Prins Kristian V's hyldning 1610

475. Sørdrelotten, 24. marts (Orig. paa pergament med 12 vedhængende segl.)

12 lagrettesmænd på egne, menige bønders og almues vegne for
Symmon Syfverdtssøn paa Leckannger, lensmand
Ifver Guldbrandtzen i Eigsund og
Johannes Syfvordtzøn paa Søude, af Hærte prestegjeld
Povel Olssøn paa Lillebø, lensmand
Peder Arnessøn i Thorviigen og
Kunudt N: i Viigh af Voldens prestegjeld.

Datum Leckannger paa idt almindelige følckisthingh den 24. marts 1620

476. Nordre lotten, 24. marts.(Orig. paa pergament med 12 vedhængende segl.)

12 lagrettesmænd paa egne, menige bønder og almues vegne for
Niels Sifvordtzøn i Sollevog, lensmand
Joen Einerssøn i Eidtzvigen og
Randmou Lauridtzøn paa Gosse, af Borgen prestegjeld,
Oluf Joenssøn paa Abellsett, lensmand,
Oluf Anderssøn paa Tossøen og
Knud Anderssøn i Øye, af Ørschough prestegjeld.

Actum Slinningsnes thingstoufve paa it almindeligt følckisthingh den 24. marts 1610

477. Nordmørs len, 18. mai (Orig. med 12 segl)

12 lagrettesmænd på egne, menige bønders og almues vegne i Nordmørs len for lensmænd og lagrettesmænd
Brønildt paa Sølsvoldt
Lauritz i Narvigen,
Matz paa Voglundt,
Efvindt paa Skiøllandt,
Oluf i Opdal,
Hacken paa Flatvadt,
Oluf paa Ulset,
Oluf i Varvigen,
Tarre i Quitzvigh,
Oluf i Kreckvigen,
Ifver paa Mørck,
Størcker paa Megh,
Pofvel i Erttvogh,
Jasup paa Meiland,og
Elif i Rodall.

Kopsvig folkesting den 18. mai 1610

478. Grøtten, 21. mai (Orig. med 12 segl).

12 mænd (stilling ikke angivet) paa menige almues vegne i Grøtten prestegjeld for

Ericke Brevighe, lensmand
Anders Haldarssen Kaulli og
Sebyøren paa Voldt, lagrettesmænd smstds.

Actum Seckenis i Rombsdalen den 21. mai 1610.

379. Agerøen, 9. mai (Orig. med 1 segl - Sigillum comminitatis de Frostothing)

Menige bønder og almue i Agerøens prestegjeld for
Oluf Michelsen, lensmand smstds.,
Anders Sande og
Lauredtz Ragevog, lagrettesmænd smstds.

Vaage den 9. mai 1610

480.     Vedøens prestegjeld i Romsdal, 21. mai. (Orig. med  12  segl.)

Vi menige almouge i Vedøens prestegildt i Rombsdals len giørrer vitterligt, at efter som erlige og velbørne mandt, Steen Bille thil Billishollumb, k. m. befallingsmand ofver Thrundthiembs len, hafver vidt hans fougit, velagt Knudt Jenssen, ladit lesse och forkynde høgbemelte k. m. obenne brefve anlangendis om den høgborenne fursteis herthug, herthug Christians hyldinge, som schal angaa i Oslou den 15. dag juni, hafver vi och erfarit af forbemelte k. m. obene brefve, at der skulle forordenis och thilskickis en bondelensmand och thou lagrettismend medt fuldtmagte paa menige mandts vegen i alle prestegille at hylle och sverre hans førstelige nade thil vorris herre och konninge, om saa vor, at Gudt allermegthigste ville ved døden heden kalle hans herre fader. Saa hafver vi mennige almuge i forschrefne Vedøens prestegildt i Rombsdallen samptlige udtkorret oc thil skicket disse nerverindis danmendt vidt nafven

Ballser Otterssen paa Røe, lensmand,
Anfiendt Ville och
Askill paa Røsaeberig, soren laugrettismend der sammestedts,

och dennum neder skicket thil forachrefne kyøbstad Osslou medt alle voris fuldtmagt der at hylde och sverre paa alle vorris vegeu lians førstelige nade al huldschabe och tbroschabe, saa sant os Gudt hilpe och vere os gram, om vi lyger, och gior der udi, lige som vi alle nerverindis thilstede vaar. At saa i sandtbed er, hafver vi thilbedet

Peder Røen,
Størckor Løstand,
Throne Mockelbostand,
Peder Byørenssen ibidem,
Baar ibidem,
Oluf Retten,
Sifvar Quenberigh,
Størckor Høevigh,
Knudt Edtzvoge,
Ifvar Hammervoldt,
Laritz Udtbuge och
Joen Syltteberig

denne vorris fuldtmagt at forzegele.     Actum  Seckenis den  21. mai anno  1610.