Oslo 30 Juni 1580.

Dom emellom Peder Thwille paa Melwidt paa Jngeborig Byrisdaters i Bo, hindis wegne och Engelbret paa Netteland, liudendis vt sequitur:   

[Jørgen Skram] 

G. a. v., at aar epther gudtz byrdt 1580 thennd 30 junij her vdj Opsloo paa raadstuffuen, offuorwerendis erliig och Welbyrdiige mend Oluff Calips thil Thoszog, Daniel Bild til Nesz, Fréderich Lange til Marckie, Hans Lindennon lil Drenderup,. Henrich Brockenhus til Ellin, Hans Pedersen til Seem, Peder Jffuerszen tliil Freszie, Erich Brockenhus til Strøm och Peder Brockenhus til Hoffwin. War schicket Peder Thwille paa Melwidt, fuldmechtige paa Jngeborig Byrisdaters wegne i Buo paa thend ene och hagde vdj rette steffnit Engelbret paa Nettelannd paa thend annden side ocb hannom tiltbalede for en steffning, hand hagde ladet lesze oftuer hannom, och hand Ickj haffuer wille møt vdj rette, och for nogen steffninger, som hand wlogligen schulle haffue steffnit Jngeborig Byris dater med for Melwe och Melwe gotz. Ocb berette forne Peder Thwille, huorledis forne Engebret med same steffninger formedelst wrang vndenviszening schal haffue forhueuffuet dome paa forne Mielwe och Melwe gotz bode paa Bergenn raadstuffue ocli her for kong. may: fuldmechtige med vret, som hand miente, huelcket gotz hun nu sidenn egienn schal haffue bekommit dom  paa, och fremlagde 12 lagrettes mendtz dom vdj Romszdalen, thette neste forgangne aar 1579 thend 25 aprilis paa ret følckesting paa Widøø vdgiffuet, liudendis vdj sin miening, forne Peder Thwille paa forne Jngeborig Byrrisdaters. Oluff Olszens eptherleffuersches, wegne och hindis arffuinge schal nyde och følge Mielwe och Mielve gotz epther dend dag, epther som thet tilfornne giordt haffuer, end til forne  Engelbret Olszenn eller hans fuldmechtige kand komme med widere ocb sandere breff, och findis vdj forne laugrettismendtz dom at were jnddragit, huorledis paa same tidt schal were paa thingit jndkomit renn widt naffn Gunder och lod lesze enn fuldmact same tidt, som hand hagde aff forne Engelbredt Olszen. som ther vdj formeldis at schulle haffue liud om nogenn werff och erinde, hand schulle for hannom wdrette ther vdj Romszdalerin, soin hand och mundtligen schulle sagt sig at were leigit til, och jnggenn fuldmact at haffue, paa thet hannd schulle søge rettergang med nogenn om forne gotz, dog schal forne Gunder haffuo fremlagt en copie aff enn dom, som neste forganngen aar paa Opslo raadstuffue aff kong. may: fuldmechtige och tilforordnede raadt och goede mend, som her seniste jndschicket war, och mieninge laugmend, som tha tilstede war, vdgiffuet, huelcken same dom forne laugrettis mend the ther vdj bekiennder at were lest for thennom ordt frann ordt artickels wisze och med sin jndholdelsze stadfeste en dom, forne Engelbret Olszen paa Bergenn raadstuffue hiagde bekommit, och tilspurde forne Gunder, om ther war nogen, som same dom wille driffue, huelcket alle nectede, epther som same dom wider formelder, och her hoes berette forne Peder Thwille, at the prob och windisbyrdt, epther huelcke forne Engelbret forne domme boede aff kong. mav: fuldmechtige och anderstedtz bekommit haffuer, the schulle ickj findis saa loglig och retferdcligen, som thet sig burde, och miente hannom ther med at haffue giort wret, at hand slig prob och windisbyrdt schulle for dom haffue førdt, och berette, at hand och endnu tilmed schulle giøre hannom forfang paa forne Mielwe och Mielwe gotz och ther for platzet och steffnit hannom emod forne lagrettes mendtz doms liudelsze, och at bannd vdj forganngen aar hagde steffnet hannom till Bergen, och ickj hannd ther wille møde och giffue hannom nogen sag vdj nogen maade, och satte ther for wel vdj alle rette. om forne Mielwe och Mielwe gotz ickj eptber forne hans lagrettis mendtz doms liudelsze burde hannom paa forne Jngeborig Byrgisdaters wegne angerløsz at følge och forne Engelbret at staa hannom till rette for huisz wrang prob, hand thagit och forhuerffnet haffuer, och for the steffninger och domme, hand offuer Jngeborig Byrgis dater paa Mielwe och Mielwe gotz forhuerffuet hagde, och for at hand i fiordt haffde steffnt hannom til Bergen och ther offuer nød hannoni til at drage didt sig ickj thill ringe schade elle forsømelsze. Dog kunde forne Peder Thwiile thet ickj anderledis beuisze, end som hannd sielff berette, at forne Engelbret nogenn falsche prob eller wrang domme eller steffning forhuerffuet haffuer. Tha er nu møt forne Engelbret och emod huisz forne Peder Thwille berette, hannom wloglig at schulle haffue steffnt Jngeborig Byrisdater for Mielwe ocb Mielwe gotz, och paa thet fomedelst vvran   wnderwiszning at schulle  haffue  fangit dom, miente hand thet ickj saa schulle befindis, menn ther thuert emod miente, at thend dom, forne Peder Thwille hagde forhuerffuet schulle findes falscheligen at were forhuerffuet och wretferdeligen at were vdgiffuet, som hand formiente sig at wille beuisze, och berette, at ther schulle vere en, kallis rige Toston, huis arffuinge hand och hans foreldre ware, huelcken rige Tosten schulle eblandt andet gotz, hand och hans syster hagde, ochsaa hafft gotz vdj Romszdalen och tber theroffuer en ombotzmand boende paa forne Mielwe widt naffn Anders Bardtsen, som hagde alle hans odals breffue hoesz sig, huelcken epther Tostens dødt vndtrøcket breffuene och gotzet vnder sig och epther hand och hans medarffuinge var bleffuet ther til arffue, hagde the hagt en langsomelig thrette, saa the thit och offte hagde werit herom vdj rette bode vdj Bergen och vdj Trundhiem, och ther paa først fremlagde en pergamendtz dom, vdj Trundhiem aar 1573 paa Trundhiems raadstuffue vdtgiffuet, vdj huelcken forne dom alt rige Tostenns gotz, boede løst och fast, er hannom och hanns brødere tildømpt, och Oluff Olszen, forne Jngeboris affgangene hosbund, widt sin ædt at andthuorde hannom alle huis odels breffue, thennom tilkomer, eller ocb møde vdj Bergenn til stj Oluffs dag nest komendis vden ald forhaling. Jtem enn papirs dom, till Bergen aar 1574 thend 19 augustj vdgiffuet, vdj huelcken forne Jngeboris breffue er fundet logligen och retteligen at were offuersehede och er tildømpt til neste epfherkomendis stj. Olaj dag at føre forne odals breffue thilstede eller giøre sin eed sielff thridie, at hannd thennom ickj haffuer eller widt, huort the ere hen komenn, och tha at staa til rette, for huis hand same gotz brugt haffuer, och Oluff Olszen tha at rnøde med huisz breffue och beuiszning, som hand best bekome kand och hand same gotz med forsuare will. Jtem ther nest vdj rette lagde en pergamentz dom, paa Bergenn raadstuffue aar 1576 thend 19 augustj vdgiffuet, liudendis, at forne Engelbret Olszen och hans brødere epther thenne dag frelszeligenn schulle haffue, nyde, bruge och beholde forne Mielwe med sagmølle och alt anndet, som ther tilligger och liggit haffuer, frie och frelst nu strax anname med thet ene aarsz landskylde, som tha tilfalt, siden schal forne Niels Aszgudtzsenn, som tha war forne Jngeborgis suager och tha fuldmechtige, eller hans medarffuinge till stj. Olai rigs [dvs. konges] dag ther nest epther komendis worder, nicd allo huisz brolTue och bcuisz, thc ondnu vdj tbend sag bekomme kundo, emod forne sin wederparter eller aldrig haffuer thet maall miere opreist, och thil same tidt schall forne Niels paa forne Oluffs wegne were plictug at giøre sin eedt, sielff thredie, for thet hoffuet breff, at thet ickj er hannom witterlig forekommit eller fohollis vdj nogne maade, epther som same dome och breffue vdj sig sielffuer wider formelder. och her hoes berette forne Engelbret, at ennddog hand saaledis thit och offte haffuer steffnt forne sin wederpart vdj rette och fangit dom for sig, saa Mielwe och Mielwe gotz er hannom bleffuen tildømpt, haffuer the ligeueell thesz wannsiet brugt och forhollet hannom same Melwe och Melwe gotz fore emod same hans domme och rettighedt, huorfor hand haffuer werit fororsaagit same sag at jndsteffne for kon. may: forordnne[de] fuldmechtige, raad och goede mend, som seniste holt retterthing her vdj Opslo och tha er ochsaa her hannom same Mielwe och Mielwe gotz bleffuet tildømpt och ther paa haffuer fram lagt en papirs dom her ydj Opsloe thend 25 julij aar 1578 vdgiffuet[1], som erliig och welbiurdige mend Biørn Andersen til Stienholt, høffuetzmand paa Aaelborighus, med the anndre goede mend kon. may: tilforordnede fuldmechtige och lagmendene, som tha haffuer werit her tilstede, dømpt haffuer, liudendis vdj sin miening, at the haffue widt mact dømpt forne dom, som goede mend och lagmend dømpt haffuer paa Bergen raadhus, end til thend med nøgaetige breff och segel kannd rygges, och forne Engelbret at nyde och følge saa møgit gotz, som same dom omformelder, och huem same gotz haffuer och hannom emod same dom fore forholder, schal oplegge och betale ald opbørszel och schade fang, som opborit er, siden same dom er gangit och vdgiffuet, och kongen 4 m.$ vdj dom roff, epther som same dom vdj sig sielffuer formelder. Och her hoesz berette forne Engelbret, at strax epther hand epther forne doms liudelsze forne gotz hagde jndbekrefftiget, tha schal forne Peder Thwille strax, epther at forne kong. may: fuldmechtige war dragit her aff rigit, haffue vnderstaaet sig och ladet sig tilbeweige och paa forne gotz ført hannom thrette emod forne hans doms liudelsze och steffnet bannom for forne lagrettis mend, och ther bekommit aff the fatige sempel mend thend dom, hannd nu vdj rette lagde, som er lige emod kong. may: fuldmechtiges dom och anndre hans domme och breffue, och thet formedelst nogen falsche prob, breffue och berettning, hand same lagrettis mend med haffuer forført, med huelcken lagrettismendtz dom hand siden med wold och welde emod kong. may: fuldmechtiges dom och anndre hans domme haffuer paa forne Mielwe jndfløt och vdiaget hans landboe aff forne Mielwe och end tha giordt thet, som werre war, epther som hand hagde spurdt, siden hand kom hidt, at hand haffuer forne hans landboe drept och ehiel slagit, huor for hand hagde werit fororsagit, tha hand hørde, at kong may: fuldmechtige war forwentendis at skulle kommit op till Bergen, at thage steffning offuer forne Peder Thwille och same lagrettis mend, ther same dom dømpt hagde, epther som hand thet och endnu vdj aar giordt haffuer, at hand emod slig hans falsche practicker, wold och welde motte och kunde enn gang for alle befries. Men tha hand hørde, at thet war affslagit, saa at kong. may: fulmechtige ickj paa thend tidt kom didt op och same steffninger liude ickj vden aleniste, at the schulle møde for thennom, haffuer hannd och med thennom bleffuet tilbage, och formiente, thet ickj war fornøden epther slig leilighed ther at møde, men nu epther thj hannd hørde, at kong. may: fuldmechtige vare hidt ankomit, tha var hand boede epther forne Peder Thwilles steffning och sin egen steffning møt her och gierne wille nyde och vndgielcle, huisz therom loug och ret kand findis, och ther lioes begierede, att forlie Peder Thwille motte fremlegge huis breffue, ther hannd hagde paa forns Mielwe och Mielwe gotz, liuor med liand paa forne Jnngeborig wegnne for-miente, hinder ther til at haffue rettighedt, och som hannd for forne laugrettes mend hagde hagt vdj rette- Tha fremlagde forne Peder Thwille nogen gamble pergamendtz breffue, lmor til forno Engelbret suarede och begierede, at wij same breffue grandgiffueligen wille offuersehe, thj hand formiente, the schulle findis at were for falschet. Tha fliteligen egienem saa wij same breffue. Tha befandtz ther en aff thennom, som klarligen war kiennd at haffue werit raderit vd hen widt en halff linie vdj och egienn jndschreffuet andet vdj thet stedt. Thj bleff forne breffue strax thagne for retten och bleff jndlagt vdj en eske, som thilforrme war for seglet nogre andre breffue vdj, som ocli tilfornne fordom haffuer werit actet vnøgactig vdj same sag, och med erliig och welbyrdig mandtz welbyrdige mandtz Luduig Muncks til Nørlund, statholder her vdj Norge, hans segel bleff same eske egienn med forseglede. Men forne Peder Thwille vndskyllede sig hart, at hannd same breffue ickj hagdo forfalschet eJler ladet forfalsche, eye heller wiste, huem thet giordt hagde, eller och wiste, at the ware falsche.Huor til forne Engelbret suarode och miente, at hand sine breffue ickj hagde borit vdj rette, for hand wille thabe medt thennom, men for hand wille haffue forwildet hannom hans retferdige sag fore och wundet hannom hans rette odels gotz och eindom fran ther med, epther som hand och ther til hagde ladet sig leige och kiøbe, huelcket forne Peder Thwille hart benectede sig jntet ther for at haffue bekomet eller schulle haffue, dog forne Engelbret miente, thet anderledis skulle befindis, och satte forne Engelbret wel vdj alle rette, om hannd ickj fandis forne Jngeborig Byrgisdater och hinndis hosbund logligen och rettferdeligenn at haffue steffnit saa well som forne Peder Thwille och ther till at haffue hagt goed foige och ret, och om huisz domme hand vdj same sag forhuerffuet haffuer, ickj fandis logligen at were dømpt och forhuerffuet och burde widt macht at bliffue, och om bannd jo ickj epther forne doms liudelsze burde paa sine egne och sine medarffuingers wegne forne Mielwe och Mielwe gotz angerløsz at nyde, bruge och beholde thil thennom och thieris arffuinge, och om forne Peder Thwille ickj ther med hagde giort wret, at hannd ther emodt paa same Mielwe och Mielwe gotz hagde ført hannom thrette och giordt hannom hinder och forfanng och ther paa emod hans wilge och minde jndfløt, hannom thet forholdet fore och hans landbo wforrettet, drebt och ihielslagit och bør ther for at stande hannom til rette. Sameledis om thend dom, forne Peder Thwille forhuerffuet haffuer och forne laugrettismend hannom forne Mielwe och Mielwe gotz paa Jngeboris Byrgesdaters wegnne tildømpt haffuer, jo ickj findis wretferdeligenn och wlogligcn forhuerffuet och dømpt at were, och the for same thieris dom jo bør feld at were eller ickj. Thisligeste om forne Peder Thwille, som saaledis befindis forne falsche breffue at haffue borit vdj rette och ochsaa epther thennom forhuerffuet dom och saaledis med thennom wille tilsnige sig hans rette odel emod hans nøgactig dome ocli breffue och med thennom sig thet vdj saa maade tilwinde, om hand ther med och ickj haffuer giordt wret och bør ther for en falschener at were, med flere ordt och thale, thennom ther om emellom løb. Tha epther tillthale, giensuar, breffuc och beuiszning och sagszens leilighedt bleff saa for rette affsagt, at wij vdj jngen maade wiste thend dom at kunnde forendrc eller einod at sige, som kong. may: raad och fuldmechtige mod flere gode mend och lagmend dømpt haffuor, men thend widt sin fulde macf at bliffue och same Melwe och Melwe gotzs epther forne doms och anndre Engelbredtz breffués liudelsze forne Engelbret och hans medarffuinge for thieris rette odall och eiendom at følge och forne Peder Thwille at haffue giordt wret vdj thet hannd hannom paa forne gaardt och gotz haffuer ført tlirette och giordt hannom forhindrinng och forfanng och emod hans wilge jndfløt och hans landbo, ther vdj boendis war, wforrettet och hannom ther fore at staa hannom thill rette epther lagmandtz och 6 mendtz dom, som thet sig bør epther laugenn, och thennd dom, som forne Peder Thwille aff forne laugrettismend forhuerffuet haffuer emod kong. may: fuldmechtige, raadte och goede mendtz dom paa forne gaardt och gotz, som nu her vdj rette lagdes, thil huelcken jnggenn aff the goede mennd, som same dom dømpt, haffuer findet at werit steffnit och kallet, wiste wij ickj at følge eller thend at kand komme forne Engelbret paa forne gaarde och gotz til nogen forhindring eller schade vdj nogen maade, men were som thend aldrig dømpt, thagit eller foihuerffurt ware. Och eptherthj forne lagrettes mend nu ickj fandis hidt med forne dom steffnt at were, wiste wij paa thenne tidt om thieris felding ickj at dømme, men huem ther paa skader, tha thend thennom for thieris tilbørlige domer at jndsteffne och gaa ther om, huisz ret er. Thil windisbyrdt haffue wij med forne goede mend och the med osz woritz signeter her vnder trøct. Actum anno, die et loco vt supra.[1] Jfr. Dombog for 1578, S. 42.