Peder

Tommesen

Bever

 

Gift 07.02.1668 i Dk, Bergen med Anne Jansdatter Bryssel
a. Peder Pedersen Beuer
b. Hans Christopher Pedersen Bæver
c. Anne Margrethe Pedersdatter

Død  1692

Peder Thomess Bewerz - Toller
Peder var gift med Anne Jansdatter Bryssel. Hennes slektsforhold synes å være:
Arndt Høier fra Bergen, borgerskap i 1597. Gift med Grethe. De hadde i alle fall 3 barn.
a. Johan Arndsen Hoier eller Johan (Jan) Bryssel, borgerskap 1621. Barn:
     * Anne Jansdatter Bryssel gift med Peter Thommesen Bever
     * Archie Jansdatter Bryssel gift med Søren Koch
b. Grethe Arentsdatter Bryssel
c. Jørgen Arentzen Høyr eller Jørgen Bryssel, borgerskap 15. februar 1632, minst 2 barn:
     * Anne Jørgensdatter Bryssel gift først med Oluf Olsen og deretter med Jochum Holst.
     * Unn Jørgensdatter Bryssel gift med Jon Sipkesen Lytkis

Siden barna til Arndt og Grethe tok navnet Bryssel, er det nærliggende å tro at Grethe hadde slektsnavnet Bryssel.

 I "Molde og Romsdalen" av J. A. Schneider står det at toller Thomas Bever og Anna Brüsel (eller Brüssel) i 1661 forærte "Et Par Lysestager af Messing til Vokslysene". I "Moldes tre eldste kirker ..." av Sverre Berg heter giverne av lysestakene Peter Brever og hustru Anna Brüsel. Ser en bort fra at Berg har med en r i Bever, så viser vel det overstående at det er han som er nærmest sannheten. 

"Den store møye, ja også levnets eventyr (livsfare) det første år ved konsumpsjonsoppvaktningen her i Molde ladested - hvor 600 mennesker seg oppholder - som toller og tollbetjent med tre tjenere natt og dag har hatt, er Gud best bekjent", skrev toller Peder Thommesen Bever noen år seinere. Og han føyde til at konsumpsjonen det første året ble over dobbelt så høy som tidligere års skatter. Dertil  kom det samtidig krav på skatterestanser. Det ser ut til at folk slo seg vrang. Så ble det bestemt at restansene skulle gå til å betale garnisonen i Trondhjem og regimentet i Trøndelag, og innkrevingen ble overlatt til de militære sjefene.

Peder Thommesen Bever var  toller i Molde fra 1673 til 1690 og hadde arbeidet i tollvesenet i 20 år før han kom til Molde, og skriver alltid som en trofast tjener av det unge eneveldet, både når han omtaler sin innsats i Københavns forsvar i 1660 og sin "flittige oppakt" i embetet, "Og ved uthavnene tar jeg så flittig vare at der neppe ringeste underslep kan skje, så vidt meg menneskelig mulig er". Han oppfyller sin plikt "endog de handlende borgere meg stort hat tilføyer etterdi jeg distriktets så flittig med inkvisjon befarer, og hans majestets interesse ved tolleriet iakttar, der jeg dog ikke i ringeste henseende anser, men overalt betrakter min embetsplikt, som jeg for Gud og min aller nådigste arveherre og konge vil ansvare". Det er mulig at Peder Thomessen Bever var en meget trofast tjener for kongen, og han hadde dessuten en bror som var borger i Trondhjem. Men likevel - fra sanne tidsrom fra andre steder i Norge eksempler på rent eventyrlig tollsvik, så toller Bevers lille reservasjon om det som var "rent menneskelig mulig", var nok svært vesentlig. Dersom Bever og ravn og de andre i tolloppsynet i Romsdal greidde å utrette noe effektivt, har det vært fordi de fikk støtte av andre krefter

Konsumpsjonsskatt
Statens sutgifter hadde øket sterkt i disse årene. I 1681 ble det innført en konsumpsjonsskatt i Norge, som atlt hadde eksistert lenge i Danmark, og som skulle være med på å gi riktigere fordeling av skattetrykket og gi større skatteinntekter. Konsumpsjonsskatten var som det ligger i ordet, en forbruksskatt. Embetsmenn og "de trafikerende som på atskillige uthavner og små ladesteder bor og byene til undertrykk negotierer", skulle betale en viss sum for hver person over 12 år som hørte til husstanden. I byer og større ladesteder, blant dem Molde, skulle det betales konsumpsjonsskatt av praktisk talt all mat- og drikkevarer som ble ført inn fra landdistriktene. Ikke en tønne korn, ikke en sau, en hare eller en kvartel salt fisk eller nøtter skulle føres inn i Molde uten å passere konsumpsjonsoppkreveren, som der var tolleren eller hans folk. De som kom med båt, skulle alltid først legge til ved tollbua, og de forholdsvis få som kom over land, måtte også innom der.

Nye skatter kjennes alltid urimeligst, og denne rammet hver familie i Molde. En tønne bygg ble i skiftene angitt til 2 rd. Skatten var 1 ort, altså en sjettedel.

Og i tillegg til dette kom folkeskatten, en skatt som kjøpmenn og håndverkere måtte betale for folk som de hadde i sin tjeneste. Sjelden har en formaning vært mer påkrevd og mer forgjeves enn konsumpsjonsforordningen sluttet med: "Alle og enhver forbys strengelig og under høyeste straff å øve noen uhøflighet enten i ord eller gjerning eller gavalt mot konsumpsjonsannammeren enten på gatene eller i hus hvor de etter deres ed og plikt kunne ha årsak å inkvirere".

Kilde: Niels de Seve: Molde Bys Historie bd. 1

Peder Tommesen hadde følgende søsken:
Uldrich Tommesen Beuer død
Bændte Tommesdatter Beuer død ca. 1697.
Lauridts Tommesem Bæver
Hans Tommesen (Borger udi Trondhjem)

Rentekammerets Norske Bestallinger (i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 2 flg.), Meddelt av S. H. Finne-Grønn  

Pedr Tommesen Bever

Rentekammerets Norske Bestallinger (i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 2 flg.), Meddelt av S. H. Finne-Grønn  

Bever,  Peder Tomessesen, kontrolør over Bergens tolderi 24 jan. 1667.   
Bever
  Peder  Tomessen, kontrolør over Bergens tolderi konf. 20 juli 1670
Bever
,  Peder  Tomessen, tolder i Romsdalen 28 mai 1673.   
Bever
,  Peder  Tomessen, tolder ved Romsdalens toldsted; tillike havne- og strandfoged over Trondhjems stift med Valderhaug paa Sundmør 26.jan 1684.

 Informasjon fra Marianne Holck

Peter Thommesen Bever

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Bever, Peter Thommessen. Kontrollør i Bergen 24. jan. 1667, bekreftet 20. juli 1670, toller i Romsdal/Molde 28. mai 1673 og fra 26. jan. 1684, samtidig havne- og strandfoged over Trondhjem stift med Valderhaug. Død 1692.

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Folkeskatten for Molde Ladested anno 1681

Amtmann Lhilienshiold
Peder Thomessen Bever
Hans Pedersen Biørn
Lauritz Thomessen
Harmen Bryssel
Land Commissari Hiort

Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested anno 1681

Molde Ladested

Velboherne Hr. Amtmann Lhilienshiold svared at hand hafer for længst indgivet sin dont til Tolderen Peder Thomess. Hvor hand svarer med Consumption ligesom i Kiøbstederne.Jeg underskrefne Angiver mit Ringe Huses familie, bestaaende som følger:

1. 2. Husbonden og Hustruen
3. Hr. Hans Pedersen Biørn, er en fattig prestmand, som jeg vinteren ofver indtil Paashe haver tilsagt underholdning.
4. Lauritz Thomes. Weyer og maaler vid Romsdals Toldsted, er logerende udi mit Huus.
5. Harmen Bryssel, er en Reysende person hiemmehørig udi Bergen, og acter forderligst tilbage igjen.

Etter ded Kongl. Rente Cammer Collegio, sambt Weledle og Welbyrd: Hr. Land Commissari Hiortz ordre, oppberges Compsumtionens rettighed daglig ved Molde Ladested, aff alle indførede Wahre, ligesom i Kiøbstederne, og de andre specifiserede Ladesteder, som Kiøbstedz næring bruger, hvor Borgerne boer og trafiq verer. Og saasom ieg fattig tiener haver min bopæl paa Molde og icke ude paa Landet, mens daglig af fornødenhed maa betale Compsumtions rettighed af hves till min Husholdning Indkiøpes. Alt i saa formoder ieg allervnderd: at obern: 5 personer, som icke udi dend 4: Clausis/: Nemlig hvor folcheshatten i Kiøbstederne og Ladestederne Specifisered er:/ efter forordningen bør for folche shatr aldeles frie Passere:

1. En bondetienestedreng

Tieneste Personer og gemene folch personer formodes at bør Contribuere aarlig a 32 sk.

2. En Amme
3,  4, To tienestepiger

Molde Ladested:: d: 10 Marty 1681
                                                                                           Pr. Thomess: Bewerz

Kilde: Romsdal Sogelag Årsskrift for 1954 s. 3 - 13 - Herlof Grüner

1683

Peder Thomessen Bever

I familieskatten i 1683 betalte Peder Thomessen Bever  for seg, sin kvinne og seks barn.

Kilde: S. T. Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660 - 1700

Romsdals Skifteprt. 2 p. 39 : 1686 13/4

Peder Tommesen Beuer

Rechnes gaard

Romsdals Skifteprt. 2 p. 39 : 1686 13/4 Skifte paa Rechnes Gaard, hvor "Tolderen Peder Tommesen" efter indl. Regning fordrer 8 Rdlr 1 ort 8 sk. -  pg. 43 ved Udlægget kaldes han "Tolderen Peder Tomme Beuer"; Romsdals Skifteprt. 2 p. p. 53. 1686 30/6 udlagt til Tolderen Peder Tommesen Beuer ved Skifte i Romsdal Otting.

Kilde: Collin

1687 1/4

Bændte Pedersdtr. Breuer

1687 1/4 liigklede til Bændte Pedersdtr. Breuer.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. I p. 7 : 1688 19/11

Peder Tommesen Beuer
Jonas Lillienskjold

Romsdals Tingprt. I p. 7 : 1688 19/11 Thing paa Bierke udj Vold Otting, hvor Kongl. Majst. Tolder Sr. Peder Tommesen Beuer for Retten kom og indlagde en Fuldmagt hannem gifuen af Welbyrdig Hr. Jonas Lillienskjold til at vere den gode Herris fuldmechtig medens han er udj sin longlige forretning udj Kjøbenhafn med videre des Indhold, Dat. Molduer d. 4 Juli 1688.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.3 p. 36 : 1689 20/7

Peder Tommesen Bewer

Romsdals Skifteprt.3 p. 36 : 1689 20/7 Skifte i Fanne Otting hvor Tolderen Peder Tommesen Bewer erholdt Udlæg.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1 p. 41 : 1689 14/10

Peder Tommesen Beuer
Hans Tommesen Beuer
Gunder Bersuendsen
Oden Odensen

Romsdals Tingprt. 1 p. 41 : 1689 14/10 Ting for Fanne Otting, hvor Kgl. Mayst. Tolder Peder Tommesen Beuer efter given Fuldmagt af erlig og velagte Mand Hans Tommesen Borger udj Trondhjem, paa sin sal. Formand Gunder Bersuendsens Vegne havde ladet udj Rette kalde Erlig og forstandig Mand Oden Odensen, vonhaftig paa Molde. Se Seddel Oden Odensen.

Kilde: Collin

1689 14/10

Peder Tommesen Beuer
Oden Odensen
J. Lillienschiold

Sr. Peder Tommesen Beuer kaldes 1689 14/10 fremdeles Kgl. majst. Tolder (se Oden Odensen); 1690 6/7 var paa Amtmand J. Lillienschiolds Vegne kgl. Majst. Tolder Peder Tommesen Beuer overværende en Ret i Boe (romsdal Tingprt. 1 p. 52)

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 3 p. 56 ; 1690 1/2

Capt. Bæverlous Hustru
Peder Tommesen Beuer
Hans Larsen

Romsdals Skifteprt. 3 p. 56 ; 1690 1/2 begyndte Skifte paa Moldegaard efter Capt. Bæverlous Hustru hvor Tolderen Peder Tommesen Beuer fordrer for et Tingvidne Imellem Beuerlou og Hans Larsen - 2 Rd 2 ort i item for nogle Bastetong - 1 ort 16 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 5 1690 a 1694

Peder Tomsen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 5 Fortegnelse over Kirkens Inventarium optaget 1690 a 1694 i hvoriblandt "Et par store Messing Liusesstager, givet af Tolderen Peder Tomsen.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regneskab p. 5 1690 - 95

Peder Tommesen

Molde Kirkes Regneskab p. 5 over kirkens munderus optaget 1690 á 1694 hvorblandt et paar store messing lysestager givet af tolderen Peder Tommesen.

Kilde: Collin

1st Juli 1692

Peder Tommesen Bewer 
Henrich Rye
Iv. v. Ahnen

Udi denne Bog, som indeholder - 94 igjennemdragne, nummerede og forseglede Blade hafuer Tolderen Peder Tommesen Bewer ved Romsdals Toldsted ved Nummer og Dato. Richtig at indføre ald hans Kongl. Mayst. Told. Tiere och Trelast, och Accisens Rettigheder som af alle sammesteds ind, och udgaaende .... Fahrtøy och Vare fra 1st Juli 1692 och til Aarsdagen igjen 1693 falder og Indkommer och dett efter hans Kongl. Mayst. seneste Told Ordinantz, forpaktnings Contracten og hans Instructions Indhold, samt hans hannem videre worden beordred sig efterrettelig holde, saa och til bemlte tid Regnskabed Slutte og denne Bogs tilhørende Toldsedler. Angifuede Ruller og Bewolig heder til Revision hidsende, mens Bogen til Tolderen i Nordmøre Christopher Møhlenfort befuere i at hand samme udj dend af hans Excell. Hr. Geheime Raad vin Plessen hiedsendte igjennem dragne Bog kan Indføre og tillige her indlefuere. Bergens Ttold Cammer den. 28. Juny Ao.169?                
                                       Henrich Rye       J. Søbøtker

Som udj denne Toldbog, som er fundet udj tolder afg. Peder Tomsen Bewers Stervboe och efter forordningen om det stemplede Papir icke indrettet, ej noget findes skrefuet, saa forblifuer den nu herefter ved Molde Priviligerede Kirches forstandere, hvorudj findes indført etc. _ Molde d. 9 Octobr 1694 Iv. v. Ahnen

Kilde: Collin

Romsdals Tingb. 1b p. 53 : 1692 5/10 

Peder Tommesen Bæver
Richert Richertsen
Lauritz Thommesøn
Hans Tommesen

Romsdals Tingb. 1b p. 53 : 1692 5/10 Ting paa Molde for Fanne Ott. hvortil Tolderen Peder Tommesen Bæver indstevnet Richert Richertsen paa Molde til Betaling for 8 Rd 2 ort 16 sk. og hvor Lauritz Thommesøn paa sin Broders Vegne mødte i rette - samme Dag ogsaa indstevnet Oden Odensen for Gjeld, i hvilken Sag ogsaa Lauritz Thommesen mødte paa sin Broders Vegne. Se Oden Odensen 1689 - hvor nævnes Hans Tommesen Borger udj Trondhjem som maaske ogsaa var en Broder?

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1 p. 54 : 1692 5/10

Peder Tommesen Bæver
Oden Odensen
Gunder Bersvendsen
Hans Ørbech

Romsdals Tingprt. 1 p. 54 : 1692 5/10 Ting paa Molde hvor Tolderen Peder Tommesen Bæver indstevnet  Oden Odensen til at indfrie sin udgifne Obligation til sal, Gunder Bersvendsen i Trondhjem - blev fremlagt forrige Sorenskriver Hans Ørbechs Dom af 18/10 1689. Se Odensens.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog  1692 13/12 

Peder Tommesen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 6 : til Indtægt: 1692 13/12 Liigklede til tolderen Peder Tommesen betalt 2 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog  p. 8 : til Indtægt: 1693 11/8

Peder Tomsen

Molde Kirkebog p. 8 : til Indtægt: 1693 11/8 betalt til Kirken af Peder Tomsens Stervboe, som til en Kloche af hannem var loved efter udgifven Haand - 10 - 

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 2 : 1694 16/1

Johan Bever 
Jacob Rafn

Romsdals Tingprt. 2 p. 2 : 1694 16/1 Ting for Fanne Otting holden paa Molde Ladeplatz hvor Johan Bever indstefnet Jacob Rafn efter forrige Tiltahle oc derom indgaf sidste faldende afsigt, Jacob Rafn ved sin Søn indgaf sit skriftlige Svar, hvorudj han til Slutning paastaar, at Bæver med hans Haand bør bevise, hvad han hannem pligtig er, hvorimod Bæver svarede: at han har haft hans Haand derfore, men er hannem frakommen, erbøed ellers at gjøre sin Æd, at han hannem ermelte Penger laant haver, Jacob Ravn Søn blev tilsport om han noget til Johan Bævers paastand kunde Svare, sagde han nej, ikke noget, hvorpaa blev afsagt.
   Saasom Johan Bæver erbigtes at gjøre sin Æd, at hand Jacob Rafn de fordrende fiire Rdlr 8 sk, i penger haver laant, saa minnes billgt, at Jacob Rafn bør til Erstatning, ved sin Benegtelses æd sig fralegge, hand icke de fordrende 4 Rd 8 sk. skyldig er, saa fremt, at icke Bæver skal tillades sin Æd, om dessen Rigtighed efter Loven at aflegge.

KIlde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 29 : 1695 18/1

Peder Pedersen
Peder Bæver
Peder Pedersen Bever

Romsdals Tingprt. 2 p. 29 : 1695 18/1 Ting paa Flaavigen for Fanne Otting hvor Peder Pedersen som formynder for sal. Tolder Peder Bævers Søn Peder Pedersen Bever opbød for Retten, endel af hans myndlings tilfaldne Arvegods, om nogen dennem efter Skifteforretningen og ville tilforhandle denne opløbende Gods opløbende efter indgifne Specification tilsammen udj Penge. 41 Rdlr. 1 ort 14 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 29 : 1695 18/1

Hans Glad
Jacob Rafn
Peder Bæver

Romsdals Tingprt. 2 p. 29 : 1695 18/1 Ting paa Flaavigen for Fanne Otting har Hans Glad indstefnet Toldbetjenten Jacob Rafn for 4 Rdlr han hannem for en Told Contrabog fra Ao. 1688 skal have betalt Rafn foregiver Penge til sal. Tolder Peder Bæver at have betalt. Se Glad.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 19 : 1697 1/4

Bendte Pedersdatter Bever

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 19 : 1697 1/4 for Sahl. Bendte Pedersdatter Bevers nedsættelse udj Kirchen og det groveste Linklæde - 1 Rd. 2 ort 16.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 27 : Ao 1701 10/1

Iver von Ahnen
Peder Tommeson Bæver
Johannes Ibsen
Johan Robbertson Thou 
Peder Pedersen Beuer
Peder Pedersen Selling

 

Tøvigen
Haaskaar

Romsdals Tingbok 3 p. 27 : Ao 1701 10/1 udj Høyedle og Velbaarne Hr. Stiftsbefalingsmand Huus paa Molde Ladesed loed Høiedle og velbaarne Hr. Stiftsbefalingsmand Iver von Ahnen, til Coupanger og Stjedje, paa sine egne Vegne, samt endel af sal. Tolder Peder Tommeson Bæver Børns Vegne, som formynder, nemlig Johan Robbertssøn Tue oc Peder Pederson paa egne oc Interessenters Vegne, ved offentlig udraab falbiude, den Gaard Tøvigen paa Nordmøre, som skylder aarlig - 2 spand med Bøxel, hvoraf den halve Del skal ligge saa got som øde udj Haaskaren ? i Romsdalen - 2 voger fisk med Bøxel, saa oc dj Huuser i Boe fiskevær, hvilke Huser tilligemed forbemelte 2de Gaarder sal. tolder Peder Tommesen Bæver af sal. Johannes Ibsen var Pantsat, oc siden paa Arveskiftet efter den sal. Mand, Børnene i Arf tilfalden oc har samme paa Kirkedøren fra den 18 Decembr 1700 til Alles Efterretning vert andslagen. - Oc sælger forbemelte 2de Gaarder, saavelsom Husene i Boe, saasom de nu forefindes fri fra alle Skatter, Rettigheder og Grundeleje, oc for alt som til Ufrihed reignis kand, oc det saaledes, af den kjøbende, strax skal betahle, hvis Budet bliver, och som begjeris fulle fornøyelig Caution, samt at svahre ald paagaaende Omskatning, oc ordinaire Provision, at saaledes er besluttet at forhandles, bekjende vi paa egne oc med interessenters Vegne, under voris hænder, Molde in supra.
I. v. Ahnen m.p.P    paa mind Myndlings Vegne              Peder Pedersen Beuer
                                Johan Robbertson Thou              som Curator Peder Pedersen Selling

Indsat for et hundrede Rigsdaler oc blef da Sr Johan Robbertson den Høystbydende med et Hundrede oc Thi Rigsdaler Thoe Ort, hvor paa blef lagt i Fattigbøssen oc af Høystværende ønsket til Løche; angaaende Cautionen da var Sælgeren med kjøberen vel fornøyet, at saaledes er udraabt, kjøbt oc af vedkommende samtøcht, bekjender vi under vores Hænder og Signeter - Molde ut supra. I. v Ahnen m.m.p. - Johan Robbertson Thou. - Peder Pedersen Beuer.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 29 : 1701 19/1 

Peder Pederson Bever
Peder Pedersen Selling
Mads Claussen
Jens Widerø

Romsdals Tingprt. 3 p. 29 : 1701 19/1 Ting for Fanne Otting hvor publisert Peder Pederson Bevers afkald given sin Formynder Peder Pedersen Selling, for sin tilfaldne fædrenearv, dat. Molde 3/7 1700 oc af Mads Claussen oc Jens Widerø til Vitterlighed underskreven.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog  3 p. 98 : 1704  27/6

Henrich Pofvelsen
Olle Knudsen
Anne Margrete Pedersdattr. Bæver 
Joen Bendixsen
Niels Pedersen Assens
Hans Jørgensen Castens
Johan Robbertsøn Thou
Knud Bandixsen

Romsdals Tingbog  3 p. 98 : 1704  27/6 Ting for Vaagø Otting hvor Henrich Pofvelsen og Olle Knudsen af Molde som af velbr. Hr. Stiftsbefalingsmand er befallet, at annamme Anne Margrete Pedersdattr. Bæver formynderskab, fra Joen Bendixsen i vickene fremkom for Retten oc hafde indstefnet ermelte Joen Bendixsøn i Vichene til at gjøre dennem paa samme Arf rigtig Leverands oc Betelaning, med paagaende Rnter oc Omkostninger. - Citantene indgjeve sin Regning oc Joen Bendisxson sin Forklaring, som vare af stoer Ulighed, hvorfore saaledes udj Sagen  blev afsagt: Efter Lovens 1de Bogs 5 Cap 14 Art. tilhold opnævnes de velagtbare Mænde Niels Pedersen Assens, Hans Jørgensen Castens, Johan Robbertsøn Thou og Knud Bandixsen med allerførste, partenes Regninger regninger sig at foretage, oc dennem rigtig mellem liquiders oc Eders forretning, de vedkommende give tilskreven saafremt I icke vil indestaa oc svare, til hvis ulemper og Skade, som ved Eders Ophold kand tilfalde.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbg. 3 p. 109 : 1704 15/10 

Povel Hendrichsen
Olle Knudsen
Joen Bendixsen
Anne Margrete Pedersdattr. Bæver

Romsdals Tingbg. 3 p. 109 : 1704 15/10 Ting for Vaagø Ott. hvor til Povel Hendrichsen paa egne og  medformynder Olle Knudsens Vegne stevnet Joen Bendixsen i Vichene til  Betaling for resterende Capital til hans forrige Myndling Anne Margrete Pedersdattr. Bæver, som hand efter fire Mands Værk af Dato 25 Juli nedstsidste endnu skal skyldig være den Summa 48 Rd. 22 sk. : med Rente fra samme Tid og paagaaende Omkostninger - paa Joen Bendixsens Vegne mødte ingen.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N4 pg 264 : 1706 22/3

Olle Iversøn Helt
Hans Christopher Pedersson Bæver
Peder Tommesson Bever
Johannes Ibsøn
Uldrich Bever
Bente Bever
Sophia Juell
Johan Bæver
Willum Robbertson Thue 

Søvigen 
Horsgaarden

Romsdals Skifteprt. N4 pg 264 : 1706 22/3 holdtes Skifte i Boe Fiskevær i Vaagø Otting efter sal. Olle Iversøn Helt, som havde været formynder for Hans Christopher Pedersson Bæver og indgav Enken en Regning i den anl. saalydende:
"For Myndlingen Hans Christopher Pedersøn Bævers tilfaldne arve Midler som min sal. Kjæreste Olle Iverson Helt blev befallit at antage under Værgemaal og befindes saaledes efter Skiftebrevenes Anledning nemlig: 
Ao 1693 den 3 April da skiftet efter hans sal. Fader Tolderen Peder Tommesson Bever blev holden kom paa en Broderlod udi Løsøre og en Obligation efter Skiftebrevets Anledning til Capital 120. Rd, 3 ort.
Noch udj Sal. Johannes Ibsøns Pantgods som icke endnu med Rente kan besvares opløbende til 34 Rd. 3 ort 12 sk.
Renter af ovenbemelte 120 Rd. 3 ort fra Ao 93 d. 3. April til Ao. 1706 d. 26 Marts a 5 procento er ..... 78 - 2 - 1 sk.
Ao. 1697 d. 25 Augusti tilfalden Arv efter Broderen Sal. Uldrich Bever og efter Søsteren Sal. Bente Bever, hvilket Skiftebrevene videre udviser udviser tilsammen 9 Rd. 3 ort 22 sk. Herforuden tilkommer af de registerede penge 1 Broderlod beløbende til  9 Rd 2 ort 19 sk.: Saa og Indkomsten af sal. Johan Ibsøns Pant 1 Rd 9 sk. : gjør tilsammen 20 - 3 - 2 5/6. Rente af anførte 20 Rd 3 ort 2 5/6 sk. fra 1697 d. 15/8 til 1706 d. 26/3 er 8 Rd 2 ort. Ao. 1701 d. 15 Jan; Indkommen af sal. Johannes Ibsøns pantegods nemlig udj Søvigen Horsgaarden og de Huser i Boe som ved offentlig Auction blev solgt for 110 Rd 2 ort, deraf paa en Broderlod 20 rd. 8 sk.. Renten deraf fra foreskevne Dato til 26 Marts 1706 er 5 Rd. Capital og andført Rente tilsammen 253 . 3 - 11 sk.
Herfra afgaar som formodis med Billighed ei kan reignes:
1/ Det første Aars Rente af hvis Løsøre som ej paa nogle Aar derefter kunde gjøres udj Penge i allerringeste  5 Aar.
2/ Noch efter hosfølgende SpesialRegning paa adskillige Udgifter, som til Myndlingens Beste er nødvendig bekostet saasom min sal. Kjæreste langt fra Molde var beboende hvorover adskillige Bekostninger udkrævet Arvemidelerne at indsamle som beløber efter ditto Regnings Udvisning og min sal. Kjærestes Haandsforklaring beløbende til 56 - 1 - 16. 61 -1 - 16., hvilket af den fulde Summa fradragis bliver i Behold som er Stervboen er bestaaende som og her med opsiges for videre Rente at besvare tilsammen 191 Rd 8 ort 19 5/6 sk.
Hvad sig den øvrige Gjeld saavelsom den Confiscation paa Nordmøre andgaar da der som befindes noget der at være indkommen i hvorved Bekostning der paa allerede forgjæves er andvendt bepligter gj mig og saa at Svare efter proquota.
Boe den 26 Marti Ao. 1706 : Sophia Juell Sl. Olle Iverss.
Efter at indlaugde Regning var fremlagt og indført, fordrede Willum Robbertson Thue for Hans Christopher Pedersøn Bævers Kost udj 3e3 Aar og nogen liden forstræchning grundet paa Mag. Johan Bævers missive af 1 August Ao 1705 opløbende til Penge - 45 Rdlr. 14 sk. naar det fra ovenmelte Regning fradrages efter Enkes indgivende bliver kun hendes Sl. Mands Myndling endda derpaa skyldig penge - 147 Rdlr. 1 - 5 5/6
Myndlingen fik udlagt for indestaaende Arf 192 Rdlr. 1 ort 19 5/6 sk. i Boet Fiskevarer og Kjøbmandsvarer.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 259 1710 12/6 

Olle Knudsøn
Anna Margrete Bæver
Hendrich Povelson
Joen Bendixsøn Wichene

Romsdals Skifteprt. 5 p. 259 1710 12/6 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Handelsmand Olle Knudsøn. I Skiftet fordrede Anna Margrete Bæver udj indstaende Arv som hand og tilligemed Hendrich Povelson havde under formynderskab for hans anpart den halve Dehl at svare Capital og Rente for 6 Aar naar fradrager de af hannem derpaa bettalte 15 Rd. .... 45 Rd - 2 sk. hvorimod Laugværgen paa Enkens Vegne efter hendes sal. Mands optegning haver at fordre anvente bekostning til hendes Arvs Indrivelse fra forrige formyner Joen Bendixsøn Wichene paa den halve Part 6 Rd. 8 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1728 dom 2 p. Trinit

Berthe Olsdttr.
Peder Bæver.

Veø Kirkebog 1728 dom 2 p. Trinit publice absolv. i Molde Kirke Berthe Olsdttr. for begangne Leiermaal med en Karl fra Trondhjem N: Peder Bæver.

Kilde: Collin

Fra Marianne Holck har jeg mottatt noen flere opplysninger om toller Peder Thomessen Bever som er å finne i Digitalarkivets kirkebøker for Bergen. 

.Her er deres giftemål i Domkirken:

238

Peder

Thomæsen

Ana

Bryssel

*pige

Feb 07

1668

DK

Videre finner vi i Nykirkens kirkebøker over døpte:

Døypt

År

Sokn/kyrkje

114

404

1670

NK

 

Rolle

Stilling/sivilstand

Førenamn

Etternamn

679

Barn

 

Margrete

 

680

Far

contraleur

Peder

Thomesøn

681

Fadder

 

Anna

Wibe

682

Fadder

 

Anna

Michelsdat

683

Fadder

 

Greta

Jansdat

684

Fadder

 

Toldforwalteren

?

685

Fadder

 

Fredrich

Holmand Tolder

Like etter i Døde i Bergen:

Peder Thomesøn Bever contraleurs b.

udj s. Cort Peltzers graff i kircken

Mai 27

1670

NK

I hvert fall to barn til er døpt før ekteparet flyttet fra Bergen til Molde (og tidspunktene passer jo meget bra med at Peder ble toller i Molde i 1673): 

Døypt

År

Sokn/kyrkje

282

606

1671

NK

 

Rolle

Førenamn

Etternamn

1698

Barn

datter

 

1699

Far

Peder

Thomesøn Bever

1700

Fadder

Stine

Bryssel

1701

Fadder

Stine

Caspersdat

1702

Fadder

Heilckie

Jens Jensøns

1703

Fadder

Søffren

Kock

1704

Fadder

Hans

Ibsøn

Kanskje dette var datteren Anne Margrethe som nevnes i din oversikt?

Døypt

År

Sokn/kyrkje

410

1106

1672

NK

 

Rolle

Førenamn

Etternamn

2528

Barn

Johan

 

2529

Far

Peder

Thomesøn Bever

2530

Fadder

Arckie

Bryssel

2531

Fadder

Trine

Bagers den yngre

2532

Fadder

Rørich

Sinneken

2533

Fadder

Jan

Sprinckqiel

2534

Fadder

Jens

Jensøn procurateur

Denne sønnen ser jeg ikke i din oversikt, men han døde kanskje tidlig han også?

Det skulle vel tyde på at opplysningene til J.A. Schneider om at Thomes Bever og Anna Bryssel gav et par lysestaker til kirken i Molde i 1661, ikke kan stemme.