Startside

Ragnvald [Urka]

erkebiskop Jon
Magnus Håkonsson
Magnus [Erlingsson]
Torgils av Stavanger
Andres av Oslo
Askatin av Bergen
Brynjolv [Jonsson]
Ragnvald [Urka]
Andres Gregoriusson
Eiliv av Naustdal
Andres Plytt
Aslak Gus
Bjarne Erlingsson
Tore, kongens kanslar
Sigvat
Halvdan
Sigvard
Torfinn
Audun
Eg vil rette ein stor takk til dei som står bak Dokumentasjonsprosjektet
og at eg har fått løyve til å bruke av deira materiale mot å vise til kjelda.
Regesta Norvegica 1273 aug 1  b. 2 s. 68f Nr. 109 Bergen

Regest:
Forlik (compositio et finalis concordia) mellom erkebiskop Jon av Nidaros og kong Magnus Håkonsson: Pga usemja mellom dei to om Nidaroskyrkjas rettar, fridomar og privilegier, særleg dei privilegia Magnus [Erlingsson] gav, har det vore ført tingingar som med råd og samtykke frå biskopar, baronar, kannikar i Nidaros og fleire andre har ført til forlik, avhengig av paveleg samtykke. I samsvar med dette gir erkebiskopen avkall på kroneofring og overhøgd over kongedømet, og berre når ingen legitim tronarving finst, skal ny konge veljast med første og viktigaste røyst for erkebiskopen og biskopane.
Kongen på si side oppgir domsrett i alle saker som etter kanonisk rett hører til det kyrkjelege forum. Utover dette oppnår erkebiskopen ei rekke handelsprivilegier, og kongen stadfester kyrkjas gamle rettar og gir den nye m o t bispe- og abbedval, endring av landslover og pengebøter, kongens tiendeplikt, trygd for pilegrimar, fritaking frå leidangsferd og leidangsskatt, og domsrett over erkebiskopens menn.
Gitt i nærvær av biskopane Torgils av Stavanger, Andres av Oslo og Askatin av Bergen; baronane Brynjolv [Jonsson], Ragnvald [Urka], Andres Gregoriusson, Eiliv av Naustdal, Andres Plytt, Aslak Gus, Bjarne Erlingsson og Tore, kongenskanslar; Nidaros kannikane Sigvat, Halvdan, Sigvard, Torfinn og Audun, og andre vise og skjønsame menn (viris prudentibus et discretis
,

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet