Niels 

Hansen 

Cimber

Født 1638

Gift med Cirsten Steensdatter Svanum
a. Ingeborg
b. Methe
c. Hans
d. Sten
e. Maren
f,  Margrete
g. Anne
h. Nils

Død før 28.08.1708

Moldeslekten Cimber

Det antydes at tilnavnet Cimber er noe man kalte folk som kom fra Nord-Jylland, kimbrernes land, og de som kaltes det ikke nødvendigvis behøvde å være i slekt med hverandre. Dette synes som en vanskelig slekt å få plassert. Mange av de slektsoppsettene som finnes virker i alle fall forvirrende på meg. Noen nevner f. eks. Johanna Nilsdatter Cimber som gift med Morten Lyng. Det kan en vel trygt avkrefte, det må være datter av Ingeborg Nilsdatter Cimber og Knud Bendixen, Johanna Knudsdatter som var 1. hustru til Morten Andersen Lyng. Navnene går ofte igjen. Det er f. eks.minst tre i Molde som er kalt Mette Cimber, av dem er to født Cimber og en inngiftet. 
Det skal visstnok ha vært registrert en Hans Nielsen Cimber som kjøpmann i Molde i første halvdel av 1600-tallet som oppgis å ha vært gift 2 ganger. Dette har jeg ikke vært i stand til å finne bekreftelse på i kildene. På Røros nevnes en Hans Nielsen Cimber f. 1670, Danch Schollemester. 

Her har jeg prøvd å finne fram til primærkildene og hva som står der. 

Niels Hansen Cimber var degn på ladestedet Molde. 

Folkeskatten 1681 i Molde

Thomas Willumsen
Niels Hansen Cimber

Thomas Willumsen siger sig icke at kand angifve sig og de sine under Borgeriet, effterdi hand for rum tid siden haver opsagd sit Borgershab og lever som een anden Bonde og avelsmand af sin iord: Vidner på Hans vegne effterhans given svar med egen Haand.  

Molde 15 Febr. 1681.                 Niels Hansen Cimber.  

 Kilde: Herlof Grüner

Folkeskatten av 1681 i Molde: 

Niels Hansen Cimber:

Folkeskatten av 1681 i Molde: 
Jeg er ickun med min Kone self anden, noch hafer jeg til bordz min Kones broder, som er vanfør udvortes, og vanhelsig indvortes. Ex Molde d: 15 Febr. 1681. Niels Hansen Cimber: Degn paa Ladeplatzsen

Kilde: Herlof Grüner

20/12 1685

Tommes Skot
Nils Hansen Cimber 

Molde Eiendom N. 113

Se Molde Eiendom N. 113 : har Tommes Skot med flere dj 20/12 1685 til Nils Hansen Cimber skjødet en Nøsteplads og Grund.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 2 p. 38 : 1686 13/4

Malene Eliasdtr.
Niels Hansen Klocker 

Romsdal Skifteprt. 2 p. 38 : 1686 13/4 Skifte paa Reknes Gaard efter sal.Malene Eliasdtr. Blandt skyldnerne var Niels Hansen Klocker 1 Nøste Plads reper : 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 1 p. 7 :1688 7/12

Niels Hansen Cimber
Anders Knudsen Molde
Capt. Beuerlou

Romsdal Tingprt. 1 p. 7 :1688 7/12 Ting paa Maarch i Fanne Otting, hvor "Efter seneste Oprettelse sj. - 14 November 1687 var atter Anders Knudsen Molde af Klockeren Niels Hansen udj Rette fordrit for resterende hans Løn - som er 3 ort. Hvorom de bleve forligte og laavede Anders Knudsen at gifue hannem - Tre nye tætte Tønder og hereffter aarlig udj sin Løn faa Ort. Hvorpaa de Haaandtagis. 
Velagte Mand Niels Hansen Cimber mødte i Sag mod Capt. Beuerlo : Se Beverlou.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt.  N3 p. 55 : 1690 : 1/2

Capt. Beuerloug
Niels Hansen

Romsdal Tingprt.  N3 p. 55 : 1690 : 1/2 begynte Skifte paa Moldegaard efter Capt. Beuerlougs Hustru hvor Klaacheren Niels Hansen paa Molde fordrer.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 6 : 1691 21/12

Niels Hansen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 6 : 1691 21/12 Klockeren Niels Hansens Overvær.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10 

Joen Bendixsen
Luchrese Johansdttrs
Nils Hansen Cimber

Molde Eiendom 127.

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10 Ting for Fanne Otting hvor publiseret Joen Bendixsen og Luchrese Johansdttrs skjøde given Nils Hansen Cimber paa hans iboende Gaard med Grund Dat. Molde 4/2 1693 - Se Molde Eiendom 127.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 6 : 1693 10/11

Niels Hansen Klocher

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 6 : 1693 10/11 betalt til Niels Hansen Klocher for Kirkens Postil at indbinde og forfærdige - 1 Rd.
Noch betalt til hannem 3 Aars forfaldne Løn, aarlig 1 Rdlr. - 3 Rdlr.
For 3 Aar siden er udlaant til Klocheren Niels Hansen : for aarlig Rente efter Lovens Tilladelse pg. 411 imod 5 prol. hvoraf Renten er betalt til 10/11 93.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 14 : 1696

Nils Hansen Cimber

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 14 : 1696 Aars Regnskab: Af Klocheren Nils Hansen Cimbers Rendte af 10 Rdlr. fra 10/11 93 til Aarsdagen 96 a 2 ort er udj 3 Aar - 1 Rdlr. 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 75 : 1697 19/1

Niels Hansen

Romsdal Tingprt. 2 p. 75 : 1697 19/1 Ting paa Yttre Aarø for Fanne Otting, hvor forkyndt Niels Hansens Obligation paa Thi Rigsdaler som han til Molde Kirke skyldig er - dat. Molde15/12 1696.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 29 : 1701 19/1

Niels Hanson Cimber
Knud Svendson Skredder
Endvold Jensøn

Molde Eiendomme 96

Romsdals Tingbok 3 p. 29 : 1701 19/1 Ting for Fanne Otting hvor publiseret Niels Hanson Cimbers Skjøde given Knud Svendson Skredder paa de Huse som sal. Endvold Jensøn oc hans sal. Hustrus arvinger paa Molde Ladested er tilfalden. - Dato Molde 24/12 1700. - Se Molde Eiendomme 96.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. No 2 p. 174: 1704 16/12

Jacob Rafn
Niels Hanssøn Cimber

Romsdal Skifteprot. No 2 p. 174: 1704 16/12 Skifte pa Molde Ladested efter Sal. Jacob Rafn hvor Niels Hanssøn Cimber fordrer 1 Rd, 12 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. No 4 p.204: 1705 26/5

Alexander Pheif 
Nils Hanssøn Cimber 

Romsdal Skifteprot. No 4 p.204: 1705 26/5 Skifte efter Alexander Pheif og Sal. Hustru hvor Nils Hanssøn Cimber fordrer 2 Rd, 16 sk..

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 30/5

Nils Hansen
Aage Odensen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 30/5 blev den fattiges Blok aabnet udj Nils Hansens og Aage Odensens Overværelse og befanttes derudj - 5Rdlr. 22 sk.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 36 : 1707 23/5 

Nils Hansen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 36 : 1707 23/5 til sal. Nils Hansen Klocker betalt den sædvanlige forundte - 1 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. N 5 p. 86 : 1708 6/11

Knud Olufsøn
Niels Hansøn

Romsdal Skifteprot. N 5 p. 86 : 1708 6/11 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Knud Olufsøn hvor Sahl. Niels Hansøns Enke for Testamentet hendesMand Skrev og for at Ringe - 2 Rd. = Knud Olufson døde 28/8 1708.

Kilde: Collin

1708  5/12

Michel Jørgensen
Hans Nilsen Cimber

Molde Eiendomme 7

1708  5/12 tilskjøder Michel Jørgensen en liden Grunde og Haveplads paa Rechnes Grund til Monsr. Hans Nilsen Cimber - Se Molde Eiendomme 7.

Kilde: Collin

1709 13/4 

Kirsten Sal Nils Hansen
Hans Andersen

Molde Regnskabsbog p. 36 : 1709 13/4 betalt Kirsten Sal Nils Hansen den sædvanlige 1 Rd. (1710 betalt til Klocher Hans Andersen).

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. N 5 p. 221: 1709 12/12

Kirsten Sal. Nils Hansens

Romsdal Skifteprot. N 5 p. 221: 1709 12/12 Skifte paa Nordre Næssie hvor Kirsten Sal. Nils Hansens fordrer - 1 ort 12 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog  1721 fer 2 paaschat 

Kirsten sal. Niels Hansens 

Veø Kirkebog  1721 fer 2 paaschat Trolovet paa Molde udj Kirsten sal. Niels Hansens Hus 

Kilde: Collin

Romsdals Panteb. 2 p. 11 1732

Mete Cimber
Kirsten Steensdatter Svanum
Nils Hansen Cimber 
Aage Pedersen
Niels Nielsen Cimber
Jørgen Læmel

Romsdals Panteb. 2 p. 11 (1732): Jeg underskrevne kjendes og hermed rettferdiggjør at som j på Skifte efter min sal. kjæreste Hustru Mete Cimber er udlagt udj min Vermoder Mad. Kirsten sal. Nils Hansen Cimber og Børns tilhørende Gaard og Grund paa Molde Ladested med den underliggende Søbrygge og lign. var tilfalden samt 2de Brødre parter | som hende var transporteret ag hendes Broder Kongl. Mayst. foged Sr Niels Cimber beløp seg til Summe 27 Rd. 23 | hvilket udj Skifteforretningen til indtegt blev ført saasom min Vermoder ei har holdt Skifte efter hendes sal. Mand af hvilken Summe .... ieg er meg bleven udlagt til endel Creditorers Afbetaling og min egen regning at fornøie iblandt det mere nemst 6 Rd 2 o 3 sk. - saa og for den halve Del af det overstigende Boe 10 Rd 1o 10 | tilsammen 16 Rd 3o 13 | som j endnu udj overmelte Vermoders og felles Arvinger tilhørende Gaard og Grund, samt Søebrygge og tilhørende Grund, lovlig er berettet, altsaa transporterer j herved til min kjære Svoger Sr. Aage Pedersen og hans Arvinger samme loflige og usvekede Udlæg, med all dens Ret og Rettighed som Lovens 5b 6 Cap 1 Art. mig samme kjendes og tilstaas, hvilket hand seg saa nøtt og gjør, som han best ved og kand i alle Maader, og til ydermere kjensel for hannem extraderes hermed Fogden Sr. Niels Cimber til min sal. Kjæreste gifne Transport af Dato 23 Dec 1726 paa de 2de Brødres Parter, som ligesaa udj alle Maader er usveket, kjennes en Insinuatition jeg har gjort til min Værmode og endel Arvinger, hvorudi gj har reviveret Betaling for mine Parter, siden gj fra Gaardens Beboere blev udlagt derpaa haver Hans Nilsen Cimber, Knud Knud Bendixsen og Iver Odensen ved deres paategnhet Gjensvar forbundet sig at være af den gode Forstand at finde sig derudj | som gj skulde formode at nogen hverken vil eller mod lof eller Ret kan disputere min loflig hafuende Ret og Rettighed, med de andre Arvinger udj samme Gaard, med tilliggende pertinentier som Aage Pedersen nu overdragis, men ifald mod al forhaabning, nogen desputer herud inden skulde ske som nogen Ret kunde finde for Ret og billig det gj ikke frygter for, saalænge Loven og usvækkede Skifte og ....... staar ved Magt saa forbinder gj mig herved at........... et Sn og Tilsvar dette til Bekreftælse under min egen  Haand og Signete - Datum Trundhjem dj 18d Oktobr 1732 .  Jørgen Læmel

- se Molde Eiendomme N. 39.

Kilde: Collin