Jacob

Ottesen

Friis

Født 07.11.1702
Foreldre: Otte Jacobsen Friis. Mor ukjent.

Gift 1)  20.11.1725 med Helleborre Olsdatter Helt (     - 13.12.1728)
a.   Olava Sofie (12.05.1726 - 08.10.1727) 
b.   Otto (09.09.1728 - 20.09.1728)
Gift 2)  09.11.1729 med Maren Margrethe Johansdatter Johnston
c.   Johan (07.09.1730 - 22.05.1732)
d.   Otto Friis (16.05.1732 - 05.04.1733), 
e.   Bastian 
f.    Otto
g.   Hellebor (16.03.1736 - 10.08.1810), 
h.   Margrethe (09.06.1738 - 10.09.1808), 
i.    Karen  
j.    Maren Margrethe (02.12.1740 -03.12.1740), 
k.   Johan 
l.    Isabella Dorothea (20.05.1744 - 13.03.1788), 
m.  Mads Andreas (31.07.1747 - 16.10.1763 
n.   Dorothea f. ca. 1748
o.   Jacob f. 25.04.1750

Død 18.11.1774

Strandsitter i Molde fra 1727. Kjøpmann, overvraker.
Veø Kirkebog 1725 28/6

Jacob Friis
Lars Glasmager

Veø Kirkebog 1725 28/6 Jacob Friis fadder i Molde Kirke til Lars Glasmagers Søn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 Onsdagen 21/11

Jacob Otthosen Friis
Helleborg Olufsdatter Helt

Veø Kirkebog 1725 Onsdagen 21/11 Tjeneste i Molde Kirke hvor copuleret Jacob Otthosen Friis og Helleborg Olufsdatter Helt..

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1726 Mandagen 6/5

Jacob Friis
Olava Sophia
Præsten Leganger
Jens Gran
Ingeborg Jensdttr.
Lieutent. Fietzens
Jacob Mortensen Schultz.

Veø Kirkebog 1726 Mandagen 6/5 i Molde kirke døbt Jacob Friises Datter Olava Sophia. Tils. min Kjæreste (dvs. til Præsten Leganger); Jens Grans Hustru Ingeborg Jensdttr. Lieutent. Fietzens, Jacob Mortensen Schultz.

Kilde : Collin

Romsdal Skifteprot. 6 p. 22/11 1727

Jacob Friis

Romsdal Skifteprot. 6 p. 415 1727 22/11 Skifte i Fanne Otting hvor Jacob Friis fordrer 1 - ort og p. 427 : 1727 Skifte paa Kleve i Fanne Otting hvor Jacob Friis fordre 1 Rd. 6 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. 6 p. 479 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Jacob Friis

Romsdal Skifteprot. 6 p. 479 : 1728 12/6 Skifte efter afg. sal. Jens Aagesen Find i Bod hvor Jacob Friis fordrer - 27 Rd. 3 ort 20 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot. 6 p. 528 : 1728 26/6

Jacob Friis

Romsdal Skifteprot. 6 p. 528 : 1728 26/6 Skifte i Bjørnsund Fiskevær hvor Sr. Jacob Friis fordrer - 1 - 2..

Kilde: Collin

1729 21/9

Helleborre Olsdatter Helt
Jacob Ottesen Friis
Anna Johansdatter Widerøe

Enken Helleborre Olsdatter Helt efter hende Skifte 1729 21/9  var gift 2/m Msr. Jacob Ottesen Friis. I hendes skifte kaldes Datteren Anna Johansdatter med tilnavnet Widerøe. Om barnets formynderse etc. kf. Seddel Helleborre Helt.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvardsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 9/11

Jacob Otthosen Friis
Maren Margretha Johansdatter Jonston.

Veø Kirkebog 1729 9/11 copuleret i Molde Kirke Mons. Jacob Otthosen Friis og Maren Margretha Johansdatter Jonston.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1730 11/12

Jacob Friis
Johan Friis
 Madam Bastian Cathrina Jonston
Bastian
Madm. Jens sen Widerøe Eeg

Veø Kirkebog 1730 11/12 i Molde Kirke døbt Jacob Friises Søn Johan : F: Madam Bastian, Cathrina Jonston, Bastian, Madm. Jens sen Widerøe, Eeg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1732 festo Aske...... (16.05)

Jacob Friises
Ottho
Fru Fietzensis
Madam Schielderup Lieutent. Schielderup
Sepp. Lampe Engelhardt

Veø Kirkebog 1732 festo Aske...... (16.05) i Molde Kirke døbt Jacob Friises Søn Ottho. Tils. Fru Fietzensis, Madam Schielderup, Lieutent. Schielderup, , Sepp. Lampe Engelhardt

Kilde: Collin

1733

Jacob  Ottesen Friis

Løste  Jacob borgerskap i Trondhjem og fikk sitt eget og faktorens navn innskrevet i rådstuprotokollen under Vår frue kirkesogn. Gjennom 1732-privilegiene fikk Molde-kjøpmennene følgende vilkår:
De som ville drive kjøpmannskap, måtte innen seks måneder ha innfunnet seg i Trondhjem, avlagt sin troskapsed og løst sitt borgerskap. for å sikre at kemneren fullt ut og i rett tid fikk skatter og avgifter, måtte hver ladestedsborger ha som faktor i Trondhjem en suffisant mann som betalte for ladestedskjøpmennene samtidig med at han betalte for seg selv. I skiftene og i formynderskap og i tretter og tvistigheter som ikke angikk jord og eiendom på landet - med andre ord i alle saker som angikk kjøpmannshandel - skulle de ligge under Trondhjem bys juridiksjon. På disse vilkår fikk de da drive den eneste handelen med utlendingene som ble tillatt på ladestedene. Import av dansk korn og eksport av trelast og tjære.

Kilde:Niels de Seve: Molde bys histori bd. 1

Veø Kirkebog 1733 dom 5 trinit

Jacob Friis
Bastian Friis
Margrethe Johnston
Fyhn
L. Leganger
Hyssing

Veø Kirkebog 1733 dom 5 trinit. døbt i Molde Jacob Friises Søn Bastian. Tils. Moder, Margrethe Johnston, Fyhn, L. Leganger, Hyssing.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1734 dom 3 Adv.

Jacob Friis
Lieutnt. Schielderup

Veø Kirkebog 1734 dom 3 Adv. i Molde Kirke Jacob Friis Fadder til Lieutnt. Schielderup Søn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 Dom 3 p. Epiph

Jacob Friis
Ottho Friis
Cathrina Johnston
Ingeborg Jensdttr.
Lars Barhow
Morten Lyng
Claus Jonston.

Veø Kirkebog 1735 Dom 3 p. Epiph. Molde Kirke døbt Jacob Friises Søn Ottho. Tils. Cathrina Johnston, Ingeborg Jensdttr., Hr. Lars Barhow, Morten Lyng, Claus Jonston.

Kilde: Collin 

Veø Kirkebog 1736 dom judica (11/4)

Jacob Friis
Helleborg Friis
Anna Cimber
Chirsten Hiort
Maren Hysings
Jacob J. Schultz
Ottho Ørbech
Søfren Thomesen Holte

Veø Kirkebog 1736 dom judica (11/4) i Molde Kirke døbt Jacob Friises Dtr. Helleborg. Tils. Anna Cimber, Chirsten Hiort, Maren Hysings, Jacob J. Schultz, Ottho Ørbech, Søfren Thomesen Holte.

Kilde: Collin

Molde 16/9 1737

Jacob Friis
Peter Stef. Schielderup

Under Dato Molde 16/9 1737 har blandt andre "Jacob Friis Borger af Trondhjem og Indvaaner paa Molde" kautioneret for Capt. Peter Stef. Schielderup (se denne); ligesaa igjen 1741 4/8 -se Schielderup.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 dom 2de Trinit

Jacob Friis
Margaretha Friis
Dorthea Must
Bodille Finne
Anna Widerø
Tolder Behrents
Hans Holst.

Veø Kirkebog 1738 dom 2de Trinit døbt i Molde Kirke Jacob Friisis Datter Margaretha Tils. Dorthea Must, Bodille Finne, Anna Widerø, Tolder Behrents, Hans Holst.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 dom 21 

Jacob Friis
Karen Friis
Jens Smed
Anna Margrethe Viderø
Nicolay Daugaard
Daniel Stephansøn

Veø Kirkebog 1739 dom 21? døbt Jacob Friisis Barn Karen. Tils. Frisis Moder, Jens Smeds qde Anna Margrethe Viderø, Nicolay Daugaard, Daniel Stephansøn.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 1 : 1740 5/8

Jens Vrager
Jacob Friis

Romsdal Skifteprt. 7 p. 1 : 1740 5/8 Skifte paa Molde Ladested efter Jens Vragers Hustru hvor Jacob Friis fordrer 6 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 26 : 1740 19/10

Jacob Friis

Romsdal Skifteprt. 7 p. 26 : 1740 19/10 Skifte i Erisfjord, hvor Jacob Friis paa Molde fordrer 3 ort, : 1741 20/7 paa Skalle i Fanne Otting hvor Jacob Friis fordrer 3 ort.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p.76 : 1741 16/5

Daugaard
Catarina Johnston
Erich Erichson
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Christian Friis

Romsdal Skifteprt. 7 p.76 : 1741 16/5 Skifte efter Daugaards Kjæreste paa Molde sal. Catarina Johnston som i 1. ægteskab med Erich Erichson havde Sønnen Bastian Erichsen for hvem Sr, Jacob Friis ansattes til Formynder. p. 125 : 1742 23/5 Skifte paa Molde hvor Jacob Friis fordrer og i samme Skifte fordrer Christian Friis - 2 ort 16 sk.. pg. 323 1744 29/1 Skifte paa Skevigen hvor Jacob Friis fordrer 1 - - 17 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1742 19/10

Mads Viderøe
Jfr. Rotkiær
Jacob Friis

Veø Kirkebog 1742 19/10 trolovelse mellem Mads Viderøe og Jfr. Rotkiær:sponses Seignr. Jacob Friis paa Molde.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742

Jacob Friis
Iver Iversen
Jens Jensen
Johanne Jensdatter
Ingeborrig Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742 skjøder Jacob Friis til Sr. Iver Iversen saakaldte Jens Jensens Gaard paa Molde, hvilken Gaard var ham testamenteret af sal. Johanne oc Ingeborrig Jensdøttre. Se Molde Eiendomme 4

Kilde: Collin.

Molde Pantebog 2 p. 208 : Molde 12/2 1744

Margrete sal. Bastian Erichsons
Jacob Friis
P. Stephen Schielderup

Molde Pantebog 2 p. 208 : Molde 12/2 1744 selger Margrete sal. Bastian Erichsons fra sig og arvinger til sin kjære Svoger Jacob Friis mine Huser i Boe Fiskevær for 50 Rd. - som paa den Grund Næsset ere staaende - Medunderskrevet af hendes kjære Svoger Capitaine P. Stephen Schielderup til vitterlighed.

Kilde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 214 : 1748 28/9

Jacob Friis
Joris Schielderup

Molde Pantebog 2 p. 214 : 1748 28/9 skjødes til Sr. Jacob Friis afgangne Lieutenant Joris Schielderups Part i Nesje - 2 pd. 8 mrkl. med Bøxel over 2 pd. 22 mrkl. for 31 Rd. - Se Fanne Ott.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 18 : 1750 29/7

Peter Ruus
Jacob Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 18 : 1750 29/7 Skifte paa Molde efter Peter Ruus's Kvinde, hvor Jacob Friis fordrer resterende Stolepenge i Kirken for 2 Aar. a 6 sk. = 12 sk.; for store Klokken at ringe med til Begravelsen - 1 - 8 sk.; nok for betroede Varer 2 - 1 - 20; tils. 2 - 3 - 16.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 103 : 1752 25/4

Knud Hansen
Jacob Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 103 : 1752 25/4 Skifte paa Molde efter sal. Knud Hansen udj Krybben hvor Sr. Jacob Friis fordrer 3 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 108 : 1752 8/11

Christen Friis
Jacob Friis

Romsdal Skifteprt. 8 p. 108 : 1752 8/11 Skifte i Boe fiskevær hvor Christen Friis fordrer 1 ort 14 sk. og hvor Sr. Jacob Friis paa Molde fordrer 3 ort 12 sk.  og p. 412 : 1752 17/5 do. paa Drogen i Vaagø Otting hvor Christen Friis fordrer 2 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 876 : 1754 21/8 

Jacob Friis

Romsdal Skifteprt. 8 p. 876 : 1754 21/8 Skifte paa Berg i Fanne Otting hvor Jacob Friis fordrer 2 - 3 - 1;

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 64 : Under Dato Molde 11/9 1754

Jacob Friis
Poul Behrentz 

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 64 : Under Dato Molde 11/9 1754 har Jacob Friis for af Tolder Poul Behrentz laante 100 Rdlr. pantsat min udj Boe Fiskevær udj Romsdalen selvejende Hus og Grunde til første Prioritet.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 326 : 1755 12/5

Jacob Friis

Romsdal Skifteprt. 8 p. 326 : 1755 12/5 Skifte paa Setnes i Vold hvor registreret 1 Marchedsbod paa Veblungsnes for Sr. Jacob Friis paa Molde - 16 Rd.

Kilde: Friis

1759 27/11

Madame Margrethe
Bastian Erichsen
Provsten Wingaard

Madame Margrethe sal. Bastian Erichsens Svoger Jacob Friis møtte paa hendes Vegne 1759 27/11 i Provsten Wingaard Stervboes ianl. Boets Hus. Cfr. Bastian Erichsen 1760.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 161 : Under Dato Molde 30/6 1765

Jacob Friis
Tolder Behrents

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 161 : Under Dato Molde 30/6 1765 har Jacob Friis for af Molde Kirke laante 200 Rdlr. pantsat ved 1. Prioritet  100 Rdlr. Madm. sal. Tolder Behrents vedkommende udj mine Huser og tvende selveiende Grunde i Boe Fiskevær : Aflyst 6/2 1775.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 188 : Under Dato Molde 12/1 1768

Jacob Friis
Jacob Andreas Eeg
John Ord
Knud Erichsen
Jacob Ellingsgaard
Find Eriksen Solemda
Cancelliraad Must
Madme Behrentz

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 188 : Under Dato Molde 12/1 1768 har Jacob Friis for til Foged Jacob Andreas Eeg skyldige 532 Rd. - 3 -14 sk. da disse Penge er bleven mig forstrakt ved at betale min Gjeld til John Ord efter Dom af 12/1 1768 - pantsat følgende Ejendele 2 pd. 12 mrk. i Gaarden Ytre Istad som beboes af Knud Erichsen hvorunder Saug-grund og Kværnegrund med den halve Part i Husmandpladsen; 1 pd  i Ellingsgaarden som beboes af Jacob Ellingsgaard; 1 Vog i Sør Nesje som af mig selv bruges, 1 Grund her paa Molde som beboes af Find Eriksen Solemdal; 2 1/2 hundrede Lod brugeligt arbeidet Sølv, - diverse Løsøre - 1 Vengebaad eller Sambøring af 6 til 7 læster drægtighed med Tilbehør, 1 brugelig Fiermandsfahr med Tilbehør 40 sty nye og gamle Garn med Iler til - med 1. Prioritet - desuden med 2. Prioritet min iboende Gaard med tilhørende Søhuser alt staaende paa frie Grund, der tilforn er pantsat til Cancelliraad Must - Dernæst mine Huse og Grunder i Boe med Prioritet efter Madme Behrentz og Molde Kirke til hvilke de ere pantsatte for 300 Rdlr. - Aflyst 3/1 1777.

Kilde: Collin

1768 3/2

Daniel Stephensen
Jacob Friis
Peter Møller
Berent Leeg Poltz

1768 3/2 Registrering i Daniel Stephensens Bo paa Molde hvor Sr. Jacob Friis og Peter Møller vurderingsmænd og 1768 7/2 i Bjørnsund over derværende Effekter hvor Sr. Bastian Friis og Sr. Berent Leeg Poltz Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 775 ; 1774 7/12

Cornelius Lindahl
Jens Peders. Ruberg
Jacob Friis
Bastian Friis
Maren Margrete Friis
Otto Friis
Ditlev Alexander Carl
Jochum Johan August
Johan Friis
Jacob Friis (jr)
Hellebor Friis
Hans Wingaard
Margrethe
Friis
Karen Friis
Dorthea Friis
Sr. Lange
Find Solumdal
Byfogden Jalles
Ole Olsen Sør Nessie
M. M. Leeg
Daniel Steffensen
Hospitalforstaner Øwre

J.F.; J.W.H.H; 
J.J.S.T.M.M.D.H.

Molde Skifteprt. 1 p. 775 ; 1774 7/12 blev i Overvær af Cornelius Lindahl og Jens Peders. Ruberg holdt Skifte efter afg, Sr. Jacob Friis til Skifte mellem Enken Maren Margrete Friis og deres sammenavlede Børn:
1/ Sønnen Sr. Bastian Friis, myndig
2/Sønnen  Hr. Lieutenant Otto Friis, død, efterladt 2 Børn.
                     - Ditlev Alexander Carl, 4 Aar gl. 
                     - Jochum Johan August, 2 Aar. Formynder for disse to Barn blev Sr. Johan Friis.
3/ Sønnen  Sr. Johan Friis, myndig
4/ Sønnen  Sr. Jacob Friis, myndig
5/ Datteren Hellebor Friis, gift med Præsten Hr. Hans Wingaard.
6/ Datteren Jomfru Margrethe Friis, 35 Aar, Formynder Broderen Johan Friis
7/ Datteren Jomfru Karen Friis, 34 Aar, Formynder Broderen Sr. Jacob Friis
8/ Datteren Jomfr Dorthea Friis 26 Aar. Formynder Hr. Hans Wingaard, paa hvis Vegne Sr. Lange komparerede,
Enkens lagverge Sr. Bastian Friis.
Registreret Sølv inskr.: J.F.; J.W.H.H; J. J.S.T.M.M.D.H.;
Registreret Jordegods: 2 pd 8 mrkl. fiske Leye med Landskyld, men Bøxel over 2 pd. 22 mrkl. i Søre Nessie og et Nøst ... 50 Rd;
Udj Ellingsgaard som Jacob beboer er Stervbeoet ejende 1 pd. Fiske Leje med Bøxel og Landskyld .....27 Rd.
1 Grund her paa Molde som beboes af Find Solumdal hvoraf betales aarlig Grundleie 1 Rd. ....10;
Vaanehuset med Grund hvoraf betales 1 ort 12 sk. til Moldegaards Eiere, med Over og Underværelser samt Søhuser og videre item 4 Jernkakkelovne. ..... 300 Rd.
I Boe Fiskevær Stervboets Vaane og Søhuse i Boe paa Eiendomsgrund og en Græs Have ..... 250 Rd.
1775 5/1 holdtes Auktion over Boets Effekter og var Sr. Johan Friis antaget til Indkassatør.
- Søre Nessie kjøbtes ved Auktion af Ole Olsen Sør Nessie for 83 Rd; Ellingsgaarden af Sr. B. Friis for 46-2-16; Grunden paa Molde af Byfogden Jalles for 15 Rd.; Vaanehuset med Grund af Sr. Johan Friis for 290 Rd.; Huusene i Bod med Have af Sr, Johan Friis - 250 Rd.
- Madam M. M. Leeg sal. Daniel Steffensen fordrer ved Regning af 27/1 1775 i"afgangne Obervrager Jacob Friises Stervboe";
- Hospitalforstaner Øwre fordrer Stoel Stædpenge af 2de Rum i Rechnæs Hospitals Kirke for Aarene 1766 - 1774 er 9 Aar a 12 sk. = 1 Rd. 12;
- Enken Maren M. Sal. Friises har under Dato Molde 1775 20/11 gaaet fra Arv og Gjeld.
Boets Midler 1105 - 3 - 15; Gjeld oc Omkostninger 1521 - 2 - 6;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 781 : 1775 5/1

Jacob Friis
Jomfru Nagel

Molde Skifteprt. 1 p. 781 : 1775 5/1 Auktion paa Molde efter Jacob Friis hvor Jomfru Nagel kjøber; 1779 29/11 Auktion paa Molde hvor Jomfru Nagel kjøber; 1781 18/4.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 28| : Molde 1775 21/12

P. Jalles
Jacob Friis
Johan Friis

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 281 : Molde 1775 21/12 har byfogd P. Jalles - efter 30/11 1775 afholdt Auktion over afg. Jacob Friises efterladte faste eiendele, blandt andet Boets eiede Vaane og Søhuse paa Molde med Eiendomdgrund, hvoraf alene betales til Moldegaards Eier, hvor af Sgr. Johan Friis 290 Rd. - skjødet Eiendommen til ham.

Kilde: Collin