Gamle dokument fra Veøy

Etter Anton Rydjord

Romsdal Sogelags årsskrift

To dokumenter vedkommende Nesje udstedt på Grip 9. oktober 1513

            Seks lagrettemenn på Nordmør erkjender, at de har set to brev, der indeholder at Arne og Thrond Jonssøner var odelsbårne arvinger til indre Nes (Sør-Nesje og Nor-Nesje) med Kalsøen i Veøy, tilsammen 21 øresbol, hvorav deres far Jon Arnessøn arvede halvparten efter sin far og kjøpte halvparten av Engelbrekt Anfinssøn på dennes hustrues og versøsters vegne.
            Likeså arvede Jon i gården Håven i Sundal 5 spands leie efter sin far og kjøpte 2 halvspands leie av Engelbrekt

            Ollom mannon them som thette breff see heller høre kennis jeg Gwnner Fridecsson, Jon Ellendsson, Peder Scrifwere, Ellend a Strand, Herman j Aspe oc Oleff Philupsson sworne lagrettismenn a Nordmør at wii hafwe seet og hørt læse ii breff med hele hengende oc oskadde incigle swa lwdendes at Arne Jonsson oc Trond Jonsson vore rætt erfwinge oc odalss borne till Indre Næss oc Ytre Næss som ligger j Rawmsdall j Vidøø prestegeldh som ær ith oc XX ørisboll i baade gardene oc Jon Arnesson erfde efther sin fader hælten oc annen hælten køpte Jon før af Engilbrect Anfinsson paa sin qwinnes vegne Magnilde Trondzdotter oc Aasa Trondzdotter hennis søster etc. Sameledis Hofwin som ligger j Swndall erfde oc Jon før efther sin fader V spanne oc iii spanne lego kjøpte han aff Engelbrect Anfinsson j forne Hofwin onden Engilbrekt oc hans qvinne oc teriss born oc erfwinge oc under Jon Arnesson oc hans hwstrv oc teriss erfwinge till ewerdelige ægio med allom lwtom oc lunnendom till ligger oc til leget hafwer fra fonno oc nyge otten gardz oc innen med vatn oc veidestode oc Kalss øøn till Yter Næss som ther vnder ligger som dannemæn hafwe boret vitne om at the sannelige ligger vnder Yter Næss som så hete Bard paa Hiælmsæther, Aslac paa Lodensæther oc Ewind Skropp frelst hernholt oc aakerelawst for hwariom manne. Kennis oc Engilbrect Anfinsson oc Aasa Trondzdotter hafwe uppboret første pening oc øpste oc alle ther j millom som j kowp teire kom som them vell at nøgier. Til sannind her om hengie wii vore incigle for thette breff. Datum Gripe die sancti Dionisii confessoris anno dominj 1513.
            Anno 1640 tend 28. Nouembris lest for retten paa it almindalige høsteting som holtis pa Neszie med almoughen off Fanottingh. 

Niels Michelszøn.
Eighen hand.


            Wij effterschreffuenne Olluf Erichsønn Øffuerland, Anders Olszøn Jelzett, Arne Olszøn Schedtzuig, Olluff Bottelszøn Eide, Peder Perszenn Sølsnes oc Jacob Hanszøn Arøhe, eidszouren laugrettis mend i Fanne otting, kendis och witterligtgjør, att anno 1640 tend 28. Nouembris paa it almindelige høsteting, som holdis på Neszie, med almougen aff bemelte otting, neruerende erlig och welforstandig mand, Anders Iffuerszønn, Kong Mauts foged offuw Rombsdals lehenn szampt Niels Michelszønn sourenschriffuer med menighe almouge som, den dag tinged søgte dieris neruerelsze, tha for rettenn frembkomb, Mogens Knudtzenn Stiensahe, paa szin egenne och szine sydschindtz wegnne, sampt Olluff Perszenn Nordneszie, och paa szin egenn och sin sydschindtz wegnne, sampt Knud Biørentszin Søerneszie paa szin høstru Maretti Erichsdatters szampt paa szin suoger Lauridtz Erichszin Landrou, szinn wegne, och samptligenn i rette lagde, thrende gamble pergamendtz breffue, som for rettenn bleff lest och paa schreffuenn. Den ene med en hengendis zignette onder, och tuende att were affbrøtt, lydendes ord fra ordt som følger.
            Alle mand dennom som dette breff sie heller here kiendis jeg Suend Perszenn, Joen Ellandszen, Peder Søfrenszen, Elland aa Strand; Eienner i Aszpe och Oluff Phillupszen, souren laugrettis mend aa Nordmør, att wij haffue sziett och herrtt lesze ij breff med helle hengende och østhade indszegle saa lydende, att Arnne Joenszen och Trund Joenszen, war rett arffuinge och oudelsborene til Neder Neszie, och Ytter Neesz, som liger i Romhsdall i Wedøhe prestegjeld, som ehr it och XX øris boell j baade gardenne, och Joen Arneszen erffde epter szin fader halttenn, och anden halftten kiøpte Joen for aff Engelbrekt Arneszen paa szin quines wegnne Magnild Trondtzdatter, och Aaesze Trundtzdatter hindis syster, sammeledis Hoszum, som liger i Sundall, arffuede och Joen før, epter szin fader, femb spandtz leigge, och iii spantz kjøpte han av Engelbrett Arneszen før i Hoszum, vnder Engelbrett och hans quinde och dieris børn och arffuinger, och vnder Joen Arneszen, och hans hustru och fieris arffuinge, til euindelige eige, med allum lottum och lundumb filligger och tilliged haffuer fra forna och nye, vtte gardtz och inne, med wattum och weidestad, och Kalszøen till Ytter Neszie, som det vnder liger, som dannemend haffuer boritt witne om, att det szandelig liger under Yttemeszie, som szaa hetta, Bard paa Hiølmszøther, Aszlach paa Lodenszetter, och Grim Schroff ; frelst heimbhold, och acherløst for huerum man nom, Kiendis och Engelbrett Arnneszin och Aaesze Trundtzdotter haffde oppeborit første pendinge och øpperste, och alle deri mellum, som i kiøb dieris komb, som denom well adt nøe gis. Thill sannend herom henge wij wor zinitter for dette breff.
                                            Datum Grip, die Sctij Dionisi anno dominj 1513.

Efter huilche gamble breffue, dii reshtige viditz war begierendis, och i alle mader er lydende, en huer for szig, som forschreffuitt stander, desz till ydermiere windisbiurdt, ha fuer wij witterligen ladit tryche worts zignetter her vnder hengende med begier woris sourenschriffuer, det med os til witterlighed wille vnderschreffue, Datum Neszie tingh vt supra.

Niels Michelson.
Eigheen handt sss.


Disse gamle dokumenter er her gjengit efter den ortografl, som var brukelig på den tid, de var utstedt. -
Brødrene Arne og Trond Jonssønner, som er nevnt i foranstående pergamentbrev tilhørte den mektige Aspøy- eller Trygge-stekt på Nordmør. -
Gården Hiælmszther er gården Hjelset, br.-nr. 54 i Bolsoy.
Lodensæther er gården Lønset.
Landrou er en gammel skrivemåte for Landre i Veøy. -
Niels Michelszøn var sorenskriver fra 1634-1662.
Anders Iverssøn var foged fra 1624-1645.