Peder

Olsen

Strøm


Foreldre:
Ole Henriksen Strøm og prestedatteren Maren Herdal

Gift 1. gang med Aarsille Cathrine Borchmann
Gift 2. gang med Maren Ascanius
Gift 3. gang med Gunhild Susanna Hagerup
Barn: Hans

Død 20. september 1741 i Borgund prestegjeld på Sunnmøre.

 Peder Strøm var prestesønn. Hans foreldre var Ole Henriksen Strøm og prestedatteren Maren Herdal. Ole Henriksen Strøm var i 1664 sogneprest til Byneset og Jens Mogensen Herdal var på samme tid sogneprest til Åfjord. Ole Strøm og Maren Herdal ble gift den 15. september 1667 og fikk i sitt ekteskap 13 barn.

Et av disse var Peder Strøm som i 1706 ble ordinert i Trondheim den 12. februar til personellkapellan hos sognepresten i Aukra. Da han i november samme år aktet seg til København for "at sollicitere" d.v.s. be innstendig om embede, ble han utnevnt til residerende kapellan i Bud.. Der ble han til 1721. Ble kallet til sogneprest til Borgund prestegjeld på Sunnmøre, og døde der den 20. september 1741.

Peder Strøms sønn i ekteskapet med Gunhild Susanna Hagerup (søster av biskop eiler Hagerup i Trondheim) var den kjente doktor og professor i teologi Hans Strøm, som også en tid var sogneprest til Eiker i Akershus Stift. I en tale som Hans Jacob Wille i 1799 holdt om Hans Strøm, sier han om hans far, Peder Strøm:
"Peder Strøm var en af de Tiders lærdeste , dueligste og dydigste Mænd en af de Præster, der, fordi de opvakte Beundring ved det lys de i Begyndelsen af dette Aarhundrede antændte i Vankundighedens Barm, og ved den Dyd, de med saa megen Iver anpriste og fulgte, blev hedrede med Navn af de syv Stjerner."

Peder Strøm var en av syvstjerneprestene. . De øvrige seks var sogneprest til Tingvoll, senere prost jens Juell, sogneprest i Nesset Nicolai engelhardt, sogneprest i Kværnes Amund Barhov, kapellan i Aure Mentz Ascanius og endelig sognepresten i Veøy, Thomas von Westen.

Kilde: Bud og Hustad Menighetsblad nr. 1B 1989.

Romsdals geistlige Skifteprt. Aar 1706 16/5

Andreas Leem
Jürgen Meyer
Peder Olson Strøm
Hans Ollufsøn Breyer 
Jonas Ramus
Christen Ramus
Melchior Ramus
Hans Pols
Daniel Christensøn Ramus
Jochum Fredrich Ramus
Anna Christensdatter Bernhoft
Anne Beate Ramus
Anna Kühn
Anne Friederichsdatter
Frans Lund
Niels Pareely
Karen Breyer
Alexander Borch
Maren Breyer
Anders Juel
Lauritz Soelvigen
Michel Grefue
Christian Ramus

 

Meewold
Rachvaag

Romsdals geistlige Skifteprt. autoriseret af Biskop Krog 24/3 1706 - og som 1788 beroede i Veø Præstearkiv.
Aar 1706 16/5 vare vi Underskrevne Andreas Leem, Vice.Provst over Romsdalen og Sognepræst til Grøttens Menigheder, og 2de Assessores dend ærværdige Hæderlig og meget vellærde Mand Hr. Jürgen Meyer, Pastor til Vedøens Menigheder, og Hr. Peder Olson Strøm, Guds Ords med tiener til Agerøen, paa Rettens Vegne paa Agerøen, hvor da Skiftet blev holden efter sal. Hr. Hans Ollufsøn Breyer Fordum Provst over Romsdahl og Sognepræst til Agerøens Menigheder.  Hans sahl. afdøde Kiereste dend hæderlig og Gudselskende Matrone Anna Christensdatter Bernhoft Og samplige Arvinger eller deres Fuldmægtiger fandis til steede nemlig den ærværdige og vellærde Mand Hr.  Hans Pols, Vicepastor til Boe; efter Fuldmagt udstedt af Magistr Jonas Ramus - paa Sahl. Christen Ramus Søn, Daniel Christiansen Ramus og saa paa Sahl. Magister Melchior Ramus Børn dend Eene nemlig Joachim Fredrichs Anpart, som er 29 Rdlr 1 ort 19 sk.: det øfrige = de 2de Sønner Johan Daniel Christian, og Datteren Anne Beate Ramus, annamed Moderen Madam Anna Kühn |: som selv tilstede var :| til sig. Noch Hr. Hans Pols efter samme Fuldmagt, paa Magister Jonas Ramus Egne Vegne. Hans Kiereste Madme Anne Friederichsdatter |:dog som Fuldmægtig paa hendis Vegne Sgnr. Frans Lund:| Madm Anne Sahl. Hr. Niels Pareely paa Egne, og paa Madm Karen Breyer hendes Kjæreste Hr. Alexander Borch, og Siegnr Frans Lundf paa hans Kjeriste Madm. Maren Breyers Wegne, hvor da efter pligtig paa Eskning: Efter dend tilforne den 5te Martj indeværende Aar holdende Registrering befandtes dette efterskrevne.
Guld og Sølv: Guldet tilsammen vurderet for 15 Rdlr.; Reede Penge 9 - 3 - 5; 1 Sølvkande 81 Vog 1 1/2 Qv. : 40 - 2  - 18 sk. ; 1 Sølvskaal  vog 50 Lod 1 1/2 Qv : 25 Rdlr. 1 Bæger - 7 Lod 1 qv. - 3 - 2 - 12 sk. ; 1 Sølvske med Rosenskaft Ao 1669 paa 3 Lod 1/2 Qv. 1 - 2 ; 4 do. Rosede Skeer Ao. 1685 - 12 1/2 Lod 6 Rd. 2 ort; 1 Belte Kiede 19 Lod - 7 - 3 - 16; 5 Sølvskeer med Kronskafter, de tre af Ao. 66 og de to af 62 v. 15 Lod - 7 - 3 - 12 sk. : tilsammen 115 - 3 - 15 sk.
Kobber og Malm for 37 - - 3 sk.; Tin 22 - 2 22 sk. ; Sengeklæder, Bencke og Stoedynner - 102 - - 12 sk. : Linklæder 88 - 1 - 2 sk. : Bøger - 33 - ; Kontrafeiene - 3 - ; Jernvare 24 - 2 - 2 sk.; Trevare 13 - 3 - 8 sk. ; Adskillig Vare . 56 - 2 - 12 sk.
Jordegods:Meewold : 1 Vog til Søes med Bøxel - 30 -; Rachvaag : 2 pund uden Bøxel  8 Rd. tils: 38.
kvæg og ......... : 1 sort Hest - 4 - ; do Søndmøringen - 1 - , 22 Kiør hvoriblandt 9 Kiør i Vaagøen m.m. 70 - - 4 sk. Ved øvrige Creaturer og andet som  efter den Sahl. Kvindes Lodseddel, ved den forrige holdne Skifte |:Efter hendes sal. Mand ) fandtes blev ved Registreringen nu paa Skiftet paa Eiket forre gafves at de vaare døde og kommen til Skade uden det deris sahl. Moder Hr. Hans Pols selv forærede : som var 2de Sølvskeer med Rosenskaft af Ao 1669 paa : En beslagen Kuffert, en Koe og en Gieldoxe hvilket han skulde nyde. Som Laugværge for hans umage. 
Noch svarer Hr. Alexander : udj Fisken som den sahl. Kvinde var udlagdt  - Penge 47 -: 1 Marches Boe paa Romsdals Marched som er ganske brøstfældig, vurderet for 1 Rdlr; af Offertolden er indkommen paa Enkens Lod foruden den uvisse, tilsammen 6 Rdlr. ; Tiende er indkommen som er til Rest paa denne Deling : nemlig 13  tønder Haure af det Bedste |:dog møget ringe:| ansees  Tønden for 2 ort 16 er 8 - 2 - 16; 15 1/2 Tønde ringere Ditto a 1 ort 8 sk. - 5 - - 16 sk. Byck 2 tønder 3 1/2 Qts a 1 Rigsdaler - 2 - 3 - 12: tils. 16 - 2 - 20.
Af Afling er Indkommen og Til-bage og hvis som falder til faldes Dele - nemlig Byck af det bedste 14 1/2 Tønde noch hos Hr. Hans Pols 2 Tdr. Er 16 1/2 Tønde anseet a td. 1 Rd. 16 - 2; noch 4re tønder ganske Ringe a 1 ort 8 sk. - 1 - 1 - 8. Naadsens Aar Indkomme. Er hos Hr. Alexander at annamme beregnet til - 17-3; noch svares for Offre i Juli - August - Septmbr - Octobr - Novmbr - Decmbr 11 Dage Kirkegang, Barnedaabspenge m.m. Andet den sal. Moder Tilfaldene den 1/2 Deel Lauritz Soelvigens Bøxel - 8 - : Anders Juels Sildetiende - 1 - 8 sk. Signor Michel Grefues Skyld udj Boet som tilforne er ikke delt - er tilfwlles - 20.  Alt dette beløb tilsammen til 115 Rd - 2 sk.; hvoraf kommer til denne Lod 57 - 2 - 1 sk.
Belangende sal. Melchior Ramus Arvingers Gjeld til Sahl. Proust Hr. Hans Breyers Stervboe - som efter Skiftes Forretnings Udvis efter den sahl. Mand af Dato 12. Juni 1705 Er 157 Rdlr her paa er udlagt efter sal. Magr. Ramus i Gaard og Grund 100 Rdlr.. Samme 100 Rdlr. udj bemlte gaard og grund : blev sal Magister Melchior Ramus Børn og samptlige Arvinger Discretioneret, og det Øvrige af Gjælden deres Suogerske Madame Kühn efterlat, -
Boets Indtægt 757 Rdlr 3 ort 17 sk. : Hr. Hans Polsis Kjæreste prætenderede en opræd Seng forud, eftersom hendes Søskende dend havde nydt og hun icke havde bekommet og blev hende beregnet 25 Rd. 2 ort : Gjeld og Omkostninger 139 Rd. 1 ort 20 sk. til Deling 618 Rd 1 ort 21 sk. : er paa Broderlod 103 Rd. 7 1/2 sk.; en Søsterlod 51 - 2 - 3 3/4 sk.
Under Dato Nordrehu d. 29/3 1706 gjør J. Ramus vitterligt at ettersom min kjære Broders Søn Daniel Christensøn Ramus, ved Skrivelse fra Christiansand havd anmodet ham om at formaa nogen til at medtage den ham tilfaldende Lod efter vores Sal. Moder Anna Christensdatter Bernhoft, befuldmægtier han dertil ærverdige, hæderlig og vellærde Mand Hr Hans Pols. Pastor til Boe Menighed; beder ham tillige modtage den Arv, han selv maatte tilfalde, samt den hans Brodersøn Jochum Fredrik Ramus maatte tilfalde.
Det beholdne bo blev fordelt mellem Arvingen saaledes:
1/ Til sahl. Christen Ramus søn: Daniel Christensen - og tilkommer hannem en Broderlod som er 103 Rdlr. - 7 1/2 sk.
2/ Til sahl. Magister Melchior Ramus Børn, nemlig Johan daniel, Jochum Frederich, Christian, og Anne Beate - arvedel er den Broderlod tilsammen - 103 Rdlr. 7 1/2 sk. (Udlagdes en Sølvkande vjer 81 Lod 1 1/2 qutn m.m.). Heraf annammer Hr. Hans Pols efter Magister Jonæ Ramus gifune Fuldmagt en Broder Lod Jochum Frederich Ramus's Anpart, som er  29 Rdlr. 1 ort 10 sk., det øfrige for de 2de Sønner og Datteren hafuer Moderen mad. Anna Kyhn annammet.
3/ Til Magistr Jonas Ramus En Braader Lod, som Hr. Hans Pols annammer efter Fuldmagt, - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk<
4/ Til Her Hans Breyers Kjæreste annaqmer Een Broder Lod - er 103 Rdlr. 7 1/2 sk
5/ Til Mad. Elisabet Hr. Hans Polses - Lodseddel paa en søsterlod - 51 - 2 - 3 3/4 sk., en Seng forud forundt af samptl. Arvinger. 25 - 2; for 2 Kander Vin - 2 ort 16 : tilsammen 77 Rd 2 ort 19 3/4.
6/ Til Mad: Anne Sahl. Niels Parely - en Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk.
7/ Til Hr. Alexander Borcj paa hans Kjærestes Vegne - 1 Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk
8/ Til Seigr Frans Lunds Kjæreste Madm Maren Breyers tilfaldne Søsterlod 51 Rd. 2 ort 3 3/4 sk-
Følgende bøger rigistreredes: Biblica Germanica weimariens 8 Rd. etc. tils. 33 Rd.

Kilde: Collin

Om Hr. Hans Olsen Breyers Pantebref og Skjøde i Mevold af 1665 og 1666 - se Seddel Sunds Otting eiendom. (Overdratt fra Jorris Jorrisen Noone)

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8

Anders Lem
Peder Olsen Strøm
Iver Myhlenphort
Nicolai Engelhart
Sara Hansdatter Tausan 
Hans Engelshart
Andreas Engelhart
Bastian Engelhart
Jacob Engelhart
Thomas Engelhart
Elisabeth Engelhart
Bergitha Engelhart
Gidske Engelhart
Anna Engelhart
Mentz Ascanius
Otto Friis
Lektor von Westen
Gjert Mumme
Erik Leganger
Jørgen Mejer
Eilert Hagerup
Eilert Hagerup
Børge Eeg

 

Insxkripsjoner:
A.E.H.L.S.D
A.E.H
L.D.S
D.L.W
P.S.S.S
A.T
C.M.D
D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D

Romsdals Prostis Geistlige Skifteprt. p. 74 (1789 beroende i Vedø Præstearchiv)
Ao 1721 19/8 var vi underskrevne Anders Lem Provst ofver Romsdalen og Sogneprest til Gryttens Menighed, Hr. Peder Olsen Strøm Sogneprest til Borgens Menighed og Hr. Iver Myhlenphort Medtjener til Gryttens Menighed paa Rettens Vegne forsamlede udj Kaaberholmen at holde Skifte og Deling mellem Hr. Nicolai Engelharts efterladte Enke Mad. Sara Hansdatter Tausan og Børn: Hans Engelshart, Andreas Engelhart, Bastian Engelhart, Jacob Engelhart, Thomas Engelhart, Elisabeth Engelhart, Bergitha Engelhart, Gidske Engelhart og Anna Engelhart. - Tilstede Hr. Mentz Ascanius Sogneprest til Nesset, som Enkens Lagværge.
Registreret Guld: en Guldkjede wgt. 2 1/2 Lod a 2 Rd. - 25 - ; nok 1 Do v 2 1/2 Lod a 10 Rd. - 25 -; Nok et Stykke Guldkjede og 2 Dukater 2 1/2 Lod - 25; 1 Rosenobel 4 pr. Guldnebber ? et Stykke og Een Guldknap som tilsammen vejer op 2 1/2 Lod - 25; 1 Signet GuldRing v. 1/2 Lod - 5; 1 Par Guldknapper som H. Engelhart har faaet - 5; 1 ægte Perlebaand  v. 1 Lod - 10; tils. 120;
Sølv: 1 Sølvkande vg, 60 Lod a 1 Sld - 40; 1 mindre Do. 32 Lod a 1 Sldr - 22; 1 do mindre 24 Lod a 1 Shldr - 16; 1 Sølvskaal vg. 32 1/2 Lod a 1 Shlr. - 21-2-16; 1 confect Fad 14 Lod a 1 Shldr.  9 - 18; 1 mindre do. 7 1/8 Lod a 1 Shldr.  4 - 3; 1 Sølfsaltkar 18 Lod a 1 Shldr. - 12 -;  1 dreven Sølvtallerken 7 1/4 Lod a 1 Shldr. 4-3-8;; 1 Sølvbeger 11 1/4 Lod - 1 Shldr. - 7 - 2; 1 mindre do wg. 8 3/4 L a 1 Sldr. . 5-3-8; 1 Do forgylt inden udj 5 3/4 Lod a 3 ort - 1-2-18; 1 liden Kalk og Disk 4 2/4 Lod a 1 Sldr. - 3 - ;1 Sølfskeder med A.E.H.L.S.D 1680 inskr. 13 Lod a 1 Sldr. - 8 - 2 - 16, nok 4 dito med A.E.H og L.D.S. 1670, 1671; 1675 vigt. 12 1/2 Lod a 1 Sldr. - 5-3-8; 2 do. inskr. A.W. : 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do. med D.L.W. 7 1/2 Lod a 1 Sldr. - 4-3-8; 2 do med P.S.S.S 7 1/4 Lod a 1 Sldr. -4-3-8; 2 do med A.T. og C.M.D. 6 3/4 Lod a 1 Slr - 4-2; 3 do med D.A.EH.J.I.S.H.E.B.S.A.M.J.D vægt tilsammen 9 Lod a 1 Sldr. - 6 ; 1 Par Sølfskaftet Kniver ungefahr 4 Lod a 1 Sldr, - 3 - 2 - 16; 1 Sølflaget Krus - 4 - 2; Tilsammen 203 -- 8 sk.
Boets tilstaaende Gjeld: Resterende Løn for Hospitalkirkens Betjening i Naadens Aaret, hvor Capellanen Hr. Otto Friis nyder naar de indkommer 10 Rd. og kommer dette Stervbo til gode de øvrige 40 Rd. ; Restansen hos Bønderne paa Mensalgodset som kan formodis at være nogenlunde vis- 30 Rd.
Enken fremlagde en Regning efter Fortegnelse paa de til et Skolehus i Vedø Gjeld gifne og indsamlede Penge dateret Wedøen af 29 Juni 1717 og indestaaende af Lektor von Westen og Enkens sal. Mand Hr. Nicolai Engelhart udj hvilken Regning Sal. Hr. Engelhart tilstaar at have bemelte Dato af von Westen til sig annammet samme indsamlede Penge som giør in alles 101 - 2;
Ærverdige Hr. Gjert Mumme hafde Sønnen Bastian Engelhart i nogle Maaneder i sit Hus og informerede ham, for hvilket han ei resterende Betaling, uden at bekomme Afdødes Lovbog, som er vurderet til 4 Rdlr., som blev ham leveret og foræret.
udj Stervboet indlagde Hr, Erik Leganger en fordring stor 37 Rd. 3 ort 2 sk. som han efter Sorenskriveren og Mænds Besigtiglse paa Wedøe Præstegaard og den Gaard Vig pretenderer udj Aabodsfald, til hvilken Fordring Enken og hendes Lagværge svarer hun vergrer ikke at  svare til denne Aabodsfad, i hvorved der udj kan endel disputeres, særdeles den Aabod som er lagt på Rødstuen, hvilken ikke tilhører Præstegaarden og desforuden endel at være for høit sat, og saasom denne Besigtigelse var holden mer end et halvt Aar efter Naadens Aarets Forløb, kand vel et og andet smaatt paa Husene siden den Tid være forfaldet som Enken ikke tilkommer med rette at svare, hvorom vel i Mindelighed kan komme tilrette, men overalt paastaar Enken  at hun dermed har større Fordring udj de paa Wedøe Præstegaard staaende Overbygningshuse, saasom den røde Stuelaan, hvilken paa Skiftet efter Sal. Hr. Jørgen Mejer var wurderet for 120 Rdlr. i nok et ganske af ny opbygd Hus i Gaarden,: Et lidet Studere Cammer og spisecammer ved Dagligstuen,  udj hvilke Huse Enkens sal. Mand har betalt noget, og noget skulde komme i Aabod efter venlig forening mellem hendes sal. Mand og Lector von Westen og som Hr. Leganger vegrer at godtgjøre noget udj de Huse før han ser nogen Rigtighed eller Bevislighed derfor, at de Huse ei skal være Præstegaarden tilhørende og at de af Lector von Westen til hans Successor sal. Hr. Engelhart er overdragen, altsaa derfor faar man derom søge hos Vedkommende, hvorfor Skifteretten billigt erakter, at som Enken formente Ret og Eiendom udj formelte Huse, som hun og lover med forderligste skal ske paa det hun jo for herom kan komme til forening, saa paastaar Enken, at denne Aabodsfalds fordring maa imidlertid paa en......... og forpligte sig aldri at være til den ansvarlig i alle Tilfælde.
Boets Midler 1087 Rdlr. 3 ort 4 sk. : Gjeld 217 Rdlr. 2 ort 5 ak. Til Deling 870 Rdlr.15 sk. = Enkens Lod 453 Rd - 7 sk., hver Søn 62 Rd 15 sk., Søster 31 Rdlr. 7 sk.
For ældste Søn Hans Engelhart har Hr. Mentz Ascanius Pastor til Næsset og som hidtil har havt han hos sig, paataget sig at være Formynder
For andre ældste Søn Andreas Engelhart paatager sig  Hr. Peder Strøm Pastor til Borgens kald, som og har til denne Tid havt denne udj sit Hus.
For tredje ældste Søn Bastian Engelhart sættes Hr. Eilert Hagerup, Pastor til Calundborg, so alt for mer enn et Aar siden har taget samme Myndling udj sit Hus at forsørge - For 4de Søn Jacob Engelhart sættes Kgl. Majst. Foged Signr. Børge Eeg som og i Aprilis Tilstede annamede Barnet i sit Hus for at forsørge.
Moderen blev Formynder for Døttrene.
Skiftet er sluttet dateret i Kaaberholmen dj. 23 Septembris 1721

Kilde: Collin