Hans

Ollufsen

Brejer

Født 24.08.1625

Gift 1655 med Anna Christensdatter Bernhof
a. Ole
b. Anna
c. Karen
d. Maren
e. Anna
f.  Hans

Død i 14.09.1704. Skifte paa Agerø 16.05.1706

Hans Olufsen Breier
Daniel Ramus
Alexander Borch
Anne Bernhoft
Christen Bernhoft
Anne Christensdatter
Anders Arrebo
Breier, Hans Olufsen, 
1625 - 1704, Præst. Født 24. Avg. 1625. Om hans Barndom 'og Ungdom savner man al Kundskab. Erlandsens Meddelelse, at han er født om Bord i en Nordlands-jagt, beror formentlig paa et Sagn, og for den Gætning, at han tilhørte den gamle Slægt Breider, nu vidt udbredt under Navnet Breder, har man ikke fundet nogen Støtte. Han blev 1652 personel Kapellan i Akerø hos Daniel Ramus, og efter hans Død (1654) fik han Sognekaldet, 1656 blev han Provst i Romsdals Provsti. Han mindedes længe som en meget dygtig, flittig og godgjørende Mand. Som en uforfærdet Sømand, der selv styrede Baaden paa de farlige Annex- og Visitatsrejser, holdt han ud i Kaldet til sit 71. Aar, da han afstod det til sin Kapellan, Alexander Borch. Han blev bekjendt som Jordbruger, idet han fik gjort en Præstegaarden tilliggende Ø frugtbar ved at udlægge Lokkemad for den Mængde af Søfugle, som her findes. Gift 1655 med sin Formands Enke, Anne Bernhoft (f. paa Akerø 16. Avg. 1624, f 15. Sept. 1705), Datter af Sognepræst Christen B. (f 1643) og Anne Christensdatter, Anders Arrebos Søster (f. 1596 f 1671). Han døde 14. Sept. 1704.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon bd. III

Romsdal Tingprt. 1 p. 28 : 1689 16/4

Hans Olsen Breyer
Jorris Jorresen Nons

Romsdal Tingprt. 1 p. 28 : 1689 16/4 Ting paa Remkald udj Sunds Otting hvor blef "læst Hr. Hans Olsen Breyer it Skjøde, paa en half vog fiskes leye udj Mevold, gifuen af Jorris Jorresen Nons paa Molde, Daterit Molde Stufue dj. 18 December Ao 1666.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1b p. 50 : 1691 1/10

Hans Brejer 

Romsdals Tingprt. 1b p. 50 : 1691 1/10 Ting for Vaagø hvor Fogdens Skattemandtal udviste at blandt de som svarede Leilendings og Proviantskat var Hr, Hans Brejer af Vaagøen - 5 Rdlr.

Kilde: Collin

1695 15/4

Hans Brejer
Hans Pols

Mallougaarden
Kalsvig 
Gule
Berset
Sunde

1695 15/4 en Skovbrugsforretning mellom Mallougaardens  paa den ene og Leilendingene paa Kalsvig, Gule, Berset og Sundegaardene - hvorpaa den sidste Part Vegne mødte deres Ombodsmænd eller Jorddrotter, neml. paa Prousten Hr. Hans Brejers Vegne hans hæderlig Hr. Hans Pols - etc. oc Vaage Ott. 

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt.  2 p. 50 : 1695 3/10

Hans Olson Brejer
Knud Hendrichsøn

Rachevog

Romsdals Tingprt.  2 p. 50 : 1695 3/10 Ting for Sunds Ott. hvor publ.Hr. Hans Olson Brejers Bøxelseddel given Knud Hendrichsøn paa en Vog 2 1/2 pd. fiskes leje i den Gaard Rachevog Dat, 2/2 1695.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt.  2 p. 55 : 1696 14/1

Hans Olsen Brejer
Hay Løchssen
Jacob Jacobsen

Romsdals Tingprt.  2 p. 55 : 1696 14/1 ting for Vaagø Ott. hvor forkyndt Prosten Hr. Hans Olsen Brejers Grundseddel given Hay Løchssen paa sal. Henrich Johansens før paaboende Gaard i Boe fiskevær. Dat. Agerø Præstegaard 20/8 1689; ligesaa  do do Bøxelseddel til Jacob Jacobsen i Bo 1692 24/2 - se Bod fiskevær.

Kilde: Collin

1698 15/1 1698 15/1 paa Svinset, dat.20/9 1697.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 3 : 1700 17/1

Hans Olufsen Brejer
Olle Christenson

Rachevogen

Romsdals Tingprt. 3 p. 3 : 1700 17/1 Ting for Sunds Ott,, hvor publ. Hr. Hans Olufsen Brejers Bøxelseddel given Olle Christenson paa 1 Vog 2 1/2 pd. fiskesleje i Rachevogen, Dat. Agerøen 1/10 1699.

Kilde: Collin

 

Romsdals Tingprt. 3 p. 10 : 1700 30/6

Hans Brejer
Lars Erichson

Opstad

Romsdals Tingprt. 3 p. 10 : 1700 30/6 Ting for Sunds Ott. hvor publ. Hr. Hans Brejers Bøxelseddel given Lars Erichson paa 1 pd. 21 mrkl. fiskesleje i Opstad, dat, Agerøen 1/5 1700.

Kilde: Collin

 

Romsdals Tingprt. 3 p, 34 1701 16/7

Hans Brejer
Olle Christensen Jendset

Hagset

Romsdals Tingprt. 3 p, 34 170116/7 Ting for Sunds Ott. hvor publ. Hr. Hans Brejers Bøxelseddel given Olle Christensen Jendset paa 1 Vog fiskes leje i Hagset, dat. Agerøen Præstegaard 1/7 1701.

Kilde: Collin

 

Romsdals Tingprt. 3 p. 53 : 1702 27/6

Hans Olufsen Brejer
Henning Pettersøn

Romsdals Tingprt. 3 p. 53 : 1702 27/6 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Prosten Hans Olufsen Brejers Bøxelseddel given Henning Pettersøn paa en Grund i Boe, hvoraf aarlig i Grundleje skal svares 1 Vog Tørfisk . dat. Agerø Præstegaard 10/7 1697.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 60 : 1702 10/6

Hans Olufsen Brejer
Fredrik Olson Mæssel
Peder Kipper

Romsdals Tingprt. 3 p. 60 : 1702 10/6 Ting for Vaagø Ott., hvor publiseret Prosten Hans Olufsen Brejers Bøxelseddel given Fredrik Olson Mæssel, paa Peder Kippers forrige Husers Grund i Boe med tilligende Hageplads, dat. Agerø Præstef\gaaed 28/6 1702.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p.83 : 1703 12/10

Hans Olsen Brejer
Arne  Christenson

Jendset 

Romsdals Tingprt. 3 p.83 : 1703 12/10 Ting for Sund Otting hvor publ. Prosten Hr. Hans Olsen Brejers Bøxelseddel given Arne  Christenson paa en vog 6 mrkl. fiskes leje i Jendset - dat. Agerøen 8/1 1703.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p.83 : 1703 12/10

Hans Olsen Brejer
Troels Johansen

Rachenwogen 

Romsdals Tingprt. 3 p.83 : 1703 12/10 Ting for Sund Otting hvor publ. Prosten Hr. Hans Olsen Brejers Bøxelseddel given Troels Johansen paa en vog 2 pd. fiskes leje i Rachenwogen - dat. Agerøen 8/1 1703.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p.90 : 1704 16/1

Hans Olsen Brejer
Olle Jacobson

Orset

Romsdals Tingprt. 3 p.90 : 1704 16/1 Ting for Sund Otting hvor publ. Prosten Hr. Hans Olsen Brejers Bøxelseddel given Olle Jacobson paa 2 1/2 pd. 3 mrkl. fiskes leje i Orset. - dat. Agerøen 8/1 1703.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1704 20/12

Hans Brejer

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1704 20/12 for begge Ligklæderne til sal. Hr. Hans Brejers Lig - 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 133 : 1705 5/7

Anne Elisabeth
Hans Olsen Brejer
Timand Johannesen

Mewold

Romsdals Tingprt. 3 p. 133 : 1705 5/7 Ting for Sund Otting hvor publ Anne Elisabeth sal. Hr. Hans Olsen Brejers Bøxelseddek given Timand Johannesen i Mewold, skylder aarlig 1 vog fisk - dat. Agerøen 11/6 1705.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 133 : 1705 5/7

Anne Elisabeth
Hans Olsen Brejer
Timand Johannesen

Soelvigen 

Romsdals Tingprt. 3 p. 133 : 1705 5/7 Ting for Sund Otting hvor publ Anne Elisabeth sal. Hr. Hans Olsen Brejers Bøxelseddek given Lauritz Joensen i Soelvigen paa 1 1/2 vog fisk - dat. Agerøen 26/5 1705.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 20/9 

Alexander Borch

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 20/9 (betalt) for  begge Ligklæderne Hr. Alexander Borchis Værmoder - 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals geistlige Skifteprt. Aar 1706 16/5

Andreas Lem
Jürgen Meyer
Peder Olson Strøm
Hans Ollufsøn Breyer 
Jonas Ramus
Christen Ramus
Melchior Ramus
Hans Pols
Daniel Christensøn Ramus
Jochum Fredrich Ramus
Anna Christensdatter Bernhoft
Anne Beate Ramus
Anna Kühn
Anne Friederichsdatter
Frans Lund
Niels Pareely
Karen Breyer
Alexander Borch
Maren Breyer
Anders Juel
Lauritz Soelvigen
Michel Grefue
Christian Ramus

 

Meewold
Rachvaag

Romsdals geistlige Skifteprt. autoriseret af Biskop Krog 24/3 1706 - og som 1788 beroede i Veø Præstearkiv.
Aar 1706 16/5 vare vi Underskrevne Andreas Leem, Vice.Provst over Romsdalen og Sognepræst til Grøttens Menigheder, og 2de Assessores dend ærværdige Hæderlig og meget vellærde Mand Hr. Jürgen Meyer, Pastor til Vedøens Menigheder, og Hr. Peder Olson Strøm, Guds Ords med tiener til Agerøen, paa Rettens Vegne paa Agerøen, hvor da Skiftet blev holden efter sal. Hr. Hans Ollufsøn Breyer Fordum Provst over Romsdahl og Sognepræst til Agerøens Menigheder.  Hans sahl. afdøde Kiereste dend hæderlig og Gudselskende Matrone Anna Christensdatter Bernhof Og samplige Arvinger eller deres Fuldmægtiger fandis til steede nemlig den ærværdige og vellærde Mand Hr.  Hans Pols, Vicepastor til Boe; efter Fuldmagt udstedt af Magistr Jonas Ramus - paa Sahl. Christen Ramus Søn, Daniel Christiansen Ramus og saa paa Sahl. Magister Melchior Ramus Børn dend Eene nemlig Joachim Fredrichs Anpart, som er 29 Rdlr 1 ort 19 sk.: det øfrige = de 2de Sønner Johan Daniel Christian, og Datteren Anne Beate Ramus, annamed Moderen Madam Anna Kühn |: som selv tilstede var :| til sig. Noch Hr. Hans Pols efter samme Fuldmagt, paa Magister Jonas Ramus Egne Vegne. Hans Kiereste Madme Anne Friederichsdatter |:dog som Fuldmægtig paa hendis Vegne Sgnr. Frans Lund:| Madm Anne Sahl. Hr. Niels Pareely paa Egne, og paa Madm Karen Breyer hendes Kjæreste Hr. Alexander Borch, og Siegnr Frans Lundf paa hans Kjeriste Madm. Maren Breyers Wegne, hvor da efter pligtig paa Eskning: Efter dend tilforne den 5te Martj indeværende Aar holdende Registrering befandtes dette efterskrevne.
Guld og Sølv: Guldet tilsammen vurderet for 15 Rdlr.; Reede Penge 9 - 3 - 5; 1 Sølvkande 81 Vog 1 1/2 Qv. : 40 - 2  - 18 sk. ; 1 Sølvskaal  vog 50 Lod 1 1/2 Qv : 25 Rdlr. 1 Bæger - 7 Lod 1 qv. - 3 - 2 - 12 sk. ; 1 Sølvske med Rosenskaft Ao 1669 paa 3 Lod 1/2 Qv. 1 - 2 ; 4 do. Rosede Skeer Ao. 1685 - 12 1/2 Lod 6 Rd. 2 ort; 1 Belte Kiede 19 Lod - 7 - 3 - 16; 5 Sølvskeer med Kronskafter, de tre af Ao. 66 og de to af 62 v. 15 Lod - 7 - 3 - 12 sk. : tilsammen 115 - 3 - 15 sk.
Kobber og Malm for 37 - - 3 sk.; Tin 22 - 2 22 sk. ; Sengeklæder, Bencke og Stoedynner - 102 - - 12 sk. : Linklæder 88 - 1 - 2 sk. : Bøger - 33 - ; Kontrafeiene - 3 - ; Jernvare 24 - 2 - 2 sk.; Trevare 13 - 3 - 8 sk. ; Adskillig Vare . 56 - 2 - 12 sk.
Jordegods:Meewold : 1 Vog til Søes med Bøxel - 30 -; Rachvaag : 2 pund uden Bøxel  8 Rd. tils: 38.
kvæg og ......... : 1 sort Hest - 4 - ; do Søndmøringen - 1 - , 22 Kiør hvoriblandt 9 Kiør i Vaagøen m.m. 70 - - 4 sk. Ved øvrige Creaturer og andet som  efter den Sahl. Kvindes Lodseddel, ved den forrige holdne Skifte |:Efter hendes sal. Mand ) fandtes blev ved Registreringen nu paa Skiftet paa Eiket forre gafves at de vaare døde og kommen til Skade uden det deris sahl. Moder Hr. Hans Pols selv forærede : som var 2de Sølvskeer med Rosenskaft af Ao 1669 paa : En beslagen Kuffert, en Koe og en Gieldoxe hvilket han skulde nyde. Som Laugværge for hans umage. 
Noch svarer Hr. Alexander : udj Fisken som den sahl. Kvinde var udlagdt  - Penge 47 -: 1 Marches Boe paa Romsdals Marched som er ganske brøstfældig, vurderet for 1 Rdlr; af Offertolden er indkommen paa Enkens Lod foruden den uvisse, tilsammen 6 Rdlr. ; Tiende er indkommen som er til Rest paa denne Deling : nemlig 13  tønder Haure af det Bedste |:dog møget ringe:| ansees  Tønden for 2 ort 16 er 8 - 2 - 16; 15 1/2 Tønde ringere Ditto a 1 ort 8 sk. - 5 - - 16 sk. Byck 2 tønder 3 1/2 Qts a 1 Rigsdaler - 2 - 3 - 12: tils. 16 - 2 - 20.
Af Afling er Indkommen og Til-bage og hvis som falder til faldes Dele - nemlig Byck af det bedste 14 1/2 Tønde noch hos Hr. Hans Pols 2 Tdr. Er 16 1/2 Tønde anseet a td. 1 Rd. 16 - 2; noch 4re tønder ganske Ringe a 1 ort 8 sk. - 1 - 1 - 8. Naadsens Aar Indkomme. Er hos Hr. Alexander at annamme beregnet til - 17-3; noch svares for Offre i Juli - August - Septmbr - Octobr - Novmbr - Decmbr 11 Dage Kirkegang, Barnedaabspenge m.m. Andet den sal. Moder Tilfaldene den 1/2 Deel Lauritz Soelvigens Bøxel - 8 - : Anders Juels Sildetiende - 1 - 8 sk. Signor Michel Grefues Skyld udj Boet som tilforne er ikke delt - er tilfwlles - 20.  Alt dette beløb tilsammen til 115 Rd - 2 sk.; hvoraf kommer til denne Lod 57 - 2 - 1 sk.
Belangende sal. Melchior Ramus Arvingers Gjeld til Sahl. Proust Hr. Hans Breyers Stervboe - som efter Skiftes Forretnings Udvis efter den sahl. Mand af Dato 12. Juni 1705 Er 157 Rdlr her paa er udlagt efter sal. Magr. Ramus i Gaard og Grund 100 Rdlr.. Samme 100 Rdlr. udj bemlte gaard og grund : blev sal Magister Melchior Ramus Børn og samptlige Arvinger Discretioneret, og det Øvrige af Gjælden deres Suogerske Madame Kühn efterlat, -
Boets Indtægt 757 Rdlr 3 ort 17 sk. : Hr. Hans Polsis Kjæreste prætenderede en opræd Seng forud, eftersom hendes Søskende dend havde nydt og hun icke havde bekommet og blev hende beregnet 25 Rd. 2 ort : Gjeld og Omkostninger 139 Rd. 1 ort 20 sk. til Deling 618 Rd 1 ort 21 sk. : er paa Broderlod 103 Rd. 7 1/2 sk.; en Søsterlod 51 - 2 - 3 3/4 sk.
Under Dato Nordrehu d. 29/3 1706 gjør J. Ramus vitterligt at ettersom min kjære Broders Søn Daniel Christensøn Ramus, ved Skrivelse fra Christiansand havd anmodet ham om at formaa nogen til at medtage den ham tilfaldende Lod efter vores Sal. Moder Anna Christensdatter Bernhoft, befuldmægtier han dertil ærverdige, hæderlig og vellærde Mand Hr Hans Pols. Pastor til Boe Menighed; beder ham tillige modtage den Arv, han selv maatte tilfalde, samt den hans Brodersøn Jochum Fredrik Ramus maatte tilfalde.
Det beholdne bo blev fordelt mellem Arvingen saaledes:
1/ Til sahl. Christen Ramus søn: Daniel Christensen - og tilkommer hannem en Broderlod som er 103 Rdlr. - 7 1/2 sk.
2/ Til sahl. Magister Melchior Ramus Børn, nemlig Johan daniel, Jochum Frederich, Christian, og Anne Beate - arvedel er den Broderlod tilsammen - 103 Rdlr. 7 1/2 sk. (Udlagdes en Sølvkande vjer 81 Lod 1 1/2 qutn m.m.). Heraf annammer Hr. Hans Pols efter Magister Jonæ Ramus gifune Fuldmagt en Broder Lod Jochum Frederich Ramus's Anpart, som er  29 Rdlr. 1 ort 10 sk., det øfrige for de 2de Sønner og Datteren hafuer Moderen mad. Anna Kyhn annammet.
3/ Til Magistr Jonas Ramus En Braader Lod, som Hr. Hans Pols annammer efter Fuldmagt, - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk<
4/ Til Her Hans Breyers Kjæreste annaqmer Een Broder Lod - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk
5/ Til Mad. Elisabet Hr. Hans Polses - Lodseddel paa en søsterlod - 51 - 2 - 3 3/4 sk., en Seng forud forundt af samptl. Arvinger. 25 - 2; for 2 Kander Vin - 2 ort 16 : tilsammen 77 Rd 2 ort 19 3/4.
6/ Til Mad: Anne Sahl. Niels Parely - en Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk.
7/ Til Hr. Alexander Borcj paa hans Kjærestes Vegne - 1 Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk
8/ Til Seigr Frans Lunds Kjæreste Madm Maren Breyers tilfaldne Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk-
Følgende bøger rigistreredes: Biblica Germanica weimariens 8 Rd. etc. tils. 33 Rd.

Kilde: Collin

Om Hr. Hans Olsen Breyers Pantebref og Skjøde i Mevold af 1665 og 1666 - se Seddel Sunds Otting eiendom. (Overdratt fra Jorris Jorrisen Noone)

1706 16/5

Hans Olufsen Breyer
Anne Christensdttr. Bernhoft 
Maren Breyer
Frantz Lund

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Hans Olufsen Breyers Hustru Anne Christensdttr. Bernhoft - havde Datteren Maren Breyer Sgr. Frantz Lunds Kjereste.

Kilde: Collin

1706 16/5

Hr. Breyer
Andreas Leem
Boy Boysen
Nils Parelius
Anna Breyer

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Breyers Kjæreste, hvor Hr. Andreas Leem, Viceprovst over Romsdal og Sogneprest til Grytten Menigheder tilstede som Skifteforvalter. Ligesaa forrettet Skifte 1707 24/5 efter Hr. Boy Boysen; 1719 13/3 efter sal. Hr. Nils Parelius; sal. Hustru Anna Breyer.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 75 : 1707 27/6

Hans Olsen Brejer
Knud Bendixen

Romsdals Skifteprt. 4 p. 75 : 1707 27/6 Ting for Vaage hvor publ. min* egen Bøxelseddel paa et stykke Grund i Boe, udgiven af Hr. Hans Olsen Brejer, dat. Agerøen 16/4. * Uleselig Sr. Knud Bendixen paa Molde.

Kilde: Collin

1717

Hans Brejer
Fredrik Jørgensen

Hoem

Hr. Hans Brejers Hustru var Datter af Hr. Fredrik Jørgensen, Capellan til Thingvold - Breyer succederede Svigerfaderen saavel i Embede som i Gaarden Hoems Besiddelse.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 17/5

Claus Lund
Hans Breijer
Alexander Borch

Veø Kirkebog 1725 17/5 døbt i Molde Kirke Claus Lunds Barn Karen: Sp. Hr. Hans Breijer, Madame Her Alexander Borchis.

Kilde: Collin