Christian

Jenssøn

 

Død 02.11.1741

Christian Jenssøn kom til Bud i 1739 etter Erik Bredahl og ble ordinert av biskop Eiler Hagerup i Gryttens kirke samme år. Han omkom tragisk ved kullseiling sammen med fire andre. De andre som omkom var sønn av prosten Jacob Lund, Johan Petter, to gårdsdrenger, Isak Hansson og Knud Joensson og enkefru Bredahls tjenestepike som tilfeldigvis var blitt med. Ulykken skjedde den 2, november 1741. Piken, Eli Thronsdatter og gårdsdrengen, Isak Hansson ble gjenfunnet innviklet i båtens seil og tauverk. De andre ble aldri funnet.
Romsdals Skifteprt. I p. 69 : 1741 12/8

Iver Jensen
Christian Jensøn

Romsdals Skifteprt. I p. 69 : 1741 12/8 Skifte i Bue Fiskevær efter afgangne Iver Jensen ibm, hvor Hr. Christian Jensøn fordrer 2 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 230 : 1741 6/12

Jacob Lund
Anders Borch Munthe
Christian Jensen
Hans Frideric Fitsens
Auke Bennikman

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 230 : 1741 6/12 var paa Vestad i Agerøen Gjeld forsamlede Jacob Lund, Prost i Romsdalen ig Sognepræst til Agerø Anders Borch Munthe Cominister ..den - for at registrere efter velærv. nu sal. Christian Jensen forrige Vicepastor for Boe Menighed - udj Overvær af velædle Hr. Major Hans Frideric Fitsens, som vel ikke kunde fremvise nogen plenopotensie fra vedkommende fornemme Arvinger eller Creditorer, men af Godhed til sin besynderlige Ven Ædle og høiagtbare  Sgr. Auke Bennikman havde paataget sig at beopachte.
Optegnelse over Efter Afdødes Efterladenskaber var 1741 9/11 foretaget af Hr. Anders B. Munthe.
Høsttienden som nys er indtagen var iaar saa slet, at den maatte sorteres i 2 Parter. ~Af Hafren den som skulde være den bedste af Agerø Sogn - 40 Tdr.; Vogøe ~ 12 1/2 t.; Hustad ~ 15 1/2; Boe 3 tdr. - tils. 71 Tdr.; naar Enkens Del fradrages som er 8 tdr. 7 Skpr. bliver igjen 62 Td. 1 Skp. - Nok fragaar, som sædvanlig svares af Boes Præst for Tiendetagholdet i Vogøe 2 tdr. - item til Underholdning for Folkene paa Vestad - 13 Td. 4 1/" Sk. - Bliver igjen 46 td. 3 1/" Sk. som bleve solgt for 6 ort p. Td. ..... 69-3-9.
Den slette og forfrosne Hafre af Vogø Sogn - 19 tdr., Hustad 1 1/2 td. - tils. 20 1/2 tdr - naar Enkens Del fradrages som er 2 td 4 1/" Sk. bliver igjen 17 tdr. 7 1/" Sk.; hvilke 17 tdr. 7 1/2 Sk. blev vel opbuden til hvem der vilde kjøbe, men var saa slet at ingen kunde bruge det.
Byg: Af Agerø Sogn - 2 tdr; Vogø - 4 - 7 sk.; Hustad 1 td. - tilsam. 7 td. 7 sk., naar Enkens Deel fradrages som er 7 1/2 sk; igjen 6 td. 7 1/2 Sk. hvoraf 6 Td. blev solgt for 10 ort pr. td = 15 Rd.
Bygget af Boe Sogn kunde ikke deles, men blev solgt, og faldt da paa denne Lod |naar Enken fradrages| i Penger - ~3 -.
Langer: af Agerø og Vogøe Sogner sammen ... 12 vog; Hustad 4 vog; Boe 6 vog tils. 22 vog, naar Enkens Del fradrages som er 2 vog 2 pd. 6 mrk bliver igjen - 19 vog 18 mrk, vogen beregnet formedelst sin Slethed a 1 ort 8 sk. ............... 6-1-16;
Rødskjær: af Agerø og Vogøe Sogner sammen ... 1 vog; Hustad 2 vog; Boe 3 vog tils. 6 vog, naar Enkens Del fradrages som er  2 pd. 6 mrk bliver igjen - 5 vog 18 mrk, vogen beregnet a 1 ort. ............... 1-1-6;
Oste og Sidletiende: af Agerø Sogn - 9-3-4; Vogø 8-0-2; Hustad 3-2-5; Boe 1-1-10 - tilsammen 22-2-21. naar Enkens Del fradrages som er 2-8-8; bliver igjen ................ 19-3-13;
Jordegods bestod alene af hans paaboende Gaard Vestad, skyld 3 vogr fiskes Leje, hvilken tillige med de paastaaende Vaaninger blev ham i dette Aar solgt og Skjødet af Præste Enken Mame Bredal for ...... 210 Rdlr. og saasom der findes ikke i Skjødet anført Kakkelovnerne, solgte tilligemed Vaaningerne, da forstaar vi det ikke anderledes end at vi antager dem separat og findes i Studererkammeret 1 gl. Bilegger ... 1-1-; 1 vindovn i Storstuen - 7 ~; 1 do i Sengekammeret 1-0-12; 1 do paa Salen - 5 - ~,

Kilde: Collin

1742 18/5

Anders Borch Munthe
Christian Jensen
Aucke Bennikman
Inger Margrethe Heitike
Peder Moss
David Schiøtte

1742 18/5 Auktion i Boet, hvor Gaarden Westad med paastaaende Huser solgtes - samt de fornævnte Kakkelovne - til Hr. Borch (dvs. Hr. Anders Borch Munthe) - for 245 Rdlr.
Hr. Christian Jensen døde 2/11 1741.
Vaarfisketienden for Ao 1742 blev bortsolgt ved Auktion, namlig:..:
376 vogr Rundfisk - vurderet for - 70-2-; solgt a 32 sk. .............. 125-1-8
  15  "    Rødskjær     "         "  -   3-3-;   "     " 49       .............     5-3-5
  22  "    Lange          "         "      5-2-;   "     " 49   .................    11-0-22 Tils. 142-1-11
Høsttienden for 1742 blev bortsolgt ved Auktion - nemlig: 
    8 tdr Byg ....... solgt a 5 ort 8 ..................... 10-2-16
  50 tdr. beste Havre solgt a 1 Rd .................... 50-0- 0
  23 tdr. 7 skj. ringere solgt a 32 sk. .................  7-3-20                          Tils.   65-2-12
Langer idnsat for 32 sk. vogen ingen Budet; fisken for 24 sk., men heller ingen Budet.
Boets tilfaldne 1/3 Teindefisk for 1743: 133 vog Rundfisk a 21 sk. ......... 29-3-0
Samtidig solgt 21 vog 2 pd. 15 mrk. Langer, falden forrige høsten og Opbuden paa Auktionen, men da ikke solgt a 36 sk. .. 8-0-19
20 vog Rodskjør .......4-3-4;
Afdøde Hr. Christen Jensøn havde under Dato Thrundhjem 8/8 1740 laant af Aucke Bennikman, Negotiant i Trondhjem 350 Rdlr. han haver lovet en Maaned efter Dato at remittere til min kjære Moder Madme Inger Margrethe Heitike - og havde han stillet i Pant sit Naadens Aar udj sit anbetroede Kald.
ligesaa under Dato Christiania 30/6 1739 givet Bevis for af Bancokasserer Peder Moss i Kjøbenhavn og kalder han sig i dette Bevis "Sognepræst til Boe i Romsdalen" - for laante 93 Rdlr.
Ligesaa under Dato Froens Præstegaard 14/7 1739 for af Hr. Magister David Schiøtte laante 50 Rd.
Boets Midler 1137-1-17: Gjeld 1220-2-11.

Kilde: Collin