Maritte

Jorisdatter

Noone


Foreldre: George Noone og Ingeborg Henriksdatter

Gift 1. gang med Robert Cotton
a. Ellen
Gift 2. gang med Jens Jensen (Friis)
b. Johanne
c. Ingeborg

Skifte etter henne 17.10.1670

1661

Robbert Cotton
Maritte Giorris Datter Noone

I Molde Kirke var i Mai 1888 en kalk med Patel af Sølv indvendig forgylt med følgende Inscription "Bekosted af S. Robbert Cotton  Maritte Giorris Datter Noone 1661

Kilde: Collin

1665 

Jens Jensen Friis
Maritte Jorrisdatter
Richert Richertsen

Aar 1665 begjærede Jens Jensen (Friis's) afdøde Hustru sal. Maritte Jorrisdatter at følge Richert Richertsen over til England. Cfr. Noons - 1695 18/1.

Kilde: Collin

17/10 1670

Jens Jensen
Maritt Jorresdatter Non
Robbert Cotton
Ellen Robbertsdatter
Rasmus Møller

Jens Jensen var gift med Maritt Jorresdatter Non, efter hende Skiftebrev dat. Molde 17/10 1670. Hun gift 1/m Robbert Cotton. Datteren Ellen Robbertsdatter gift med Rasmus Møller. Hun havde Børn med Jens Jensen.

Kilde: Collin

17.10.1670

Robbert Cotten
Marrit Jorrisdatter Non
Ellen Robbertsdatter
Rasmus Møller
Jens Jensen Friis
Anna Jensdtr
Anna Aagesdttr.

Robbert Cotten gift med Marrit Jorrisdatter Non, efter hende Skiftes. dat Molde 17.10.1670 havde datteren Ellen Robbertsdatter gift med Sr. Rasmus Møller.
Maritt Jorris dttr. Non gift 2/m Jens Jensen han kaldes med tilnavnet Friis - Kfr. Seddel Marit Jorrisdttr. Non - 1690. : Er Jens Jensen Friis gift 2/m Anna (Jensdtr. eller Aagesdttr.)? - Se Seddel Jens Jensen.

Kilde: Collin

1670

Ifuer Jensen
Marrite Jorrisdttr. Non

Ifuer Jensen havde i 1670 været med at forvalte Skiftet efter Sal Marrite Jorrisdttr. Non.

Kilde: Collin

Romsdal tingprotokoll 1,  pagina  49,  1690 11 feb

Jonas Lillienschiold
Rasmus Møller
Jacob Rafn
Hans Ørbech
Tjøstel Eikrem
Anders Fanbostad
Tosten Strande
Ingebrigt Aarøe
Peder Elsaas
Baar Aarøe
Knud Eikrem
Peder Pedersen
Sofie Vellemsdatter
Tommes Vellemsen
Jon Jonsen
Ifver Jensen
Marit Jorrsdatter Non
Jens Jensen (Friis)
Albert Pedersen
Ellen Robertsdatter
Robert Cotton
Præsident TønderRomsdal tingprotokoll 1,  pagina  49,  1690 11 feb.  En omtrentlig Oversettelse av dokumentet 

Efter velbaarne Hr. Camerraad & Amptmand Jonas Lillienschiolds skriftlig  Svar og Ordre paa Monsenieur  Rasmus Møllers Supplic. Datert Moldvær Gård 25 Januar 1690 Er Retten vorden Administeret på Molde udi Fogdens Sted eftersom han er nu hjemme, af  velbemelte Herre, Motsatt Monsieur  Jacob Rafn. Kgl, Majestets Visiteur ibid sampt Sorenskriveren Hans Ørbech med efterskrevne edsvorne Lagrettemend. Nafnlig Lensmanden Tjøstel Eikrem, Anders Fanbostad, Tosten Strande, Ingebrigt Aarøe, Peder Elsaas, Olle Aarøe, Baar Legrofvig og Knud Eikrem. 

Herom til samme tid Monsenieur Rasmus Møller ved Kaldsæddel og Stefning hafde ladit udi Retten kalde, Sare Sl. Peder Pedersen og Sofie Vellemsdatter paa sin Sal. Broder Tommes Vellemsen, som hun skal hafve arffvit, saavelsom Velagtene Mand Jon Jonsen og Ifver Jensen., formedelst et Skifte de skal haffve forvaltet efter be,eldte Rasmus Møllers Kjeristes Moder Marrit Jorrisdatter Non på den ene, og Jens Jensen og hans Børn  på den anden Side, og det uden Øffrigheden udi Trundhjems forordnit, Formyndere, hvor hand formener der hammem tør at tilsvare med Videre samme Steffning Indhold dateret Molde 7 Februai An. 1690. 

Blev paaråbt bemeldte Indsteffnede og ei noegen møtte undtagen Soffie Wellemsdatter, svarede sig intet efter hendes sal. Broder Fassner arffved, derfor hertil intet kan vide, at svare. Efter Lensmandens Svar haffde Jens Jensen (Friis) og de andre svarit, at dette er icke deres Verneting, hvorfor de ei kan møde, - de Mend som var udskicket til Sare Peder Pedersens , hvilke vare Knut Ekrem,  og Olle Aarøe verettede at han svarede at han er intet om dette noget bevost. Til med er hendes Mand død, og kan hertil ei svare. 

Til Oplysning udi Sagen frembragte en vidimeret Copie paa forseglet Papir af Skifteforretning dateret Molde sic 17  Octob 1670 , hvilke formeldte borgelig Mend haffne forvaltet, hvor de idi Begyndelsen at de effter lødig Tilnefnelse av Byfogdens Fuldmektig Albert Pedersen at vare befattet samme Skiffte at vorvalte, og til Slutning meldteis hues Ellen Robertsdatter, nu i Arff efter Fader og Moder bekom – skal settes i god Forvaring, inntil af Øfrigheden forordnes Formyndere, som det paa hendes Vegne under sit Værgemaal kand annamme. –  

Efftersom ingen mødte videre end forermelt, mens skyder seg til deres Vernething, de protesterede Monsenieur Rasmus Møller at sådant ei kunde ansees imot Lougen, som uskickelig siger  at hvor mand holder Dug og Dick, det er ens Verneting med mindre det er nogle før priviligerede Personer hvilke kan formener disse indsteffnede ei at være ellers paastaar videre Lougens Aledning at de blifver forelage at møde og hans Steffnings Indhold  at etterkomme, under videre Louens Staf, samt hannem at erstate denne og videre Opbod hvor paa han erwarter en Kjendelse. 

Efftersom de indsvettnede ei efter en Gjesterettes Citation han møtt; da eftter Anledning af Lougen. Ennu foreleggis hannem nu på førstkommende Fredag at møde gedachte Rasmus Møller, udi Rette og svare till hver kan dennem udi denne Sak kan haffve at tiltalle. 

Anno 1690 sic 14 ditto er Retten atter vorden betjent, med formelte og indførte Rettens Betjenter. Hvorda bemelte Jens Jensen fremklagde original Skifftesæddel efter sal. Maritte Jorrisdtr. Non dateret sic 17 Oktobr. 1670 hvilken lyde lige effter forrige vimeret Copie som før er indført. Monsenieur Møller begærede at Jens Jensen maate tilkaldes at fremlegge det førstte Skiffteref. Efter hans sal. Formand Robbert Cotten. Hvilket og blev hannem forelagt, svarede dertil, at han da seniste Skrifteref. Bekom, maatte han efter Begering levere Byfogdens Fuldmektig Albert Pedersen som da paa hans Vegne forvaltet Skiftet den forrige som meet levere. 

Befandtes ok udi bemelte Skifte indørt, anlangende Hues Arff Jens Jensen  sal. Formand Robbert Cotten er tiulfalen udi England, og da udi fallis Boe ved hans sal. Quinde  Marrite Jorrisdatter burde være indkommen som icke er skied langt mindre bevist hvor meget der udaff erlangis kan hafver Ellen Robbertsdatter Halvesteten deraf at nyde og den anden halfve Part hafver Jens Jensen og sine Børn, det imellem sig til lige dele at skifte. 

Gedachte Møller Bekjerede at Jon Jonsen (identisk med John Johnson Scot på Mjelve), med de andre Mend eller deres Arffvinger skall forklare, hvor den Arff er eller hvor den start, eller naar den er falden, enten før Robbert Cottens Død eller effter. Dertil svarede bemelte Jon Jonsen, at hand ve ei af nogen Arv udi England, mens han udi Skiftet med de andre Mend, hvoraf Tvende ere døde, var af bemelte Byfoged fuldmekig Albert Pedersen tilkaldit som Vurderingsmand, videre icke. Lige samme Forklaing begerede Møller: Jens Jensen skulde forklare Hvor meget der er og hvor den staar eller beror. Dertil hand svarede at stod udi England paa Rente, mens hvor meget der er eller hos hvem den er nedsatt viste hand icke. 

Jens Jensen frembragte en Supplication som hand til velagte Hr. Magestrat Borgermester og Raad haffver overskuet, hvorudi meldes at hans Stiffdatter Ellen Robbertsdatter hva Borgen haffver indgiffven Suplication til hr. Præsident Tønder udi hvilken han forebringer intet fornøyelig for hendis Fedrene og Mødrene Arff  har af Jens Jensen bekommit, der imod foregiffver bemelte Jens Jensen i samme sin Skrift at han har bekommit udi Guld, Sølf, Klæder og Lindlæder og andit dil 69 Rdlr. Resten som er bestående 100 Rdl udi Huser og Vaaninger med en Sølfkande for 37 Rdlr.

Kilde: Per Gjendem

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 5 Spesification optaget 1690 -1694

Maritte Joresdatter

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 5 : Molde Kirkes Inventarium. Spesification optaget 1690 -1694 var En Kalch og Disch af Sølv : Vigtig 17 3/4 Lod, givet af Sahl. Maritte Joresdatter.

Kilde: Collin