Lars 

Eilifsen

Aschenberg

Født ca.  1728
Foreldre: Eilif Larsen (1695 - 1755) og Walborg Christensdatter Reppenbakken

Gift 1. gang med Svendborg Wendel
Gift 2. gang 21.05.1769 med Maren Severine Hassund f. ca. 1746)
a. Svend Aschenberg. Född 1769 i Molde.

Død 29. juli 1785

Født ca. 1728. Han var 25 år ved farens skifte i 1753.
Han var toller i Molde fra 1758.  
 

Familien Aschenberg - anene i Stjørdalen (Etter N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine)
1. generasjon
Bjørn, nevnes i 1692 som bruker på gården Vestre Leren i Laanke. Hans hustru hette Helga.
Barn:
Ola Bjørnsen

2. Generasjon
Ola Bjørnsen, bygslet 1621 gården etter moren. Hans hustru hette Kirsti Eriksdatter
Barn:
Jakob Olsen, bygslet 1648 1 spann av gården, .."som hans gamle fader oplader ham". I 1657 bygslet han resten, 1 1/2 spann, "som hans meget aldrende moder oplader ham", I 1657 betalte han kvegskatt for 7 hester, 22 kyr, 13 får, 8 geiter og 2 svin.
Barn:
a. Kjeld Leren 
b. Lars Geving
c. Ola, husmann under Leren.

3. Generasjon
Lars Jakobsen Geving (1655 - 1723)
Barn:
a. Jakob Geving (1687 - 1756)
b. Eilif Aschen
c. Bergitte (Berit) gift med Peder Pedersen Gyva

4. Generasjon
Eilif Larsen (1695 - 1755)
Han ble 16.03.1726 trolovet med piken Walborg Christensdtr. Reppenbakken i Laanke (1700 -   ). Han blir da nevnt som "soldat ved oberst Huidfeldts kompagni" - og bodde senere som husmann på plassen Aschen under Værnes prestegård. 
Barn:
a. Lars (1728 - juli 1785)
b. Ole
c. Kjersti
d. Helga
e. Beret

Kilde:
Rørosboka bd. 5
Nils de Seve: Molde bys historie bd. 1
N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegrene

Lauritz Aschenberg

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Aschenberg, Lauritz/Lars, født på plassen Aschen under Værnes prestegård 1728. Forpaktningssocietetstoller i Molde omkring 1753, tollbetjent 1758, toller sammesteds 1772, og litt senere også postmester, fra 1780 også konsumpsjonskasserer og 1. nov. 1781 konsumpsjonsinspektør sammesteds. Død 29. juli 1785 i Molde.

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine

Lauritz Aschenberg
Nicolay Bille
Svendborg Wendel
Walborg Margrethe Bille
Maren Severine Hassund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

Faktum er, at husmandsønnen Lars Aschen blev toldbetjent i Molde. Og saa gjorde han, som almindelig var i den tid - ja, ogsaa i vor tid: han fiffet opp sit navn og kaldte sig Lauritz Aschenberg, og han er saaledes stamfaren til familien av dette navn.
En gammel kone fortalte mig, at hun hadde hørt, at han kaldte sig Aschenberg, fordi hans far var husmann paa Aschen og hans mor var fra gaarden Berg. Dette er imidlertid ikke ret; thi hans mor var - som før sagt - fra Reppenbakken. Imidlertid er det jo godt mulig at hun kan ha tjent paa gaarden Berg, før hun blev gift.

Som ovenfor paavis maa han være kommen til Molde i tiden 1753 - 55; men han har i begynnelsen formentlig været en underordnet betjent ved toldboden. I overlærer Schneiders bok "Molde og Romsdalen" pg. 81 oplyses at tolderne i Molde skiftet hurtig, "indtil byen i Lauritz Aschenberg (1758 - 85) fik en til stedet gjennem et længere tidsrum knyttet toldembedsmand". Han er altså i i 1758 blit fast ansat som toldbetjent og fungerte som saadan til sin død 1785.
I 1772 blev han tillike beskikket som postmester og i 1779 den 2den oktober naadigst antagen til at være regnskapsfører og kasserer for consumptionen i Molde by. Fra 1781 av kaldes han "told- og consumptionsinspektør".
Han boede i mange aar i det nuværende no. 14 (Søstrene Holms gaard), som han eiede og hvis takst i hans tid steg fra 490 til 1000 rd. Han maa altsaa i væsentlig grad ha forbedret og utvidet den. Gaarden staar der endnu, men er meget ombygget, saa den præsenterer sig ikke i den skikkelse som den hadde i Aschenbergs tid.
Lauritz Aschenberg var en sagtmodig, from og retskaffen mand, der utviste en utrættelig flid i al sin gjerning, hvorfor han ogsaa var ualmindelig hædret og høiagtet i byen.
Han var først gift med enken efter Nicolay Bille, Svendborg Wendel. Hun hadde en datter Walborg Margrethe Bille, hvis formynde Aschenberg blev, da faderen var død. I dette sit første ekteskap hadde han ingen barn. Hustruen døde 8de mars 1765. Den 19de oktober 1768 holdtes skifte mellem ham og steddatteren Walborg Margrethe Bille, som da var 18 aar gl.
Den 21de mai 1769 indgik han sit andre egteskap med Maren Severine Hassund, født 1741, død 12te mars 1830. Med hende hadde han kun 1 barn, nemlig sønnen Svend Aschenberg, født i Molde 27de september 1769.
Told- og consumptionsinspektør samt postmester Lauritz Aschenberg døde i Molde i juli maaned 1785, 57 aar gl. For hans begravelse blev betalt: "Aapning av grav paa kirkegaarden, begge klokker, bedste ligklæde, bedste ligbaare, tilsammen 3 rdlr. 8 skilling. Hans enke forærte voxlys til kirken. 14de august 1784 sees Aschenberg at ha tilbygslet sig den lukkede stol no. 6 i kirken og betalte derfor 5 rdlr. aarlig stoleleie 6 ort.
Skifte mellem hans gjenlevende enke Maren Severine Aschenberg og sønnen Svend Aschenberg, som dengang var 20 1/2 aar gl.og som student opholdt sig ved universitetet i Kjøbenhavn, holdtes 7de januar 1790. Enken hadde bevilling til at "sidde i uskiftet bo og deretter skifte med samfrænder", dateret 14de oktober 1785. Hun deklarerede at have til lagværge kjøpmand Henrik Petter Fasmer, og til curator for sønnen ansattes hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede gaarden Meeg i Fanne otting (nuværende Bolsøy prestegjæld) av skyld 2 vog 2 pd. Den blev med besætning av hester, kreaturer og alle til - og underliggende herligheter takseret for 1000 rdr. Fremdeles en vaanegaard i Molde by og en nyopbygget toldbod, hvorav den halve del av grunden tilhørte boet. Disse blev under et takseret for 1000 rdlr. Boets løsøre taksertes for 600 rdlr. Hele boets masse beløp sig saaledes til 2600 rdlr. - Enken erklærede, at hun ikke vilde gjøre paastand paa noget vederlag for de omkostninger, som efter mandens død var blit anvendt tkil sønnens fortsatte studeringer. Heller ikke vilde hus - til tap for sønnen - fordre "fæstens gave" eller begravelsesomkostningsvederlag efter hendes avdøde mand, liksom hun ogsaa erklærede for egen regning at ville betale al bevislig gjæld, som heftede paa boet. Hun vilde saaledes, at sønnen uten ringeste avkortning skulde nyde halvdelen av boets masse. Delingen blev derefter foretat saaledes, at enken og sønnen tildeltes hver 1300 riksdaler.

Kilde: N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 5f

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

Svend Aschenberg d.e
Lauritz Aschenberg

I kallsboken for Mo pretegjeld i Telemark, der Svend Aschenberg d.e. var sogneprest fra 1794 - 1806, har han bl.a. skrevet noe om sitt barndoms- og ungdomsliv i hjemmet, her litt om faren Lauritz Aschenberg:
"Sin far skildrer han som en sagmodig, from, retskaffen og utrættelig virksom mand, der nød stor agtelse i byen. "Denne min Fader", siger han, "skylder jeg meget av min dannelse; likesom de advarsler, han gav mig, endnu bevares i helligt minde hos mig, og jeg gjemmer endnu en mængde breve, der er skjønne utbrud av en god faders varme hjerte og bevis på hans religiøsitet". 

Kilde: N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

Molde Skifteprt. 1 p. 184 1752 14/5

Morten Lyng
Aschenberg

Molde Skifteprt. 1 p. 184 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng hvor Aschenberg kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 156 1752 23/4

 

Even Fredriksen
Hr. Høyer
Hr. Thurman
Kjelstrup
Femer
Aschenberg
Frederich Pedersen
Malena Fredriksdttr
Fogden Eeg

Molde Skifteprt. 1 p. 156  1752 23/4 indfandt gj mig udj afd. Told Inspecteur Even Friderichsens Logement paa Toldboden for at forsegle og optegne hvad han sig kan have efterladt, da samme Tid var nærværende Hr. Tolder Høyer, Hr. Controllør Thurman, Toldbetjentene Msr. Kielstrup, Femer og Aschenbergl da et lidet Skrin den Afdøde var tilhørende blev forseglet hvori blev nedlagt hvad den Afdøde sig var tilhørende det øvrige spm bestod alene af Gangklæder blev tilligemed Skrinet paa et kammer paa Toldboden hensat til Bevaring. Udj Penge blev funden en Guinll, 85 i reduceret Myndt, og 23 sk. i Toeskilling Stykker, hvilke Penger Hr. Tolder Høyer til Begravelsen blev leveret en Piske Paruque og et hvit Tørklede blev udldeveret til Begravelsen. - Dermed henstod det til den paafølgende 29 May da 3 af afg. Inspecteur Friderichsens Arvinger fra Rennebu anmeldte sig og registreredes hans Eiendele
1 pr. røde Plydses Buxer - 2 ort; 1 gl. Calemanches Sloprock - 1 - ; 1 rød Sartont Kjole 1 - 2; 1 Skindpels - 1-8 sk.; 1 pr. SkindStøvlrer - 1; 1 pr. gl. Læders Do. - 1 - 8; 2 pr. hvite uldne Strømper a 16 sk. - 1-8sk;  1 rød Klædes Reisekjole med Forvest udj - 16; 1 pr. brune Klædes vanter - 16 sk.; 1 gl. fløiels cacher - 8 sk.; 1 bedre do. - 16 sk.; 1 ulden Nathue 12 sk.; 1 Sølvkaarde med Lædergeheng - 16 - ; 1 Sølvbeslagent Spanskrør - 3 -; 1 Sølv Lomme Urværk med Staalkjede - 12 - ; 1 pr. uldne Vanter - 4 sk.; 8 Manchet Skjorter - 8 - ; 6 Bind - 1 -; 1 hvid Nathue - 16 sk. 3 Natskjorter - 2;  1 - 2;  1 norsk Lovbog - 1 - ; 1 Regnebog - - 12; 1 Kam . 4; 1 Papirsax 12 sk.; 1 Ragekniv 12 sk.; 1 sort fløiels Halsdug - 2; 1 Glækhorn og Sandhus - 12; 1 pr. sorte Tøfler - 4; 2 Folde Kniver - 10; 1 Staalsignet - 2; 1 pr. Metalspænder - 10 sk.; 3 Metalknapper - 4; 1 Ildjern - 2; 1 blaat og hvidt Tørklæde. - 8; 1 rødt malet Skrin med Laas 4 Bontelljer udj - 1; 1 røg Klædes Klædningbestaaende af Kjole, Væst og Buxer 16 - ;1 Hat - 1 - ; 1 Paruque 1-8; 1 pr nye Skoe 2 - 16; 1 pr, Metal Spænder - 8 sk.; 1 pr. sorte Silkestrømper - 1 - ;.1 pr. uldne do. - 12; 1 Dæcken - 2 - ;taxeret tilsammen for Rd. 65 - 2 - 14 sk.
Den 25/9 anmelte sig atter to af Arvingerne Frederich Pedersen og Malena Fedriksdttr.
Boets Mkidler udbrakte ved Auktion gtil 79 - 2 - 19;
7 Regninger over Begravelsesbetalingen er anført "leiet 2 Mand til Fogden Eeg paa Gjermenes at afhente Nøgelen til hans Værelse i Toldbodgaarden for derudi at legge den Afdødes Liig - 24 sk.
Afg. Inspektør Fredrichsons.til ultimo Marti forfaldne første Kvartal af indeværende Aars Gage - 37 - 48;;
Hans Gage fra ultimo Martii til den 23 April da han døde som er 23 Dage.  9 - 56.
Skiftet er ikke afsluttet.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 92 : Under Dato Molde 18/1 1757

Lars Aschenberg
Foged Eeg

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 92 : Under Dato Molde 18/1 1757 har Lars Aschenberg for til Foged Eeg skyldte 100 Rdr pantsat med første Prioritet mit Søhus paa Molde og mine Huse og Grund i Boe Fiskevær.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 132 ; Under Dato Molde 31/12 1761

John Ord
Etatsraad Borchmann
Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 132 ; Under Dato Molde 31/12 1761 har John Ord kautioneret for Intraderne ved Salg af det Kongl. Stemplede Papir i Romsdalen - hvilket af Etatsraad Borchmann var overdraget Tolderen paa Molde Lauritz Aschenberg : aflest 5/11 1764 : Under Molde 22/10 1764 er Cautionen bleven forøget af Ord,

Kilde: Collin

1765 27/11

Nicolay Bille
Peder Bille
Woldborg Olava Bille
Tolder Aschenberg
Svendborg Vendel

1765 27/11 Skifte efter sal. Nicolay Bille - der havde Sønnen Peder Bille, død og efterlevd Datter Woldborg Olava Bille, hvor formynder blev hendes Siffader velædle Hr. Tolder Aschenberg - Aschenberg altsaa gift med Petter Billes Enke Svendborg Vendel. Aschenberg kjøpte N. Billes Boes Vaanegaard uden Grund for 101 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 544 1766 11/4

T. Rosing
Tolder Aschenberg

Molde Skifteprt. 1 p. 544 1766 11/4 Captn. T. Rosing hvor Tolder Aschenberg fordrer for 7 1/2 pd. sukker 2 - 1 - 19.

Kilde: Collin

1767

John Ord
Toller Aschenberg

"Gezina Catharina"

I 1767 skyldte John Ord 1227 rd. i tollpenger og toller Aschenberg tok arrest i den siste ladning som Ord fikk til Molde - bygg og litt vin fra St. Martin med "Gezina Catharina"

Kilde: Collin

Branntakst for Molde 1767, 1777 og i 1787

Lars Aschenberg

Branntakst for Molde 1767, 1777 og i 1787

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

19

Tolder Lars Aschenberg

1 vaane Huus

N1

400

 

 

 

 

1 Side Huus oppe i Gaarden

N2

40

 

 

 

 

1 Søebode

N3

50

490

1777

18

tolder Lars Aschenberg

et vaane Huus

N1

400

 

 

 

 

et Side Huus oppe i gården

N2

40

 

 

 

 

en Søebode

N3

50

490

1787

16

Tolder Lars Aschenbergs Enke

et vaane Huus af Tømmer 2 Etager, med 2de Kieldere og steen Tag

N1

510

 

 

 

 

et Side Huus oppe i gaarden indrettet til Ildhuus med torve Tag

N2

40

 

 

 

 

et tømret Stabur, 2 Etager med steen Tag

N3

50

 

 

 

 

en nye opbygget Told Boed med fornødne Værelser, 2de Etager høy og steen Tag

N4

400

1000

 

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10

Tolder Aschenberg
Svendborg Wendel
Valborg Margrethe Bille
Hans Wabeck Paust
Christen Christensen
Peter Bille
Juel Torstensen

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10 Registrering og Vurdering udj velædle Tolder Aschenbergs Hus her i Byen efter hans afdøde Hustru Svendborg Wendel - til Skifte mellom Enkemanden Hr. Tolder Aschenberg og den afdødes med forrige Mand avlede ægte Datter Valborg Margrethe Bille, 18 Aar gl. : til formynder for hende blev udvalgt Sr. Hans Wabeck Paust.
Registreret Sølvtøi: til 68 Lod - 35 - 1 -16 : 1/2 udi Enkemandens iboende Vaanegaard med Søboe som her paa Molde er staaende og Stervboet tilhørende uden Eiendomsgrund - 140 Rd.
Dernest blev indleveret Registreringsforretning over hvad Stervboet var ejende i Fiskeværet Boe; - deriblandt Huse som her i fiskeværet ere opbygde bestaar af 1 nye og 1 gammelt Stue med bokføiede Fordørre og Kammere, 1 tømret Nøst, 1 Sjaa og 1 Liden Saltboe alt staaende paa Stervboets Eiendomsgrund samt 1 Engeslette Kaldet Bøplettet ved Christen Christensens saavel som den Grund bemeldte C. Christensens huse er opbygde paa tilligemed de saakallede Berger paa Næs det alt tilsammen vurderet for 160 Rdlr.
Boets Formue - 677 - 3 - 12 sk. - Gjelden Større.
Tolder Aschenberg fremlagde Spesification over den gjeld som ved min Sal. Hustrus dødelige Afgang den 8de Marts 1765 hæftede paa vores fælles Bo og nu bør med Boets Formue Liquiderer : min Sted Datter Walborg Margretha Billes tilfaldne  og hos mig indestaaende Arv efter hendes Fader afgangne Peter Bille som ifølge Skiftebrev af 21/8 1753 er - 253 Rd. 3 - 3 1/2 og videre afg. Peter Billes Panteobligation til afgl. Juel Torstensens Arvinger paa 40 - 2 - 4, derpaa seperer 3 Aars Renter  - 6  i ......... - 2 - 12 sk.

Kilde: Collin

Trondhjems Adressekonto Efterretninger No 28 for 9/6 1769

Tolder Aschenberg
Jfr. Hafsund

Trondhjems Adressekonto Efterretninger No 28 for 9/6 1769: Tolder Aschenberg og Jfr.Hafsund copuleret paa Molde 21/5..

Kilde: Collin

 

1769 26/6

L. Aschenberg
Byfogd Jalles
S. Fietzens
Hans Jørgen Duborgs Enke
Sverke Harthun
Ole Jonsen Farquam

1769 26/6 tilskjødte L. Aschenberg Byfogd Jalles følgende  S. Fietzens Bo tilhørende Grunde 1/de Grunde som nu beboes af Hans Jørgen Duborgs Enke, Sverke Harthun og Ole Jonsen Farquam 2/ det saakalte BrandLoft med Huser og Grund for 216 Rdlr.

Kilde: Collin

1770

Peter Møller
Hans Wabek Paust
Aschenberg

I 1770 kom Peter Møller og Hans Wabek Paust til kort i en større tollsviksak det toller Aschenberg var motpart. Ofte var gammelt nag og uforlikthet om penger årsak til vold. Hans Wabek Paust overfalt toller Aschenberg, som hadde forspilt atskillig fortjeneste for ham år om annet, og slo han i ansiktet så det ene øyet ble skadd. Men Paust gikk til motsøksmål, og det var vitnefast at Paust også hadde vært blodig og ille medfaren etter basketaket. Begge fikk kraftig bot, litt ekstra fordi de hadde slåss på en søndag.  

Niels de Seve. Molde bys historie bd. 1

Molde Skjøde- og Pnateb. p. 240 : Under Dato Molde 28/12 1771

Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Pnateb. p. 240 : Under Dato Molde 28/12 1771 har Lauritz Aschenberg for 900 Rdlr. hans .............. af de til Fonds for Tugt og Værk ku..et i Trondhjem henlagte Midler pantsat med 1ste Prioritet min eiende og selvbrugende Gaard Meeg i Fanne Oting skylder med Bøxel og Landskyld 2 v og 2 p. Fiskesleie med paastaaende Vaane og Avlshuse samt alle tilhørende Eiendele og Rettighedet, item mine Vaane og Søhuse i Boe Fiskevær med frie Eiendomsgrund og tilhørende Engeslette - saavel min eiende og iboende Gaard i Molde By med aqlle derunder henhørende Huse - Bygninger : Aflest 6/12 1784.

Kilde: Collin

1772

Lauritz Aschenberg

Han (Lauritz Aschenberg) innehadde politimesterstillingen fra 1772

J. A. Schneider: Molde og romsdalen (1905)

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 240 : Under Dato 3/7 1772

Maren Magdalena Leeg
Daniel Stephensen
Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 240 : Under Dato 3/7 1772 indestaar Maren Magdalena Leeg afgangne Borger og Kjøbmand her i Molde Daniel Stephensen herved som Cautionist og Selvskyldner i alle maader at holde hans Kgl. Mays. Postmester skadesløs for 100 Rdlr., som hans Kgl. mayst. tilskikkede Postmester paa Stedet Tolder Lauritz Aschenberg er paalagt til Borgen at anstille for de ham betroede Postmesters Oppebørsel.

Kilde: Collin

1775

Thomas Schelderup
Lauritz Aschenberg

I 1775 bygslet og drev han (Lauritz Aschenberg) et bruk av Mek, og da han døde giftet kjøpmann Thomas Schelderup seg med enken og drev gården.  

J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 283 : Molde 11/1 1777

Maren Magdalena Leeg
Daniel Steffensen
Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Panteb. I p.283 : Molde 11/1 1777 har Maren Magdalene Leeg, afg. Borger og Kjøbmand her i Molde Daniel Steffensens Efterleverske indstaar som Cautionist og Selvskyldner for Kgl. Majst. tilskikket Tolder her paa Molde Lauritz Aschenberg for de ham anbetroede kgl. Toldindkompste og Oppebørsler - Summen 600 Rdlr. Underskrevet  12/12 1789

Kilde:  Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 298 ; Molde 2/10 1779

Lauritz Aschenberg
Petter Møller

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 298 ; Molde 2/10 1779 da det allernaadigst har behaget hans Majst. at antage Tolder Lauritz Aschenberg til at være tillige Regnskabsfører og Casserer ved Consumptionen her i Molde Bye og kan for ham derved anbetroede Oppebørsler skalstille 250 Rd. i Caution : som som indløses af Petter Møller.

Kilde:  Collin

Molde Kirkes Regnskabsb. pg. 57 : Under Dato Molde 14/8 1784

Lauritz Askenberg

Molde Kirkes Regnskabsb. pg. 57 : Under Dato Molde 14/8 1784 ... kirkeværgen Kongl. Majestets Tolder ved Molde Toldsted Velædle Hr. Lauritz Askenberg haves paa den udj Molde Kirke saakallede Lem tilbøxelet sig den lugte Stol N. 6 og derfor betalt 6 Rdlr. - betaler aarlig Stolleie 6 ort,

Kilde:  Collin

Molde kirkes Regnskabfor 1785/86 : 1785 i Juli

Tolder Aschenberg

Molde kirkes Regnskabfor 1785/86 : 1785 i Juli betalt for Tolder Aschenbergs Lig : for han lugte Gravs Aabning paa Kirkegaarden 1 Rd., begge Klocker 1 Rd. , bedste Ligklede 3o  bedste Ligbaare 1o 8 sk. : Tils.  3 Rd. 8 sk.: Hans Enke foræret Voxlys til Kirken. 

Kilde:  Collin

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Bastian Friis 
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 59  (1790?)

Thomas Jonghans Schjelderup
Tolder Aschenbergs Enke

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 59 : Da Hr. Thomas Jonghans Schjelderup er indtrædet udj Ægteskab med Mdame afgangne Hr. Tolder Aschenbergs Enke, saa overgik Kirkestolen til ham, - og betalte han 5 Rdlr. i fri Bøxel.

Kilde:  Collin

Molde Kirkebog 1814 29/7

Jomfru Askenberg
Buch
P. N. Møller
Thomas Schelderup

Molde Kirkebog 1814 29/7 Jomfru Askenberg fadder til Buchs Barn sammen med Hr. Thomas Schelderup og Madame ;1815 27/4 Fadder til P. N. Møllers Barn. 1816 21/11 Jomfru Aschenberg fadder til Byfogd ............ Barn.

Kilde:  Collin