Bolsøy sogn

Koppskatt 1645

Jacob Bolsønn hans hustru 16 sk.
Søfren ibm. hans hustru
Enn thienestepige 1 ort
Alff Lillebostad hans hustru Enn thienestepige 1 ort
Enchen Lillebostad och Enn thienestedreng 16 sk..
Olle Thorhus Hans høstrue 16 sk.
Halduar Kringstad hans hustru En sønn och 1 datter 1 ort 8 sk.
Olle ibm. hans hustru Enn thienestepige 8 sk.och enn thienestepige 1 ort
Iffuer Meeg hanns hustru och 1 pige 1 ort
Bersvend ibm. hanns hustru   Enn dater og 1 dreng 1 ort
Aslach Meeg hanns hustru och 1 thienestedreng 1 ort
Erich ibm. och hanns hustru 16 sk.
Olle Biørset hanns hustru och 1 dater 1 ort
Peder ibm. hanns hustru 1 sønn och thuende døtere 1 1/2 ort 4 sk.
Knud Biørset harms hustru och 1 dater 1 ort

Lasse Rechnis hanns hustru Eenn sønn och 2 døttere 1 1/2 ort 4 s.
Peder Molldez og hanns hustru 16 s.
Rasmus Molde og hanns liustru 16 s.
Lensmand Olle Molde d hanns hustru 1 ort. Trej drenge 1 1/2 ort. Toe thienestepiger 16 s.
Knud Foegelset hanns hustru 2 soner och 1 dater 1 1/2 ort 4 s.
Olle Foegelset och hanns hustru 16
IIngebret ibm. 8 s.
Barbra Fuelset hindis sønn
och thuende døtere 1 ort
Peder Øffuerland 8 s.
Ellenn ibm. thuende søner och thuende døtere 1 1/2 ort 4 s.
Stephenn Berg hanns hustru och 1 sønn 1 ort och En thienistepige 1 ort
Grie ibm. hanns hustru
Aslach ibm. och hans hustru 16 s.
Stephen Berg hanns hustru En thienestepige 1 ort
Olle Berg hanns hustru En thienestepige 1 ort
Olle ibm. hanns hustru En daaler 1 ort
Olle Fannbostad hans hustru En thienestedreng och 1 dater 1 ort 8 s.
Kiøstil Echremb hans hustru och 1 thienestepige 1 ort
Oelle Echremb hanns hustru och 1 thienestepige 1 ort
Lauridtz Aarøe En drenng
och thienestepige 1 ort
Berite Aarøe 2 sønner och
Enn thienestepige 1 ort 8 s
Olle ibm. hanns Hustru
och 1 thienistepige 1 ort
Iffuer Aarøe, hanns hustru
Enn Søn, 1 thienestedreng och 2 døtere 1/2 rdr.
Knud Aarøe hans hustru
och 1 thienestepige 1 ort
Jachob ibm. 8 s.
Ingebrett Rørbech hans hustru
och 1 daater 1 ort
Oelle Oelsenn Rørbech
hanns hustru 16 s.
Rasmus Elszaasz hans hustru
Tuende thienistepiger och 1 dreng 1 ort
Biørnn Elszaasz hans
hustru 16 s.
Erich Strannds hanns hustru och thienestepige 1 ort
Chrisstenn Strands hans hustru och 1 thienestepige 1 ort
Arnne Strannde 8 s.
Knud Hanns Hustru och 1 thienistepige 1 ort
Erich Hauge, hanns hustru,
1 thienistepige 1 ort
Sjre ibm. 8 s.
Erich Hauge (sic) hanns
hustru. Enn tienestepige 1 ort
Arnne ibm. hanns høstru
och Enn thienistedreng och pige 1 ort 8 s.
Lasse Jelset hanns hustru
Enn thienestepige 1 ort
Terchel Jelest hans hustru 16 s.
Thrund Jelset hanns hustru 16 s.
och Enn thienestepige 8 s.
Gunder Jelset, hanns hustru
Enn thienestepige 1 ort
Joenn Morch, hanns hustrue
Enn dater 1 ort
Anders ibm. hanns hustru 16 s.

David Lønnszet hanns hustru och 1 thienistedreng 1 ort
Trund ibm. hans hustru 1 dreng
och 1 thienistepige 1 ort 8 s.
Alff Lønnset hanns hustru Enn søn och 1 dater 1 ort 8 s.
Peder Echrim En thienestedreng
och 2 piger 1 ort 8 s.
Iffuer Echrim, hanns hustru
En thienestepige 1 ort
Elling Burset hanns hustru 16 s.
Erich ibm. hans hustru 16 s.
Peder Furset, hans hustru och
1 thienistepige 1 ort
Otte ibm. hanns Hustru
och Enn thienistepige 1 ort
Olle Wold hanns hustru och 1 thienestepige 1 ort.

Kleive sogn:

Annders Gudiord, hanns hustru. Enn thienestedreng och pige 1 ort 8 s.
Størcher Gudiord, hanns hustru 16 s.
Arnne Berg, enn thienestedreng
2 thienistepiger 1 ort 8 s.
Olle Berg, hanns hustru och
Enn thienistepige 1 ort
Lasse ibm. hanns hustru och
1 thienestepige 1 ort
Poffuel Roelset, hanns hustru
ein dreng 1 ort
Olle Eidseter, hanns hustru
och 1 thienistepige 1 ort
Niels Michelssøn Opdal
hans hustru 16 s. fierre thiennestedrenge 1 ort 8 s. och threj thienestepige 1 ort
Peder Hungnis, hanns hustru
Toe sønner og 2 døtere 1/2 Rd.
Erich Eide, hanns hustru Enn thienestedreng och 2 piger 11/2 ort 4 s.
Olle Eide, hanns hustru, En søn Toe thienistepigger 1 1/2 ort 4 s.
Aschield Røesberg, hanns hustru Enn thienistedreng och Trej Tienistepiger 1/2 Rd.
Erich Stocke hanns hustru och Tuende thienistepiger 1 ort 8 s.
Knud Nees, hanns hustrue Trej sønner och 1 tieniste-pige 1/2 dr.
Knud Groffuen, hanns hustru, Enn thienistepige 1 ort
Olle Ytre Rømel, hanns hustru 16 s.
Siffuer Ytre Rømel, hanns hustru En thienistepige 1 ort
Joenn Røemuld hanns hustru 16 s.

Giert Kleffue, hanns hustru
och 2 thienistepiger 1 ort
Aslacch Kleffue hanns
hustru 16 s.
Joenn Kleffue, hanns hustru
2 døtere 1 ort 8 s.
Halluard Skalde, hanns hustru
Enn thienistepige 1 ort
Annders Schalde, hanns hustru
Enn søn och 1 dater 1 ort 8 s.
Iffuer Idstad, hanns hustru och enn thieniste-pige 1 ort
Arnne Idstad, hanns hustru, Enn thienistepige 1 ort
Serqurd Idstad, hanns hustru Enn thienistedreng 1 ort
Peder Yter Steenlosz, hanns hustru och een tieniste-pige 1 ort 8 s.
Elling Steenlosz, hanns hustru Enn thienistepige 1 ort
Rasmus Sollj hanns hustru 16 s.
Olle Moiszet hanns hustru Enn thienestedreng och pige 1 ort 8 s.
Knud Thalset hanns hustru 16 s.

Røvik sogn:

Størcher Toldaasz hanns hustru Enn sønn och 1 dater 1 ort 8 s,
Ennchen ibm. och En sønd och dater 1 ort
Ennchenn Solemdal 2 døttere Enn sønn 1 ort 6 s.
Semund Solemdal, hanns hustru, En Sønn och 1 dater 1 ort 8 s.

Erich Solmdal, hanns hustru, 1 dreng och 1 pige, 1 ort 8 s.
Erich Giere, hanns hustru En Tienestedreng och 1 pige 1 ort 8 s.
Oelle Gierde, hanns hustru Enn thienestepige 1 ort
Peder Brogstad, hanns hustru, En daler 1 ort
Knud Brogstad, hanns hustru 16 s.
Olle ibm. hanns hustru Enn thienistepige 1 ort
Annders Brogstad hanns hustru 16 s.
Gunder Duersnis, hanns hustru Enn thienistepige 1 ort
Joest Røeuigen, hanns
hustru, En, daater 1 thienestepige 1 ort 8 s.
Otte Giedenis, hanns hustru 16 s.
Olluff Hoffdenach, hanns hustru. En Sønn 1 ort.