Ole 

Olsen

Helt

d.e.

Født ca. 1571

Gift med Marit Sveinsdatter .
Barn:
a.
Ole Olsen Helt (ca. 1600 - mellom 1659 og  1661)
b. Iver Olsen Helt (ca. 1612 - ca. 1668)

Død før 1638.


Ole Olsen Helt d.e.. 
Utsnitt fra maleri (Bergen Museum. Avfotografering Hans Davanger.

Hornemann har ført opp Iver Helt som sønn av Ole Olsen Helt, handelsmann i Romsdal og Marite Augustinusdatter.  Dette må være feil. Den Ole Olsen Helt som var gift med Marite Augustinsdatter levde til ca. 1660. Bergens museum fikk i 1904 et maleri (NK 30) fra Kornstad kirke i Kvernes, Haverøen, Nordmøre. det fremstiller korsfestelsen ( malt i olje, direkte på tre.) I forgrunnen et parkettgulv, der  en prest kneler med kone og 10 børn + et dødfødt .Nederst indskrift: "Denne Thaffle Er foræret kirken til Sirat aff Oluff Heltis Efter leffuerske Maren Suensdatter met sine børn :Anno 1638". Et av barna på epitafiet er Ole Olsen (ca. 1600 - 1662) som var gift med Marite Augustinsdatter (ca. 1621 - 1691). Han var gjestgiver på Smørholmen. Et annet av barna er Iver Olsen. Og av innskriften får vi vite at Oluff Heltis som var far til Iver, var gift med Maren Suensdatter. Jordskattelista 1636 seier at han budde på Vevang og åtte 15 spann, 6 mkl. odelsjord. Marit flytta truleg til Smørholmen etter at Ole døde. Ætta kommer trolig fra Shetland, men er å finne på ytre Nordmøre fra først på 1500-tallet. Det blir også sagt at det er ei velstående ætt. Marit Jeldt eide 6 gårder eller gårdparter, til sammen vel 3,5 spann i 1647. De fleste lå i Mek tinglag. I 1520 nevnes Magens Helt på Smøla og i 1526 finner vi en Anders Hjelt på Veiset (Vederseter) i Kvernes.
Oluf Jelt på Vevang(i Kornstad)nemnt i lista over odelsskatten i 1629 - åtte 4 sp. 2 øre 12 mkl. jordegods. Seinare nemnt i skattelista for 1637
   

Barn (bare Ole og Iver dokumentert?):

a. Ole Olsen Helt (ca. 1600 - mellom 1659 og  1661) Etter ham skifte 24/10 1662..
Gift med Marit Augustinusdatter d. 27/5 1691.
b. Iver Olsen Helt (ca. 1612 - ca. 1668)  
c. Lisbeth Olsdatter Gift med Jon Arntzen Sæter (      - ca.1685)
d. Ingeborg Olsdatter Gift med Michel Lauritzen (Falster?)
1685 17/3 Efter æredyderige Matrone Margrethe Iversdttr. sal. Johan Johan Nielsens Efterladte Enke samt og efter Sal. Iver Olsens1 Søgning og Begæring Registrering afholdt samt Skifte efter Sal. Michel Falster (eller Holst?)2. mellem hans efterladte Enke paa den ene og ovennevnte Godtfolk paa den anden Side - og fordrede Tommes Jørgensen paa samtlige sal. Iver Olsen Helt Børns Vegne efter Michel Lauritzens Obligation - 200 Rdlr. (Collin)

Collin skriver videre " Der haves ingen Støtte for at Ingeborg er af Slægten "Helt". At Iver Olsen Helt har laant Michel Lauritzen mange Penge kan tenkes som Følge af Slægtskab, ligesom at hans Bo paa Forhaand vidses var saa lidet at det ikke vilde tilstrække - hvorfor Skiftet blev mellem Enken og Iver Olsens Arvinger.

Enken Ingeborg Olsdatter forbeholdt sig Livsopphold hos den Dannemand Daniel Joensen Bjrørnsund, der skal have til ægte hendes Søsterdatter Marit Andersdatter - og blev af denne Grund Daniel udlagt en del Sager.(Collin)

1 Skal trolig være sal. Iver Olsens Arvinger.
2 Falster (eller Holst?) - dette er trolig et tillegg gjort av Collin uten dekning i selve skiftet.

e. n.n. Olsdatter Gift med Anders.(kan dette være bruker av Øyen i Eide, nevnt 1632?)
Barn:
Marit Andersdatter g. m. Daniel Joensen i Bjørnsund. (Kilde: Collin)

I Eideboka bd. I av Johnny Lyngstad s. 491:
"Anders Øyen ble første gang nevni 1632 da han og Aslak betalte 1/2 tn. i tiendekorn. Han sto oppført som eier av 18 mrkl. odelsjord i 1632-34. Året etter var dette på 12 mrkl., for så å stige til 16 mrkl. før det sank til 11 mrkl. i åra 1637-42. Dette jordegodset lå ganske sikkert i Øyen, og det var nok stor sannsynlighet for at han hadde arva det enten som odelsberettiga eller gjennom giftermål. Dette skulle bety at han enten var sønn til Sven på nabobruket eller gift med hans datter.
Ved koppskatten i 1645 betalte Anders for seg sjøl, kona si og Marit som enten var hans datter eller ei tjenestetaus."

f. Johan På eit ting i Borgund 1648 la HANS BASTIANSEN fram brev på at svogeren, JOHAN OLUFSEN HELT i Bud, hadde kjøpt 3.5 mællag i garden Veibust i Borgund av han; dette var halve garden. 1661 eigde arvingane til Johan Helt (Hielt) heile garden, 7 mællag (2 våger 18 mk fisk), samt nabogarden Reitehaug (2 mællag).

Denne Hans Bastiansen budde i Borgund seinast 1636, på borgarsetet Vegsund, og det er grunn til å tru at han var gift med ei datter av den rike borgaren Peder Pedersen, som handla i Vegsund fra kring 1607 til han døydde 1628, sjå tema 30485, fordi Peder Pedersen hadde eigd denne gardparten før.

Eg har ein mistanke om at Hans Bastiansen var nordmøring, nemlig ein mulig son til Bastian eller Sebastian White. Ein Hans Bastiansen fra Hjørringtraktene tok ellers borgarskap i Bergen 1642. Denne HB finst i koppskattmanntallet for Bergen 1645, som 'medter'

Johan Olufsen Helt må ha vore eitt av dei 10 barna til Ole Olsen Helt og Marit Sveinsdatter:

Etter Bjørn Jonsen Dale - innlegg på Digitalsrkivets Web-debatt

g. Marit Kanskje ei datter ble kalt opp etter mora, Marit Svensdatter? Joen Augustinussen Halse var gift med ei Marit Olsdatter. Kan Joen være ein bror av Marit Augustinusdatter gift med Ole Olsen Helt d.y.????????? Ingen bevis for dette!
Det nedenstående bygger på opplysninger gitt i Johnny Lyngstad: Eideboka. Bd. I s. 
En måte å finne mer ut om denne overraskende ukjente slekta, kan være å sjå litt på jordegods som har vært i slektens eie. En nøkkelgård her synes å være Øyen i Eide. Sven Ellingsen ser ut til å ha vært selveier på gårdenI 1642-43 kjøpte Kristoffer Nilsen Tønder 1 øre 12 mrkl. i Øyen, og da han døde 1656 overtok enken Karen Olsdatter råderetten over Øyen. Tre år senere sto presten Iver Olsen Helt i Bud som eier av denne parten, og etter hans død sto Peder Troelsen oppført som eier av 1 øre 15 mrkl. fram til Erik Mosberg overtok til sammen 2 øre 4 mrkl. i 1687. På skiftet etter hans kone, Margrethe Iversdatter Helt i 1694 ble 2 øre 4 mrkl. i Øyen utlagt til Nils Johansen Friis. I 1646 eide Marit Svensdatter Smørholmen, enke etter Ole Olsen Helt. resten, eller 1 øre i Øyen. Hennes sønn Ole Olsen Helt sto oppført som eier i 1659, men i 1661 står hans enke Marit Augustinusdater som eier. Hun ble gift med Iver Toresen som er oppført som eier av 1 øre frem til 1674. Da overtok Jon Arntzen Sæter som var gift med Lisbet Olsdatter (datter av Ole Olsen Helt og Marit Svensdatter?). Som enke solgte Lisbet Olsdatter sine 16 mrkl. til Erik Mosberg. De andre 8 mrkl. eide da Iver Toresen Smørholm


Navn som blir knytt til Øyen (landskyld og eiendomsforhold):
Sven Ellingsen n. 1607 - 31. Selveier på Øyen i Eide. I 1624/25 står han oppført som eier av 2 øre odelsgods i Oppdal. Han er nevnt som eier av 1 sp. i "Bryggen" i Oppdal.
1. Aslak og Anders (n. 1630) eiere i Øyen 1 øre 12 mrkl. 1642  Trolig sønn/svigersønn av Sven Ellingsen. Det er nok de to som er nevnt som brukere av hver sin part som må være arv fra Sven.
Han hadde trolig også sønnene Peder Svensen Øyen og Ole Svensen.
2. Marit Svensdatter ført som eier av 1 øre i Øyen 1646. 

1. Aslak og Anders solgte sin part ca. 1643 til Kristoffer Nilsen Tønder, fogd og toller.  Da Kristoffer døde i 1656 overtok hans enken Karen Olsdatter. råderetten over Øyen. I 1659 står Hr. Iver Olsen Helt (1612 - 1668/69) som eier av denne parten. 

Peder Troelsen står som neste eier av denne parten. (Peder Truelsen var kirkeverge i Budfra 1674 til 77. Han var gift i Helt-familien og hadde bl. a. Berset - opplysningen om dette kommer trolig fra Marius Sandvik i særutgave av Bud og Hustad menighetsblad)
Eier fra ca. 1670 til 1687. Da overtok Erik Mosberg tilsammen 2 øre 4 mrkl. som var gift med Marit Iversdatter Helt og etter henne i 1694 overtok en av hennes 6 sønner fra 1. ekteskap, Nils Johansen Friis. Men det var Erik Mosberg som stod som eier fram til ca. 1717. Hans enke Marta Kristensdatter Mechelborg  ble gift med Jørgen Hansen Lund og Jørgen stod som eier fram til ca. 1739 da en annen sønn av Marit Iversdatter Helt og Johan Friis, nemlig Fredrik Johansen Friis overtok 2 øre 4 mrkl. På slutten av 1740-tallet var Henrik Kristoffersen blitt eier av heile Øyen.

2. Marit Svensdatter var gift med Ole Olsen Helt (ca. 1571 - 1638) var altså eier i 1646.  Deres sønn Ole Olsen Helt (ca. 1600 - ca. 1660) sto som eier i 1659, i 1661 sto hans enke Marit Augustinusdatter som eier. Hun ble 2. g. gift med Iver Toresen som blir ført opp som eier av 1 øre fram til Jon Arntsen Sæter overtok i 1674. Etter Jon fikk hans enke Lisbeth Olsdatter  16 mrkl. i Øyen i Isingvågen. I sin tur solgte hun denne parten til Erik Mosberg.

De siste 8 mrkl. eide Iver Toresen i Smørholmen fram til 1691 da Margrethe Olsdatter Helts ektemann Frans Lund overtok.

 Ole
|

Svein Ellingsen Øyen
|

Ole Olsen Helt (ca. 1571 - 1638)             

      g.m.                                 Marit Sveinsdatter

Ingeborg Olsdatter??
gift med Mikkel Larsen på Vevang
(Se Eideboka bd. 4 s. 330f)

Ole Olsen Helt (ca. 1610 - 1660) g.m. Marit Augustinusdatter Lisbeth Olsdatter g.m. Jon Arntzen Sæter Iver Olsen Helt - sogneprest til Bud og Hustad Ole Olsen?  gift med enka etter Gunder Lauritsen på Silneset?
(Se Eideboka bd. 4 s. 329ff)

Fotoarkivet i Bergen Museum. Fot: Svein Skare