Startside

Gyrid (Andresdatter?) i Åkvik (død ca. 1303)

Gyrid Andresdtr.i Åkvik
Arne Eindrideson
Eindride Arneson
B. Gyrid Andresdtr.i Åkvik (Halsa eller Aure på Nordmøre). Gyrid kjøper seg provent hos korsbrørne i Nidaros og seinare gravstad i Nidaros Domkyrkje (1303). I samband med dette gjev ho bort ymse gardar på Normøre. m.a. noko i Gaupset (DN II nr. 68 og nr. 70). Det er og nemnd at sønene hennar har rett til å løysa inn gradane innan 5 år. Seinare høyre vi at ein Arne Eindrideson gjev bort like mykje i ein av gardane som det Gyrid har att av garden (Gaupset). Mardal tolkar dette slik at Arne må vera ein av sønene til Gyrid, noko som verkar logisk. Dette skulle då bety at mannen til Gyrid heitte Eindride. Mardal meiner at dette kan vera Eindride Arneson nemnd 1281 – 1296.

Finn Oldervik (1)

Anders Plytt
Gyrid i Åkvik 
Andres på Sjømæling
Peter på Edøy
Peter Andresson

 

 

 

Amund Stokke i ein artikkel i Gjemnesminne (1982)

Absalon Pederson Beyer i sitt verk om 'Norgis Rige' 

Er det heilt visst at Andres Plytt held til på Edøy? På det spørsmålet må eg nok svara negativt. Mardal tek ikkje stilling til kvar Andres Plytt bodde og han drøftar heller ikkje spørsmålet. Han nemner likevel i ein fotnote at Amund Stokke i ein artikkel i Gjemnesminne (1982)kastar fram tanken at Gyrid i Åkvik kunne vera dotter til stormannen Andres på Sjømæling. At Gyrid åtte gardar som låg i Battenfjorden kunne kanskje takast som eit indisium på dette. Dette får eg likevel ikkje til å rima reint kronologisk. Andres på Sjømæling er nemnd siste gongen i Noregs kongesoger kring 1240. Vårbelgane herja og brente m.a. på Nordmøre og det var vel kongsmennen sine gardar det mest gjekk utover, slik også garden til Andres på Sjømæling.

Som sagt får eg ikkje kronologien til å stemma når ein gjer Gyrid på Åkvik m.fl. til borna til Andres på Sjømling. Han vert alt for gammal etter mitt syn. Slik sett stemmer det mykje betre med Andres Plytt. Han hadde si stordomstid frå omlag 1260 fram til 1280-åra. I følgje Mardal var det vel Absalon Pederson Beyer i sitt verk om 'Norgis Rige' som først kjem med tanken om at Gyrid er dotter til Andres Plytt. At Andres Plytt kunne vera ein nær slektning til Andres Sjømæling kan ein likevel ikkje sjå bort frå.

Edøy var vel alt på den tida det her er snakk om eit senter på Nordmøre. Den gamle steinkykja på øya vart nok bygd i desse åra, og kanskje var det Andres eller sonen Peter som kosta bygginga. Seinare vart vel Edøy, i alle fall i periodar, eige len. Men som sagt, noko endeleg prov på at baron og lendmann Andres Plytt bodde på Edøy har vi nok ikkje. Likevel, om det er slik at Peter på Edøy er identisk med Peter Andresson, son til Andres Plytt, så er det truleg at at også faren hadde hovudsetet sitt der.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre (9)

Peter Andersen
Gyrid Andersdatter
Anders Plytt
Håkon Håkonsen
Peter til Edøy
Sira Eiliv

 

N.M. Vaagland: Halsaboka B I s. 357

I Halsaboka B I s. 357 (Kr.sund 1954) under garden Åkvik, kan ein lesa følgjande om Baron Andres Plytt m.m.: ”Av godseiere på Nordmøre mellom 1300 – 1315-tallet nevnes Peter Andersen Plytt. Han hadde store eiendommer på Nordmøre, hvor han var sysselmann. Hans søster var trolig den rike hustru Gyrid Andersdatter i Okavik (Aakvik) som i 1303 ga seg med meget gods i provent hos korsbrødrene i Nidaros. Peter og Gyrid var barn av baronen Anders Plytt som var en høgt betrodd lendermann under Håkon Håkonsen. Peter Anderson Plytt ble også kalt Peter til Edøy og meget taler for at Edøy hadde vært hans hovedgård. Sikkert er det i alle fall, at slekta har hatt svære eiendommer her. Sagnet forteller , at Gyrid Andersdtr. kring 1303 var enke og ikkje lenger ved full helse. Ved midtsommertid 1303 ble hun gjesta av en fremmed mann ved navn Sira Eiliv. Han var en av korsbrødrene i klosteret i Nidaros og rådde henne til å gå i kloster. Hun fulgte dette råd og oppretta 18. august 1303 et testamente inntatt i DN 68 (?). Ved dette testament ble korsbrødrene i Nidaros eiere av bl.a. gårder også av Okavik med 2 spanns leige”. Det var avgått sorenskriver N.M. Vaagland som skreiv Halsabøkene. Han har ikkje oppgjeve noko kjelde for avsnittet om Anders Plytt m.m. Eg går ut frå at Vaagland har attgjeve det som var den allminnelege oppfatninga om dette temaet på den tida. Eg ser ikkje bort frå at han har fått litt hjelp frå statsarkivar Anders Todal når det gjeld slike avsnitt som dette.

Her ser vi at Peter Andresson vert tillagd kallenamnet Plytt, noko det neppe finst kjeldebelegg for. Elles er det jo litt interessant det som vert fortald om segnet om korsbroren som dukka opp i rette tida hos ei høgætta frue med mykje jordegods som nett hadde vorte enkje. Fleire diplom i DN viser at det er ganske mykje av dette frå ca 1300 og nokre ti-år framover. Ein skulle mest tru at korsbrørne dreiv ei slags vervekampanje, særleg retta mot personar som dei truleg visste hadde mykje jordegods.

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre (30)

Vidkunn Erlingsson
Gyrid Andresdotter
Eg vil rette ein stor takk til dei som står bak Dokumentasjonsprosjektet
og at eg har fått løyve til å bruke av deira materiale mot å vise til kjelda.
Regesta  Norvegica før 1291 aug 20 Nr. 634

Regest:
Supplikk (petitio) frå riddaren Vidkunn Erlingsson i Oslo bispedøme og Gyrid Andresdotter i Stavanger bispedøme til pave Nikolaus IV: For å få slutt på alvorleg fiendskap mellom ættene deira, søker dei om løyve til å gifte seg, trass i at Vidkunn har hatt omgang med ei kvinne som var beslekta med Gyrid i fjerde ledd.


Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Pave Nikolaus IV
Vidkun Erlingssön
Gyrid Andresdatter
Biskop Eyvind i Oslo
Diplomatarium Norvegica 20. aug. 1291 b. I Nr. 79 Rom

Pave Nikolaus IV tillader Vidkun Erlingssön, Ridder, at ægte Gyrid Andresdatter, da derved et alvorligt Familiefiendskab haabes bilagt, og overdrager Biskop Eyvind i Oslo at dispensere Vidkun, med Hensyn til at han havde forhen havt kjödelig Omgang med en Kvinde, der var Gyrid beslægtet i 4de Led.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

pave Nikolaus IV
biskop [Øyvind] av Oslo
Vidkunn Erlingsson
Gyrid Andresdotter 
Regesta  Norvegica 1291 aug 20 Nr. 635

Regest:
Mandat frå pave Nikolaus IV til biskop [Øyvind] av Oslo: Refererer søknaden frå Vidkunn Erlingsson og Gyrid Andresdotter om dispensasjon for å inngå ekteskap, og overlet til biskopen å vurdere søknaden og eventuelt gi dispensasjon på pavens vegner.


Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Gyrid [Andresdatter]
Erlend [Styrkårsson]
Gudbrand Bonde 
Audun Vigleiksson
sira Styrkår
sira Erlend
sira Audun Sørkvesson
sira Arne Rams
sira Audun Torbergsson
sira Kåre
sira Arne Mestersson
sira Eiliv Arnesson
sira Peter franseis
herr Bård Vigleiksson
herr Arne Båt
herr Tore Harv
Eindride, prest ved Hospitalet
Kolbjørn, prest i Nærøy
Jon, prest i Alstadhaug
Sigurd prest Digre
Isak prest
Hemming Unge
Tore på Borre
Olve (Aulfi) Lauk
Skjegge klerk
Gudmund Bleik
Regesta  Norvegica 1303 aug 18 Nr. 108 Nidaros

Regest:
Proventkontrakt mellom hustru Gyrid [Andresdatter] i Åkvik og kannikene i Nidaros: Som betaling for provent skal kannikene ha 18 spanns leie, fritt og med full eiendomsrett, 9 av 16 spann i Torjul, 7 spann i Drifasætre i Boarfirdi, hele den ene gården, og 2 spann i Gaupset i Barknafirdi. Hvis det viser seg å være heftelser på noe av dette, skal kannikene ha av andre av hennes eiendommer. Hun skal selv skaffe dyne og benkeklær, som kommunet skal arve etter henne. Til gjengjeld skal kannikene skaffe henne sovestue eller loft og ett spann byggmel og 2 pund smør til hennes tjenestekone. Derimot skal hun selv betale begravelse og sjelegave.

Kontrakten ble inngått mellom sira Erlend [Styrkårsson] på vegne av kannikene og Gyrid og hennes ombudsmann Gudbrand Bonde i Glaerstofo, under forsete av herr Audun Vigleiksson og i nærvær av de kannikene som var hjemme: sira Styrkår, sira Erlend, sira Audun Sørkvesson, sira Arne Rams, sira Audun Torbergsson, sira Kåre, sira Arne Mestersson, sira Eiliv Arnesson og sira Peter franseis, videre av herr Bård Vigleiksson, herr Arne Båt, herr Tore Harv, Eindride, prest ved Hospitalet, Kolbjørn, prest i Nærøy, Jon, prest i Alstadhaug, Sigurd prest Digre, Isak prest, Hemming Unge, Tore på Borre, Olve (Aulfi) Lauk, Skjegge klerk og Gudmund Bleik.

Gyrid hadde nå igjen følgende eiendommer: 2 1/2 spann i Strupstad, 2 1/2 spann i Fløystad, 2 spann i Halsa, 1 1/2 spann i Hønsvik og 2 spann smør i Gaupset, til sammen 10 1/2 spann. Dessuten hadde hun for 11 mark gull i løsøre og handelsvarer. Dette ble regnet opp i nærvær av de ovennevnte vitnene.

Beseglet av kannikene med kapitelseglet, herr Audun og herr Bård Vigleikssønner, herr Arne Båt, herr Tore Harv og Gudbrand Bonde, Gyrids ombudsmann

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Hustru Gyrid i Okavik Diplomatarium Norvegica 18. aug. 1303 b. II Nr. 68

Hustru Gyrid i Okavik giver sig i Provent hos Chorsbrödrene i Nidaros, som derfor erholde 18 Spands Leie i Gaardene Talgylar, Drivaseter og Gau paseter paa Nordmöre. (jfr. No. 70.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Gyrid Andresdatter
Audun Vigleiksson
herr Lodin på Bakke
Sigurd prest Digre
Johannes, prest ved Mariakirken
Regesta Norvegica etter 1303 aug 18? Nr. 109 

Regest:
Testament for Gyrid Andresdatter: Velger seg gravsted ved Kristkirken, og gir 4 spann i Holten i Barknafirdi, henholdsvis til kirken for gravsted og til opprettelse av alter, til kannikenes kommun for årtidhold og til kirken og presten i Øra; videre til Mariakirken 1/2 spann av Åsbøen i Halsa sogn mot rett for sønnene til å innløse innen 5 år og pengegaver til dominikanerne og prestene ved Mariakirken og Mikaelskirken for 30-dagers bønner. Endelig bekrefter hun tidligere gave til Mikaelskirken.

Testamentet ble før Gyrid mottok den siste salving kunngjort for herr Audun Vigleiksson, herr Lodin på Bakke, Sigurd prest Digre og Johannes, prest ved Mariakirken, som også beseglet.(Brevet er ufullført)Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Gyrid Andresdatter
Diplomatarium Norvegica udat [ved 1303] b. II Nr. 70

Sammendrag: Gyrid Andresdatters Testamente, hvori hun vælger Gravsted i Nidaros Domkirke, og giver derfor 1 Spand i Gaarden Holte i Barkarfjord; desuden 3 Spand i samme Gaard til Sjæle-Alteret, Chorsbrödrenes Kommune og Öyrar Kirke, 1/2 Spand i Gaarden Aas til Mariekirke, 3 Spands Leie i Gaarden Vaag ved Talgylar til St. Mikaels Kirke, og rede Penge til Prædikebrödrene (i Nidaros) m. fl. til Sjælemesser. (jfr. No. 68.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Gyrid Andresdatter Regesta Norvegica [o 1303 b. 3 Nr. 149

Regest:
Gavebrev fra Gyrid Andresdatter til Mikaelskirken på 3 spann i Vågen ved Torjul.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Bjarne Erlingsson
Margreta
Andres 
Dronning Eufemia
Tore Håkonsson
Gyrid/
Gyrid Andresdatter
Ingebjørg Erlingsdatter
Sigrid
Jon
Kristin
Nikolas Pila
Håkon Toresson
Erling Vidkunnsson
Svein Olavsson
Guttorm Håkonsson.
Regesta Norvegica 1309 jan 25 Nr. 548 Bergen

Regest:
Testament for Bjarne Erlingsson i Bjarkøy: Velger seg gravsted i Kristkirken i Nidaros. Til sjelehjelp for ham selv, kona Margreta og sønnen Andres får følgende geistlige institusjoner gaver: Kristkirken i Nidaros, Bakke-, Tautra-, Elgeseter-, Reins-, og Nidarholm klostre, Mariakirken i Bænum, Bjarkøy og Dønnes kirker, Peterskirken på Veøy, Kristkirken og Nikolaskirken [på Veøy?], Peterskirken, Kristkirken, Mariakirken på Borgund og Giske kirke. Kristkirken, Apostelkirken, Olavshusene, Nikolaskirken, Nonneseter og Munkeliv klostre, Allehelgenshospitalet, Katarinahospitalet, Jonskirken, fransiskanerne, dominikanerne og Mariakirken i Bergen, Halsnøy, Lyse og Gimsøy klostre, Mariakirken, Olavsklosteret og fransiskanerne i Tønsberg, fransiskanerne i Oslo og Konghelle og dominikanerne i Oslo. Dronning Eufemia får et forgylt beger, Tore Håkonsson en bolle, hans svigerinne Gyrid et staup og et gullbelte, Ingebjørg Erlingsdatter, hans kones søsterdatter Sigrid og brorsønnen, Jon jordegods og svigerdatteren Kristin hele Giske og annet jordegods. Eksekutorer: Biskopen i Bergen og abbeden i Munkeliv. Vitner: Tore Håkonsson, Ingebjørg Erlingsdatter, Gyrid Andresdatter, sira Nikolas Pila, Håkon Toresson, Erling Vidkunnsson, sira Svein Olavsson og sira Guttorm Håkonsson.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Bjarne Erlingsson
Ivar Olavsson
Aude Olavsson
Jon Prest
fru Torbjørg
fru Ingegerd
Svein klerk
Tord klerk
Ordrek
Gyrid Andresdatter
Gregorius Andresson unge
Erlend Styrkårsson
Brase på Vfinsakre
Håkon på Reve.
Regesta Norvegica 1309 febr. 6  b. 3  s. 175f  Nr. 550  Bergen

Regest:Vitnebrev fra Bjarne Erlingsson i Bjarkøy, Erling Åmundesson, sira Ivar Olavsson, herr Aude Olavsson, sira Jon Prest, fru Torbjørg, fru Ingegerd, Svein klerk, Tord klerk, Ordrek og andre gode menn: Var til stede da fru Gyrid Andresdatter avla regnskap til sin brorsønn Gregorius Andresson unges ombudsmann sira Erlend Styrkårsson, for de fire årene hun hadde bestyrt godset hans som bl a ligger på Jæren og i Sogn og Fjordane. Hun gjør rede for inntekter og utgifter, bl a har hun kjøpt gårdene Reve og Æikræim, utstyrt Gregorius for en reise til Roma via Flandern og kjøpt klær, sokker, skinn, pell og en gravstein til ham. Boet har gjeldskrav overfor bl a Brase på Vfinsakre og Håkon på Reve. Verdien av 5 lester 3 1/2 pund korn settes til 127 månedsmater smør.

Beseglet av utstederne og sira Erlend Styrkårsson.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Bjarne Erlingssön
Erling Amundessön
Ivar Olafssön
Aude Olafssön
Kong Haakon
Gyrid Andresdatter
Gregorius Andressön den Unge
Diplomatarium Norvegica 6 Februar 1309 b. II s. 79 Nr. 93 Bergen

Sammendrag: Bjarne Erlingssön i Bjarkö, Erling Amundessön, Ivar Olafssön, Aude Olafssön og flere andre Mænd og Kvinder opgjöre efter Kong Haakons Befaling Mellemregning mellem Fru Gyrid Andresdatter og hendes Brodersön Gregorius Andressön den Unge for 4 Aars Bestyrelse af hans Gods.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Jon Spett
Erlend Kogill
Tora
Gunnar på Gaupar
Gudrid
Torgils på Helstad
Ogmund Skuta
Sigurd Halldorsson
Andres på Marstein
Orm Eiriksson
Øystein på Hoft
Sigmund på Røysheim
Sigurd Olavsson 
Regesta Norvegica 1315 april 4  b.3, s.283  Nr. 921 Gaupar i Lom

Regest:
Vitnebrev fra Jon Spett og Erlend Kogill: Var til stede da Tora skiftet mellom sin sønn Gunnar på Gaupar og sin datter Gudrid. Gudrid hadde allerede fått sin farsarv, dessuten fikk hun 1/2 kyrleie i Kvåle, en kappe, 2 stakker, en seng, en madrass, ei trøye og en hodeduk verd 20 kyrlag, 2 kyr fra Torgils på Helstad, ei ku fra Ogmund Skuta og ei fra Sigurd Halldorsson, dessuten hadde hun til gode 5 kyrlag i landskyld. I tillegg til dette eide Tora 2 kuleier i Øy og 2 i Rostad der det hørte til 8 kyr. Gunnar tok ombud for sin mor og ga henne et årlig underhold, som ble vurdert av Andres på Marstein, Orm Eiriksson, Øystein på Hoft, Sigmund på Røysheim og Sigurd Olavsson til 6 kyrlag.

Diplomatarium Norvegica  4 April 1315 b. III s. 104  Nr. 106 [Gauparv]

Sammendrag: To Mænd kundgjöre, at Thora paa Gauparv skiftede med sine Börn Gunnar og Gudrid, hvorpaa Sönnen overtog Moderens Ombud, og hendes Livöre hos ham fastsattes til 6 Kyrlag aarlig.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Svein Sigurdsson
Erling Vidkunnsson
Gyrid
Gyrid [Andresdatter]
Guttorm Kolbjørnsson
Torvid Trondsson
Regesta Norvegica 1330 jan 1 Nr. 720 Tønsberg

Regest:
Gavebrev fra Svein Sigurdsson: Han gir herr Erling Vidkunnsson, kongens drottsete i Norge, følgende jordegods med skog og alle lunnende: [1] Tredjeparten av Kvåle i Sogndal i Sogn, 40 mmb, med et mannsverk eng som heter Myklæikra, 60 kyrlag, 4 hester, diverse husgeråd, part i møllen i fossen, og forøvrig alt som senere måtte tilfalle ham i Kvåle. [2] 6 mmb i Valeberg (landskyld 3 tønner tjære og 2 månedsmatslag i korn). Gaven skyldes slektskap og den godvilje som herr Erling alltid har vist Svein. Etter Erlings død skal den tilfalle hans datter Gyrid, på grunn av den godvilje hans mor Gyrid [Andresdatter] viste Svein i dennes barndom. -- Gaven ble gitt i fransiskanernes sakristi i Tønsberg, i nærvær av herr Guttorm Kolbjørnsson, lagmann i kongsgården, og Torvid Trondsson, lagmann i Tønsberg.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Svein Sigurdssön
Erling Vidkunssön
fru Gyridi
Diplomatarium Norvegica 1 Januar 1330 b. I s. 170 Nr. 207 Tønsberg

Sammendrag: Svein Sigurdssön skjenker Drotseten Hr. Erling Vidkunssön Tredieparten af Hval i Sogn, en Del af Valaberg, Kvæg, Heste m. v. (jfr. No. 225.)

Nevnt i brevteksten : fru Gyridi

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Hauk Erlendssøn
Guttorm Helgasön
Ketil Thorlakssön
Henrik Einarssön
Bjarne Önundssön
Haakon Guttormssön
Ivar Oma
Herdis Thorvaldsdatter
Sigrid Sveinsdatter
Svein Sigurdssö
Diplomatarium Norvegica 11 Septbr. 1332 b. I s. 178 Nr. 220 Bergen

Sammendrag: Hauk Erlendssøn, Guttorm Helgasön, Ketil Thorlakssön, Henrik Einarssön, Kannik ved Apostelkirken, Bjarne Önundssön, Gulathings-Lagmand, Haakon Guttormssön og Ivar Oma udstede Skiftebrev mellem Herdis Thorvaldsdatter og Sigrid Sveinsdatter med dennes 2 Sönner angaaende Arven efter Herdis´s Mand Svein Sigurdssön. (jfr. No. 207. 225).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Guttorm Kolbjörnssön
Guttorm Eirikssön
Thorvid Throndssön
Svein Sigurdssöns
Erling Vidkunssön.
Diplomatarium Norvegica  12 Oktbr. 1333 b.I s.181 Nr. 224 Tunsberg

Sammendrag: Guttorm Kolbjörnssön, Lagmand, Guttorm Eirikssön, Thorvid Throndssön udstede Vidisse af Svein Sigurdssöns Gavebrev til Hr. Erling Vidkunssön. (overf. No. 207.)

Regesta Norvegica 1332 okt 13 b. 4 s. 326 Nr. 903 Tønsberg

Vidisse ved Guttorm Kolbjørnsson lagmann, Guttorm Eiriksson og Torvid Trondsson: Utsteder transkript av nr. 720.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Thorer Fredrikssön
Jon Thoressön
Thorstein Skolle
Narve Thorlakssön
Eyvind Olafssön
Jon Smjörslaga
Thorstein Sigmundssön
Sigrid Sveinsdatter
Erling Vidkunssön
Diplomatarium Norvegica 17 Oktbr. 1333 b. I s. 182 Nr. 225 Hval

Sammendrag: Thorer Fredrikssön, Prest paa Stedje, Jon Thoressön, Prest paa Hval, Thorstein Skolle, Narve Thorlakssön, Eyvind Olafssön, Jon Smjörslaga og Thorstein Sigmundssön bevidne, at Sigrid Sveinsdatter stadfæstede sin Faders Gavebrev til Hr. Erling Vidkunssön, mod Löfte om dennes og hans Börns Venskab for hende og hendes Börn. (jfr. No. 207. 220.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Karl Gunnarsson
Simon Kolbjørnsson
hustru Gudrid
Gyrid
Håkon Nikolasson
Olav Ivarsson
Regesta Norvegica 1338 jan 10 b.5, s.49  Nr. 82 Borgund på Sunnmøre

Regest:
Salgsbrev fra Karl Gunnarsson på Gjemmestad: Samme dag var han i Martinsgården i Borgund og solgte til Simon Kolbjørnsson de 2 mml i Håeim som hustru Gudrid gav sin sønnedatter Gyrid; Gyrid var til stede og samtykket i salget. Som garanti har Karl stilt 2 mml i Rygg i Fjordane. Betalingen var 1 skpd malt, 1 skpd mel, 1 tønne bjor og 12 alen gentsk klede.

Beseglet av utstederen, Håkon Nikolasson og Olav Ivarsson.


Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Karl paa Gemlestad
Simun Kolbjörnssön
Hustru Gudrid
Gyrid
Diplomatarium Norvegica  10 Januar 1338  b.I s.200 Nr. 250 Bergen

Sammendrag: Karl paa Gemlestad sælger Simun Kolbjörnssön den Del af Gaarden Haaeim,
som Hustru Gudrid havde givet sin Sönnedatter Gyrid, Karls Hustru.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet