve av Bergen
Øyvind av Oslo
Torstein av Hamar
Bjarne Erlingsson i Bjarkøy
Tore Håkonsson
Ulvhedin Bjarnesson
Isak Gautesson
Vidkunn [Erlingsson]
Peter Andresson.
herr Åke
Regesta Norvegica 1300 juni 22 b. 2 s. 368f Nr. 1041 Ôckerø

Regest:Gåve- og privilegiebrev frå kong Håkon Magnusson for Mariakyrkja i Oslo: Stadfester den gåva som vart gitt da kongen blei krona (nr 1012 ), og gir i tillegg ei nærare spesifisert tomt ved kongsgarden, og dei tomtene som før var gitt til herrane Bjarne [Lodinsson] og Sæbjørn [Helgesson]. For alle desse tomtene skal kannikane vere frie for leidang, skattar og ytingar, bortsett frå tegngilde og åleigemål. Kongen skal -- når kannikane ber om det -- oppnemne ein lekmann til å straffe kyrkjas tenestemenn, og hovudregelen er at kannikane skal ha heile kongedømets rett når utanforståande forbryt seg på dei førnemnde tomtene. Vidare får kyrkja den mølla med tilhørande løkke som Åmunde lagmann og sonen Bjarne før hadde hatt, og den delen av sjøbuene som Ogmund Gryfla åtte. Kannikane og alt som tilhører dei blir tatt i kongens vern. Dei som drep eller sårar noen på kyrkjas område skal ha same straff som om dei handla i kongens påsyn, og kyrkja får rett til bøter og lausøre i slike saker. Vidare får kyrkja leidangsfridom for 3 mann, og formannen ved kapellet skal ha lendmanns rang, prebendeprestane riddars rang, vikarane og diakonane hirdmanns rang og klerkane kjertesveins rang.
Chirograf. Den eine parten skal ligge i Akersnes og den andre i Mariakyrkja. Besegla av kongen og dronning Eufemia; biskopane Arne av Stavanger, Narve av Bergen, Øyvind av Oslo og Torstein av Hamar; herrane Bjarne Erlingsson i Bjarkøy, Tore Håkonsson, Ulvhedin Bjarnesson, Isak Gautesson, Vidkunn [Erlingsson] og Peter Andresson. Vår kanslar herr Åke besegla, Ingolv klerk skreiv.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Peter Andressön
Audun Thorbergssön
Loden paa Bakke
Sigurd Jonssön
Kong Haakon
Sæbjörn Helgasön
Une Peterssön
Sigurd Lagmand
Serker paa Austraat.
Diplomatarium Norvegica 5 April 1309 b. I s. 108 Nr. 121

Sammendrag: Peter Andressön, Ridder, Audun Thorbergssön, Loden paa Bakke og Sigurd Jonssön meddele Almuen i Naumdalens övre Halvdel Afskrift af Kong Haakons Brev til Thrönderne angaaende Svenskernes Angreb paa Jæmteland og om Udbud til Landets Værn paa den Kant, som Kongen har betroet Hr. Peter Andressön, Hr. Sæbjörn Helgasön, Hr. Une Peterssön, Hr. Sigurd Lagmand og Hr. Serker paa Austraat. (jfr. No. 119.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

kong Håkon [Magnusson]
Peter Andresson
Sæbjørn Helgesson
Une Peterssön
Sigurd lagmann
herr Serk på Austrått
Regesta Norvegica 1309 april 12  b. 3 s. 182 Nr. 572 Bergen

Regest:
Påbud fra kong Håkon [Magnusson] til alle i Trøndelag: Viser til tidligere brev (nr 571 ). Kongen vil nå bare ha 5 skip med 50 mann på hvert med østover, de håndgange og almuesmenn som herr Peter Andresson og herr Sæbjørn Helgesson bestemmer. Disse skal snarest følge etter kongen. De øvrige skal bli igjen og forsvare Trøndelag, og så snart det blir farbart rykke inn i Jämtland og gjenerobre landsdelen, slik herr Peter Andresson, herr Une Petersson, herr Sigurd lagmann og herr Serk på Austrått og de øvrige ledere kongen har oppnevnt bestemmer.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

kong Håkon Magnusson
Peter Andresson
Audun Torbergsson
Lodin på Bakke
Sigurd Jonsson
Regesta Norvegica [1309 april 12 - juni 17] b. 3 s. 188 Nr. 593 

Regest:
Vidisse av kong Håkon Magnussons leidangsutbud til Trøndelag (nr 572 ), utstedt av Peter Andresson, Audun Torbergsson, Lodin på Bakke og Sigurd Jonsson og stilet til alle i Øvre Namdalen: Adressatene får dessuten påbud om å være rede innen 17. juni med slikt utstyr som herr Pål vil opplyse om. 60 mann skal oppnevnes fra hver skipreide

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

kong Håkon Magnusson
Peter Andresson
Sigurd lagmann
Ottar lagmann
Bjarne Audunsson
Hallvard klerk
Regesta Norvegica 1311 mars 12 b. 3 s. 225 Nr. 718 Gryting i Orkdal

Regest:
Instruks fra kong Håkon Magnusson til herr Peter Andresson, Sigurd lagmann og Ottar lagmann: De skal dømme i en strid mellom kannikene ved Kristkirken i Nidaros på den ene siden og herr Serk og andre Austrått-menn på den andre om retten til å kaste [etter fisk] fra Vilungæ nese i Hassel
.

Herr Bjarne Audunsson beseglet. Hallvard klerk skrev.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Kong Haakon V Magnussön
Peter Andressön
Sigurd Lagmand
Ottar Lagmand
Diplomatarium Norvegicum 12 Marts 1311 b. I s. 115  Nr. 127   Gryting

Sammendrag: Kong Haakon V Magnussön paalægger Hr. Peter Andressön, Hr. Sigurd Lagmand og Ottar Lagmand at granske og afgjöre en Trætte mellem Korsbrödrene i Nidaros og Hr. Serker og övrige Austraats - Mænd angaaende Værpet i Vilungenes.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Peter Andresson
Isabella
Sigurd Jodgeirsson
Regesta Norvegica 1314 sept 29 b. 3 s. 279 Nr. 906 Bergen

Regest:
Gavebrev fra Peter Andresson for datteren Isabella: Da hun giftet seg med Sigurd Jodgeirsson, fikk hun i medgift 15 spannsleier i Kårvåg, 10 i Vinje, 4 i Finnvik, 1 i Lodvissætre og klær og løsøre for 20 mark gull.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Peter Andressön
Isembelle
Sigurd Jodgeirssön
Diplomatarium Norvegicum 29 Septr. 1314 b. II s. 105  Nr. 120   Bergen

Sammendrag: Peter Andressön opregner det Jordegods og Lösöre, som han gav sin Datter Isembelle i Medgift med Sigurd Jodgeirssön.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Bård Petersson
Olav Hermansson
Peter Andresson
Regesta Norvegica 1334 des 3  b. 4 s. 385 Nr. 1088 Nidaros

Regest:
Vidisse ved Bård Petersson, fehirde i Nidaros, og Olav Hermansson, lagmann samme sted: Utsteder transkript av herr Peter Andressons brev DN II nr 120 [av 29 sept 1314].

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Baard Peterssön
Olaf Hermanssön
Diplomatarium Norvegicum 3 Decbr. 1334 b. II s. 176 Nr. 209   Nidaros

Sammendrag: Baard Peterssön, Fehirde i Nidaros, og Olaf Hermanssön, Lagmand sammesteds, udstede Vidisse af Brev No. 120.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Magnus
Hertug Erik
kong Håkon [Magnussons]
Ingebjørg
[Eiliv] av Nidaros
Håkon av Stavanger
Ivar Olavsson
Peter Andresson
Sæbjørn Helgesson
Snare Aslaksson
Erling Vidkunnsson
Pål Eiriksson
Sigurd Ormsson
Bjarne Audunsson
Eiliv i Naustdal
Finn Ogmundsson
Ivar Ogmundsson
Jon Bjarnesson
Smid Eiriksson
Trond Hallvardsson
Håkon Toresson
Gaute Isaksson
Sigvat på Leirhol
Onund Borgarsson
Torvald Hallvardsson
Torgeir Simonsson
Aslak Olavsson
Guttorm Kolbjørnsson
Guttorm Helgesson
Andres Kyrning
Sigurd Jonsson
Hallkjell Hallkjellsson
Hauk Erlendsson
Munan Bårdsson
Guttorm Sigurdsson
Eindride Petersson
Regesta Norvegica 1319 [juni 26-28] b. 3 s. 345 Nr. 1129   Oslo

Regest: Avtale mellom nordmenn og svensker om kongefellesskap, utstedt av biskop Karl av Linkøping, Knut lagmann, Erik Toresson, Sigge Hallsteinsson, Stefan Røreksson, Gisle Elinesson og Knut Porse: Utstederne lover, på vegne av seg og Sveriges menn, å ta Magnus, sønn av hertug Erik og kong Håkon [Magnussons] datter Ingebjørg, til konge i Sverige, hvis dette ikke allerede er skjedd. Magnus skal deretter senest innen 1. aug komme til Lødøse, for derfra å dra til Tønsberg for hylling. Seinere skal han hver mikkelsmesse (29. sept) normalt veksle oppholdssted mellom de to land og være like lenge i begge. Stormennene (rikis menn) i de to land skal ikke følge ham lenger enn til grensen. Det blir videre gitt bestemmelser om bruk av kongens inntekter i Norge, om at svenskene skal yte nordmennene tilsvarende hjelp som de har mottatt av dem, og spesiell tillatelse for nordmenn til å tjene kongen og hans mor i Sverige. Utstederne forsikrer også at kong Magnus var i live da de forlot Sverige.

De verdslige utstederne avla ed på denne avtalen, og biskop Karl høytidelig løfte. De lovet også at erkebiskopen av Uppsala og 24 svenske riddere skulle avlegge tilsvarende løfte eller ed. Erkebiskop [Eiliv] av Nidaros [og biskop Håkon av Stavanger avla samme løfte som biskop Karl, og følgende norske lendmenn og riddere avla ed: Ivar Olavsson kansler, Peter Andresson, Sæbjørn Helgesson, Snare Aslaksson, Erling Vidkunnsson, Pål Eiriksson merkesmann, Sigurd Ormsson, Bjarne Audunsson, Eiliv i Naustdal, Finn Ogmundsson, Ivar Ogmundsson, Jon Bjarnesson, Smid Eiriksson, Trond Hallvardsson, Håkon Toresson, Gaute Isaksson, Sigvat på Leirhol, Onund Borgarsson, Torvald Hallvardsson, Torgeir Simonsson, Aslak Olavsson, Guttorm Kolbjørnsson, Guttorm Helgesson, Andres Kyrning, Sigurd Jonsson, Hallkjell Hallkjellsson, Hauk Erlendsson, Munan Bårdsson, Guttorm Sigurdsson og Eindride Petersson. Nordmennene underkastet seg erkebiskopen av Uppsalas og biskopen av Linkøpings dom og svenskene erkebiskopen av Nidaros' og biskopen av Stavangers i tilfelle de skulle bryte avtalen

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Hertuginde Ingebjörg
Magnus Eirikssön
Diplomatarium Norvegicum [28 Juni?] 1319 b. VIII s. 73   Oslo

Sammendrag: En Del Norske og Svenske Herrer komme i Hertuginde Ingebjörgs Nærværelse og med hendes Samtykke overens om hendes Sön Magnus Eirikssöns Valg til Konge i begge Riger samt om en Del Foranstaltninger i denne Anledning.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet