Jørgen

Hansen

Meyer

Født: ca. 1647
Foreldre Hans Edvardsen Meyer og Margrethe Pedersdatter

Gift med Inger Margrethe Greve
a. Hans
b. Michel
c. Peder
d. Morten
e.Helle Margrethe
f.  Anne Cathrine
g. Margrethe Salome

Skifte 01.04.1710

 
Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f

Jørgen Hansen Meyer
Hr. Anders
Hans Edvardsen
Margrethe Pedersdtr.
Svend Jensen
Inger Margreth Michelsdatter Greve
Otto Jacobsen Friis
Hans
Mille Ludvigsdtr Munthe
Michel
Peder 
Morten
Helle Margrethe
Iver Mühlenfort
Anne Cathrine
Margrethe Salome

MPH ESD 1652
ARBJATD 1659
CJS SKSD 1657
JMJMG   WFF  AMD  WSCR  
HPSASOD  CJSKSD
PESTTD  RRSGSD
JASGJD 16..    MHGMAD

Veøy 1686 - 1710 Jørgen Hansen Meyer
Han fikk brev på kallet etter den avdøde Hr. Anders den 15/6 1686 (NK bd. IV s. 67). Dette ble stadfestet i 1700 (NK bd, VII. Stadfestelser). Dette må ha vært et ekspektansebrev for Hr. Anders undertegner i futeregnskapet, selv som sogneprest her helt til 1691. Hr. Jørgen må derfor ha blitt sogneprest her i 1691. Ifølge  Tønder døde han i kallet 1710.

Skifte ble holdt etter ham den 8/4 1710. I skiftet nevnes hans kones navn og alle barna. I skiftet nevnes sølv merket: kanne MPH ESD 1652, ditto ARBJATD 1659, ditto CJS SKSD 1657, beger JMJMG, ditto Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr.,konfektskål WFF AMD, saltkar JMJMG, skjeer WSCR, HPSASOD, CJSKSD, PESTTD og RRSGSD, beger Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr., skje Svend Jensen og CJSKSD,  dessuten en kiste merket JASGJD 16.. og MHGMAD 1700. Ifolketellingen 1701 var han 50 år.

Personalia
Han var født ca. 1647, en sønn av Hans Edvardsen Meyer, fogd i Strinda. Tønder sier at han døde her i 1710. Var ifølge skifte gift med Inger Margrethe Micheldatter Greve. Hun ble andre gang gift med Hr. Otto Jacobsen Friis, kapellan til Veø. Barn:
Hans: nevnt i skift i 1710. Horneman har ham som kapellan i Veø og gift den 31/7 1726 med Mille Ludvigsdtr Munthe.
Michel: nevnt i skifte i 1710.
Peder nevnt i skifte i 1710.
Morten: nevnt i skifte i 1710.
Helle Margrethe: nevnt i skifte i 1710. Ble ifølge Tønder gift med Iver Mühlenfort, sogneprest i Førde.
Anne Cathrine: nevnt i skifte i 1710.
Margrethe Salome: nevnt i skifte i 1710.

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f.

Romsdal Tingbog 2 p. 29 : 1695 18/1

Jørgen Mejer
Iver Nielsen Langelien

Romsdal Tingbog 2 p. 29 : 1695 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publisert Hr. Jørgen Mejers Bøxelseddel  given Iver Nielsen Langelien paa 1 1/2 Vogs leje i den Gaard Opdalen  paa Fannestranden - dat. Vedøen 18/1 1695.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p. 75: 1697 19/1

Iver von Ahnen
Maria Lillienschiold
Hr. Mejer
Frederich Messel

Romsdals Tingbok 2 p. 75: 1697 19/1 Ting paa Yttre Aarø for Fanne Otting hvor forkynt Hr. Amptmand Iver von Ahnens testamente oprettet med hans Velbaarenhed Frue, Fru Maria Lillienschiold, den 2 Jan 1694, som siden igjen af hannem nermere er bleven forklaret d. - 1 Decmbr 1696 og af Hr. Mejer og Frederich Messel til Vitterlighed underskreven og forseglet.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 2 p. 82 : 1697 1/7

Jørgen Mejer
Salome Pedersdttr. Mejer

Romsdals Tingbog 2 p. 82 : 1697 1/7 Ting for Fanne Otting hvor Hr. Jørgen Mejer Sogneprest til Wedøe Gjeld fremkom udj Retten og anviste rede Penge Sex hundrede Rigsdaler, som skal være af hans Myndling oc Broderdatter Salome Pedersdttr. Mejers tilfaldne arv efter hendes sal. forledre tilfaldne, og dennem efter Lovens Anledning opbød om nogen dennem for Rente, vilde antage, nyndlingen til bedste oc derfor finde nøiagtig forsikring og pant, som dennem begjærede, hvorfore Hans Hæderligheds ermeldte 600 Rdlr. igjen forvarede oc med sig hjemtog, hvorpaa tingsvidner blev begjæret.

KIlde: Collin

Romsdal Tingbog 2 p. 104 : 1698 4/7

Jørgen Mejer
Olle Gundersen Harholten
Aslach Knudsen
Christopher Olsen Hengnes
Olle Knudsen Gamstgroen
Olle Olsen Gudzaasen
Joen Knudsen Hatle

Romsdal Tingbog 2 p. 104 : 1698 4/7 Ting paa Sandvigen i Erisfjord Otting, hvor publiseret Hr. Jørgen Mejers Bøxelseddel given Olle Gundersen Harholten paa 1/2 vog 4 mrk. fisk i den Gaard Quenberg, som Aslach Knudsen for hannem skal have afstaaet, dat 16/4 1698.
- Hr. Jørgen Mejer Bøxelseddel given Christopher Olsen Hengnes paa 1/2 vog 18 mrkl. fisk udj Herje i Rødven Ott. dat Vedøen 6/6 1699.
- Hr. Jørgen Mejer Bøxelseddel given Olle Knudsen Gamstgroen paa 1 vog 18 mrkl. fisk udj Visdals Sandnæs Rødven Ott. dat Vedøen 15/10 1698.
- Hr. Jørgen Mejer Bøxelseddel given Olle Olsen Gudzaasen paa 1 Vog 8 mrkl. fiskes leje, i den Gaard Quernberg, dat Vedøen  2/3 1700.
- Hr. Jørgen Mejer given Bøxelseddel til Joen Knudsen Hatle paa en Vog i Strande oc 1 pd. 6 mrkl. i Strandhagen - dat. Vedøen 16/4  1703.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 4 p. 7 : 1702 17/10

Jørgen Mejer

Romsdal Skifteprt. 4 p. 7 : 1702 17/10 Skifte i Vesnæs Otting hvor Hr. Jørgen Mejer fordrer 2-3-0.

Kilde: Collin

Wedøen 12/2 1705

Jørgen Mejer
Peder Knudsen

Wedøen 12/2 1705 : Hr. Jørgen Mejers Bøxelseddel given Peder Knudsen paa 1 vog 12 mrkl. fisk Leie i Stenløsen i Fanne Otting.

Kilde: Collin

Romsdals geistlige Skifteprt. Aar 1706 16/5

Andreas Leem
Jürgen Meyer
Peder Olson Strøm
Hans Ollufsøn Breyer 
Jonas Ramus
Christen Ramus
Melchior Ramus
Hans Pols
Daniel Christensøn Ramus
Jochum Fredrich Ramus
Anna Christensdatter Bernhoft
Anne Beate Ramus
Anna Kühn
Anne Friederichsdatter
Frans Lund
Niels Pareely
Karen Breyer
Alexander Borch
Maren Breyer
Anders Juel
Lauritz Soelvigen
Michel Grefue
Christian Ramus

 

Meewold
Rachvaag

Romsdals geistlige Skifteprt. autoriseret af Biskop Krog 24/3 1706 - og som 1788 beroede i Veø Præstearkiv.
Aar 1706 16/5 vare vi Underskrevne Andreas Leem, Vice.Provst over Romsdalen og Sognepræst til Grøttens Menigheder, og 2de Assessores dend ærværdige Hæderlig og meget vellærde Mand Hr. Jürgen Meyer, Pastor til Vedøens Menigheder, og Hr. Peder Olson Strøm, Guds Ords med tiener til Agerøen, paa Rettens Vegne paa Agerøen, hvor da Skiftet blev holden efter sal. Hr. Hans Ollufsøn Breyer Fordum Provst over Romsdahl og Sognepræst til Agerøens Menigheder.  Hans sahl. afdøde Kiereste dend hæderlig og Gudselskende Matrone Anna Christensdatter Bernhoft Og samplige Arvinger eller deres Fuldmægtiger fandis til steede nemlig den ærværdige og vellærde Mand Hr.  Hans Pols, Vicepastor til Boe; efter Fuldmagt udstedt af Magistr Jonas Ramus - paa Sahl. Christen Ramus Søn, Daniel Christiansen Ramus og saa paa Sahl. Magister Melchior Ramus Børn dend Eene nemlig Joachim Fredrichs Anpart, som er 29 Rdlr 1 ort 19 sk.: det øfrige = de 2de Sønner Johan Daniel Christian, og Datteren Anne Beate Ramus, annamed Moderen Madam Anna Kühn |: som selv tilstede var :| til sig. Noch Hr. Hans Pols efter samme Fuldmagt, paa Magister Jonas Ramus Egne Vegne. Hans Kiereste Madme Anne Friederichsdatter |:dog som Fuldmægtig paa hendis Vegne Sgnr. Frans Lund:| Madm Anne Sahl. Hr. Niels Pareely paa Egne, og paa Madm Karen Breyer hendes Kjæreste Hr. Alexander Borch, og Siegnr Frans Lundf paa hans Kjeriste Madm. Maren Breyers Wegne, hvor da efter pligtig paa Eskning: Efter dend tilforne den 5te Martj indeværende Aar holdende Registrering befandtes dette efterskrevne.
Guld og Sølv: Guldet tilsammen vurderet for 15 Rdlr.; Reede Penge 9 - 3 - 5; 1 Sølvkande 81 Vog 1 1/2 Qv. : 40 - 2  - 18 sk. ; 1 Sølvskaal  vog 50 Lod 1 1/2 Qv : 25 Rdlr. 1 Bæger - 7 Lod 1 qv. - 3 - 2 - 12 sk. ; 1 Sølvske med Rosenskaft Ao 1669 paa 3 Lod 1/2 Qv. 1 - 2 ; 4 do. Rosede Skeer Ao. 1685 - 12 1/2 Lod 6 Rd. 2 ort; 1 Belte Kiede 19 Lod - 7 - 3 - 16; 5 Sølvskeer med Kronskafter, de tre af Ao. 66 og de to af 62 v. 15 Lod - 7 - 3 - 12 sk. : tilsammen 115 - 3 - 15 sk.
Kobber og Malm for 37 - - 3 sk.; Tin 22 - 2 22 sk. ; Sengeklæder, Bencke og Stoedynner - 102 - - 12 sk. : Linklæder 88 - 1 - 2 sk. : Bøger - 33 - ; Kontrafeiene - 3 - ; Jernvare 24 - 2 - 2 sk.; Trevare 13 - 3 - 8 sk. ; Adskillig Vare . 56 - 2 - 12 sk.
Jordegods:Meewold : 1 Vog til Søes med Bøxel - 30 -; Rachvaag : 2 pund uden Bøxel  8 Rd. tils: 38.
kvæg og ......... : 1 sort Hest - 4 - ; do Søndmøringen - 1 - , 22 Kiør hvoriblandt 9 Kiør i Vaagøen m.m. 70 - - 4 sk. Ved øvrige Creaturer og andet som  efter den Sahl. Kvindes Lodseddel, ved den forrige holdne Skifte |:Efter hendes sal. Mand ) fandtes blev ved Registreringen nu paa Skiftet paa Eiket forre gafves at de vaare døde og kommen til Skade uden det deris sahl. Moder Hr. Hans Pols selv forærede : som var 2de Sølvskeer med Rosenskaft af Ao 1669 paa : En beslagen Kuffert, en Koe og en Gieldoxe hvilket han skulde nyde. Som Laugværge for hans umage. 
Noch svarer Hr. Alexander : udj Fisken som den sahl. Kvinde var udlagdt  - Penge 47 -: 1 Marches Boe paa Romsdals Marched som er ganske brøstfældig, vurderet for 1 Rdlr; af Offertolden er indkommen paa Enkens Lod foruden den uvisse, tilsammen 6 Rdlr. ; Tiende er indkommen som er til Rest paa denne Deling : nemlig 13  tønder Haure af det Bedste |:dog møget ringe:| ansees  Tønden for 2 ort 16 er 8 - 2 - 16; 15 1/2 Tønde ringere Ditto a 1 ort 8 sk. - 5 - - 16 sk. Byck 2 tønder 3 1/2 Qts a 1 Rigsdaler - 2 - 3 - 12: tils. 16 - 2 - 20.
Af Afling er Indkommen og Til-bage og hvis som falder til faldes Dele - nemlig Byck af det bedste 14 1/2 Tønde noch hos Hr. Hans Pols 2 Tdr. Er 16 1/2 Tønde anseet a td. 1 Rd. 16 - 2; noch 4re tønder ganske Ringe a 1 ort 8 sk. - 1 - 1 - 8. Naadsens Aar Indkomme. Er hos Hr. Alexander at annamme beregnet til - 17-3; noch svares for Offre i Juli - August - Septmbr - Octobr - Novmbr - Decmbr 11 Dage Kirkegang, Barnedaabspenge m.m. Andet den sal. Moder Tilfaldene den 1/2 Deel Lauritz Soelvigens Bøxel - 8 - : Anders Juels Sildetiende - 1 - 8 sk. Signor Michel Grefues Skyld udj Boet som tilforne er ikke delt - er tilfwlles - 20.  Alt dette beløb tilsammen til 115 Rd - 2 sk.; hvoraf kommer til denne Lod 57 - 2 - 1 sk.
Belangende sal. Melchior Ramus Arvingers Gjeld til Sahl. Proust Hr. Hans Breyers Stervboe - som efter Skiftes Forretnings Udvis efter den sahl. Mand af Dato 12. Juni 1705 Er 157 Rdlr her paa er udlagt efter sal. Magr. Ramus i Gaard og Grund 100 Rdlr.. Samme 100 Rdlr. udj bemlte gaard og grund : blev sal Magister Melchior Ramus Børn og samptlige Arvinger Discretioneret, og det Øvrige af Gjælden deres Suogerske Madame Kühn efterlat, -
Boets Indtægt 757 Rdlr 3 ort 17 sk. : Hr. Hans Polsis Kjæreste prætenderede en opræd Seng forud, eftersom hendes Søskende dend havde nydt og hun icke havde bekommet og blev hende beregnet 25 Rd. 2 ort : Gjeld og Omkostninger 139 Rd. 1 ort 20 sk. til Deling 618 Rd 1 ort 21 sk. : er paa Broderlod 103 Rd. 7 1/2 sk.; en Søsterlod 51 - 2 - 3 3/4 sk.
Under Dato Nordrehu d. 29/3 1706 gjør J. Ramus vitterligt at ettersom min kjære Broders Søn Daniel Christensøn Ramus, ved Skrivelse fra Christiansand havd anmodet ham om at formaa nogen til at medtage den ham tilfaldende Lod efter vores Sal. Moder Anna Christensdatter Bernhoft, befuldmægtier han dertil ærverdige, hæderlig og vellærde Mand Hr Hans Pols. Pastor til Boe Menighed; beder ham tillige modtage den Arv, han selv maatte tilfalde, samt den hans Brodersøn Jochum Fredrik Ramus maatte tilfalde.
Det beholdne bo blev fordelt mellem Arvingen saaledes:
1/ Til sahl. Christen Ramus søn: Daniel Christensen - og tilkommer hannem en Broderlod som er 103 Rdlr. - 7 1/2 sk.
2/ Til sahl. Magister Melchior Ramus Børn, nemlig Johan daniel, Jochum Frederich, Christian, og Anne Beate - arvedel er den Broderlod tilsammen - 103 Rdlr. 7 1/2 sk. (Udlagdes en Sølvkande vjer 81 Lod 1 1/2 qutn m.m.). Heraf annammer Hr. Hans Pols efter Magister Jonæ Ramus gifune Fuldmagt en Broder Lod Jochum Frederich Ramus's Anpart, som er  29 Rdlr. 1 ort 10 sk., det øfrige for de 2de Sønner og Datteren hafuer Moderen mad. Anna Kyhn annammet.
3/ Til Magistr Jonas Ramus En Braader Lod, som Hr. Hans Pols annammer efter Fuldmagt, - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk<
4/ Til Her Hans Breyers Kjæreste annaqmer Een Broder Lod - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk
5/ Til Mad. Elisabet Hr. Hans Polses - Lodseddel paa en søsterlod - 51 - 2 - 3 3/4 sk., en Seng forud forundt af samptl. Arvinger. 25 - 2; for 2 Kander Vin - 2 ort 16 : tilsammen 77 Rd 2 ort 19 3/4.
6/ Til Mad: Anne Sahl. Niels Parely - en Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk.
7/ Til Hr. Alexander Borcj paa hans Kjærestes Vegne - 1 Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk
8/ Til Seigr Frans Lunds Kjæreste Madm Maren Breyers tilfaldne Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk-
Følgende bøger rigistreredes: Biblica Germanica weimariens 8 Rd. etc. tils. 33 Rd.

Kilde: Collin

Om Hr. Hans Olsen Breyers Pantebref og Skjøde i Mevold af 1665 og 1666 - se Seddel Sunds Otting eiendom. (Overdratt fra Jorris Jorrisen Noone)

Romsdal Prostis geistlige Skifteprt. 1706 24/3 authoriseret af Biskop Peder Krog. 1888 Juni beroende i Veø Præstearchiv.
1710 1/4

Peder Krog
Anders Lem
Kield Stub
Otte Jacobsen
Peder Hoff
Morten Wiumb
Ludvig Ifversen
Thomas Larsen
Jørgen Mejer
Inger Margrethe Michelsdatter Grefve
Nicolai Engelhart
Hans Jørgensen Mejer
Michel Jørgensen Mejer
Peder Jørgensen Mejer
Morten Jørgensen Mejer
Helle Margrethe Jørgensdttr Mejer
Margrethe Salleme Jørgensdttr Mejer
Anne Chatarina Jørgensdttr Mejer
Hans Edvartsen
Salome sal. Hr. Peder Mejers
Jørgen Jobson Dessentun
Edvard Meier
Anders Iverszen
Thomas v. Westen
Aage Nielsen
Ottho Jacobsen (Friis)

 

M.P.H.E.S.D. og Aarstallet 1652
M.H.G.M.A.D.
A.R.B.J.A.T.D. 1659
C.J.S.P.K.S.D. 1657
J.M.J.M.G.
Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Pedersdtr.
W.I. F.A.M.D.
Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Pedersdatter
J.M.J.M.G.
W.F?.E.R.
H.T.S.A.S.O.D.S.N. 5
A.L.J.M. 
Svend Giens
C.J.S.K.S.D
P.W.S.T.T.D.
R.R.S.G.S.D.
J.A.S.G.J.D Aarstal 1600
M.H.G.M.A.D. 1700

Romsdal Prostis geistlige Skifteprt. 1706 24/3 authoriseret af Biskop Peder Krog. 1888 Juni beroende i Veø Præstearchiv.
1710 1/4 vare vi efterskrevne Anders Lem Pastor til Grytten Præstegjeld og Præporius over Romsdal Prosti, Kield Stub Comminister til Gryttens Gjeld og Otte Jacobsen Comminister til Vedø Gjeld tillige beværende Peder Hoff af Stiftskriveren Edle Sr, Morten Wiumb befuldmægtiget med hosværende som Vurderingsmænd nemlig Sr. Ludvig Ifversen og Thomas Larsen paa Wedø Præstegaar for at holde et lovligt Arveskifte efter den erværdige Mand sal. Hr. Jørgen Mejer forrige Pastor til Wedøe Menigheder imellem hans efterlevende Vidue, den DydEdle Madame Inger Margrethe Michelsdatter Grefve med sin begjærte Lagværge Ærværdige Hæderlig og Meget vellærde Mand Hr. Nicolai Engelhart Pastor til Næssetz Menigheder og den sal.Mands med bemlte erdydig Hustru aflede og igjenlevende Børn nemlig 4 Sønner og 3 Døttre, hvilke ere:

   Hans, Michel, Peder og Morten Jørgensønner Mejer, Helle Margrethe, Margrethe Salleme, Anne Chatarina Jørgensdøttre Mejer.

Registreret Guld: 1 Kjede med Laas vejer 8 1/2 Lod a 8 1/2 Rdlr. = 68 Rdlr.; 2 Armeknapper v. 1/2 Lod = 1 Rdlr.; 2 Amaileret Næbber v. 1 qn. = 2 Rdlr.; 
Sølv: 1 Kande ins. paa Laaget M.P.H.E.S.D. og Aarstallet 1652 v. 84 Lod a 2 ort = 42 Rdlr.; 1 liden do. ins. paa Laaget M.H.G.M.A.D. udj en Træk v. 68 Lod = 34 Rdlr.; 1 liden do. ins. paa Laaget A.R.B.J.A.T.D. 1659 - 44 Lod = 22 Rdlr.; 1 mindre do ins. paa Laaget C.J.S.P.K.S.D. 1657 - 41 Lod = 20-2-0; 1 slet Bæger ins. paa Siden J.M.J.M.G. 17 Lod 3 qn. = 8-2-12; 1 forgyldt Sølvbæger med Laag v. 22 Lod = 11 Rdlr.; 1 lidet forgyldt Bæger uden Laag ins. under Bunden Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Pedersdtr.  v. 5 Lod 1 qn. = 2-1-12;  1 Sølvkande ins.  med deres eget Navn v. 57 Lod = 28-2-0; 1 liden Confektskaal  ins. W.I. F.A.M.D. v. 8 1/2 Lod = 4-1-0; 1 Smørbreche v. 5 Lod 1/2q =2-2-0; 1 do v 5 Lod 1 q = 2-2-0; 1 lidet Sølvbæger forgyldt ins. under Bunden Hans Edvardsen Mejer og Margrethe Pedersdatter v. 5 Lod 3 qn. = 2-2-12; 1 Saltkar ins. J.M.J.M.G. v. 4 Lod 3 qn. 2-1-12; 2 fladskaftede Skeer ins. paa Skaftet paa den ene W.f?.E.R. og paa den anden H.T.S.A.S.O.D.S.N. 5 v. 6 Lod 1 1/2 qn. = 3-0-18; 2de ditto ins. paa Bladet A.L.J.M. 1 ditto ins. paa Skaftet Svend Giens (ved udlegget Jenson) og C.J.S.K.S.D v. 3 Lod 1 1/2 qn. = 1-2-18; 1 do. ins. paa Skaftet P.W.S.T.T.D.  og paa Blaed R.R.S.G.S.D. v. 3 Lod 1 1/2 qn. = 1-2-18; 20 store og 6 smaa Sølv Søller med Spende og Sprouyou(?) 19 Lod a 1 ort 16 sk = 7-3-16; 1 Sølvbeslagen Horn for 8 Rdlr.
- 1 stor lang Kiste med 2de Navne: J.A.S.G.J.D Aarstal 1600 og M.H.G.M.A.D. 1700 = 2 Rdlr.
- 2 Skilderier neml. Hans Edvartsen og hans Kiæreste - 2 Rdlr. 1 do.Salome sal. Hr. Peder Mejers

Alle disse Huse udlagdes til Enken undtagen Staburet, som udlagdes til Datteren Hille Margrethe.s.
Nystuen af Hr. Jørgen Mayer opbygt næst ved Dagligstuen med Spiskammer, Melchekammer ved, Loft over med 2de smaa Camer ned, Bislag, Laaser, og Vinduer baade i Stuer og Cammere med grundmured Kjelder under - 100 Rdlr.
1 gl. Bryggerhus med Bagerovn, Skorsten, tyrche Loft over og 1 Cammer med Vinduer udj. 20 Rdlr.
1 liden Stue med et Contor hos og Loft over med behørige Vinduer, Laaser og Dørrer.   16 Rdlr.
1 nyt Stabur med Loft og Binger .. 36 Rdlr.
1 gl. Tømmernøst og 1 Sval hos  8 Rdlr.
1 gl. Tørch Stue  2 Rdlr.
1 gl. Kværnhus i Vig    2 Rdlr.
1 stor Kværn i samme Hus medd behørig Redskab  5 Rdlr.
Noch 1 mindre do. i samme Hus   2-2-0;

Creaturer paa Ottestad: 12 Hornet Kiør, 3 Gjeldkiør; paa Houcheberg: 2 Kiør; 1 gl. ulsblachet Skiud 4 Rdlr.
- Creaturer paa Westad: 10 Kiør; 1 Quie; 1 gra Oxe, 1 brunblach Hesteteming 6 Rdlr.; 1 gulblach Hest Aarsføl 3 Rdlr.; 1 gl. brunt Skiud i Vaage - 1-2-0;

Jordegods: 2 woger 18 mrkl. fisk udj Vaage med Bøxel  40 Rdlr. = 90 Rdlr; 1 w | pd. 12 mrkl. fisk udj Houchebøen uden Bøxel a 20 Rdlr. = 30 Rdlr. 22 mrkl. fisk udj Aag uden Bøxel for 7 Rdlr.; 12 mrkl. fisk udj Berg i Sunds Otting uden Bøxel for 3-1-8; 1 vog 1 pd. fisk udj Mordal i Sunds Otting med Bøxel = 26-2-16; 12 mrkl. fisk udj Skomager Næsset uden Bøxel og er Øde = 2 Rdlr.

Boets hele Formue udj Løsøre, Jordegods og visse Gjeld - 1272-0-4; uvisse Gjeld 261-0-15;
Blandt Boets Gjeld var Enkens Fæstensgave 68 Rdlr., hvortil udlagdes en Guldkjæde med Laas v. 8 1/2 Lod = 68 Rdlr.
Boets Gjeld 269-2-18; til Deling 1002-1-10; Enkens Lod 501-0-17; hver Søn 91-0-11 9/11; Datter 45-2-5 10/11.
Enken udlagdes 2 wog 18 mrkl. fisk Jordegods i Vaage med Bøxel a 40 Rdlr. = 90 Rdlr.
Sønnen Hans Mejer udlagdes Jordegodset i Aag.
Sønnen Michel Mejer Udlagdes i Mordal i Sunds Otting 1 pund fisk uden Bøxel = 6-2-15;
Sønnen Peder Mejer udlagdes i Mordal 1 pd. fisk uden Bøxel = 6-2-16; og udj Slomager Næsset - 12 mrkl. fisk uden Bøxel = 2 Rdlr.
Sønnen Morten Majer udlagdes i Mordal 1 pd. fisk uden Bøxel = 6-2-16;
Datteren Margrethe Salome udlagdes i Mordal 1 pd. fisk uden Bøxel = 6-2-16;
Datteren Anna Catharine udlagdes i Berg 12 mrkl. fisk uden Bøxel = 3-1-8;
Jordegodset i Houcheøen ( 1 w. 1 pd. 12 mrkl. uden Bøxel) udlagdess til Sr. Jørgen Jobson Dessentun udj Bergen.

Til Formyndere sattes som næste suffisante paarørende frænder efter Loven nemlig 
- for den ældste Søn Hans Mejer,  den vellærde og hæderlige og høilærde Mand Magr. Edvard Meier Pastor til Orkedals Menigheder og Præpositus over Meldals Prousti.
- for Sønnen Michel Meier Sr. Anders Iverszen Borger og Indvaaner paa Molde.
- for Sønnen Peder Mejer Moderen Selv.
- for Sønnen Morten Mejer den ærværdige og fornemme vellærde Mand Hr. Thomas v. Westen efter Kgl. Benaadning nu Pastor til Wedøens Menigheder.
- for Helle Margrethe Mejer Moderen Selv.
. for Margrete Salome Mejer, Sr. Aage Nielsen Borger og Indvaaner paa Søndmøære.
- for Anne Catharina Mejer den hæderlige og vellærde Mand Hr. Ottho Jacobsen (Friis) Medtjener til Wedø Gjeld.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 34 : Under Dato Gryttens Præstegaard 2/10 1709

Andreas Christophersen Lem
Jørgen Mejer

Romsdals Pantebog 1 p. 34 : Under Dato Gryttens Præstegaard 2/10 1709 har Andreas Christophersen Lem, Proust etc. solgt "af en ret broderlig Kjærlighed til Ærværdige Hr. Jørgen Mejer og hans arvinger" i min Gaard Vaage i Volds Otting 2 Vaager og 18 mrkl...

Kilde: Collin

Romsdal Geislige Skifteprt 1710 1/4

Jørgen Mejer
Otte Jacobsen
Anne Cathrine Mejer

Romsdal Geislige Skifteprt. auth. 1706 (i 1888 i Juni beroende i Veøy Præstearkiv)) 1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter sal. Hr. Jørgen Mejer, hvor "Hr. Otte Jacobsen communister til Vedø Gjeld" var med i Skifteretten - til formynder for Hr. Meyers Datter Anne Cathrine Mejer sættes den hederlige og vellærde Mand Hr. Ottho Jacobsøn, communister til Veø Gjeld.

Kilde: Collin

1710 1/4 

Jørgen Mejer
Ludvig Iversen
Thomis Larsen

1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter sal. Jørgen Mejer (Prest) hvor Sr. Ludvig Iversen og Thomis Larsen var Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 100 1715 31/7

Alexander Borch
Thomas von Westen
Jørgen Mejer
Iver von Ahnen
Peder Krog
Ottho Jacobson
Edvard Mejer
Anders Lem
Anders Iwersøn
Aage Nilsen Finne
Inger Margrethe Hr. Otthis
Hans Mejer
Christopher Lem
Erich Bredal
Ottho Munthe
Rasch
Michel Mejer
Peder Mejer
Morten Mejer
Hille Margrethe Mejer
Margrete Salome Mejer
Ane Cathrine Mejer

Romsdals Geistlige Skifteprt. p. 100 1715 31/7 var Hr. Alexander Borch Sognepræst til Agerøen og Hr. Thomas von Westen Sognepræst til Vedø forsamlede i Vaage for at bringe til Sikkerhed og Rigtighed de umyndiges Midler, som var faldne udj sal. Hr. Jørgen Mejers Sognepræst til Vedøen i hans Stervboe - efter en Resolution af Stiftsbefalingsmand, Etatsraad Iver von Ahnen, samt Biskop Dr. Peder Krog paa en Memorial udgiven af Børnenes Stiffader Hr. Ottho Jacobson, dat. Waage 24/3 1715.
Til samme Tid var varslet at møde 1/ M. Edvard Mejer, som hverken personlig eller ved andre møtte 2/ M. Anders Lem 3/ Anders Iwersøn Indvaaner paa Molde 4/ Aage Nilsen i Drønnesund, - Hr. Ottho Jacobson og Moderen vare tilstede. 
- Først blev de umyndiges Midler efter Skiftebrevet 8/4 1710 efterseet og da befandtes den fulde  Summa til Deling 1002-1-10, deraf Moderens halve Bo 501-0-17 - hver Søns Part 91-0-11; hver Datter 45-2-5; Af Skiftebrevet erfaredes en Restantz gandske hvis bestaaende i Offertold et 201-0-15, hvora saagodtsom intet var indkommen - og saasom der sjuntes nu lidet, eller saa mange Aar ved samme Restans, at gjøre, saa var det dog raadeligt, at de tilkommende formyndere villde tilligemed Mad. Inger Margrethe Hr. Otthis tage specialister og rigtig beskrevne og forseglet til offentlig Thing og se den saaledes ved en vis Person enten indkrevet eller afhandlet til fælles Arvingers Beste.

Sønnen Hans Mejers Andel var nu 92-1-6; deraf havde Magr. Anders Lem udgivet 1713 22/1  paa hans Reise til Christiania efter Kvittering ved Christopher Lem - 3 Rdlr. 10. Juli til Hr. Alexander Borch for Kost 20 Rdlr.; 3. Martii til Erich Bredal for Skolegang 12 Rdlr.; 1713 27/5, 7/7 og 12(8 Hr. Ottho Munthe leveret ham Penge. - Ao 1715 8/2 til en sort Kledning med M. Raschis A.. - 20 Rdlr. Noch 1 w. Liin 2-2-0; og for 2 Skjorter 2 Rdlr. I Behold 24-3-6. - Dertil kommer Renten beregnet først for 91-0-11 fra 1711 Aars begyndelse, for hvilken Tid Midlene neppe kunde i Penger gjøres, indtil 1713 da den umyndiges Midler til hans Studeringers Fortsættelse maatte endelig tildels emphieres. etc.

Sønnen Michel Mejers arvepart 91-0-11, som med Renter avanseret til 112-0-12, som Anders Iwerson tilsvarer.

Sønnen Peder Mejers arvepart 91-0-11, som med Renter avanseret til 112-3-2, som Mag. Anders Lem tilsvarer.

Sønnen Morten Mejers arvepart, som med Renter avanseret til 113-0-7, som Mag. Anders Lem tilsvarer.

Datteren Hille Margrethe Mejers Arv med Renter 55-2-7, som Mag. Anders Lem tilsvarer.

Datteren Margrete Salomes Arv med Renter 56-0-21, som Aage Nilsen Drønøsund svarer.

Datteren Ane Cathrine Mejers Arv med Renter 59-1-15, som Hr. Otthe Jacobsen svarer.

- Aage Nilsen Drønøsund kaldes ogsaa Monsr. Aage Nilsen Finne i Drønnesund.

Kilde: Collin

1716 7/7

Jørgen Mejer
Hans Mejer
Anders Lem

1716 7/7 var ianl. sal. Hr. Jørgen Mejers Barns Arvemidler Forsamling paa Molde, Sønnen Hans Mejers Arvemidler 39-0-14, hans Morbroder Prousten Mag. Anders Lem i hænde haver og bliver formynder for.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 103 : 1716 7/7

Jørgen Meyer
Michel Mejer
Christian Friis
Christian Schiøller

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 103 : 1716 7/7 Forsamling paa Molde ianl. afg. Hr. Jørgen Meyers Barn Arvemidler - af Sønnen Michel Mejers Midler er betalt til Sgr. Christian Friis Controllør paa Molde paa en Assignation han havde i Hende fra Hr. Assistentz Raad Christian Schiøller 83 Rdlr.

Kilde: Collin

1716 7/7

Jørgen Mejer
Anders Iversen

1716 7/7 var ianl. Jørgen Mejers Barns Arv Forsamling paa Molde hvor "istedetfor Anders Iversen som efterdags for sin ringe Tilstands Skyld ikke vel mere med Formynderskabet kan besværes ..

Kilde: Collin

1716 7/7

Hans Mejer
Anders Lem
Michel Mejer
Anders Iverson
Christian Schøller
Peder Mejer
Evert Mejer
Morten Mejer
Melchior Mejer
Helle Margrethe Mejer
Hans Mejer Medtjener til Orkedalen
Margrethe Salome Mejer
Just Tyrholm
Ane Cathrine Mejer
Ottho Jacobsøn
Erich Must
Knud Man

1716 7/7 var atter Samling paa Molde,
 - "ældste Søn Hans Mejer har tilovers af sin Arv 39-0-14 - hvilke Midler hans Morbroder Provsten Magr. Anders Lem i hænde haver og bliver formynder for" 
- Michel Mejers Andel er nu 1 pd. Fiskes Leje i Jordegods i Mordal uden Bøxel tax. for 6-2-16 - og rede Penger 101-1-20; = 108-0-4; istedetfor Anders Iverson, som efterdags for sin ringe Tilstands skyld ikke vel med formynderskabet mere kan besværes, bliver Hr. Assistentraad Christian Schøller formynder efter sit eget gode Tilbud i sit Brev dat. Trondhjem 16/2 1715.
- Peder Mejers Arvelod er til Dato 1 pd. Fiskes Leje Jordegods i Mordal uden Bøxel for 6-2-16; item 12 mrkl. Fisk i Skomagernæsset uden Bøxel og Øde for 2 Rdlr. og i rede Penge 112-3-13; - for ham blev hans Farbroder  Provsten Hr. Evert Mejer Formynder.
- Morten Mejers Arvelod er nu 1 pd. Fiskesleje i Mordal uden Bøxel for 6-2-16; og Penger 110-0-8 for ham blev hans Frænde Sgr. Melchior Mejer Kong. Majst. Foged over Nummedalen formynder.
- Helle Margrethe Mejers Arvelod i rede Penge 49-3-9; istedetfor Moderen bliver ærv. Hr. Hans Mejer Medtjener til Orkedalen hendes Formynder.
Margrethe Salome Mejers Arvelod 1 pd.  fisk i Mordal uden Bøxel 6-2-16; og i rede Penge 49-2-15; hendes Formynder blev Mgr. Just Tyrholm Pastor til Nærøen i Nummedal.
Ane Cathrine Mejers Arv er i rede Penger 59-1-15 for hvilken Hr. Ottho Jacobsøn endnu svarer som Formynder.
Da Formynderne vare fraværende og at Pengene ikke skulde henstaa fruktesløse, blev for tilsammen 340-3-7 Amtmand Erich Must Obligation paa Rechnæs Hospitals Vegne udsted og under hans Caution og Pant i det Jordegods udj Hustad Sogn , som til bemlete Hospital af  Mag. Knud Man er givet at betale med aarlig Rente 5 % fra den 16/4 1716.

Kilde: Collin

Romsdal Prosties Geislige Skifteprt. p. 65 : 1718 13/12

Otho Jacobsøn
Inger Margrethe Greve
Thomas von Westen
Jørgen Mejer

Romsdal Prosties Geislige Skifteprt. p. 65 : 1718 13/12 holdtes paa Veø Præstegaard Eftersyn over Præstegaardens Inventarium - og fattedes  en del Ting, hvilke Hr. Otho Jacobsøn - Medtjener til Wedøen og hans Kjæreste Inger Margrethe Greve, som var Hr. Thomas von Westens formand sal. Hr. Jørgen Mejers Efterleverske, at give Forklaring - Kfr. seddel Vedø Præstegaard.

Kilde: Collin