Bygdebok for Eid - Karl Myskja - Folk på 1500 - tallet

Lerheim Hans Kortson Eit diplom i Riksarkivet fortel at sjølveigaren Hans Kortson i 1531 selde Teigen il Mads Jude.
Knud Knut heitte den første brukaren som er kjent. Han står utan påførd skatt i 1597, men betaler leilendingsskatt - 1 dl, frå 1603, 4 pund tørrfisk, 24 kg, i odelsskatt frå 1610 vitnar om at han eller kona åtte arvepart(ar) i ein eller fleire andre gardar.
Per 1591? har teke over i 1635. Odelsskatten er ca 30 kg tørrfisk og leilendingsskatten - dlr. Buskapen i 1657 var den største i Eid. Navn på kona er ukjent. To kjende barn
a. Ola 1629? Neste brukar.
b. Eldri, g.m. Sjur Jons. Holmem.
Massreiten/Reiten Mads Jude Mass "Jude" kjøpte Reiten 1531, men sia må garden ha gått attende til garden
Sjursgarden (Ytre Siem) Sjur Sjur betalte 5 pund tørrfisk, 30 kr. til landsskatten 1597.
Ola (Sjurson?) "øydegardsmann" med halv leilendingsskatt frå 1617, og i  1635 betaler han odelsskatt (eller bygsel til kyrkja) med ei våg tørrfisk. I 664 er han husman (kårmann), 80 år. Sønene? Jacob og Sjur var brukere etter ham.
Siem  
Bruk A
Ingebrigt Knutson Betalte 4 pund tørrfisk til landsskatten 1597, og 1 ort i odelsskatt og 1 dalar i leilendingeskatt i 1603. Han åtte såleis part i ein annan gard.
Per Ingebrigtson hadde teke over garden i 1610, og han står i skattelistene heilt til 1657. I 1635 betalte han 1 våg fisk i odelsskatt, og  3 dr 1 ort 10 sk. i ekstraskatt i 1647. Han er brukar i 1657 med 2 hestar, 8 kyr,  5 geiter og 8 sauer.
Bruk B Erik var brukar frå (før) 1610 til (etter) 1638. Han leilendingeskatt, og ei våg fisk i odelsskatt viser at han åtte jord andre stader.
Per dukkar opp med halv skatt i 1613-24. Han er ikkje nemnd i 1630-åra, men kan vere den same som nestem,ann.
Per Olson betalte det same i skatt som Per på bruk A i 1647 - 49.
Reiten Per Reiten står som ødegårdsmann i 1603, og må betale halv leiglendingsskatt, - rd.
Nils Berg/Reiten betalte likeins - dl frå 1613 til 1635. Odels-skatt på 1 våg fisk i 1610 og sia for det medst - våg til 1635 eller lenger, viser at han åtte (arve-)partar i andre gardar. Dei to mestbrukarane var sønene hans. Olav og Anders
Gjerset
Nerigarden
Gunnulv på Gjerset må betale 1 lodd (15,6 g) sølv + - mark (8 skilling) i skatt og 3 mark i odelsskatt i 1520.
Anders det er mogleg at Anders . - lodd sølv i skatt, var kårmann her.
Gunnar betalte 4 pund fisk, 24 kg. til landskatten 1597. I 1603 svarer han leilendingeskatt og sagskatt.
Sjur ein Sjur står i odelsskattelista med 12 sk. Eller er det kanskje mannen i Sjursgården som er feilført her?
Øver-Eide Søren betalte V 0-2-21 tørrfisk til landskatten 1597. Han er å finne i skattelisten helt til 1635, med odelsskatt på en liten gardpart, leilendingskatt og sagskatt.
Olav Sørensen Levde ca. 1585-ca. 1650. Var lensmann og var blitt leiglending attaåt faren i 1620. I 1635 - 47 dreiv han det største bruket aleine og lisata for koppskatten 1645 fortel at han skatta for 4 tenarar, medan 2 var det vanlege. Matr. 1647 viser at Olav bygslar sin part av presten Jørgen Marstrand til Grytten. I 1657 var bruket delt i to like delar. Da stod Birette som brukar med ein av dei 2 største buskapane i Eid, jamt med Øver-Frisvoll.
Kjente barn:
Erik 1642?
Jon 1633?
Ner-Eide Knut Han betalte V 2-2-0 fisk, 48 kg, til landskatten 1597.
Ingeleiv står som brukar i 1603. Enkje etter Knut?