Erich

Andersen

Bredal

Født 1675
Foreldre:
Anders Eriksen Bredal og Karen Pedersdatter Juel.

Gift med Elisabeth Hansdatter Pols,
a. Anders Eriksen Bredal (ca. 1729 - ca. 1770)
b. Anna Eriksdatter Bredal
c. Lisbeth Maren Eriksdatter Bredal (ca. 1725 -     )
d. Karen Helene Bredal
e. Erika Eriksdatter Bredal (ca. 1732 - d. før 1753)
f.  Johanne Rogert Bredal nevnes ikke i skiftet etter faren i 1738.

Død 1738

Han var født nær Trondheim og er antagelig den Ericus Andr. Bredalinus som i 1691 fikk et årlig stipendium av Trondhjems katedralskole på 16 rdlr. Da regnskapsboken for de følgende år ikke er funnet, vet man ikke hvor lenge han hadde stipendiet. Den 19. februar 1720 ble han teologisk kandidat med karakteren Laudabilis. Det er opplyst at han søker tilbake til fedrelandet. Den 3. november 1721 ble han utnevnt til residerende pastor til Bud i Romsdal, hvor han døde 1738. [Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690 - 1754, s. 57.]
Skifte ble holdt etter ham den 27/11 1738. 
Han var gift med Elisabeth Hansdatter Pols, datter av kapellan til Bud Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus. 
Barn av Erik Andersen Bredal og Lisbeth Hansdatter Pols:
a. Anders Eriksen Bredal d. 1770
b. Anna Eriksdatter Bredal f. 1730
c. Lisbeth Maren Eriksdatter Bredal
d. Karen Helene Bredal d. 1753
e. Erika Eriksdatter Bredal
f.  Johanne Rogert Bredal

Kilde: Erlandsen:

Gjennom Romsdals geistlige Skifteprotokoll p. 230 : 1741 8/12 står det nevnt at presteenka madame Bredal hadde samme år "solgt og skjødet" jord og bygninger på Vestad til neste visepastor, Christian Jenssøn. Bredal bodde på Vestad og var kapellan her i den tida da kongen med følget kom til Bud i 1733.

1707 24/5

Boy Boysen
Karen Juul 
Anders Bredahl
Peder Pedersen Indsæt
Erich Bredahl

1707 24/5 holdtes Skifte paa Vestad i Veø efter sal. Boy Boysen som efterlod Enken Karen Juul hvor registreredes følgende Skildrerier ; "Sah. Hr. Anders  og Karen Juul - 1 - 1 - 8 sk. Sahl. Peder Pedersen Indsæt og hans Kjærestes - 2 ort.; Erich Bredahls og hans Søstres Effigrom 1 ort 8 sk.. Skildreriene 1 og 3 udlagdes til Stervboenken, der tidligere havde været gift med Hr. Anders Bredahl og siges i Udlægget: "Sahl. Hr. Anders Bredahl og hendes eget Skildreri : - 1 - 1 - 8 sk. : Denne Hr. Anders Bredahl døde 4/5 1691 - cfg. Boy Boysens Skifte.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 532 : 1728 3/7

Erich Bredal

Romsdals Skifteprt. 6 p. 532 : 1728 3/7 Skifte i Boe Fiskevær i Waage Otting hvor Hr. Erich Bredal fordrer 2 ort

Kilde: Collin

1730 17/8

Erich Bredah

1730 17/8 Skifte i Bue hvor Hr. Erich Bredahl 4 - 2 -.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 13/1

Erich Bredahl 

Veø Kirkebog 1721 13/1 predikede Erich Bredahl i Vesnes Kirke.

Kilde: Collin

1734 10/11

Karen Jul
Erich Bredal.
Anders Pedersen Bredal Berent Pedersen Bredal
Andreas Bredal Christophersen Wessel
Maren Friis
Ludvig Lem
Anna Friis
Christopher Lem

1734 10/11 Skifte efter sal. Karen Jul - efterlod Sønnen Hr. Erich Bredal. Pastor til Bud.
Sønnesønnene Anders Pedersen Bredal og Berent Pedersen Bredal.
Dattersønnen Andreas Bredal Christophersen Wessel.
Døttrene Maren Friis Sr Ludvig Lems og Anna Friis Hr. Christopher Lems.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
ndre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

1738 27/11

Erich Andersen Bredal
Christopher Lem
Ludvig Lem
Elisabeth
Karen Helena Bredal

1738 27/11 Skifte paa Westad i Boe efter sal. Hr. Erich Andersen Bredal, hvortil var varslet at møde som nærmeste Frænde Mrs. Christopher Lem boende paa Westad i Veø Gjeld og Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten - den første blev formynder for Datteren Elisabeth; 2. for Datter Karen Helena Bredal.

Kilde: Collin

1739 25/11

Erich Bredal
Elisabeth Hansdatter Puls
Anders Eriksen Bredal
Elisabeth Maria Bredal
Karen Helena Bredal
Anna Bredal
Ericha Erichsdatter Bredal
Claus Lund
Christian Jensen
Hans Borch
Christopher Anders. Lem
Ludvig Anders. Lem
Hans Puls

1739 25/11 atter Samling paa Gaarden Westad for at skifte etc. efter afg. Hr. Erich Bredal forrige Pastor til Boe mellem hans efterladte Enke den hæderdydrige Matrone Elisabeth Hansdatter Puls og deres sammenavlede Børn 1/ Sønnen Anders Eriksen Bredal. nu i 10 Aar; 2/ Elisabeth Maria paa 14 Aar; 3/ Karen Helena, 12 Aar; 4/ Anna paa 10 Aar; 5/ Ericha Erichsdatter 7 Aar.
Priklama er gjort i Bergens By, hvor den afdøde havde med Kjøpmand at gjøre og hvor han afsatte sin Fisk.
Sr. Claus Lund møtte som befuldmægtiget saavel paa sin Broder (?) Hr. Hans Borchis Vegne som paa egne.
Skifteforretningen begjerede af Enken Rigtighed for Naadens Aarets Indkomme og svarede hun Fiske Tienden beløber med hendes egen Søe - avel til 220 Voger Tørfisk, som gjalt i Bergen efter Fragtens afkortning pr. Vog 1 ort 4 sk. - tilsammen 64 Rd. 16 sk.
Korntienden af Haver 125 td - 3 ort 12 sk. er 109 Rd. 1 ort 12sk. : Byg 6 td. a 5 ort er - 7 Rd. 2 ort ; Ostetiende 12 1/2 Rd. Langer 10 Vog a 2 ort - 5 Rd. alle tre Høitidsoffere tilligemed Offertold og Accidentzen ungefær 30 Rd. : hele Naadens Aarets Indkomme 228 Rd. 2 ort 4 sk. ; Sognepræsten Christian Jensen eftergav og forærede Enken hvad han efter Lovens prg. 815 art, 2 afIndkommen kunde paastaa-
Boets hele Indtægt - 861 Rd. 3 ort 15 sk. - Enken godtgjores Fastens Gange efter Loven 59 Rdlr., og Begravelsesvederlag ved hendes Mand 35 - ;.
Gjeld og Omkostn. 168 - 3 - 9 ; til Deling 693 - - 6 : Enkens Lod 346 . 2 8 : Søn 115 - 2 - 1; Søster 57 - 3 - 1/2 sk.
Sr. Claus Lund udlagtes for fordrimg udj Wæstad 24 Rd. 3 ort 11 sk.; Enken resten i samme Gaard, samt Husene oaa samme og Studerekammer.
Sønnen Anders Bredal udlagdes Yttre Harøen 1 Vog uden Bøxel - 18 Rd.. Hver af Døttrene udlagdes 1/4 i Indre Harøen.
Hr, Hans Borch Diaconus i Chria. blev Formynder for Sønnen Anders Erichsen Bredal; for Datteren Elisabeth blev Sr. Christopher Anders. Lem boende paa Westad i Veø, for Karen Helene blev Ludvig Anders. Lem boende paa Næs i Grytten; for Anna Bredal Sr. Claus Lund Borger til Trondhjem og residerende paa Molde for Ericha Bredal blev Hans Puls, Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 163 : Westad 27/6 1741

Lisbeth sal. Hr. Bredal
Christian Jensen 

Romsdals Pantebog 2 p. 163 : Westad 27/6 1741 sælger Lisbeth sal. Hr. Bredal til Hr. Christian Jensen Pastor til Boe sin forhen paaboende Gaard Westad Skyldende  3 vog Fiskesleje for 210 Rd. 

Kilde: Collin

1741 6/12 

Christen Jenson
Bredal

1741 6/12 Skifte efter Pastor yil Bud Hr. Christen Jenson, han havde i dette Aar solgt og Skjødet Gaarden Westad for 210 Rdlr. Kfr. Bredal

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 190 : 1742 27/6

Madam Bredahl 

Romsdals Skifteprt. 7 p. 190 : 1742 27/6 Skifte i bue fiskevær hvor Madam Bredahl skylder 6 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 261 : 1743 24/5

Lisbeth Westa

Romsdals Skifteprt. 7 p. 261 : 1743 24/5 Skifte i Bue fiskevær hvor Mad. Lisbeth Westa skyldte 2 Rdlr 3 ort 10 sk.; ved udlægget kaldes hun Madm. Bredahl.

Kilde: Collin

1744 20/5 

Andreas Borch Munthe

Indre Harøen solgtes 1744 20/5 til Pastor Andreas Borch Munthe. Se Vaagø Ott.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 379 : 1745 20/1

Mad. Bredahl

Romsdals Skifteprt. 7 p. 379 : 1745 20/1 Skifte i Bue fiskevær hvor Mad. Bredahl skyldte 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde 7/12 1751

Lisabet sal. Hr. Bredals
Carsten de Boer
Claus Lund

Under Dato Molde 7/12 1751 har Lisabet sal. Hr. Bredals skjødet til sin Kjære Svoger Carsten de Boer sine Vaanehuse i Boe Fiskevær. Skjødet underskrevet af hendes fætter? Sr. Claus Lund som Lagværge.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 141 : 1752 20/11

Jacob Mortensen Schultz
Mad. Bredahl

Molde Skifteprt. 1 p. 141 : 1752 20/11 Auktion paa Molde efter sal. Jacob Mortensen Schultz hvor Mad. Bredahl kjøber.

Kilde: Collin

1758 24/2 

Abraham Bredal
Mdme afg. Bredals
Brede Bredal

Til Anders Olsens Bo paa Molde - begyndt 1758 24/2 - havde Abraham Bredal paa Røraas indbetalt 40 - 3 : til samme Bo skyldte Mdme afg. Bredals efter Bevis 20 Rd. og Brede Bredal efter Bevis - 9 -.

Kilde: Collin

Molde skjøde og Pantebog I p. 194 : Dato Molde 1768 2/12

Andreas Er. Bredahl
Christopher Lossius

Molde skjøde og Pantebog I p. 194 : Dato Molde 1768 2/12 har Andreas Er. Bredahl for af sin Svigerfader Hr. Capitain Christopher Lossius laante 150 Rdlr. pantsat med 1. Prioritet det her paa Molde beliggende og af mig beboende Gaard med underliggende frie Eiendomsgrund.

Kilde: Collin