Jens

Jensen

(Friis)

Født ca. 1630

Gift 1. gang med Maritte Jorisdatter Noone
a. Ingeborg
b. Johanne
Gift 2. gang med Anne 

Jens Jensen hadde 2 døtre, kalt Ingeborg og Johanne. Ingeborg er nok oppkalling etter mormor. Da er kanskje Johanna etter farmora. Er dette riktig heter foreldrene til Jens, Jens og Johanne. Jens Nielsen og Johanna Vincentsdatter hadde en sønn med navn Jens, men denne bodde i Trondhjem og døde ca. 1680. Jens Jensen på Molde levde fremdeles i 1694. Jens Nielsen Friis og Johanna Vincentsdatter er nevnt i skiftet etter Elisabeth Thommesdtr. Friis 1706. Jens er hennes farbror som ble gift 08.07.1627 i København. Elisabeth er oppkalt etter sin farmor, som også het Elisabeth Thomasdatter og var gift med Niels Jensen Friis som var herredsfogd i Tønder, Danmark. Kan det være en sammenheng?

1665 

Jens Jensen Friis
Maritte Jorrisdatter
Richert Richertsen

Aar 1665 begjærede Jens Jensen (Friis's) afdøde Hustru sal. Maritte Jorrisdatter at følge Richert Richertsen over til England. Cfr. Noons - 1695 18/1.

Kilde: Collin

17/10 1670

Jens Jensen
Maritt Jorresdatter Non
Robbert Cotton
Ellen Robbertsdatter
Rasmus Møller

Jens Jensen var gift med Maritt Jorresdatter Non, efter hende Skiftebrev dat. Molde 17/10 1670. Hun gift 1/m Robbert Cotton. Datteren Ellen Robbertsdatter gift med Rasmus Møller. Hun havde Børn med Jens Jensen.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1 p. 17 : 1688 7/12

Jens Jensen Fris
Joen Joensen

Romsdals Tingprt. 1 p. 17 : 1688 7/12 Ting paa Maarch i Fanne Otting - hvor blandt Handverchisfolch som boer paa Molde og gifuer hver udj Skat 2 Rdlr. Hans Maj. - var Jens Jensøn; 1689 anføres "Jens Jenssøn" blandt Husmænd, som bor paa Molde og ej er god for at gifue mere udj Skat end 2 ort. - 1690 anføres blandt Husmænd Jens Jensen Fris. - 1694 3/7 Ting paa Molde hvor Jens Jensen ilagdes Skat 2 ort - ligesaa Joen Joensen.

Kilde: Collin

Romsdal tingprotokoll 1,  pagina  49,  1690 11 feb

Jonas Lillienschiold
Rasmus Møller
Jacob Rafn
Hans Ørbech
Tjøstel Eikrem
Anders Fanbostad
Tosten Strande
Ingebrigt Aarøe
Peder Elsaas
Baar Aarøe
Knud Eikrem
Peder Pedersen
Sofie Vellemsdatter
Tommes Vellemsen
Jon Jonsen
Ifver Jensen
Marit Jorrsdatter Non
Jens Jensen (Friis)
Albert Pedersen
Ellen Robertsdatter
Robert Cotton
Præsident TønderRomsdal tingprotokoll 1,  pagina  49,  1690 11 feb.  En omtrentlig Oversettelse av dokumentet 

Efter velbaarne Hr. Camerraad & Amptmand Jonas Lillienschiolds skriftlig  Svar og Ordre paa Monsenieur  Rasmus Møllers Supplic. Datert Moldvær Gård 25 Januar 1690 Er Retten vorden Administeret på Molde udi Fogdens Sted eftersom han er nu hjemme, af  velbemelte Herre, Motsatt Monsieur  Jacob Rafn. Kgl, Majestets Visiteur ibid sampt Sorenskriveren Hans Ørbech med efterskrevne edsvorne Lagrettemend. Nafnlig Lensmanden Tjøstel Eikrem, Anders Fanbostad, Tosten Strande, Ingebrigt Aarøe, Peder Elsaas, Olle Aarøe, Baar Legrofvig og Knud Eikrem. 

Herom til samme tid Monsenieur Rasmus Møller ved Kaldsæddel og Stefning hafde ladit udi Retten kalde, Sare Sl. Peder Pedersen og Sofie Vellemsdatter paa sin Sal. Broder Tommes Vellemsen, som hun skal hafve arffvit, saavelsom Velagtene Mand Jon Jonsen og Ifver Jensen., formedelst et Skifte de skal haffve forvaltet efter be,eldte Rasmus Møllers Kjeristes Moder Marrit Jorrisdatter Non på den ene, og Jens Jensen og hans Børn  på den anden Side, og det uden Øffrigheden udi Trundhjems forordnit, Formyndere, hvor hand formener der hammem tør at tilsvare med Videre samme Steffning Indhold dateret Molde 7 Februai An. 1690. 

Blev paaråbt bemeldte Indsteffnede og ei noegen møtte undtagen Soffie Wellemsdatter, svarede sig intet efter hendes sal. Broder Fassner arffved, derfor hertil intet kan vide, at svare. Efter Lensmandens Svar haffde Jens Jensen (Friis) og de andre svarit, at dette er icke deres Verneting, hvorfor de ei kan møde, - de Mend som var udskicket til Sare Peder Pedersens , hvilke vare Knut Ekrem,  og Olle Aarøe verettede at han svarede at han er intet om dette noget bevost. Til med er hendes Mand død, og kan hertil ei svare. 

Til Oplysning udi Sagen frembragte en vidimeret Copie paa forseglet Papir af Skifteforretning dateret Molde sic 17  Octob 1670 , hvilke formeldte borgelig Mend haffne forvaltet, hvor de idi Begyndelsen at de effter lødig Tilnefnelse av Byfogdens Fuldmektig Albert Pedersen at vare befattet samme Skiffte at vorvalte, og til Slutning meldteis hues Ellen Robertsdatter, nu i Arff efter Fader og Moder bekom – skal settes i god Forvaring, inntil af Øfrigheden forordnes Formyndere, som det paa hendes Vegne under sit Værgemaal kand annamme. –  

Efftersom ingen mødte videre end forermelt, mens skyder seg til deres Vernething, de protesterede Monsenieur Rasmus Møller at sådant ei kunde ansees imot Lougen, som uskickelig siger  at hvor mand holder Dug og Dick, det er ens Verneting med mindre det er nogle før priviligerede Personer hvilke kan formener disse indsteffnede ei at være ellers paastaar videre Lougens Aledning at de blifver forelage at møde og hans Steffnings Indhold  at etterkomme, under videre Louens Staf, samt hannem at erstate denne og videre Opbod hvor paa han erwarter en Kjendelse. 

Efftersom de indsvettnede ei efter en Gjesterettes Citation han møtt; da eftter Anledning af Lougen. Ennu foreleggis hannem nu på førstkommende Fredag at møde gedachte Rasmus Møller, udi Rette og svare till hver kan dennem udi denne Sak kan haffve at tiltalle. 

Anno 1690 sic 14 ditto er Retten atter vorden betjent, med formelte og indførte Rettens Betjenter. Hvorda bemelte Jens Jensen fremklagde original Skifftesæddel efter sal. Maritte Jorrisdtr. Non dateret sic 17 Oktobr. 1670 hvilken lyde lige effter forrige vimeret Copie som før er indført. Monsenieur Møller begærede at Jens Jensen maate tilkaldes at fremlegge det førstte Skiffteref. Efter hans sal. Formand Robbert Cotten. Hvilket og blev hannem forelagt, svarede dertil, at han da seniste Skrifteref. Bekom, maatte han efter Begering levere Byfogdens Fuldmektig Albert Pedersen som da paa hans Vegne forvaltet Skiftet den forrige som meet levere. 

Befandtes ok udi bemelte Skifte indørt, anlangende Hues Arff Jens Jensen  sal. Formand Robbert Cotten er tiulfalen udi England, og da udi fallis Boe ved hans sal. Quinde  Marrite Jorrisdatter burde være indkommen som icke er skied langt mindre bevist hvor meget der udaff erlangis kan hafver Ellen Robbertsdatter Halvesteten deraf at nyde og den anden halfve Part hafver Jens Jensen og sine Børn, det imellem sig til lige dele at skifte. 

Gedachte Møller Bekjerede at Jon Jonsen (identisk med John Johnson Scot på Mjelve), med de andre Mend eller deres Arffvinger skall forklare, hvor den Arff er eller hvor den start, eller naar den er falden, enten før Robbert Cottens Død eller effter. Dertil svarede bemelte Jon Jonsen, at hand ve ei af noegn Arv udi England, mens han udi Skiftet med de andre Mend, hvoraf Tvende ere døde, var af bemelte Byfoged fuldmekig Albert Pedersen tilkaldit som Vurderingsmand, videre icke. Lige samme Forklaing begerede Møller: Jens Jensen skulde forklare Hvor meget der er og hvor den staar eller beror. Dertil hand svarede at stod udi England paa Rente, mens hvormeget der er eller hos hvem den er nedsatt viste hand icke. 

Jens Jensen frembragte en Supplication som hand til velagte Hr. Magestrat Borgermester og Raad haffver overskuet, hvorudi meldes at hans Stiffdatter Ellen Robbertsdatter hva Borgen (dvs.  gift med sorenskirver Møller i Borgund) haffver indgiffven Suplication til hr. Præsident Tønder udi hvilken han forebringer intet fornøyelig for hendis Fedrene og Mødrene Arff  har af Jens Jensen bekommit, der imod foregiffver bemelte Jens Jensen i samme sin Skrift at han har bekommit udi Guld, Sølf, Klæder og Lindlæder og andit dil 69 Rdlr. Resten som er bestående 100 Rdl udi Huser og Vaaninger med en Sølfkande for 37 Rdlr.

Kilde: Per Gjendem

Romsdals Tingprt. 1 p. 58 : 1690 2/5

Jens Jensen fris

Romsdals Tingprt. 1 p. 58 : 1690 2/5 Thing paa Eide i Fanne Otting hvor blandt Husmænd som bor paa Molde oc gifuer Hans Majst. udj Skat hver Tho Ort var Jens Jensen fris  : for 1688 anføres blandt Handwerksfolk som bor paa Molde og skulde betale 2 Rdlr Jens Jensen og 1689 anføres blandt Husmænd Jens Jensen.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10 

Johanne Jensdatter
Jens Jensen
Ole Erichsen Kaalstad

Romsdals Tingbog 1b p. 85 : 1693 5/10 Ting for Fanne Ott. hvortil Fogden indstefnet Johanne Jensdatter for begangne Leiermaal og paa hendes Vegne møtte hendes Fader Jens Jensen og foregav at hans Datter af Ole Erichsen Kaalstad, skal være besovet og at han hende vil ægte, hvorpaa blev sluttet at med Sagen til næste Ting skal beroe, til nærmere Oplysning.

Kilde: Collin

1694 27/6

Jens Jensen

1694 27/6 Ting paa Vestad i Waagø Otting hvor blandt Haandverchsfolk, Krohusholdere, Strandsiddere eller Husmænd som kunne betale Skat til Hr. Majst. var Jens Jensen - 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 11 : 1/1 1695

Jens Jensen
Peder Poulsen
Margrete Jorisdatter
Anne Jensdatter
Ellen Kotten
Anne Aagesdatter

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 11 : Blandt de som fra 1/1 1695 havde stolesæde i Molde kirke var:

Mandfolkstol N: 20

Jens Jensen

Kvindfolkstol N: 17

Margrete Jorisdatter
Peder Poulsen Anne Jensdatter
Ellen Kotten
Anne Aagesdatter
Molde Kirkes Regnskabsbog p. 11 : 1/1 1695

Jens Jensen
Peder Poulsen
Steffen Toresen
Ellen Kotten
Anne Peder Poulsens
Anne Jens Jensens

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 16 : Blandt de som havde betalt Indgangspenge fra 1/5 1695 til 96 Aars Udgang, saa og Stolesedepenge fra 1/5 1695 til Aarsdagen 96.

Mandfolkstol N: 20

Jens Jensen

Kvindfolkstol N: 17

Ellen Kotten
Peder Poulsen Anne Peder Poulsens
Steffen Toresen Anne Jens Jensens
Molde Kirkes Regnskabsbog p. 20 : 1698 13/4

Anne Jens Jensens

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 20 : 1698 13/4 for Sahl. Anne Jens Jensens Nedsættelse i Kirchen - 2 - ~; for Klocherne og Ligklædet 1 ort 8 sk.

Kilde

Romsdals Tingbog 2 p. 122 : Ao 1699 15/3

Iver von Ahnen
Anders Pedersen Jeldset
Nils Arnesen Skeis?-Aaen Erich Jacobs. Hatlem
Anders Olsen Mjelwe, 
Johan Ottesen Nere-Morch, Elling Olsen Hagen
Lasse Knudsen Jeldset
Olle Ollesen Gujord
Jens Jensøn
Johanne Jensdatter
Olle Erichsen Kaalstad
Hendrik Povelson
Jost Pedersen Snedker
Ouden Oudenson

Romsdals Tingbog 2 p. 122 : Ao 1699 15/3 efter velbr. Hr. Amtmand Iver von Ahnens Befaling paa Molde Ladeplads med efterskrevne Lagrettemænd nemlig Anders Pedersen Jeldset, Nils Arnesen Skeis?-Aaen Erich Jacobs. Hatlem, Anders Olsen Mjelwe, Johan Ottesen Nere-Morch, Elling Olsen Hagen, Lasse Knudsen Jeldset og Olle Ollesen Gujord betjent til hvilken Tid Jens Jensøn her paa Stedet boende havde indstefnet en Persohn fra Guldbrandsdalen ved Navn Olle Evensen Kaalsta, for hand, hans Datter Johanne Jensdatter, haver krenchet oc besovet, hvilken Person ermelte Jens Jensen udj Henrich Povelsøns Hus haver ladet arrestere; Indstefnte Olle Kaalstad efter 3de Ganges Paaberaabelse møtte ikke, ej heller nogen paa hans Vegne til Sagens at suare, uden at hans her hafte Vært Hendrik Povelson udj Rette forklarede, at ermelte Person reiste fra hans Hus næstafvigte Løverdag Morgen oc lovede at ville komme her til Stedet igjen; Jens Jensøn fremlagde udj Retten velbr. Hr. Amtmandens udstedte Ordre til denne Rett, som oc tillige befalt Olle Kaalsta udj Arrest at forblive, hvilken Arrest af 2de Dannemænd Jost Pedersen Snedker oc Ouden Oudenson var forkyndt saa oc hafde samme Mænd hannem til idag for Retten indstefnet at møde, hvilket de med opragte fingre hjemlede at være forkyndt, dernæst indgaf Jens Jensen sit Indlæg oc Paastand oc udj Sagen begjærede Dom - Hvorpaa saaledes blev afsagt.
Eftersom indstefnte Olle Erichsen Kaalstad aldrig befindes at have negtet, at han jo haver Krenchet Johanne JensDatter oc derfore vel er pligtig at gielde hende efter loven, saa dog i Betenchning at hans formue her paa Stedet ikke er vitterlig, oc hand nu icke findes, henvises Sagen til hans Værneting, hvor hans Mishandling imod Johanne Jensdttr., som baad før og siden denne forseelse haver wooren uberøgtet, af den beskikkede Dommer vel vorden anseet, saavelsom det, at hand Arresten, som louglig kiendes, brøt haver.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 97 : Under Dato Molde 7/5 1703

Foged M. Schultz
Gjert Davidsen
Jens Jensen

Romsdals Skifteprt. 7 p. 97 : Under Dato Molde 7/5 1703 har Foged M. Schultz opmaalt Gjert Davidsens Grund - og nævnes der "afgangne Jens Jensens Huus.

Kilde: Collin

24/6 1704

Niels Pedersen Assens
Jens Jensøn
Ingeborg Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Under Dato Molde Ladeplatz 24/6 1704 har Niels Pedersen Assens, som hadde tilforhandlet sig sal. Jens Jensøns fordum iboende Huser og Grund, solgt og skjødet dette til hans Datter Ingeborg Jensdatter - Molde Eiendomme 4.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742

Jacob Friis
Jens Jensen
Johanne Jensdatter
Ingeborrig Jensdatter

Molde Eiendomme 4

Romsdals Pantebog 1 p. 187 : Molde 22/11 1742 skjøder Jacob Friis til Sr. Iver Iversen den paa Molde staaende Gaard og Grund kaldet Jens Jensens Gaard, hvilken Gaard var Friis ved testamente udgiven af sal. Johanne og Ingeborrig Jensdøttre dateret 25/5 1741 er bleven ham tilhørende. Se Molde Eiendomme 4

Kilde: Collin