Odels- og leilendingsskattemanntallet av 1623

Bolsøy

Neset (Bolsøyneset)
Knud Nesze 1 dlr.
Peder ibm. 1 dlr.
Hens Nese 1 dlr.
Otte ibm. 1 dlr.
Bolsøin
Knud 'Bollszøin 1 dlt
Odelsgods: Jacob Lillebostad fisch 3 voger
Leilendingeskatt
Jacob Lillebostad saug Peng 2 dlr Bord 3 thylter
Erich Thorhus 1 Rd.
Ødegaardtzmendt och husmend
Olluf Thorhus
Odelsskatt:
Thorre Kringstad fisch 2 wogger
Leilendingsskatt
Thore Kringstad 1 dlr.
Halluard ibm.  1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmend
Olluff Kringstad
Fossleie og tiendebord
Peder Kringstadz saug Penning 2 dlr. Bord 4 thylter.
Odelsgods:
Iffuer Megh fisch 5 1/2 pund
Leilendingsskatt:
Bersuennd Meg 1 dlr.
Anders ibm. 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och Husmend:
Iffuer Meg 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Meeg sauge Peng 2 dlr. Bord 3 thylter
Leilendingsgods
Olluff Børszet 1 dlr.
Bottel ibm.1 dlr.
Rasmus ibm. 1 dlr.
Drenge for fuldt løn:
Thronnd Børszett 1/2 dlr.
Knud ibm. 1/2 dlr.
Odelskatt
Peder Rachnes fisch 2 woger
Leilendingsgods
Lauridz Rechnis 1 dlr
Peder ibm.1 dlr.
Siffuert ibm. 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd
Christen Rechnis 1/2 dlr.
Otte ibm 1/2 dlr.
Karl Rachnis 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Peder Rachnisis saug peng 2 dlr. Bord 2 thylter
Odelsskatt:
Iertrud Molle fisch 106 pund
Knudt Molle fisch 2 voger 6 pund
Leilendingsskatt:
Lasse Molle 1 dlr.
Knud ibm. 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd
Aszgudd Mollde 1/2 dlr.
Drenge for fuldt løn:
Frederich Ekrim 1/2 dlr.
Drenge for hallff løn
Thorre Mollde 1 ortt
Fossleie og tiendebord:
Byrge Molldis saug Peng 2 dlr. bord 3 thylter.
Odelsgods
Lasse Fougellsett fisch 9 pund
Leilendingsskatt
Lasse Fougellsett 1 dlr.
Knud ibm. 1 dlr.
Drenge for hallff løn:
Anders Fogellset 1 ort
Fossleie og tiendebord
Knud Fogelsetters saug Peng 2 dlr. bord 2 thylter
Lauridtz Fogelsetters saug Penng 2 dr. bord 3 thylter.
Leilendingskat:
Olluff Offuerland 1 dlr.
fossleie o tiendebord
Olluff Offuerlandz sauge Peng 2 dlr. Bord 3 thylter
Øddegaardtzmendt och Husmennd
Peder Thønder 1/2 dlr.
Leilendingskatt
Niels Bereg 1 dlr.
Gri ibm. 1 dlr.
Fossleie og tiendebord:
John Bereg aff bredschar saug  Penneg 2 dr. Bord 2 thylter.
Leilendingskatt
Peder Fanboustad 1/2 dlr.
Ingebritt ibm. 1/2 dlr.
Rasmus Fanboustad 1/2 dlr.
Olluff Fanboustad 1/2 dlr.
Drenge for fulld løn
Leilendingskatt
Olluff Ekrim 1 dlr.
Thystell ibm. 1 dlr.
Drenge for fuldt løn
Vhrestenn Ekrim 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Olluff Ekrims sauger Pengh 2 dlr. bord 1 thylltt
Øddegaardtzmendt och husmennd
Olluff Aarøe 1/2 dlr.
Leilendingskatt
Knud Aarøe
Leilendingskatt:
Gullich Aarøe 1 dlr.
Iffuer ibm. 1 dlr.
Jacob ibm. 1 dlr.
Drengi for fuldt løn:
Iffuer Aarøe 1:/2 dlr.
Fosleie og tiendebord::
Knud Aarøes saug Peng 2 dlr. Bord 5 thylltter
Gullik Aarøens saug Penng 2 dlr. Bord 5 thylltter
Drengi for hallff løn
Clemmed Rørbech fesch 2 pund
Knud Aarøe 1 ort
Odelsgods:
Leilendingskatt:
Ingebrett Rorbech 2 dlr.
Leilendingskatt:
Anders Ellsaas 1 dlr.
Anders ibm. 1 daler
Drengi for fuldt løn
Peder Ellszaas 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebird
Anders Ellszaaszis saug Peng 2 dlr Bord 1/2 thyllt.
Leilendingskatt:
Annders Strande 1 dlr.
Knud ibm. 1 dlr.
Erich ibm. 1 dlr.
Niells ibm. 1 dlr.
Drenge for halff løn
Haffe Strande 1 ort
Saxe ibm. 1 ort
Arnne ibm. 1 ortØddegaardtzmendt och husmennd
Niells Schierstin 1/2 dlr.
Arnne ibm. 1/2 dlr.
Odelsgods Mjelve
Eillertt Christoffersen for mielued gusd 12 voger
Fossleie og tiendebord
Thronnd Jellseters saug Penngh 2 dr. bord 3 thyltter
Drengi for hallff løn:
Chrestenn Jelszet 1 ort
Odelsgods
Anders Jellszet fisch 10 1/2 pund
Fossleie og tiendebord
Annders Jellsetters saug
Penng 2 dlr. Bord 2 thylter
Drengi for fuldt løn
Peder Jellszet 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Enkenn Jelszet 1 dlr.
Odelsgods:
Iffuer Mørk fisch 2 pund 6 mrk.
Leilendingskatt:
Joen Mørk 1 dlr.
Hans ibm- 1 dlr.
Øvrehagen
Leilendingskatt:
Peder Hagge i dlr.
Fossleie og tiendebord av strande saug Penng 2 dlr. Bord 3 thyllter
Anders Strandis saug Peng 2 dlr. 2 thyllter
Odelskatt:
Olluff Lønnset fisch 8 1/2 pund
Niels Lønnset fisch 2 voger
Leilendingeskatt
Olluf Lønnszet 1 dlr.
Niels ibm. 1 dlr.
Drenge for fuldt løn:
Olluff Lønnszet 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Niels Lønnszetters saug Peng 2 dlr. Bord 3 thylltter
Leilendingskatt:
Peder Eikrim 1 dlr.
Leilendingskatt;
Knud Sireset 1 dlr.
Jesper ibm. 1 dlr.
Leilendingskatt:
Elling Hatlen 1 dlr.
Knud Hattle 1 dlr.
Leilendingskatt
Annders Jelszet 1 dlr.
Thrond ibm. 1 dlr.
Olluff ibm. 1 dlr.
Ødegaardtzmendt och Husmend:
Olluff Jellzett 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Olluff Jelljzetters saug Penngh 2 dr. Bord 2 thylltter
Leilendingskatt:
Annders Gudjord 1 dlr.
Øddegaardtzmenn och husmennd:
Annders Guiord 1/2 dlr.
Størcher ibm. 1/2 dlr.
Olluff Gudiord 1/2 dlr.
Drenge for fuldt løn
Anders ibm. 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Annders Gudiordz sauge
Peng/Bord Ødde
Øddegaardtzmendt och Husmennd:
Olluff Berregh 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Arnne Bereg 1 dlr.
Leilendingskatt:
Arnne Raffuelsett 1 dlr.
Odelskatt:
Chrestenn Opdall (Opdøl) fisch 8 1/2 pund
Leilendingskatt:
Chrestenn Opdall 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och Husmennd:
Anbiørn Opdall 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Chresten Opdalls saug Penng 2 dlr. bord 3 thyllter
Odelskatt:
Olluff Eidde fisch 6 pund 6 m
Leilendingskatt:
Olluff Eide 1 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Olluff Eides saug Penng 2 dlr. Bord 4 thylter
Odelsgods:
Eschilldt Roeszberregh fisch 1 pund
Leilendingskatt:
Aschilldt Røeszbereg 1 dlr
Øddegaardtzmendt och husmennd
Peder Røeszbereg 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Aschilld Roeszbereg saug Penng 2 dr Bord 5 tylltter
Odlesgods:
Erich Stocke Fisch 1/" wogh
Leilendingskatt:
Knud Nesze 1 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Knud Neszes saug Penng 2 dlr. Bord 2 thylter
Odelsgods:
Knud Nesze fisch 4 1/2 wog
Odelskatt:
Erich Nesze fisch 8 pund
Ødegaardtzmennd och Husmennd:
Erich i Groffuen 1/2 dlr
Niels i Groffuen 1/2 dlr
Øddegaardtzmennd och Husmennd:
Olluff Rømell 1 dlr.
Odelsgods:
Olluff Rømell fisch 1/2 wog
Leilendingskatt:
Anders Kleffue 1 dlr.
Søren ibm. 1 dlr.
Øddegaardtzmennd och Husmennd:
Joenn Kleffue 1/2 dlr.
Leilendingskatt:           .
Siffuert Schallde 1 dlr.
Annders ibm.
Øddegaardtzmendt och .husmennd:
Olluff Løchinn l/2 dlr.
Leilerdingskatt:
Giertt Bragszet 1 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Knud Bogdelen saug
Peng 2 dlr. Bord 0
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Amund i Lien 1/2 dlr.
Knud J. Lien 1/2 dlr.
Amund Langeliden 1/2 dlr.
Knud ibm 1/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Olluff Høstelin l/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:                                      ]
Morette Gamellseter 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Anders Jdstad 1 dlr.
Olluff ibm. 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmendt:
Iffuer Jdstad l/2 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Olluff Idstadz saugh
Penng 2 dlr. Bord 6 thyllter
Leilendingskatt:
Siffuertt Stenløsz 1 dlr.
Drenge for fuldt løn
Niells Steenløsz l/2 dlr.
Odelsgods:
Niells Setter fisch 2 pund
Leilendingskatt:
Knud Setter 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Peter Szetter 1/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Hanns i Hatleen 1/2 dlr.
Odelsgods:
Niells Ollszeenn Setter 2 pund
Leilendingskatt:
Iinndre Solliden 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Peder Sollid 1/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Knud Aszpehoelld 1/2 dlr.
Halluard ibm. 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
(Nordhaugen)
Annders i Hoffuen 1 dlr.
Odelsgods:
Finnd Hollsbøenn fesch 1/2 vogh
Drengi for fuldt løn
Biørn. Holsbøn 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Finnd Hollsbøenns sauger Peng 4 dlr. Bord 10 thyltter
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Arnne Soitaan. l/2 dlr.
Peder i Sotten l/2 dlr.
Fossleie og tiendebord;
Thou sauger i Soettaaen Penngh 4 dr. Bord 9 thylltetr
Leilendingskatt:
Erich Uellelannd 1 dlr.
Siffuert ibm. 1 dlr.
Leilendingskatt:
Thronnd i Nachen 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Allff paa Nachen l/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Cortt J. Myrenn i/2 dlr.
Leilendingskatt:
Olluff Møuszet 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Olluff Moiszett 1/2 dlr.
Henndrich ibm. l/2 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Joenn Berkel!n 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Olluff Thallzett 1 dlr.
Semund ibm. 1 dlr.
Leilendingskatt: Størcher Thollaasz 1 dlr.
Fossleie og tiendebord:
Joenn Thollaaszi saug Penngh 2 dr. Bord 5 thyllter
Leilendingskatt:
Knud Sollemdall 1 dlr.
Semund ibm 1 dlr.
Fossleie og tiendebord: Knud Sollemdalls saug
Penng 2 dr. Bordt 6 thyllter
Leilendingskatt: Erich Gierrde 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Halldsteen. Stranden 1/2 dlr.
Chrestoffer Strannde !/2 dr.
Leilendingskatt:
Knud offr Brogstad 1 dlr.
Odelsgods
Olluff Brogstad fisch 1 vogh
Fossleie og Tiendebord:
Olluff Broegstadz sauge Peng 2 dlr. bord 2 thyllt
Leilendingskatt:
Olluff Nedrebrogstad 1 dlr.
Knud Brogstad 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Peder Grønnesz 1/2 dlr.
Peder Grønnesz 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Joenn Duersnis 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Erich Boeuig 1/2 dlr.
Leilendingskatt:
Jenns Røeuig 1 dlr.
Øddegaardtzmenndt och husmennd:
Joes i Røeuigen 1/2 dlr.
Olluff Røruig 1/2 dlr.
Drenge for fuldt løn
Fossleie og tiendebord:
Hanns Røeuigs saugh Penngh 2 dlr. Bord 6 thyllter
Odelskatt:
Otte Giedenis fisch 1 1/2 Wog
Leilendingskatt:
Otte Gieldnis 1 dlr.
Drenge for hallft løn:
Peder Giedenis 1 ortt
Fossleie og tiendebord:
Otte Gildenissis sauge
Peng 2 dr. Bord 0.
Leilendingskatt:
Olluff Hoffdeneck 1 dlr.
Øddegaardtzmendt och husmennd:
Størker Hoffdenach 1/2 dlr.
Fossleie og tiendebord
Olluff Hoffdenaki saugPenngh 2 dlr. Bord 6 thylltter