Nils 

Pederson

Assens

Født: ca. 1652 i Århus, Danmark
Foreldre: ?

Gift ca. 1685 med Marthe Jacobsdatter Dishingthun 

Barn:
a. Helvig Nilsdatter Assens  
b. Anne Lucia Nilsdatter Assens 
c. Ahled Nilsdatter Assens 

Død: 1718.

Nils Pedersen Assens hadde et heller brutalt møte med Molde, og da kanskje aller helst med eieren av Moldegård.  
I Molde bys historie bd. 1 skriver de Seve: ” I perioden 1710-1718 ser en enkelt handelsmann ut til å ha etablert seg i i Molde uten slektskapsforbindelser, enda han var velstående. Det var Nils Pedersen Assens som i 1703 kjøpte Ahnens part av Reknes. Det var akkurat i det første av de tre - fire årene da korninnførsel fra utlandet var tillatt. Men i 1708 flyttet han til Sunnmøre.. De nye handelsrestriksjonene var vel en viktigere beveggrunn enn den affæren vi husker ham best for. Han er nemlig den eneste Molde-kjøpmann som justisprotokollen viser er kommet helt klart til kort i en sak mot tollvesenet, Da tollbetjenten ville inspisere sjøbua hans, svarte han at han åpnet og lukket husene når han selv ville. Men han ga seg snart, og 23 anker fransk brennevin og to anker Hamburgerbrennevin ble funnet, dels var det gjemt i en kornbinge, dels på øverste loft. Brennevinet ble konfiskert og solgt for 109 riksdaler, og i tillegg måtte kjøpmannen ut med 50 rd i bot og 10 rd i omkostninger. Slik var det å ha med familien Nobel å gjøre.
Bjørn Jonson Dale: Det gamle Grimmergårdsgodset

Nils Pedersen Assens
Sidsel Kaas

FØRSTE HERREN TIL GRIMMERGÅRD

Nils Pedersen Assens (1652-1718) var fødd i Århus på Jylland og blei borgar av Bergen 1683. I Ålesund budde han seinast 1682, trulig då på det borgarsetet som først 1701 er funne nemnt som "Grimmergård".

  Assens var kjøpmann i Ålesund, men handla også på Taskeberg­et og Hareidstrand, 1703-08 jamvel på Molde. Og han var jorde­god­seigar - på det meste hadde jordeiga hans ei skyld på 34 våger fisk (40-50 leiglendingar). Største kuppet gjorde han 8. mars 1692, då adels­frua Sidsel Kaas på Molvær selte han sine "grunde og grunde­leier i Aalsund paa den indre og nordre Side" samt "Brunholms grund, som før har fulgt Aspelan­det".

  Dermed blei Assens eigar av heile Ålesund Innomsundet - og Grimmergårdsgodset var etablert. Ein bit av det består faktisk den dag i dag

Kilde: Bjørn Jonson Dale: Det gamle Grimmergårdsgodset

Søfren Hoffmann
Christopher Lossius
Nils Pedersen Assens
Søfren Hoffmann, svoger til Capt. Christopher Lossius - som var Svigersøn til afg. Nils Pedersen Assens 

Kilde: Collin

Ting for Fanne Ott. 1696 18/1

Fredrik Olsen Mæssel
Hendrik Johanson
William Rubbers. Tou
Willum Wessel
Niels Pedersen Assens

Molde Eiendomme 94

1696 18/1 Ting for Fanne Ott, hvor publ. Sorenskriver Fredrik Olsen Mæssells Skjøde paa sal. Hendrik Johanson før iboende Gaard og Grund paa Molde - udgiven af William Rubbers. Tou, Willum Wessell og Niels Pedersen Assens dat. 26/11 1695 - se Molde Eiendomme 94.

Kilde: Collins notater

de Seve: 
Molde bys historie bd. 1

Iver von Ahnen
Nils Pedersen Assens

Moldegaaard
Reknes

Nils Pedersen Assens hadde et heller brutalt møte med Molde, og da kanskje aller helst med eieren av Moldegård.  
I Molde bys historie bd. 1 skriver de Seve: ” I perioden 1710-1718 ser en enkelt handelsmann ut til å ha etablert seg i i Molde uten slektskapsforbindelser, enda han var velstående. Det var Nils Pedersen Assens som i 1703 kjøpte Ahnens part av Reknes. Det var akkurat i det første av de tre - fire årene da korninnførsel fra utlandet var tillatt. Men i 1708 flyttet han til Sunnmøre.. De nye handelsrestriksjonene var vel en viktigere beveggrunn enn den affæren vi husker ham best for. Han er nemlig den eneste Molde-kjøpmann som justisprotokollen viser er kommet helt klart til kort i en sak mot tollvesenet, Da tollbetjenten ville inspisere sjøbua hans, svarte han at han åpnet og lukket husene når han selv ville. Men han ga seg snart, og 23 anker fransk brennevin og to anker Hamburgerbrennevin ble funnet, dels var det gjemt i en kornbinge, dels på øverste loft. Brennevinet ble konfiskert og solgt for 109 riksdaler, og i tillegg måtte kjøpmannen ut med 50 rd i bot og 10 rd i omkostninger. Slik var det å ha med familien Nobel å gjøre.” 
(KIlde: Collins notater)
Romsdals Tingbog 3 p. 79 : 1703 1/7

Iver von Ahnen
Niels Pederson Assens

Molde Eiendomme 110

Romsdals Tingbog 3 p. 79 : 1703 1/7 Ting for Fanne Ott hvor publiseret Stiftsbefalingsmand Iver von Ahnens Skjøde given Niels Pederson Assens paa Toe Voger fiskes leje Jordegods med Bøxelret udj den Gaard Rechnæs, samt hans Velbaarenheds Huser paa Molde med Have og Alt Andet desligeste et pund 3 mercher fiskes Jordegods med ledig Bøxelret i den Gaard Molde, med videre efter Skjødets Indhold - dat. Trondhjem d. 16 Mai Ao. 1702 (Molde Eiendom 110)

(KIlde: Collins notater)

Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7

Niels Pederson Assens
J
ørgen Lamberts.
Ellen Sørensdtr.
Hendrich Poulsen
Michel Jørgenson Smed

Molde Eiendom 7

Romsdals Tingbog 3 p. 101: 1704 3/7 Ting for Fanne Otting hvoe publiseret et Skjøde udstedt af Niels Pederson Assens, Jørgen Lamberts., Ellen Sørensdtr, oc Hendrich Pofuelson - udgiven til Michel Jørgenson Smed paa en Grund under Rechnes - dat. Molde 28/5 1704. Molde Eiendom 7.

(KIlde: Collins notater)

 

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4

Niels Aboe
Jort Pedersen
Simon Carsteinson
Samuel Macheland
Hans Monck

Postiljon

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4 Ting for Fanne Ott. hvortil Toldbetjenten ved Molde Ladested Sr. Niels Aboe med Lensmanden Knud Kjøstelsen Ekrem og Ingebrigt Olsen Yttre Aarø stefnet velagte Mand Niels Pedersen Assens til at gjøre forklaret hvorledes de af hannem i hans Hus ertappede i 6 Anker franskt Brendevin, 2 Anker Hamburger Dito oc 4 Anker fransk Viin, er der indkommen, og kand sammesteds dend 11 April negtede i Jort Pedersen og Simon Carsteinsons Overværelse haver funden, saa oc at svare hannem til sin prætentoner for den Hinder og Ophold kand hannem samme Tid flrste Gang skal have gjort; saa og havde stevnet Kjøbmanden paa Skiberommet Postiljon fra Bergen, Samuel Macheland oc Skipper Hans Monck fra hvilken bemeldte Varersiges skal være ført i Land. - Nils Assens, Kjøbmanden og Skipperen mødte ikke. Vidnerne Jort Pederson og Simen Carsteinson forklarede "at de den 11te April ....... efter Sr, Aboes begjering fulgte ham til Niels Pederson Assens Hus, hvorda Aboe begjerede, at Niels Pederson vilde aabne sin Søbod, mens han der paa Embets Vegne kunde gjøre sin inquisition, hvilket han negtede og sagde sine Huse at kunne aabne og lukke naar han behagede, derpaa gikk Aboe til sit Logement oc imidlertid forføiede Niels Peders. sig til sin Søbod, med sine 2de tjenestepiger oc som Aboe igjenkom, bad han dennem som vilde være i Stuen at følge med sig og derpaa gik ned til Søboden, oc de var samme Søbodder igjenslagen og Niels Pederson med sinde 2de tjenestepiger indenføre, derpaa bankede Aboe paa Døren med Begjering at Niels Pederson vilde lucke hannem ind, men fik intet Svar, siden derefter om en half Times forløb, luckte Niels Pederson som var indenfore Døren op, hvorpaa dj med Aboe ginge ind i Søboden og der Sammested af ovenmeldte Viin og Btendevins ...... finde fjorten Anchere, og paa Søbodsloftet elleve Ankere i en Kornbinge nedgravet, derpaa lod Aboe dj - 14 Anchere af Søboden udbere, og da det var gjort oc han vilde hente dj elleve paa Søbodsloftet, lukte Niels Pederson Døren igjen, oc ei igjen vilde oplucke og beroede det saa med dj 11 Anchere omtrent 3 Timers Tid, hvor dj da igjen fulgte Aboe til Niels Pedersons, hvor de samme 11 Anchere hannem ble følgagtig; efter denne forklaring satte Toldbetjenten udj Rette oc formente dj fundne Varer ikke alene bør være confiskeret, men Eiermanden pligtig dessem Told, Consumption oc Omskatning, at udlegge og betale, saa vel som at Niels Pederson for gjorte Hindring udj hans inquisition derfore at lide og undgjelde og derpaa begjerede en endelig Dom.
(KIlde: Collins notater) 

Romsdals Tingbog 3 p. 130 : 1705 18/5

Cammerraad Morsen
Hans Monck
Samuel Macheland
Niels Pedersen Assens

Romsdals Tingbog 3 p. 130 : 1705 18/5 blev afsagt saadan Dom: "Saasom denne antreffende Viin og Brendevin befindes ulovlig, uden nogen Rigtigheds Fremvisning paa dessem Angivelse j fortolkning, at vere ført i land, bør de efter Toldrullene og Forordningens Indhold at være konfiskerede, og som Niels Pedersen Assens ingen tilstrekkelig Bevis eller Tilstaaelse fra den bortseglede Skipper Hans Munck  eller Kjøbmand Samuel Macheland, under deres Hender i Retten fremvises at Varen dennem eller Hr. Cammerraad Morsen udj Bergen tilhører, mens alt alene under sin egen Hand forklarer og fremlegger, kan det ikkefor lovelig Bevis antages laa og befindes, ingen anden, efter dj 2. Mends Videne og Forklaring at have været med, da disse antreffede Varer, er opfunden ved alene Niels Pedersen Assens som og har vaaren modstandig, med en og anden Hindring at Toldbetjenten ikke faa fri og ubehib\ndret, har kunnet gjort sin Inquisition, som allernaadigst befalt er; det bevises ogsaa at de ertappede Varer under Niels Pedersen Assens Laas og Luckelse udj hans Søbod under nogle tomme Tønder og endel Kornvarer at vere nedlagde, og bevared, hvor udj 2de Niels Pedersen Assens tjenestepiger fandest inde, hvortil Niels Pedersen Assen selv har havt


(KIlde: Collins notater)

Romsdal Tingbog 3 p. 131 . 1705 8/6

Niels Pedersen Assen
Bendix Bendixen

Romsdal Tingbog 3 p. 131 . 1705 8/6 bortsolgtes i Molde endel for Niels Peders. Assens konfiskeret Viin , - hvor Bendix Bendixen kjøber 3 Anker fransk Viin for 10 Rd. 3 ort 12 sk. og 1 Anker fransk Brændevin for 8 Rd. 1 ort 8 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.N. 4 p. 63 : 1706 17/4

Ludvig Borchdorf
Nils Pedersen Assens
Stephen Thoreson

Romsdal Skifteprt.N. 4 p. 63 : 1706 17/4 Skifte paa Molde Ladested efter Barberen Ludvig Borchdorf hvis Hus med Grund var beliggende mellem Nils Pedersons Assens Hauge paa den ene Side og sal. Stephen Thoresons paa den anden ; i Boet fordrede Nils Pederson Assens 4 - - 19 sk

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.N. 5 p. 5 : 1707 5/5

Niels Pedersson Assens

Romsdal Skifteprt.N. 5 p. 5 : 1707 5/5 Skifte paa Sætre i Vesnæs hvor Niels Pedersson Assens fordrer

Kilde: Collin

1707 24/5 

Elsebe Thomesdatter (Friis)
Jacob Lund
Thomas Pederson Juul
Niels Pederson Assens

1707 24/5 Skifte paa Vestad i Veø Sogn efter sal. Elsebe Thomesdttr. (Friis) sal. Hr. Jacob Lunds ; hun havde Sønnen sal. Thomas Pederson Juul, paa hvis Barns Vegne tilstede den "velagtbare og velfornemm Handelsmand Signor Niels Pederson Assens som Fuldmegtig.

Kilde: Collin

Molde 24/6 1707

Nils Pedersen Assens
Ingeborg Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Under dato Molde 24/6 1707 har Nils Pedersen Assens solgt et Hus med Grund til Ingeborg Jensdttr. : se Molde Eiendomme 4

Kilde: Collin

1708 29/4

Nils Pederson Assens

1708 29/4 Skifte Erisfjord hvor Nils Pederson Assens fordrer - 2 - 3 - 12 sk. 

Kilde: Collin

1709 26/5

 Niels Pederson Assens

1709 26/5 : Skifte  Erisfjord Otting hvor Niels Pederson Assens fordrer  2o 8 sk. :

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.N. 5 p. 221 : Skifte 1709 14/12

 Niels Pederson Assens

Romsdal Skifteprt.N. 5 p. 221 : Skifte 1709 14/12 paa Sølsnes i Fanne Otting hvor  Nils Pedersen Assens fordrer - 1o -

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.N. 5 p.273 : 1710 16/11

Niels Peders. Assens 

Romsdal Skifteprt.N. 5 p.273 : 1710 16/11 Skifte paa Hæstad i Erisfjord Otting hvor Sr. Niels Peders. Assens fordrer - 4 - - 3 sk

Kilde: Collin

Spilkevigen 12/4 1716

Niels Pedersen Assens 

Under Dato Spilkevigen 12/4 1716 har Fogden paa Søndmøre leveret Restanceforkyndelse over Consumption, Familie oc Folkeskat for 1715 og deriblandt anført Niels Pedersen Assens med 18 Rd 5o..

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : den 16/10 1717

Nils Pedersen Assens
Hans Christian Gartner 
Henning Thygesen Castberg
Paul Schønning

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Nils Pedersen Assens som var af Amtmanden den 16/10 1717 ordineret som Dommer at antage sig en Tvistighed mellem Byskriveren i Bergen Sr. Hans Christian Gartner og Sorenskriveren i Søndmøre Henning Thygesen Castberg : en Part i Gaarden Rogne i Vatne Skibr,, "er paa Havet ved en Hjemreise fra Bergen foruløkket og druknet", og var 1718 28/12 Sorenskriveren i Nordfjord Paul Schønning af  Stiftbefalingsmanden i Bergen ordineret til samme Sag at dømme. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Søfren Hofmand
Anna Lucia Assens
Christen Møller
Jacob Thode
Niels Stockberg 

Romsdal Amts Kopibog I p. 705 : Under Dato Røven 24/9 1723 andrager Christopher Lossius : Efter som Skifte og Deling efter min Sal. Svigerfader afg. Niels Pedersen Assens for kort Tid siden er tilendebragt, til hvilken endelig Slutning Foretagelse jeg uforbigjengelig havde formodet, som er Arving paa min Kjærestes Vegne burde havet været varslet for at observere saa vel paa min egen som paa min fraværende Svoger Søfren Hofmands Vegne, de regninger og videre, som jeg fornemmer Siden registreringen som holdtes Ao 1719 d, 11/10 er indløben og af Skifteretten aproberet og godtgjort dader dog ei specificeres hvorudi samme Regninger bestaar foruden at udj Skifteforretningen aldeles er udeladt nogle Fordringer af temelig stor Capital samt hvad de derfore til Udleg have antaget, hvilket alt efter min Tancke udj forretningen burde været anført og som min Værsøster Anna Lucia efter den udj Skifteforretningen anførte Slutnings  formelt vil bemægtige sig de faa Midler som min Sal. Svigermoder sig kand have efterladt  [og jeg da Registreringen holdtes forundte hende til Brug mens hun levede] med foregivende saadan skulde hende at ...... min Sal. Svigermoder værit forsent hvilket jg tilligemed min Svoger ej endnu haver consenterit , hvor xell jg langt ifra vill disputere hvad som nødvendigt og billig til min sal. Svigermoders Begravelse og videre er anvent, naar mig derpaa rigtig Regning gives, hvilke Regninger som saaledes iimellem mig og min Versøster uligvideret henstaar og burde udj Skifteforretningen været indførtog listeret udj, efterdj de dependerer av min sal. Svigerfaders Stervboe om de ei udj Mindelighed mellem mig og fritt min Værsøster kan afgjøres, er jg ..... begjærende at Velb. Amtmand ville behafe at give Ordre til Fogden paa Søndmør der kunde udnæfne mig 2de forstandige Mænd, som fornevnte Regninger kan liquidere, saavel som Ordre til Vicesorenskriveren Christen Møller, at omskrive Skifteforretningen og indføre ovenbemeldte Poster som udj forretningen efter min Sal. Svigerfader er udeladt med videre Indsigelser og Pretentioner, jeg billigen mod de udj min Absence indgifne Regninger hafr at paa anke til enhver Efterretning kan vorde indført Endelig efterdi En Dehl Grunder i Aalesund til Creditorene er udlagt, som siden af min Værsøster er indløst hvilke Grunder | om jg havde været varslet til Skiftet| havde boet auctionere da hvis mig skulde veignis at indløse min Andel af samme Grunder, velbr. Hr. Amtmand da ville give Ordre til Sorenskriveren etc, anslag bemlt. Grunder til offentlig Auction hvilke da forantagelig (ventelig?) vill blive boentil Profit, hvorom gj fra kjentf. ervarter velb. Hr. Amtmand gunstig Resolution, som forbliver. - (Underskrift)
Amtmand .... : Moldegaard 28/4 1723. "Efterdi velbr. Hr. Capt. Lossius ikke er bliven tilarslet til at vere overværende paa egne og Svogers Vegne ved Skiftets Slutning efter deres afdøde Svigerfader Nils Pedersen Assens saa finder han sig derover beføiet efter forskrevne Demonstration at erkyndige sig om de Regningers Rigtighed somskal være afhandlede og givet Udlæg for paa Skiftet samt videre at søge sine Prætenioner hos Værsysteren Anne Lucie Wingaard med de flere, thi kan saadanne Disputer bedst afgjøres om der holdes Skifte og Deling efter Vermoderen Enken Sal. Marith Niels Assens  og derfor haver Sorenskriveren samme at foretage og forrette saa fremt det af Arvingerne forlangis, og derudj ikke at agte hvad som til Anne Luciesaventageer bleven indført bag udj Skifteforretningen efter afg. Niels Pedersen Assens saa han saadand efter Loven ikke kan gyldig ansees, fordi hverken Medarvingerne vare derved tilstede at kunne give Deres samtykke dertil, ej heller er det af Kongl. Majst. allernaadigste approberet som et Testamente, til med døde Enken faa Uger efter at Skiftet blev sluttet, saa Moderen imidlertid ej har kunnet til saa stor umage og Belastning at hun derfor kunde uden Skifte og Deling tiltage sig Moderens Efterladenskaber, da andre Søskende til Skade og prejudice, og som mig efter underd: Ansøgning er naadigst anbefalet at de derhen at Søfren Hoffman, som er fraværende skal faa Ret og Rigtigdhed paa Skiftet efter hans afdøde Svigerforeldre saa maa jeg bifalde at de afHr. Capt. Løit paaankede Regninger, udj bemeldte Stervbo bliver af fornuftige Mand efterseede og de derudj befindende Misligheder nærmerepaakjendte førend de burde betalis. Til hvilket lovlig at forrette herved beskikkes de 2de fornemme Mænd Sr. Jacob Thode og Sr. Niels Stockberg som udj Parternes eller deres fuldmægtiges overværelse igjennemseer og rigtig liquideres Regningene imellem dessem somvelbemeldt Capt. Lossius sjunis ikke at bare indlevert rettmessige Fordringer udj Boet. - Angaaende Huserne og Grundene med mere som er paa Skiftet udlagt til Creditorene, da havde det muligens været mer profitable om det alt ved Auction havde bleven soldt at Creditorene som havde faaet rede Penge, saa at det som saaledes blev avanceret ved Auctionen kunde komme alle Arvinger til beste; dette uagtet saa har Hr. Capitaine Lossius Magt og Ret efter Loven inden Aar og Dags Forløb at tlløse sig igjen saadant Udleg og det siden til egen og Medarvingers Avantage ved offentlig Auction at lade bortsælge til de høystbydende, naar Creditorene  ere forsikrede om deres betaling. Skulde da også have været indleveret udj dette Stervboe flere Fordringer eller Reignunger, end de som er anført udj Skiftebrevet, da haves Kongl, Majst, Sorenskriver uvegerlig saadanne ligesledes at indtage udj Skiftefrorretningen, samt hvad Enhveraf samme Creditorer have faaet til  Udlæg eller betaling. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 

Christopher Lossius
Niels Pedersen Assens
Martha Dissenton
Christen Møller
Søren Hofmand
Hans Møller
Erich Must

 

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 832 : Under Dato Molde 21/9 1724 andrager Christopher Lossius, at saasom begge Sorenskriverne på Sundmøre er ved Døden afgangne saa hastig og jg ikke kunde komme til Rigtighed med Skiftet efter mine Svigerforeldre som var afg. sal. Niels Pedersen Assens og sal. Kjereste Martha Dissenton da er jg foraarsaget at begjære af velbr. Herre Amtmand han vilde befalle den constiuerede Sorenskriver, der skal forrette Embetet udj Fogderiet han maatte foretage sig hvad som er begyndt af sal. Christen Møller ved det seneste Skifte saavelsom Auctionen der blev holdt efter min sal. Svigermoder som nu har henstaaet efter min Svigermoders Frafald udj 1 1/2 Aar formoder derfor at min  Hr. Amtmand ber udj assisterer mig med deres gunstige Befaling til vedkommende det maatte komme tilEndelighed for at j kan gjøre Rigtighed for min fraværende Svoger Søren Hofmand, der har givet mig Fuldmagt paa sine Vegne. Resolution: "Monsieur Hans Møller som er constitueret til at afhandle og tilendebringe de Skifter og Forretninger som vare uafgjorte udj Sundmøre Fogderi til Sahl. Sorenskriver Christen Møllers dødelige frafald, vilde saasnart muligt ... kand, fuldkommen slutte og lovlig afgjøre de begyndte skifter efter sal. Niels Pedersen Assens og hans sal. Kjereste " etc. Moldegaard ut supra - Erich Must.

Kilde: Collin