I byene lå husene tett, og med dårlig sikring av lys og ovner, var faren stor for at et uhell kunne føre til brann. Der kunne en brann lett spre seg og kunne derfor bli svært omfattende og kostbar. En statlig brannforsikring ble gjort obligatorisk for alle kjøpstedene i landet ved forordning 18. august 1767. For bygninger på landet ble ordningen frivillig. Ordningen ble benevnt som "Den almindelige Brand-Forsikring".

Denne forordningen om brannforsikring i Norge gjorde assuranse obligatorisk for huseiere i kjøpstedene. Med dette fulgte også taksering av husmasen, og omtaksering skulle skje hvert tiende år. Hele dette forvaltningsområdet hørte inn under Kommerskollegiet, og ble fra 1767 ivaretatt av henholdsvis Dansk-norske og Tyske brannforsikringskontor.

Her kan du finne branntaksten for de 211 husene som var taksert i Molde i 1767 med endringer frem til 1776. Endringer er ført for 1770, 1771, 1772, 1774, 1775 og 1776.

Her er ført husnummer, eiere eller beboere, type hus og takster. Ved føring av listene har en brukt Romsdalsmuseet sine avskrifter som ble gjort i forbindelse med utgivelsen av Molde bys historie. B

Selve branntaksten ble ført i et bestemt format. Først sto husnummer, så fulgte navn på eier eller bruker, beskrivelse av huset og til slutt verdi. Vi får også vite navnene på takstmennene, nemlig P. Jalles, Ole Olsen og Anders Tørresen som har skrevet under "Taxationsforretning over Molde Byes Huuse og Bygninger i henseende til en Brandkasses opprettelse", datert Molde 20de Januarii 1767. Den totale takstsummen i 1767 var  37 920 rd.

Til venstre finner du de ulike områdene byen var delt inn i på den tiden. Ved å klikke på de ulike delene av byen, vil du få fram branntakstene for det området. Det må imidlertid nevnes at denne inndelingen er svært usikker da kildene spriker mye.

I 1777 kom en ny fullstendig branntakst.