Michel

Hansen

Greve

 

Gift med Margreta Andersdatter
a. Inger Margrethe
b. Else

Død 1706

Toller - men mangler i Bastian Dahls oppsett i "Molde og Romsdalen".

Borgere i Bergen på 1600-tallet - etternavn Greve:
1619                  Casper Geue, Grewesmøl i Mecklenburg
1645     19.03     Jan Rolffsen Greve, Bergen
1665     15.09     Arent Greve, Bremen - bor ved Nordnes
1670     28.04     Jocumb Grefue, skipper , Wismar
1670     26.09     Hendrich Grefue, skipper, Bergen
1674     23.03     Rolf Grefue, skredder, Bergen
1691     15.03     Hans Dirichsen Greue, skipper, Bergen

Romsdal Skifteprt. 1 p. 78 : 1680 10/6

Michel Grefue

Romsdal Skifteprt. 1 p. 78 : 1680 10/6 Skifte paa Øvre Vaage i Volds Otting hvor Michel Grefue udlagt.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 1 p. 86 : 1680 3/10

Michel Grefue

Romsdal Skifteprt. 1 p. 86 : 1680 3/10 Skifte paa Røedalen i Vaage Otting hvor Michel Hansøn Grefue udlagt.

Kilde: Collin

Trondhjem bys utliggerne 1683-1692 / nr. 1 Utliggerne i Romsdalen

Michel Grefue

Kilde: Tore H. Vigerust

Michel Grefue, betalt rdl i byskatten 1693.

Kilde: Tore H. Vigerust

Romsdal Skifteprt. 2 p. 2 : 1683 7/6

Michel Grefue

Romsdal Skifteprt. 2 p. 2 : 1683 7/6 Skifte paa Stavigen i Vaage Otting hvor Michel Hansøn Grefue fordrer.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 2 p. 74 : 1687 6/4

Michel Grefue

Romsdal Skifteprt. 2 p. 74 : 1687 6/4 Skifte paa Aas i Vesnæs  Otting hvor Michel Grefue fordrer.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 3 p. 40 : 1689 6/5

Michel Grefue

Romsdal Skifteprt. 3 p. 40 : 1689 6/5 Skifte paa Strømme i Volds Otting hvor Michel Hansen  Grefue fudlagt.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 3 p. 53 : 1690 1/2

Captn. Beverlougs Hustru
Michel Hansøn Grefue

Romsdal Skifteprt. 3 p. 53 : 1690 1/2 begyndte Skifte paa Moldegaard efter Captn. Beverlougs Hustru, blandt Debitorer var: Michel Hansøn Grefue efter Obligation Datertet Molde dj. 31/1 1676 Resterer 5-2-16: Rente deraf fra Ofuenbemelte Tid til denne Tid er 14 Aar . 4-2-16. Er tilsammen - 10 1-8.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 23 : 1691 11/7

Michel Hansen Greve

Romsdals Tingbog 1b p. 23 : 1691 11/7 Ting for Volds Ott. hvor Michel Hansen Greve havde indkaldet for Retten flere som havde Kjør, Esbøyds Kirke tilhørende, paa leje. - se Kirkerne.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 1 p. 29 : 1691 13/10

Anders Claussen
Peder Povelsøn
Anders Lem
Peder Larsen Brygger
Jens Lassen
Michel Hansen Greve

Romsdal Tingbog 1 p. 29 : 1691 13/10 Ting for Romsdal Otting hvortil Anders Claussen indstefnet efter Fuldmagt af Peder Povelsøn udj Trondhjem Hr. Anders Lem, Sognepræst til Grøttens Gjeld, at indfri sin udgifne Obligation til Peder Larsen Brygger Indvohner udj Kjøbenhavn Dat. 5 Maj 1670, hvilken Obligation af Paaskrivelsens Indhold af Hr. Landdommer Jens Lassen som Cautionsmand skal være betalt og af hannem indfriet den 7 ...  1679 - og derfor søger nu sin Regres hos Hr. Anders Lem, som endnu Fordringen skal skyldig være. - Herimod at svare Michel Hansen Greve, foregaf at Hr. Anders Lem, denne .inde ikke kunde møte udj Retten, men var i Forfald . Afsagt Hr. Anders Lem for til næste Ting at møde oc sig herimod forsvare.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 44 : 1692 9/7

Anders Sivertsen
Michel Greve

Romsdals Tingbog 1b p. 44 : 1692 9/7 Ting for Romsdal Ott., hvor publ. Anders Sivertsens Bøxelseddel given af Michel Greve paa 2 1/2 pund fiskes leje i dend Gaard Heen. Dat. Waage 3/1 1688

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 50 : 1692 1/10

Michel Greve
Tore Larsen

Romsdals Tingbog 1b p. 50 : 1692 1/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Michel Greves Bøxelseddel given Tore Larsen paa 1 1/2 vog fiskes leje i dend Gaard Ytre Hoemb. Dat. Waage 6/2 1691.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 32 : 1695 25/1

Michel Greve
Erich Anderson

Romsdal Tingprt. 2 p. 32 : 1695 25/1 Ting paa Devold for Romsdals Otting hvor publ. Sr. Michel Greves Bøxelseddel given til Erich Anderson paa 1 Vog fiskes leje i den Gaard Ytre Brevigen, dat. 2/5 1688.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 35 : 1695 25/3

Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdal Tingprt. 2 p. 35 : 1695 25/3 var en Ret satt paa Molde Ladested hvortil Tolderen og Visitøren ved Molde Toldsted Sr. Michel Greve og Jacob Raufn havde indstefnet Johan Joensen og Olle Oversen boende i Boe fiskevær. Se Blad Toldvesenet.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 38 : 1695 17/6

Michel Greve 
Anders Lem

Romsdal Tingprt. 2 p. 38 : 1695 17/6 Skovbytteforretning paa Brevigen i Romsdals Otting, hvor tilstede Tolder Sr. Michel Greve som sammen med Hr. Mag. Anders Lem eiede 1/3 af Gaarden - Se Særskildt Seddel Brevigen i Romsdal.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 55 : 1695 16/10

Michel Greve
Olle Andersøn 
Iver von Ahnen
Jappe Ibes

Romsdal Tingprt. 2 p. 55 : 1695 16/10 Ting for Volds Otting hvor publ. Tolder Sr. Michel Greves Bøxelseddel given Olle Andersøn paa 1 1/2 Vog 5 mrkl. fiskes leje i den Gaard Øfre Waage dj. 22/1 1693 Efter foregaaende Resolution af Amptmand Iver von Ahnens Fuldmægtig Sr. Michel Grefue Tolder udj  Romsdalen de Dato 4/6 1697 : se Jappe Ibes 1697.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 58 : 1696 27/1 

Troen Olsen
Michel Grefue

Romsdal Tingprt. 2 p. 58 : 1696 27/1 Ting for Romsdals -otting, hvor forkynt Troen Olsens Bøxelseddel hannem given af Sr. Michel Grefue paa 4 Bpd. 8 mrkl. fiskes leje udj Heen, dat. Waage 16/8 1695.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 113 : 1698 15/10

Michel Greve
Morten Schultz

Romsdal Tingprt. 2 p. 113 : 1698 15/10 Ting paa Boe i Måndalen i Volds Ott., hvor forkyndt Tolderen Sr. Michel Greves Obligation udgiven til Kongl. Majst. Foged Sr. Morten Schultz paa Capital  et hundrede og siufti Rdlr. en ort atten Skilling, hvorfor er pantsat den Gaard Waage, som skylder aarlig halvfemte vog fisk med Bøxel i Volds Otting, samt den Gaard Aas, som er fire voger fisk med Bøxel saa oc den Gaard Sæter, som er en vog fisk med Bøxel, begge i Vedsnæs Otting beliggende, samme Obl. dat 20/11 1697

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 5 : 1700 26/1

Michel Greve
Asmund Jørgenson

Romsdal Tingprt. 3 p. 5 : 1700 26/1 Ting for Romsdals Otting hvor publ. Tolderen Sr. Michel Greves Byxelseddel, given Asmund Jørgenson paa 2 pd. .. mrkl. i Gaarden Hoele beliggende, hvis Bøxelrettigheder Grøttens Kirke skal tilhøre. - Dat. Romsdal Marchet 22/9 1698.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 8 : 1700 28/6

Michel Greve
Erling Larson Westad

Romsdal Tingprt. 3 p. 8 : 1700 28/6 Ting for Vaage Ott. hvor publ.Tolderen Sr. Michel Greves Bøxelseddel given Erling Larson Westad paa en Vog fiskes leje i Stavigen. Dat. Molde 22/5 1700.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7

Johan Robbertson Thou
Simen Carstensen Bager
Alexander Pfeif
Helena Constabel
Johan Johnston
Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7 med Johan Robbertson Thou og Simen Carstensen Bager forsamlet i afg. sal Alexander Pfeifs Hus paa Molde Ladested at forsegle og registrere hans Eiendele og blev de samme at være efterlevende Enke Helena Constabel og hendes antagne Laugværge og Svoger Johan Johnston og anvist mod Begjæring, som det ringe der findes dauglig  ag Enken behøves, saa og for Rotter og Utøy, det og skulde forderve, at alting derfra maatte registreres og vurderis ogsaa blive under Enkens Tilsiun saa erbød Laugværgen sig for alting at indestaa og svare og tegistreret Boets Eiendeler til 12 Rd 6 sk. og den Sal. Mand for iboevde Huuser med hvis ringe indredning fides, tilsammen vurderet 20 Rdlr.. Enken angav at Sr. Michel Greve skal være Stervboen skyldig for penge og Bord tilsammen - 19 Rdlr., hvorpaa tilkommet 1 Td. Byg og 2 Tdr. Hafre, herforuden tilkjendegav Enken at Jacob Raufn sig ogsaa noget lidet skal være skyldig men ingen Bevis derpaa hafde. Videre Formue sagde Enken ej at være tilhørende undtagen sin egen paaliggende Seng, herfra aftages som Enchen til Vederlag for sin sal. Mands  Begravelse tillegges - 20 Rd. - Saaledes forefundet og forrettet som forskrevet staar etc.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10

Michel Hanssøn Greve
Margreta Andersdatter
Morten Schultz

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10 Ting for Volds Ott. hvor publ. en af Sr. Michel Hanssøn Greve oc Kjereste Margreta Andersdatter underskreven Obligation til foged Morten Schultz. Dat. Waage 18/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10

Michel Hanson Greve
Morten Schultz
Margreta Andersdatter
Fredrich Mæssel
Ludvig Iverson

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Sr. Michel Hanson Greves Obligation paa Capital 97 Rd. 2 ort 7 sk. afgiven til Foged Morten Schultz, for Capitalen er pantsat Waage og Øfre Waage i Volds Otting beliggende, sampt de Gaarder Aas og Setter i Vestnes Ott. - samme Obligation af hannem selv oc Kiereste Margrethe Andersdatter underskrevet oc forseglet, samt af Fredrich Mæssel og Ludvig Iverson til Vitterlighed underskriven. Dat. Waage dend 13/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 96 : 1704 30/1

Michel Hanson Greve
Olle Sivertsen
Ole Joenson

Romsdals Tingbok 3 p. 96 : 1704 30/1 Ting for Vestnæs Ott. hvor publ.  Sr. Michel Hanson Greves udgifne Bøxelseddel til Olle Sivertsen paa en Vog fiskes leje i den Gaard Aas som Ole Joenson for hannem afstaaet, hvis Datter han vilde ægte. Dat. Waage 17/12 1703

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 105 : 1704 11/6

Michel Greve
Anders Sæbjørnsen

Romsdals Tingbok 3 p. 105 : 1704 11/6 Ting for Vestnæs Ott. hvor publisert Sr. Michel Greves Bøxelseddel given Anders Sæbjørnsen paa en Vog fiskes leje i Wenaas. Dat. Waage 23/3 1703.

Kilde: Collin

Romsdals geistlige Skifteprt. Aar 1706 16/5

Andreas Leem
Jürgen Meyer
Peder Olson Strøm
Hans Ollufsøn Breyer 
Jonas Ramus
Christen Ramus
Melchior Ramus
Hans Pols
Daniel Christensøn Ramus
Jochum Fredrich Ramus
Anna Christensdatter Bernhoft
Anne Beate Ramus
Anna Kühn
Anne Friederichsdatter
Frans Lund
Niels Pareely
Karen Breyer
Alexander Borch
Maren Breyer
Anders Juel
Lauritz Soelvigen
Michel Grefue
Christian Ramus

 

Meewold
Rachvaag

Romsdals geistlige Skifteprt. autoriseret af Biskop Krog 24/3 1706 - og som 1788 beroede i Veø Præstearkiv.
Aar 1706 16/5 vare vi Underskrevne Andreas Leem, Vice.Provst over Romsdalen og Sognepræst til Grøttens Menigheder, og 2de Assessores dend ærværdige Hæderlig og meget vellærde Mand Hr. Jürgen Meyer, Pastor til Vedøens Menigheder, og Hr. Peder Olson Strøm, Guds Ords med tiener til Agerøen, paa Rettens Vegne paa Agerøen, hvor da Skiftet blev holden efter sal. Hr. Hans Ollufsøn Breyer Fordum Provst over Romsdahl og Sognepræst til Agerøens Menigheder.  Hans sahl. afdøde Kiereste dend hæderlig og Gudselskende Matrone Anna Christensdatter Bernhoft Og samplige Arvinger eller deres Fuldmægtiger fandis til steede nemlig den ærværdige og vellærde Mand Hr.  Hans Pols, Vicepastor til Boe; efter Fuldmagt udstedt af Magistr Jonas Ramus - paa Sahl. Christen Ramus Søn, Daniel Christiansen Ramus og saa paa Sahl. Magister Melchior Ramus Børn dend Eene nemlig Joachim Fredrichs Anpart, som er 29 Rdlr 1 ort 19 sk.: det øfrige = de 2de Sønner Johan Daniel Christian, og Datteren Anne Beate Ramus, annamed Moderen Madam Anna Kühn |: som selv tilstede var :| til sig. Noch Hr. Hans Pols efter samme Fuldmagt, paa Magister Jonas Ramus Egne Vegne. Hans Kiereste Madme Anne Friederichsdatter |:dog som Fuldmægtig paa hendis Vegne Sgnr. Frans Lund:| Madm Anne Sahl. Hr. Niels Pareely paa Egne, og paa Madm Karen Breyer hendes Kjæreste Hr. Alexander Borch, og Siegnr Frans Lundf paa hans Kjeriste Madm. Maren Breyers Wegne, hvor da efter pligtig paa Eskning: Efter dend tilforne den 5te Martj indeværende Aar holdende Registrering befandtes dette efterskrevne.
Guld og Sølv: Guldet tilsammen vurderet for 15 Rdlr.; Reede Penge 9 - 3 - 5; 1 Sølvkande 81 Vog 1 1/2 Qv. : 40 - 2  - 18 sk. ; 1 Sølvskaal  vog 50 Lod 1 1/2 Qv : 25 Rdlr. 1 Bæger - 7 Lod 1 qv. - 3 - 2 - 12 sk. ; 1 Sølvske med Rosenskaft Ao 1669 paa 3 Lod 1/2 Qv. 1 - 2 ; 4 do. Rosede Skeer Ao. 1685 - 12 1/2 Lod 6 Rd. 2 ort; 1 Belte Kiede 19 Lod - 7 - 3 - 16; 5 Sølvskeer med Kronskafter, de tre af Ao. 66 og de to af 62 v. 15 Lod - 7 - 3 - 12 sk. : tilsammen 115 - 3 - 15 sk.
Kobber og Malm for 37 - - 3 sk.; Tin 22 - 2 22 sk. ; Sengeklæder, Bencke og Stoedynner - 102 - - 12 sk. : Linklæder 88 - 1 - 2 sk. : Bøger - 33 - ; Kontrafeiene - 3 - ; Jernvare 24 - 2 - 2 sk.; Trevare 13 - 3 - 8 sk. ; Adskillig Vare . 56 - 2 - 12 sk.
Jordegods:Meewold : 1 Vog til Søes med Bøxel - 30 -; Rachvaag : 2 pund uden Bøxel  8 Rd. tils: 38.
kvæg og ......... : 1 sort Hest - 4 - ; do Søndmøringen - 1 - , 22 Kiør hvoriblandt 9 Kiør i Vaagøen m.m. 70 - - 4 sk. Ved øvrige Creaturer og andet som  efter den Sahl. Kvindes Lodseddel, ved den forrige holdne Skifte |:Efter hendes sal. Mand ) fandtes blev ved Registreringen nu paa Skiftet paa Eiket forre gafves at de vaare døde og kommen til Skade uden det deris sahl. Moder Hr. Hans Pols selv forærede : som var 2de Sølvskeer med Rosenskaft af Ao 1669 paa : En beslagen Kuffert, en Koe og en Gieldoxe hvilket han skulde nyde. Som Laugværge for hans umage. 
Noch svarer Hr. Alexander : udj Fisken som den sahl. Kvinde var udlagdt  - Penge 47 -: 1 Marches Boe paa Romsdals Marched som er ganske brøstfældig, vurderet for 1 Rdlr; af Offertolden er indkommen paa Enkens Lod foruden den uvisse, tilsammen 6 Rdlr. ; Tiende er indkommen som er til Rest paa denne Deling : nemlig 13  tønder Haure af det Bedste |:dog møget ringe:| ansees  Tønden for 2 ort 16 er 8 - 2 - 16; 15 1/2 Tønde ringere Ditto a 1 ort 8 sk. - 5 - - 16 sk. Byck 2 tønder 3 1/2 Qts a 1 Rigsdaler - 2 - 3 - 12: tils. 16 - 2 - 20.
Af Afling er Indkommen og Til-bage og hvis som falder til faldes Dele - nemlig Byck af det bedste 14 1/2 Tønde noch hos Hr. Hans Pols 2 Tdr. Er 16 1/2 Tønde anseet a td. 1 Rd. 16 - 2; noch 4re tønder ganske Ringe a 1 ort 8 sk. - 1 - 1 - 8. Naadsens Aar Indkomme. Er hos Hr. Alexander at annamme beregnet til - 17-3; noch svares for Offre i Juli - August - Septmbr - Octobr - Novmbr - Decmbr 11 Dage Kirkegang, Barnedaabspenge m.m. Andet den sal. Moder Tilfaldene den 1/2 Deel Lauritz Soelvigens Bøxel - 8 - : Anders Juels Sildetiende - 1 - 8 sk. Signor Michel Grefues Skyld udj Boet som tilforne er ikke delt - er tilfwlles - 20.  Alt dette beløb tilsammen til 115 Rd - 2 sk.; hvoraf kommer til denne Lod 57 - 2 - 1 sk.
Belangende sal. Melchior Ramus Arvingers Gjeld til Sahl. Proust Hr. Hans Breyers Stervboe - som efter Skiftes Forretnings Udvis efter den sahl. Mand af Dato 12. Juni 1705 Er 157 Rdlr her paa er udlagt efter sal. Magr. Ramus i Gaard og Grund 100 Rdlr.. Samme 100 Rdlr. udj bemlte gaard og grund : blev sal Magister Melchior Ramus Børn og samptlige Arvinger Discretioneret, og det Øvrige af Gjælden deres Suogerske Madame Kühn efterlat, -
Boets Indtægt 757 Rdlr 3 ort 17 sk. : Hr. Hans Polsis Kjæreste prætenderede en opræd Seng forud, eftersom hendes Søskende dend havde nydt og hun icke havde bekommet og blev hende beregnet 25 Rd. 2 ort : Gjeld og Omkostninger 139 Rd. 1 ort 20 sk. til Deling 618 Rd 1 ort 21 sk. : er paa Broderlod 103 Rd. 7 1/2 sk.; en Søsterlod 51 - 2 - 3 3/4 sk.
Under Dato Nordrehu d. 29/3 1706 gjør J. Ramus vitterligt at ettersom min kjære Broders Søn Daniel Christensøn Ramus, ved Skrivelse fra Christiansand havd anmodet ham om at formaa nogen til at medtage den ham tilfaldende Lod efter vores Sal. Moder Anna Christensdatter Bernhoft, befuldmægtier han dertil ærverdige, hæderlig og vellærde Mand Hr Hans Pols. Pastor til Boe Menighed; beder ham tillige modtage den Arv, han selv maatte tilfalde, samt den hans Brodersøn Jochum Fredrik Ramus maatte tilfalde.
Det beholdne bo blev fordelt mellem Arvingen saaledes:
1/ Til sahl. Christen Ramus søn: Daniel Christensen - og tilkommer hannem en Broderlod som er 103 Rdlr. - 7 1/2 sk.
2/ Til sahl. Magister Melchior Ramus Børn, nemlig Johan daniel, Jochum Frederich, Christian, og Anne Beate - arvedel er den Broderlod tilsammen - 103 Rdlr. 7 1/2 sk. (Udlagdes en Sølvkande vjer 81 Lod 1 1/2 qutn m.m.). Heraf annammer Hr. Hans Pols efter Magister Jonæ Ramus gifune Fuldmagt en Broder Lod Jochum Frederich Ramus's Anpart, som er  29 Rdlr. 1 ort 10 sk., det øfrige for de 2de Sønner og Datteren hafuer Moderen mad. Anna Kyhn annammet.
3/ Til Magistr Jonas Ramus En Braader Lod, som Hr. Hans Pols annammer efter Fuldmagt, - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk<
4/ Til Her Hans Breyers Kjæreste annaqmer Een Broder Lod - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk
5/ Til Mad. Elisabet Hr. Hans Polses - Lodseddel paa en søsterlod - 51 - 2 - 3 3/4 sk., en Seng forud forundt af samptl. Arvinger. 25 - 2; for 2 Kander Vin - 2 ort 16 : tilsammen 77 Rd 2 ort 19 3/4.
6/ Til Mad: Anne Sahl. Niels Parely - en Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk.
7/ Til Hr. Alexander Borcj paa hans Kjærestes Vegne - 1 Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk
8/ Til Seigr Frans Lunds Kjæreste Madm Maren Breyers tilfaldne Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk-
Følgende bøger rigistreredes: Biblica Germanica weimariens 8 Rd. etc. tils. 33 Rd.

Kilde: Collin

Om Hr. Hans Olsen Breyers Pantebref og Skjøde i Mevold af 1665 og 1666 - se Seddel Sunds Otting eiendom. (Overdratt fra Jorris Jorrisen Noone)

1706 16/5

Hr. Breyers hustru
Michel Grefue

- 1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter Hr. Breyers hustru hvor anføres Signor Michel Grefues Skyld udj Boet - 20 Rdr.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1706 28/6 

Peder Johansen
Anders Iversen
Michel Hans.
Lodvig Iversen

Romsdals Tingbog 4 p. 16 : 1706 28/6  Ting for Vaagø Ott. hvor Msr. Peder Johansen paa sin principal Magr. Anders Iversens Vegne - samt og paa Michel Hans. og Lodvig Iversens Vegne lod fredlyse dend Gaard Stavigens Skove.

Kilde-: Collin. 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 24/6

Michel Grefue

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 24/6 betalt for det bedste Ligklæde til sal. Michel Grefues Lig 0-1-8.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 21 : 1706 12/7 

Michel Greve
Jørgen Mejer

Romsdals Tingbog 4 p. 21 : 1706 12/7 Ting for Volds Otting hvor publ. Sr. Michel Greves Obligation til sin Svigersøn hæderlig og vellærd Hr. Jørgen Mejer paa 100 Rdlr. I Croner, som var bemelte Hr. Jørgens Broders Barnepenge. Dat. Wedøen 11/6 1698.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 2  25 Oktobr 1707.

Jørgen Mejer
Michel Greve
Ove Gjerlofsen
M. Wium

Romsdal Pantebog 1 p. 2 : Som Ærverdigr Hederlige og Vellærde Mand Hr. Jørgen Mejer Pastor til Vedø Præstegjæld i Romsdalen haver paa sin sal. Værfader Michel Grevis Vegne til mig bed Seignr. Ove Gjerlofsen betalt et Hundrede og siufti Rdlr. som den sal. Mand efter den i Stervboen indleverde Regning af Dato 4 Febr. 1706 Til Grøttens Gjelds Kiercher paa Contributionerne med mere skyldig blef altsaa hermed afstaar jeg til Welbemelte Hr. Jørgen Meyer og hans Arfinger, den Part som Kirkerne for denne Summa et Hundrede og Siutj Rdlr. I Waagøe Gaard paa Skifte efter Sl. Michel Greve udtaget er efter Skiftebreveds videre formeld, hvortil jg mig referer. Til Bekreftelse under min Haand og Zegl. Trundhjem dj. 16 Juni 1707         M. Wium.
Publiseret paa et almindelige Høsteting som holdtes for Volds Ottings Almue udj Vig dj. 25 Oktobr 1707.

Kilde: Collin

1711

Michel Greve
Aage Nielsen (Finne)

Michel Greve var Aage Nielsen (Finnes) i Drønnesund Værfader - ejede Houchebø i Sunds Otting. - Se Aage Nilsen 1711

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin