Andreas

Christophersen

Lem

Født ca. 1649
Foreldre

Gift 1. gang med Ingeborg Ludvigsdatter Munthe
a. Christopher
b. Ludvig
c. Anders
d. Niels
e. Ingeborg
f.  Iver
g. Otto
Gift 2. gang med Karen Juel

Død ca. 1723

Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 : Kapellaner i Grytten 1670-1680

Anders Christoffersen Lem

Kapellaner i Grytten 1670-1680
Anders Christoffersen Lem ble utnevnt til kapellan i Grytten 29/8 1670. Svein Tore Dahl skriver at hans attester fra København er datert 1670 og han kalles Andrea Christi Lemmii. Sogneprest samme sted 1680 - 1724

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700. s. 268 - 270

Anders Christopherssøn Lem
Claus Bendixsøn Friis
Biskop Munthe
Før han blev Student, var Anders Christopherssøn Lem i Bergen, og herfra deponerede han ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han ("Andreas Christophori Lemmius") immatrikuleredes som Student den 18de Juli 1667. - Da han havde opholdt sig 2 3/4 Aar i Kjøbenhavn forlod Anders Lem efter tilendebragte Studier Universitetet den 30te April 1670 (med Testimonium fra Professor Dr. Ole Borch) og fik ved sin Hjemkomst til Norge Ansættelse som Capellan hos Hr. Claus Bendixsøn Friis, Sognepræst til Grytten i Romsdalen. Efterat Claus Friis var død i Marts 1680, blev Anders Lem hans Efterman som Sognepræst til Grytten; han var fra 1696 tillige Viceprovst, erholdt 23de Mai 1702 Magistergraden og udnævntes 20de Juli 1706 til Provst over Romsdals Provsti. Sidstnævnte Embede frasagde han sig i 1721, - dengang allerede »Jubellærer« og 72 Aar gammel. Et Par Aar senere (i September 1723) afgik han ved Døden. Hr. Anders Lem til Grytten kan - i Lighed med Biskop Munthes øvrige Svigersønner, - sees at have været en velhavende Mand. Han staar i Fogedregnskabet for Romsdalen for Aaret 1602 anført som Eier af Jordegods inden Fogderiet af samlet Skyld over 22 Voger Fisk, - hvad der svarer til 6 à 7 ret respektable Gaarde, - og i Fogedregnskabet for 1714 finde vi ham ilignet »Krigsstyr« (Krigsskat) med den i hin Tid betydelige Sum af over 68 Rdlr. for 3 Kvartaler

Kilde: Simon Ellefsen

Romsdal Tingbog 1 p. 29 : 1691 13/10

Christopher Christophersen Lem
Anders Lem

Romsdal Tingbog 1 p. 29 : 1691 13/10 Ting for Romsdal Otting hvor forkyndt Christopher Christophersen Lems udgifne Obligation til sin Broder Hr. Anders Lem paa Capital 60 Rdlr. udgiven Dat. Grøtten Præstegaard d. 8 August 1690.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 1 p. 29 : 1691 13/10

Anders Claussen
Anders Lem
Peder Larsen Brygger
Jens Lassen
Peder Povelsøn
Michel Hansen Greve

Romsdal Tingbog 1b  p. 29 : 1691 13/10 Ting for Romsdal Otting hvortil Anders Claussen indstefnet efter Fuldmagt af Peder Povelsøn udj Trondhjem Hr. Anders Lem, Sognepræst til Grøttens Gjeld, at indfri sin udgifne Obligation til Peder Larsen Brygger Indvohner udj Kjøbenhavn Dat. 5 Maj 1670, hvilken Obligation af Paaskrivelsens Indhold af Hr. Landdommer Jens Lassen som Cautionsmand skal være betalt og af hannem indfriet den 7 ...  1679 - og derfor søger nu sin Regres hos Hr. Anders Lem, som endnu Fordringen skal skyldig være. - Herimod at svare Michel Hansen Greve, foregaf at Hr. Anders Lem, denne sinde ikke kunde møte udj Retten, men var i Forfald . Afsagt Hr. Anders Lem for til næste Ting at møde oc sig herimod forsvare.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 1b  p. 47 : 1692 9/7

Peder Povelsen
Jens Larsen
Anders Lem
Peder Larsen Brøgger
Peder Gram

Romsdal Tingbog 1b  p. 47 : 1692 9/7 Ting for Romsdal Otting - hvortil Msr. Peder Povelsen Politimester i Trundhjem, paa Hr. Canseliraad Jens Larsens Vegne indkaldet atter igjen Hederlige etc. Hr. Anders Lem sin udgifne Obligation til Peder Larsen Brøgger i Kjøbenhavn given den 5/5 1670 etc. Derefter blev af Peder Gram fremlagt bemelte Msr. Povelsons hans givne Fuldmagt bemelte Sag at procedere - dat. 1/7 1692, samt Regning paa den ganske Fordring under Msr. Peder Povelsens Hand, hvis Summa bedrager sig til 424-0-11.
Hr. Anders Lem frem..kede Canseliraad Jens Larsens Fuldmagt til Peder Povelsen hannem for denne hele Obligations Capital at søge - og naar den fremvises, vil han fornøielig til Sagen suare - hvorfor Sagen udsat.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 2 p. 33 : 1695 31/1

Anders Lem
Olle Ellingsen

Romsdal Tingbog 2 p. 33 : 1695 31/1 publ. Hr. Anders Lems Bøxelseddel for 1 1/2 vog 11 mrkl. fiskes leje i Rechedal dat. 4/11 1693. 1696 27/1 publ. Hr. Anders Lems Bøxelseddel given Olle Ellingsen paa 1 1/2 vog 18 mrkl. i Nedre Hofde, dat. 12/4 1694.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 2 p. 38 : 1695 17/6

Michel Greve 
Anders Lem

Romsdal Tingprt. 2 p. 38 : 1695 17/6 Skovbytteforretning paa Brevigen i Romsdals Otting, hvor tilstede Tolder Sr. Michel Greve som sammen med Hr. Mag. Anders Lem eiede 1/3 af Gaarden - Se Særskildt Seddel Brevigen i Romsdal.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4

Iver Larsson
Anders Lem
Inger Iversdttr.
Ludvig Lem

Romsdals Skifteprt. 4 p. 191 : 1705 2/4 Skifte paa Harøen efter sal. Iver Larsson forrige Bundelensmand, hvor overværende paa Magr. Anders Lems Vegne som Formynder for Dattreren Inger Iversdttr. sig haver paataget hans Søn Ludvig Lem.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 245 : 1705 5/11

Anders Lem

Romsdals Skifteprt. 4 p. 245 : 1705 5/11 Skifte paa Sæbø i Volds Otting hvor Mr. Anders Lem fordrer 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals geistlige Skifteprt. Aar 1706 16/5

Andreas Leem
Jürgen Meyer
Peder Olson Strøm
Hans Ollufsøn Breyer 
Jonas Ramus
Christen Ramus
Melchior Ramus
Hans Pols
Daniel Christensøn Ramus
Jochum Fredrich Ramus
Anna Christensdatter Bernhoft
Anne Beate Ramus
Anna Kühn
Anne Friederichsdatter
Frans Lund
Niels Pareely
Karen Breyer
Alexander Borch
Maren Breyer
Anders Juel
Lauritz Soelvigen
Michel Grefue
Christian Ramus

 

Meewold
Rachvaag

Romsdals geistlige Skifteprt. autoriseret af Biskop Krog 24/3 1706 - og som 1788 beroede i Veø Præstearkiv.
Aar 1706 16/5 vare vi Underskrevne Andreas Leem, Vice.Provst over Romsdalen og Sognepræst til Grøttens Menigheder, og 2de Assessores dend ærværdige Hæderlig og meget vellærde Mand Hr. Jürgen Meyer, Pastor til Vedøens Menigheder, og Hr. Peder Olson Strøm, Guds Ords med tiener til Agerøen, paa Rettens Vegne paa Agerøen, hvor da Skiftet blev holden efter sal. Hr. Hans Ollufsøn Breyer Fordum Provst over Romsdahl og Sognepræst til Agerøens Menigheder.  Hans sahl. afdøde Kiereste dend hæderlig og Gudselskende Matrone Anna Christensdatter Bernhoft Og samplige Arvinger eller deres Fuldmægtiger fandis til steede nemlig den ærværdige og vellærde Mand Hr.  Hans Pols, Vicepastor til Boe; efter Fuldmagt udstedt af Magistr Jonas Ramus - paa Sahl. Christen Ramus Søn, Daniel Christiansen Ramus og saa paa Sahl. Magister Melchior Ramus Børn dend Eene nemlig Joachim Fredrichs Anpart, som er 29 Rdlr 1 ort 19 sk.: det øfrige = de 2de Sønner Johan Daniel Christian, og Datteren Anne Beate Ramus, annamed Moderen Madam Anna Kühn |: som selv tilstede var :| til sig. Noch Hr. Hans Pols efter samme Fuldmagt, paa Magister Jonas Ramus Egne Vegne. Hans Kiereste Madme Anne Friederichsdatter |:dog som Fuldmægtig paa hendis Vegne Sgnr. Frans Lund:| Madm Anne Sahl. Hr. Niels Pareely paa Egne, og paa Madm Karen Breyer hendes Kjæreste Hr. Alexander Borch, og Siegnr Frans Lundf paa hans Kjeriste Madm. Maren Breyers Wegne, hvor da efter pligtig paa Eskning: Efter dend tilforne den 5te Martj indeværende Aar holdende Registrering befandtes dette efterskrevne.
Guld og Sølv: Guldet tilsammen vurderet for 15 Rdlr.; Reede Penge 9 - 3 - 5; 1 Sølvkande 81 Vog 1 1/2 Qv. : 40 - 2  - 18 sk. ; 1 Sølvskaal  vog 50 Lod 1 1/2 Qv : 25 Rdlr. 1 Bæger - 7 Lod 1 qv. - 3 - 2 - 12 sk. ; 1 Sølvske med Rosenskaft Ao 1669 paa 3 Lod 1/2 Qv. 1 - 2 ; 4 do. Rosede Skeer Ao. 1685 - 12 1/2 Lod 6 Rd. 2 ort; 1 Belte Kiede 19 Lod - 7 - 3 - 16; 5 Sølvskeer med Kronskafter, de tre af Ao. 66 og de to af 62 v. 15 Lod - 7 - 3 - 12 sk. : tilsammen 115 - 3 - 15 sk.
Kobber og Malm for 37 - - 3 sk.; Tin 22 - 2 22 sk. ; Sengeklæder, Bencke og Stoedynner - 102 - - 12 sk. : Linklæder 88 - 1 - 2 sk. : Bøger - 33 - ; Kontrafeiene - 3 - ; Jernvare 24 - 2 - 2 sk.; Trevare 13 - 3 - 8 sk. ; Adskillig Vare . 56 - 2 - 12 sk.
Jordegods:Meewold : 1 Vog til Søes med Bøxel - 30 -; Rachvaag : 2 pund uden Bøxel  8 Rd. tils: 38.
kvæg og ......... : 1 sort Hest - 4 - ; do Søndmøringen - 1 - , 22 Kiør hvoriblandt 9 Kiør i Vaagøen m.m. 70 - - 4 sk. Ved øvrige Creaturer og andet som  efter den Sahl. Kvindes Lodseddel, ved den forrige holdne Skifte |:Efter hendes sal. Mand ) fandtes blev ved Registreringen nu paa Skiftet paa Eiket forre gafves at de vaare døde og kommen til Skade uden det deris sahl. Moder Hr. Hans Pols selv forærede : som var 2de Sølvskeer med Rosenskaft af Ao 1669 paa : En beslagen Kuffert, en Koe og en Gieldoxe hvilket han skulde nyde. Som Laugværge for hans umage. 
Noch svarer Hr. Alexander : udj Fisken som den sahl. Kvinde var udlagdt  - Penge 47 -: 1 Marches Boe paa Romsdals Marched som er ganske brøstfældig, vurderet for 1 Rdlr; af Offertolden er indkommen paa Enkens Lod foruden den uvisse, tilsammen 6 Rdlr. ; Tiende er indkommen som er til Rest paa denne Deling : nemlig 13  tønder Haure af det Bedste |:dog møget ringe:| ansees  Tønden for 2 ort 16 er 8 - 2 - 16; 15 1/2 Tønde ringere Ditto a 1 ort 8 sk. - 5 - - 16 sk. Byck 2 tønder 3 1/2 Qts a 1 Rigsdaler - 2 - 3 - 12: tils. 16 - 2 - 20.
Af Afling er Indkommen og Til-bage og hvis som falder til faldes Dele - nemlig Byck af det bedste 14 1/2 Tønde noch hos Hr. Hans Pols 2 Tdr. Er 16 1/2 Tønde anseet a td. 1 Rd. 16 - 2; noch 4re tønder ganske Ringe a 1 ort 8 sk. - 1 - 1 - 8. Naadsens Aar Indkomme. Er hos Hr. Alexander at annamme beregnet til - 17-3; noch svares for Offre i Juli - August - Septmbr - Octobr - Novmbr - Decmbr 11 Dage Kirkegang, Barnedaabspenge m.m. Andet den sal. Moder Tilfaldene den 1/2 Deel Lauritz Soelvigens Bøxel - 8 - : Anders Juels Sildetiende - 1 - 8 sk. Signor Michel Grefues Skyld udj Boet som tilforne er ikke delt - er tilfwlles - 20.  Alt dette beløb tilsammen til 115 Rd - 2 sk.; hvoraf kommer til denne Lod 57 - 2 - 1 sk.
Belangende sal. Melchior Ramus Arvingers Gjeld til Sahl. Proust Hr. Hans Breyers Stervboe - som efter Skiftes Forretnings Udvis efter den sahl. Mand af Dato 12. Juni 1705 Er 157 Rdlr her paa er udlagt efter sal. Magr. Ramus i Gaard og Grund 100 Rdlr.. Samme 100 Rdlr. udj bemlte gaard og grund : blev sal Magister Melchior Ramus Børn og samptlige Arvinger Discretioneret, og det Øvrige af Gjælden deres Suogerske Madame Kühn efterlat, -
Boets Indtægt 757 Rdlr 3 ort 17 sk. : Hr. Hans Polsis Kjæreste prætenderede en opræd Seng forud, eftersom hendes Søskende dend havde nydt og hun icke havde bekommet og blev hende beregnet 25 Rd. 2 ort : Gjeld og Omkostninger 139 Rd. 1 ort 20 sk. til Deling 618 Rd 1 ort 21 sk. : er paa Broderlod 103 Rd. 7 1/2 sk.; en Søsterlod 51 - 2 - 3 3/4 sk.
Under Dato Nordrehu d. 29/3 1706 gjør J. Ramus vitterligt at ettersom min kjære Broders Søn Daniel Christensøn Ramus, ved Skrivelse fra Christiansand havd anmodet ham om at formaa nogen til at medtage den ham tilfaldende Lod efter vores Sal. Moder Anna Christensdatter Bernhoft, befuldmægtier han dertil ærverdige, hæderlig og vellærde Mand Hr Hans Pols. Pastor til Boe Menighed; beder ham tillige modtage den Arv, han selv maatte tilfalde, samt den hans Brodersøn Jochum Fredrik Ramus maatte tilfalde.
Det beholdne bo blev fordelt mellem Arvingen saaledes:
1/ Til sahl. Christen Ramus søn: Daniel Christensen - og tilkommer hannem en Broderlod som er 103 Rdlr. - 7 1/2 sk.
2/ Til sahl. Magister Melchior Ramus Børn, nemlig Johan daniel, Jochum Frederich, Christian, og Anne Beate - arvedel er den Broderlod tilsammen - 103 Rdlr. 7 1/2 sk. (Udlagdes en Sølvkande vjer 81 Lod 1 1/2 qutn m.m.). Heraf annammer Hr. Hans Pols efter Magister Jonæ Ramus gifune Fuldmagt en Broder Lod Jochum Frederich Ramus's Anpart, som er  29 Rdlr. 1 ort 10 sk., det øfrige for de 2de Sønner og Datteren hafuer Moderen mad. Anna Kyhn annammet.
3/ Til Magistr Jonas Ramus En Braader Lod, som Hr. Hans Pols annammer efter Fuldmagt, - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk<
4/ Til Her Hans Breyers Kjæreste annaqmer Een Broder Lod - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk
5/ Til Mad. Elisabet Hr. Hans Polses - Lodseddel paa en søsterlod - 51 - 2 - 3 3/4 sk., en Seng forud forundt af samptl. Arvinger. 25 - 2; for 2 Kander Vin - 2 ort 16 : tilsammen 77 Rd 2 ort 19 3/4.
6/ Til Mad: Anne Sahl. Niels Parely - en Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk.
7/ Til Hr. Alexander Borcj paa hans Kjærestes Vegne - 1 Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk
8/ Til Seigr Frans Lunds Kjæreste Madm Maren Breyers tilfaldne Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk-
Følgende bøger rigistreredes: Biblica Germanica weimariens 8 Rd. etc. tils. 33 Rd.

Kilde: Collin

Om Hr. Hans Olsen Breyers Pantebref og Skjøde i Mevold af 1665 og 1666 - (Overdratt fra Jorris Jorrisen Noone)

1706 16/5

Hr. Breyer
Andreas Leem
Boy Boysen
Nils Parelius
Anna Breyer

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Breyers Kjæreste, hvor Hr. Andreas Leem, Viceprovst over Romsdal og Sogneprest til Grytten Menigheder tilstede som Skifteforvalter. Ligesaa forrettet Skifte 1707 24/5 efter Hr. Boy Boysen; 1719 13/3 efter sal. Hr. Nils Parelius; sal. Hustru Anna Breyer.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 11 : Under Dato Weflungnæset dj. 2/4 1707

Henning Johansen Frimann
Andreas Christophersen Lem
Christopher Urne

Romsdals Pantebog 1 p. 11 : Under Dato Weflungnæset dj. 2/4 1707 har Henning Johansen Frimand til Magstr. Andreas Christophersen Lem, Prost og Sognepræst til Gryttens Menigheder, hans dydædle Kjæreste og begge deres Arvinger solgt og skjødet Gaarden Næs i Romsdal Fogderi, skyldende efter velb. Hr. Statholder afg. Christopher Urnes til min sa. K, fader udgifne Formeld 2 Voger fiskes leie 

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 12: Under Dato Grytten Præstegaard 14/12 1707

Andreas Christophersen Lem
Ingeborg Munte

Romsdals Pantebog 1 p. 12: Under Dato Grytten Præstegaard 14/12 1707 har Andreas Christophersen Lem, Proust over Romsdals Proustie og Pastor til Grøttens Menigheder vitterliggjort at have med sin Hustru Ingeborg Muntes Villie og Samtøcke solgt og afhændet fra mig og mine Arvinger wn min Odelsgaard Lyngiem beliggende udj Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 34 : Under Dato Gryttens Præstegaard 2/10 1709

Andreas Christophersen Lem
Jørgen Mejer

Romsdals Pantebog 1 p. 34 : Under Dato Gryttens Præstegaard 2/10 1709 har Andreas Christophersen Lem, Proust etc. solgt "af en ret broderlig Kjærlighed til Ærværdige Hr. Jørgen Mejer" i min Gaard Vaage.

Kilde: Collin

1710 25/2 

Mags. Lem
Ingeborg Munthe
Petter Høyer
Balchenburg

1710 25/2 Skifte paa Grytten Præstegaard efter Mags. Lems Kiæreste Ingeborg Munthe, hvor Sgr. Petter Høyer fordrer 1-1-10. 
Peter Høyer, borgerlig negociant i Trondhjem - kjøbt 1706 - Otterholm i Grytten Præstegjeld af Balchenburg,

Kilde: Collin

1710  25/2

A. Lem
Ingeborg Munthe
Niels Aagesøn
Hr. Claus

1710  25/2 Skifte paa Grytten Prestegaard efter Prosten Magis. A. Lems Hustru Ingeborg Munthe, hvor Sr. Niels Aagesøn fordrer paa Hr. Clausis Arvingers Vegne 9 td. Havre? men som icke noget udj Skifteforretningen efter sal. Hr. Claus findes derom mentioneret Og Arvingerne sige sig icke at vide deraf, kan han derfor her i Stervboen ikke til noget Udlæg have ....

Kilde: Collin

1710 25/2

Anders Lem
Ingeborg Munte
Inger Iversdatter

1710 25/2 begyndte Skifte paa Grytten Præstegaard efter Magr. Anders Lems sal. Kjæreste Ingeborg Munte, hvor blandt Gjelden Inger Iversdatter indestaaende Arv som Prosten tilsvarer 11 Rd 16 sk. hos hannem tilkommende Løn - 8 -."

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 278 : 1710 2/12

Provsten Lem

Romsdals Skifteprt. 5 p. 278 : 1710 2/12 Skifte paa Søre Nessie i Fanne Otting, hvortil Magr. Provsten Lem var skyldig 9 Rdlr. - og er skeed Udleg paa Skiftet efter hans salig Kiæreste.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 66 : 1711 11/7

Elisabeth Munthe sal. Möllenfort
Anders Christoff. Lem

Romsdal Pantebog 1 p. 66 : 1711 11/7 sælger Elisabeth Munthe sal. Möllenfort til Msr. Anders Christoff. Lem 2de sine Odelsgaarde i NedreBøe i Vold Otting. og 17.. 17/7 pantsætter hun til ham endel Jordegods i Kirkesylte i Tresfjorden. Kalder ham der Fætter.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 65 : 1711 11/12

Johan Petter Tesmand
Niels Christian Aboe 
Andr. Christophersen Lem

Romsdal Pantebog 1 p. 65 : 1711 11/12 sælger Sr. Johan Petter Tesmand til Sr. Niels Christian Aboe 10 Marchedsboder paa Romsdal Marked hvilke Boder var bøxlet af Prousten Andr. Christophersen Lem.

Kilde: Collin

1716 7/7

Jørgen Mejer
Hans Mejer
Anders Lem

1716 7/7 var ianl. sal. Hr. Jørgen Mejers Barns Arvemidler Forsamling paa Molde, Sønnen Hans Mejers Arvemidler 39-0-14, hans Morbroder Prousten Mag. Anders Lem i hænde haver og bliver formynder for.

Kilde: Collin

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717

Christian Friis
Andreas Christophersen Lem
Willum Robbertsøn Thue
Børge Eeg

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717 kalder Amtmanden Christian Friis konst. Tolder. cfr. Under Ludvig Iversen Munthe 1718 ang.: Vare Bestalling som Tolder i Nordmøre. do do I p. 277  Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christophersen Lem Prepositus og Pastor til Grøttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue Kaveret for Sr. Christian Friis, der var beskikket af Kongen til at være Tolder over Nordmøre Toldsted efter derpaa givne Bestalling formeld (kautionerer kun for Aaret 1718) og attesterer Foged Børge Eeg at de ere sufficante nok for indeværende Aar, at Suare til det de herved andrager og godsiger.

Kilde: Collin

Gryttens Præstegaard 4/5 1718

Andreas Christopher Lem
Willum Robbertsøn Thue
(Christian) Friis 

Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christopher Lem Peæositus og Pastor til Gryttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue kautioneret for den til Nordmørs Toldsted beskikkede Tolder (Christian) Friis - Fogden attesterer at de er sufficante nok for indeværende Aar at svare til de herved antager og godsiges.

Kilde: Collin

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8

Anders Lem
Peder Olsen Strøm
Iver Myhlenphort
Nicolai Engelhart
Sara Hansdatter Tausan 
Hans Engelshart
Andreas Engelhart
Bastian Engelhart
Jacob Engelhart
Thomas Engelhart
Elisabeth Engelhart
Bergitha Engelhart
Gidske Engelhart
Anna Engelhart
Mentz Ascanius
Otto Friis
Lektor von Westen
Gjert Mumme
Erik Leganger
Jørgen Mejer
Eilert Hagerup
Eilert Hagerup
Børge Eeg

 

Insxkripsjoner:
A.E.H.L.S.D
A.E.H
L.D.S
D.L.W
P.S.S.S
A.T
C.M.D
D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8 var vi underskrevne Anders Lem Provst ofver Romsdalen og Sogneprest til Gryttens Menighed, Hr. Peder Olsen Strøm Sogneprest til Borgens Menighed og Hr. Iver Myhlenphort Medtjener til Gryttens Menighed paa Rettens Vegne forsamlede udj Kaaberholmen at holde Skifte og Deling mellem Hr. Nicolai Engelharts efterladte Enke Mad. Sara Hansdatter Tausan og Børn: Hans Engelshart, Andreas Engelhart, Bastian Engelhart, Jacob Engelhart, Thomas Engelhart, Elisabeth Engelhart, Bergitha Engelhart, Gidske Engelhart og Anna Engelhart. - Tilstede Hr. Mentz Ascanius Sogneprest til Nesset, som Enkens Lagværge.
Registreret Guld: en Guldkjede wgt. 2 1/2 Lod a 2 Rd. - 25 - ; nok 1 Do v 2 1/2 Lod a 10 Rd. - 25 -; Nok et Stykke Guldkjede og 2 Dukater 2 1/2 Lod - 25; 1 Rosenobel 4 pr. Guldnebber ? et Stykke og Een Guldknap som tilsammen vejer op 2 1/2 Lod - 25; 1 Signet GuldRing v. 1/2 Lod - 5; 1 Par Guldknapper som H. Engelhart har faaet - 5; 1 ægte Perlebaand  v. 1 Lod - 10; tils. 120;
Sølv: 1 Sølvkande vg, 60 Lod a 1 Sld - 40; 1 mindre Do. 32 Lod a 1 Sldr - 22; 1 do mindre 24 Lod a 1 Shldr - 16; 1 Sølvskaal vg. 32 1/2 Lod a 1 Shlr. - 21-2-16; 1 confect Fad 14 Lod a 1 Shldr.  9 - 18; 1 mindre do. 7 1/8 Lod a 1 Shldr.  4 - 3; 1 Sølfsaltkar 18 Lod a 1 Shldr. - 12 -;  1 dreven Sølvtallerken 7 1/4 Lod a 1 Shldr. 4-3-8;; 1 Sølvbeger 11 1/4 Lod - 1 Shldr. - 7 - 2; 1 mindre do wg. 8 3/4 L a 1 Sldr. . 5-3-8; 1 Do forgylt inden udj 5 3/4 Lod a 3 ort - 1-2-18; 1 liden Kalk og Disk 4 2/4 Lod a 1 Sldr. - 3 - ;1 Sølfskeder med A.E.H.L.S.D 1680 inskr. 13 Lod a 1 Sldr. - 8 - 2 - 16, nok 4 dito med A.E.H og L.D.S. 1670, 1671; 1675 vigt. 12 1/2 Lod a 1 Sldr. - 5-3-8; 2 do. inskr. A.W. : 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do. med D.L.W. 7 1/2 Lod a 1 Sldr. - 4-3-8; 2 do med P.S.S.S 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do med A.T. og C.M.D. 6 3/4 Lod a 1 Slr - 4-2; 3 do med D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D vægt tilsammen 9 Lod a 1 Sldr. - 6 ; 1 Par Sølfskaftet Kniver ungefahr 4 Lod a 1 Sldr, - 3 - 2 - 16; 1 Sølflaget Krus - 4 - 2; Tilsammen 203 -- 8 sk.
Boets tilstaaende Gjeld: Resterende Løn for Hospitalkirkens Betjening i Naadens Aaret, hvor Capellanen Hr. Otto Friis nyder naar de indkommer 10 Rd. og kommer dette Stervbo til gode de øvrige 40 Rd. ; Restansen hos Bønderne paa Mensalgodset som kan formodis at være nogenlunde vis- 30 Rd.
Enken fremlagde en Regning efter Fortegnelse paa de til et Skolehus i Vedø Gjeld gifne og indsamlede Penge dateret Wedøen af 29 Juni 1717 og indestaaende af Lektor von Westen og Enkens sal. Mand Hr. Nicolai Engelhart udj hvilken Regning Sal. Hr. Engelhart tilstaar at have bemelte Dato af von Westen til sig annammet samme indsamlede Penge som giør in alles 101 - 2;
Ærverdige Hr. Gjert Mumme hafde Sønnen Bastian Engelhart i nogle Maaneder i sit Hus og informerede ham, for hvilket han ei resterende Betaling, uden at bekomme Afdødes Lovbog, som er vurderet til 4 Rdlr., som blev ham leveret og foræret.
udj Stervboet indlagde Hr, Erik Leganger en fordring stor 37 Rd. 3 ort 2 sk. som han efter Sorenskriveren og Mænds Besigtiglse paa Wedøe Præstegaard og den Gaard Vig pretenderer udj Aabodsfald, til hvilken Fordring Enken og hendes Lagværge svarer hun vergrer ikke at  svare til denne Aabodsfad, i hvorved der udj kan endel disputeres, særdeles den Aabod som er lagt på Rødstuen, hvilken ikke tilhører Præstegaarden og desforuden endel at være for høit sat, og saasom denne Besigtigelse var holden mer end et halvt Aar efter Naadens Aarets Forløb, kand vel et og andet smaatt paa Husene siden den Tid være forfaldet som Enken ikke tilkommer med rette at svare, hvorom vel i Mindelighed kan komme tilrette, men overalt paastaar Enken  at hun dermed har større Fordring udj de paa Wedøe Præstegaard staaende Overbygningshuse, saasom den røde Stuelaan, hvilken paa Skiftet efter Sal. Hr. Jørgen Mejer var wurderet for 120 Rdlr. i nok et ganske af ny opbygd Hus i Gaarden,: Et lidet Studere Cammer og spisecammer ved Dagligstuen,  udj hvilke Huse Enkens sal. Mand har betalt noget, og noget skulde komme i Aabod efter venlig forening mellem hendes sal. Mand og Lector von Westen og som Hr. Leganger vegrer at godtgjøre noget udj de Huse før han ser nogen Rigtighed eller Bevislighed derfor, at de Huse ei skal være Præstegaarden tilhørende og at de af Lector von Westen til hans Successor sal. Hr. Engelhart er overdragen, altsaa derfor faar man derom søge hos Vedkommende, hvorfor Skifteretten billigt erakter, at som Enken formente Ret og Eiendom udj formelte Huse, som hun og lover med forderligste skal ske paa det hun jo for herom kan komme til forening, saa paastaar Enken, at denne Aabodsfalds fordring maa imidlertid paa en......... og forpligte sig aldri at være til den ansvarlig i alle Tilfælde.
Boets Midler 1087 Rdlr. 3 ort 4 sk. : Gjeld 217 Rdlr. 2 ort 5 ak. Til Deling 870 Rdlr.15 sk. = Enkens Lod 453 Rd - 7 sk., hver Søn 62 Rd 15 sk., Søster 31 Rdlr. 7 sk.
For ældste Søn Hans Engelhart har Hr. Mentz Ascanius Pastor til Næsset og som hidtil har havt han hos sig, paataget sig at være Formynder
For andre ældste Søn Andreas Engelhart paatager sig  Hr. Peder Strøm Pastor til Borgens kald, som og har til denne Tid havt denne udj sit Hus.
For tredje ældste Søn Bastian Engelhart sættes Hr. Eilert Hagerup, Pastor til Calundborg, so alt for mer enn et Aar siden har taget samme Myndling udj sit Hus at forsørge - For 4de Søn Jacob Engelhart sættes Kgl. Majst. Foged Signr. Børge Eeg som og i Aprilis Tilstede annamede Barnet i sit Hus for at forsørge.
Moderen blev Formynder for Døttrene.
Skiftet er sluttet dateret i Kaaberholmen dj. 23 Septembris 1721

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Grytten 23/6 1723

Anders Christophersen Lem
Christopher Andersen Lem

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Grytten 23/6 1723 Anders Christophersen Lem Proust over Romsdal og Sognepræst til Grytten vitterliggjør med sin Hustrus Samtykke at have solgt og skjødet til min Søn Christopher Andersen Lem og hans Arvinger min Ejende Odelsgaard Yttre-Brevigen i Romsdal Otting som skylder Een Vog fiskes leje med Bøxel og Herlighed til samme vogs leie - hvorfor mig betalt med rede Penge 70 Rdlr.

Kilde: Collin