Andreas

Eriksen

Bredahl

d. y.

Født
Foreldre Erich Andersen Bredahl og Elisabeth Hansdatter Pols

Gift med Malene Kierstina Lyng.
a. Maren Testman Bredal
b. Johanne Elisabeth Bredal

Skifte 10.01.1770

Malene Krirstine Lyng
Andreas Eriksen Bredal
Thomas Hammond
Ludvig Munthe Lem
Ingeborg Lyng
Malene Kristine Lyng gift 1/ med Andreas Eriksen Bredal - efter ham Skifte paa Molde 1770 10/1. Thomas Hammond paa Søndmør kalder Bredal for Svoger.
2/ med Ludvig Munthe Lem. 
Skifte efter hende begynte 1779 16/6.
-Samme Hammond kalder ogsaa Ludvig Munte Lem Svoger. Hammond var gift med Ingeborg Lyng.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Tolder Aussig
Andreas Bredal

Concordia

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i Sr. Claus Lunds Bo pa Molde, hvor tolder Aussig fordrer Told af indført Varer med skipper Andreas Bredal fra St. Martin i Frankrig den 6/10 1756. Bredal førte Skibet Concordia hvoraf Lunds Bo eiede 1/4 Part 

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 299 : Molde 21/5 1756

Andreas Eriksen Bredahl
Claus Lund
Sæmund Pedersen Harøen

Molde skifteprt. 1 p. 299 Skipper Andreas Eriksen Bredahl fremlagde et Bevis Molde 21/5 1756 hvor afdøde Lund haver annamnet af Bredahl 40 Rdlr, og havde Bredahl bekommet af Morbroder Lund et Uhrværk tillaans med mig paa Reisen til Frankrig - Endvidere fordrede Skipper Bredahl 1 Aars Landskyld, nemlig for 1754 og 1755 som afdøde Claus Lund af Sæmund Pedersen Harøen d. 16/6 1756 har modtaget 1 Rdlr.

'Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 389 : 1759 5/11

Lars Berg
Anders Erichsen Bredal

Molde Skifteprt. 1 p. 389 : 1759 5/11 Skifte paa Molde efter sal. Lars Berg, hvor Anders Erichsen Bredal fordrer  - 1 - - 16 sk.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 391 : 1760 4/2

F. Cold
Anders Bredal
Lisbeth Marie Bredal

Molde Skifteprt. 1 p. 391 : 1760 4/2 Auktion paa Molde efter sal. F. Cold, hvor Anders Bredal og Lisbeth Marie Bredal kjøber.

Kilde: Collin

1760 17/6 

Jens Chrisian Juul
Andreas Eriksen Bredal

1760 17/6 har Jens Christian Juul skjødet til Eeg & Ord Skibet St. Peder i hvilket Andreas Eriksen Bredal eiede 1/8 Part.

Kilde: Collin

1761 17/7

Hilleborg Høyer
Jacob Mortensen Schultz
Hans Wingaard
Andreas Eriksen Bredal

1761 17/7 Skjødedes Hilleborg Høyer sal. Jacob Mortensen Schultzes (Hun gift 1/ Prost Hans Wingaard) eiendom til Sr. Andreas Eriksen Bredal, velfornemme Borger, Handelsmand og Skipper i Kjøpstaden Molde : Se Schultz : og Molde Skjøde og Pantebog I p. 129 Under Dato Molde 10/8 1761 har Andreas Eriksen Bredahl pantsat til Prostinde Wingaard for laante 350 rdlr., min eiende og beboende Vaanegaard med underliggende frie eiendomsgrund her paa Molde. - Aflyst 7/5 1764, - Kfr. Schultz.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 404 5/6 1762 

Ander Erichsen Bredal
Madz Widerø
Sæmund Harøen
Lasse Harøen

Molde Skifteprt. 1 p. 404 And. E. Bredahl fordrer ved Regning af 5/6 1762 i Madz Widerø´s Bo Landskyld som denne havde oppebaaret af Sæmund Harøen fra 1755 til 1758 3 Aar a 2 ort - 1 Rd. 2 ort og af Lasse Harøen - 3 Aar - 2 ort - 1 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p.471 : 4/2 1763

Andreas Erichsen Bredahl
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p.471 : Monsieur Andreas Erichsen Bredahl fordrer for crediterede Varer i sal. Johannes Nideros Bo paa Molde efter Regning af 4/2 1763 - 5 - 2 - 5 hvorfra afgaar det han er skyldig i Vejer og Maalerpenge for 1763. - 1 - 3 - 12 sk.

Kilde: Collin

Molde 14/4 1764

Abraham Mejer
Andreas E. Bredal

Under Dato Molde 14/4 1764 har Abraham Mejer og Eeg & Ord kautioneret for Andreas E. Bredal for et Laan i Rechnes Hospital.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 150 : Under Dato Molde 16/4 1764

Anders Eriksen Bredal
Niels Pierson
Madame Hysing
Abraham Mejer 
John Ord 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 150 : Under Dato Molde 16/4 1764 kjendes Anders Eriksen Bredal, Borger og Indvaaner paa Molde at have laant af Reknes Hospital 350 Rdlr og pantsat med 1. Prioritet min nu paa Molde beboede Vaanegaard.med øvrige dens tilbygninger, 2 Søboder og frie Grund mellem Sr. Niels Pierson paa den ene Side og Madame Hysing paa den anden Side beliggende, tilligemed en Hauge, som 2de Husmænd beboer. (Aflæst 14/11 1768) og har Abraham Mejer og John Ord (Eeg og Ord) yderligere cautioneret for Beløbet.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 609 : 1770 10/1

Anders Erichsen Bredal
Malene Kierstina Lyng
Maren Tesman Bredal
Christopher Lossius
Johanne Elisabeth Bredal
Thomas Hammond
Ludvig Knudsen
Knud Erichsen Walle
Peter Møller
Daniel Stephensen

St. Peder

Molde Skifteprt. 1 p. 609 : 1770 10/1 blev efter forg Bekjendtgjørelse foretaget Registr og Vurd. efter afg. Anders Erichsen Bredal til Skifte mellem Enken Madame Malene Kierstina Lyng og deres sammenavl. 2 Børn : 1/ Datteren Maren Tesman Bredal 5 Aar - til Formynder sat Capitaine Christopher Lossius - 2/ Datteren Johanne Elisabeth Bredal, 3 Aar, til Formynder sat Mons, Thomas Hammond, som tilstede.
Registreret 1 Sølvkande med en Guldpenge i Laaget v. 99 Lod - a 2 ort.  49 - 2 - ; 1 .... Ølkrus med Sølvlaag - 5 -; 1 theske v. 5 Lod a 2 ort; 2 - 2 -; 3 Skeder af en Facon 10 Lod 2 ort - 5 - ; 3 do 8 Lod - 4 - 1; 1 Sukerknibe 2 L 2 ort - 4 -; 1 Ponse Øse - 1 - 3;
Jordegods: 1 part i Gaarden Hollesnæs i Vaage Otting med Huse, der skylder 1 bp. 14 mrkl. fiskes Leje med Bøxel og Landskyld som de beviste med den afdøde Mands derpaa erhvervede skjøde af 18/11 1766 - vurderet for 100 Rd. : og 1 Søbod staaende paa Garden Kalsnes Leiemaal for 12 - ; Vaane og Søhusene paa Molde med frie Eiendomsgrund samt Ludvig Knudsens og Knud Erichsen Walles paaboende Grunde her paa Molde tils. 250 Rdlr.
Blandt Gjelden var: Datteren Maren Tesmand hendes her i Stervboen efter Vedkommendes Opgivende indestaaende Gave fra Hr. Capitaine Lossius - 100 Rd. Monsr. Thomas Hammond paa Sundmøre fordrede 37 Rd. - 12 sk. og kalder han i sin Regning Dat Hafnen 8/11 1769.den afdøde "Svoger Bredal".
Monsr. Peter Møller fordrede i Boet, for den part han har tilkjøbt sig | afg. Daniel Stephensens arvinger tildhørende udj Skibet St. Peder koster 160 'rd, deraf tilkommer at betale 26 - 2 - 16 - Bredal førte dette skib i 1768 og 1769.
Boets Midler 835 Rd. 11 sk.. Gjeld og Omkostn. 517 - 14 sk. : Enkens Lod 183 - 3 - 22 1/2, hver Søster 91 - 3 - 24 3/4.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 611 : 1770 10/1

Andreas Bredal
Hartvig Huitfeldt Luytkis

Molde Skifteprt. 1 p. 611 : 1770 10/1 Skifte paa Molde efter Andreas Bredal hvor Monsr. Hartvig Huitfeldt Luytkis skylder 9-0-5.

Kilde: Collin

1779 16/6

Malene K. Lyng
Ludvig Lem

Malene K. Lyng var 2/ gift med Sr. Ludvig Lem. skifte for hende begyndte 1779 16/6. - Kfr. Lem.

Kilde: Collin