Kilde: Romsdal Sogelag Årsskrift for 1954 s. 3 - 13

Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested anno 1681

Folkeskatten skulle betales av embetsmenn, offiserer, borgere, håndverkere og tjenere samt løse og ledige personer som hadde noen fortjeneste. Bare bønder og deres tjenere var fritatt for denne skatt. Borgere har selv skrevet oppgaver over sin familie og husfolk, og sendt disse oppgaver til sognepresten Anders Bredal i Veøy. Denne har så samlet borgernes oppgaver, samtidig som han har notert alle ladestedets andre innvånere med opplysning om deres personlige forhold. Sognepresten sendte så det hele til fogden som var den som skulle bedømme den enkeltes råd og anledning til å betale folkeskatten. Lister over skattepliktige i bygdene og kyststrøkene ble innsendt av de respektive sogneprester og gir opplysninger av største interesse om folk og forhold i disse strøk.

Oslo, januar 1953

Herlof Grüner

Molde Ladested

Velboherne Hr. Amtmann Lhilienshiold svared at hand hafer for længst indgivet sin dont til Tolderen Peder Thomess. Hvor hand svarer med Consumption ligesom i Kiøbstederne.Jeg underskrefne Angiver mit Ringe Huses familie, bestaaende som følger:

1. 2. Husbonden og Hustruen
3. Hr. Hans Pedersen Biørn, er en fattig prestmand, som jeg vinteren ofver indtil Paashe haver tilsagt underholdning.
4. Lauritz Thomes. Weyer og maaler vid Romsdals Toldsted, er logerende udi mit Huus.
5. Harmen Bryssel, er en Reysende person hiemmehørig udi Bergen, og acter forderligst tilbage igjen.

 

Etter ded Kongl. Rente Cammer Collegio, sambt Weledle og Welbyrd: Hr. Land Commissari Hiortz ordre, oppberges Compsumtionens rettighed daglig ved Molde Ladested, aff alle indførede Wahre, ligesom i Kiøbstederne, og de andre specifiserede Ladesteder, som Kiøbstedz næring bruger, hvor Borgerne boer og trafiq verer. Og saasom ieg fattig tiener haver min bopæl paa Molde og icke ude paa Landet, mens daglig af fornødenhed maa betale Compsumtions rettighed af hves till min Husholdning Indkiøpes. Alt i saa formoder ieg allervnderd: at obern: 5 personer, som icke udi dend 4: Clausis/: Nemlig hvor folcheshatten i Kiøbstederne og Ladestederne Specifisered er:/ efter forordningen bør for folche shatr aldeles frie Passere:

1. En bondetienestedreng

Tieneste Personer og gemene folch personer formodes at bør Contribuere aarlig a 32 sk.

2. En Amme
3,  4, To tienestepiger

Molde Ladested:: d: 10 Marty 1681
                                                                                           Pr. Thomess: Bewerz

 

Toldbetienten Jacob Raffn er selff 3die med sin tienieste-tøss og en liden dreng.

Wdi min familie er ieg med min Kierste, 2 drenge og en pige selff 5te person, elders værende hoss mig min Kierestes søsterdatter, men hvor længe kand icke vides, det til Witterlighed under min egen haand,
Boe d: 12 Febr: 1681.
                                Hans Rasmuss; eghd

Mig og min Kieriste, min søn som gaaer Latinche Schole, og min datter som er hiemme.
Min husgesinde er tvende drenge, dend ene vil fra mig til paasche, og tage sig iord, dend anden siges at være af Lande Commissarie Hiort tegnet til Baadsmand.
1 tøss og 1 Amme som ere i mit brød, derforuden en vanfør tøss, som tager vare paa mine Huse. 

Molde d: 14 Febr. 1681.
                                Christen Poulsen. eghd

Hvad sig min familie anlanger, da er ieg med min Kiereste og tvende sønner/: som maa shee icke lenge blifve hiemme:/ sampt een tieneste pige self femte person, til witterlighed under min egen haand. 

Datum Molde d: 9 Febr: 81.
                                Joen Joens :    


Effter ansøgning bekiender ieg udi min mands absentz, at wi ere med een tienestetøss, self tredie til witterlighed under min haand

Anne Pedersd : Iver Jensens. eghd.                                                                                                                                             

Iver Jensen gift med Anne Pedersdatter 

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Jfuer Jensön 24-0
1684 Jffuer Jenßen 10-0
1685 Jfver Jenßen 3-0 

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Effter ansøgning er min familie mig og min qvinde, en dreng og een pige, testeres

Molde 11 Febr: 1681

Matz Claus. eghd.

Matz Claussen (ca. 1634  -    ca. 1710)
Dette er trolig
Mads Clausen Holst som var kjøpmann i Molde. Gift med Margrethe Rasmusdatter Brandal, f 1643 (datter av sogneprest til Ulstein Rasmus Povelsen Brandal og Gjertrud Ivarsdatter). De hadde disse kjente barna: 
     Rasmus Madsen Holst, ca 1674 
     Margrethe Madsd. Holst g. (1) m. Johan Johnston, (2) Bastian Eriksen 
     Anne Madsd. Holst, død 1720, g.m. (1)Peder Pedersen, (2)Jens Gran  


Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Madtz Clausen 12-0  
1684 Madtz Claußen 8-0  

1685 Mads Claußen 5-0

I manntallet for Romsdal Fogderi 1701, under Molde ladeplatz, Mads Clausen 67 år og hans sønn Rasmus Madzen 27 år.

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

 

I min familie er ieg med min Kiereste og een halfvoxen Gutt -3- personer, detz til witterlighed testeris med egen haand,

Molde d: 14 Febr. 1681.

Richert Richerts.

   

Min Wermoder Karen Lauge Nielsens er for sig self alene.

R. Richerts :

 

Effter ansøgning er min familie mig og min qvinde, en dreng og een pige -4- personer,

Molde 10 Febr. 1681

Niels Niels : eghd.

 

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Niels Nielßen 24-0
1684 Niels Nielßen 4-0  
1685 Niels Nielßen 3-0  

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

 

Belangende min familie, først ieg og min Kiereste, sampt j tøss og een shot gut ved nafn Daniell, min dreng Jørgen, da er hand fæst og shal nu snart fra mig.

Molde d: 16 Febr. 1681

Willum Rubbertz : Tou. eghd.

 

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 William Robbertßen 18-0  
1684 Willom Robertzen 6-0  
1685 Willem Robertzen 3-0  

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

 

I min Husholdning er icke videre end ieg self, som er en gl, mand og min qvinde icke dess minder, 70 aar, testei-it under mit bomerke,

ex Bou d: 12 Febr: 1-681.

Knud Kippers bomerch.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Knudt Kyper 6-0  
1684 Knud Kipper 1-0
1685 Knud Kipper 0-3

 

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Jeg, underskr: angifer min familie, nemlig mig selff, min Kieriste disligste toe døtre og cen søn, som strax chal reise til Byen udi tieniste, dernest en tienestepige 

            Molde d: Febr. 1681.  

Jens Jens.

 

I min undertegnede familie er ieg og min kiereste og en pige, ellers een gut som ieg giver brød for Guds shyld, min søn som og nu er hiemme, reiser nest Guds hielp med første bort igien sin egen fortun at friste, dette testeris med egen haand.

Molde 9 Febr. 1681

Peder Peders : eghd.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Peder Pederßen Jude 24-0
1685 Peder Pederßen Judte 4-0

1683 Peder Pederßen den yngre 4-0
1684 Peder Pederßen den yngre ingen Borger 4-0

 

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Min familie anlangende-, da er jeg med min kiereste, samt datter og een fattig tøss, som hafer kosten moxen for Guds shyld og icke for sit arbeid, til Witterlighed under min egen haand,

Molde 14 Febr: 1681.

Johan Honders

 

Med min Hustroe j falfvoxen dreng og een tøss, hvis tieneste er ude til paashe, er ieg self fierde, til Witterlighed under min haand,

Molde 9. Febr: 11581.

Olle Bøgers : eghd.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Olluff Börgerßen 6-0
1684 Olle Börgerßen 1-0
1685 Olle Borgeßön fattig

 

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Belangende min familie, da er ieg som en fattig enche med mine Børn ofer 12 aar, nemlig tvende sønner, og J datter self fierde, men hvad min datter Kirsten belanger, veed ieg icke at kand regnes i min Familie, eftersom hun er trolovet enn mand paa Sundmør, detz til Witterlighed under min Søns haand.  
            Datum Molde 9 Febr: 1681.  
                        Peder Pouisen eghd.  Sønnen

Margrete SI.  Poffvel Søffrensens Moderen.  

Effter ansøgning er min Familie mig og min qvinde og min datter - 3 personer, testerer,

Bou 11 Febr: 1681

Hander Feif.  

1683 Alexander Pfeif 6-0  
1684 Aleander* Pheif 2-0  
1685 Alexander Pfeif 1-2  

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Vdi min Familie er icke videre end ieg og min Kieriste, een pige hvis tieneste er ude til paashe, Peder Larsen Tambur som er i Hans Maytz tieneste, derforuden min gl.  Værmoder een enche, opholder seg hos mig i sin høje alderdom saa længe Gud behager, nu i sine 73 aar, til vitterlighed under min egen haand,

Datum Bou 11 Febr: 1681.

Bendix Knuds: eghd.  

I min Husholdning er ieg aldeene en fattig gl: mand over 82 aar, elders er vel et qvinfolch til Huse hos mig, dog icke ofte Hiemme.  Som tilforn uden tviel er blant- andre dislige optegnede, til vitterlighed under mit eget nafn, som min datters søn maa for mig shrive.

Molde 14 Febr. 1681.

Olle Peders

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Olluf Pederßen fattig

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Vdi min Husholdning er icke videre personer end mig, min hustru og tvende børn, een søn og en datter, til vitterlighed under min egen Haand.

Molde d: 9 Febr. 1681.

Petter Lars : eghd.

 

Udi min ringe husholdning, min kone, datter, og min kones søsterdatter, tilsammen 4 personer.

Molde d: 15 Febr: 1681.

Niels Matzen    eghd..  

 

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Niels Madtzen 6-0

1684 Niels Matzen 1-2  
1685 Niels Madsen 1-0  

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

I min Familie er ieg med min Kiereste og søn Peder ofer 12 aar. 3 Personer, og icke videre som optegnes kand.  Testerer ieg med egen haand.

  Bou 11 febr: 1681.

Anders Knuds  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Anders Knudtzen 12-0
1684 Anders Knudßen vil boe her i Byen 1-0
1685 Anders Knudßen vil boe her i Byen 0-2

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Jeg undershr. angifer min Familie, nemlig mig self og min Kiereste med 3 børn, dend eldste er paa det 6te aar, og så min moder i huset, som er for sig selff.

Molde 15 Febr: 1,681.

Hans Anders:  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Hans Anderßen 3-0
1684 Hanß Anderßen 1-0
1685 Hanß Anderßön fattig

  Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

I min Familie er icke videre end min Kiereste, ieg og een tieneste pige bevidnes i min mands absentz med egen haand

         Molde 14 Febr: 1681.  

            Johanna Handsdtr: Ole Knudsens. eghd.

 

Anlangende min Familie at afgive, da er ieg og min Kiereste og een liden tøss under 12 aar gammel.

Onnen d: 12: Febr: 1681.

Svend Peders : eghd.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Suend Pederßen 9-0
1684 Svend Pederßen 2-0
1685 Svend Pederßen 1-2

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Anlangende mine folch, da er ieg og min Kiereste toe, elders hafer ieg een dreng og een tøss, som er tienesteløs om 3 uger.

                                                      Erich Knuds : eghd.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Erich Knudtzen 12-0  
1684 Erich Knudßen 2-0  
1685 Erich Knudßen 1-2  

 

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Thomas Willumsen siger sig icke at kand angifve sig og de sine under Borgeriet, effterdi hand for rum tid siden haver opsagd sit Borgershab og lever som een anden Bonde og avelsmand af sin iord: Vidner på Hans vegne effterhans given svar med egen Haand.  

Molde 15 Febr. 1681.  

Niels Hansen Cimber.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Tomas Willamßen 6-0  
1684 Jonas Willumßen Sagt opsit Borgerschab 3-0  
1685 Jonas Willumßen Sagt op sit Borgerschab

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Jeg er ickun med min Kone self anden, noch hafer jeg til bordz min Kones broder, som er vanfør udvortes, og vanhelsig indvortes.  

Ex Molde d: 15 Febr. 1681.  

Niels Hansen Cimber:

Degn paa Ladeplatzsen.  

 

Andre Vohnhaftige paa bem!:, Ladeplatz, som tilforn har veret Borgere, og Borgerencher, og andre der lever uden brug og næring. J min Familia er icke videre end ieg og min Kiereste, min søii Johan haver kort tid veret Hiemme, og reiser straz bort igien paa sin egen Werb: testerit med egen haand,

Molde 14 Febr. 1681.

Robert Tou, eghd.

 

I min Husholdning er ieg self een gl: fattig mand med min gammel Svage og lenge Sengeliggende Hustrue gl: ved 70 aar: sampt tvende mine Stiffdøtre, dend ene vandfør, som vel vitterlig er og en Søn som haver tilsagt sig udi tieneste paa en fremmed sted, detz til Witterlighed under min egen haand.

Ex Molde 14 Febr - 1681.

Olle Knudsen. eghd.  

Nevnt blant Romsdals utliggere (dvs. borgere i Molde) 1683-1685.
1683 Olle Knudtzen 8-0
1684 Olle Knudßen 1-0
1685 Olluf Knudßen fattig

Romsdals utliggerborgere og byskatten  Kilde: Tore H. Vigerust

Aage Aagesen med sin qvinde og datter, forældrene er gl: folch. Sophia Willumsd: gl: Borgerenche, dog nu icke brugende Ringeste næring, og hendes tvende døtre, bemelte Vilchor er nu meget tynde. Giønete sl: Søren Pedersens gl: Borgerenche, og heddes dather Elen Sørensdtr: hendes vilckor er icke helder synderlige.  Jørgen Althand med kone, værfader og værmoder, siger at vilde Reise till Bergen i Sommer.  

Knud Bersvendsen og hans Kone og Søster, hand har boet i Volgart udi Tydshlanl for en Borger i 18 aar effter sin beretning, og som de vare udplyndrede i den der Krigstid, haffer de søgt sin reterade til Romsdallen forleden Høst, hvor hand er fød, og icke lenger forbliver her end ved første beleilighed at komme til Kiøbenhafn, efftersom. her falder ingen Fortieneste for hans arbeide, thi hand er een Carosse Macher.

Lars Fabiansen og hans qvinde, meget fattige og haver et huus fult af smaae Børn.    

Haandverchfolch paa bemt: Ladested:

Mester Jacob Werner, Barbier self 4de med qvinde og børn, sønnen gaar i Latinshe Schole.  
Simon Baker self 4de med Kone, gl: moder som har overgivet alting til sønnen og søger hans Dug og dich, sampt en gl: svag tøss.  
Lauritz glasmager og hans qvinde.  
Svend Jensen, Schredder og hans qvinde.  
Anders Schredder og hans qvinde.  
Peder Schredder og hans qvinde, gl: solch og deres datter Anne Pedersdtr. som ernærer sig og sine forældre med Syen og Veffven.  
Olle Jonas: Schredder, ung Karl, vil til Kiøbenhafn med forderlighed,  
Lartz Schredder og hans qvinde.  
Just Pers: Snedkier og hans qvinde.  
Olle Messingsmed og hans qvinde.  
Peder Skomager og hans qvinde, som nu efter Paashe fløtter på Landet.  
Hans Skomager og hans qvinde.  
Knud Skomager og hans qvinde.  
Svend Feltbereder og hans qvinde.  
Iffver Smed og hans qvinde.  
Veffver Maren.  
Veffver Marte.  
Lauritz Estensen Veffver ogsaa hans qvinde med et Huus fult udaff smaa Børn.

 

Gemeene Husfolch Paa fornrm: Platz.

Troon Recheness og hans qvinde, arbeidsføre, dog fattige, hans søster og søsterdatter ligesaa.  
Peder Bottels: og hans qvinde, som tigger, deres søn arbeidsfør.  
Baltzar Thrundsen og hans qvinde, arbeidsfør.  
Søndmørs Rasmus og hans datter, han svag og hun arbeidsfør.  
Steffen Rasmus: og hans qvinde, arbeidsfør,  

Thue Anne, fattig og ælendig soldats enche.  
Enchen lelli Rechnes, fattig enche.  
Niels Bottols: og hans qvinde, arbeidsføre.  I samme huus en fattig faderløs pige nefnlig Ingebohr.  
Peder Larsen gl: soldat, dog nu frie, og hans qvinde, begge arbeidsføre.  
Anders Olsen og hans kone, arbeidsføre.  
Jørgen Lambertsen og hans kone, arbeidsføre.  
gl- Hendrieb Snedkier og hans kone, kl. folch.  
En gl.  Enche, som man kalder Hans Maret, 1 gl. tøs og 1 ung tøs, som er arbeidsføre.  
Halvards Ahleed, een enche, hendes søn Olle Haldvardz: gl.  Soldat og blesseret.  
Friderich paa Bachen, hans qvinde, gamle folch, datteren ofver 12 aar, en liden vanhelsig pige, ved nafn Giertrud.  
Peder Meech, hans kone, gl. svage og husarme.  
Karen Peder Pouls: gl. enche og hendes datter, begge husarme.  
Enchen Skevig Karen og hendes datter, arbeidsfør.  
Find og hans qvinde, han gl.  Kongens Baatsmand hans værbroder Anders gl. soldat, nu fri, og værsøster Birgithe, sorti er arbeidsfør.  
Semunds Brit med datteren, arbeidsføre og en søn, vanhelsig 
Erich paa Broen og hans kone, arbeidsføre, og gl. værmoder SI, Olle Guttormsens 2de døtre, arbeidsføre.  
Halsteins Anne, gl. og skrøbelig enche.  
Lars Olsen og kone, eldgl. og husarme.  
Olluff Knudsen gl.  Baadtzmand og kone, udi samme huus 1 vanfør tøs.  
Erich Kipper og hans datter, som ere arbeidsføre, hans qvinde har lenge veret vanvittig.  
Halvord Larsen, arbeidsfør enchemand.  
Enchen Anne Olle Pedersens arbeidsfør.  
Captein Anders og hans hustøs, arbeidsføre.  
Hans Nielsen hos sin vanføre og sengeliggende moder.  
Iffver Smed og hans qvinde, arbeider for sin føde.  
Haraldz Marit, gammel tulvuren enche.  
En tøss hos Peder Iffersen soldat som er arbeidsfør.  
Steinoer, en gl. soldats enche.  
Olle ved Saugen og hans gl. svage og husarme.  
Olle Olsen gl. soldat, og hans kone, arbeidsføre.  
Gulbrand og hans kone, arbeidsføre, i deres hus hans gl. svage værmoder.  
Enchen Ingelev Guldsmids, arbeidsfør og en hustøs Sye Margrette og arbeidsfør.  
Sundmørs Anne i hus hos Niels Madzen, arbeidsfør.  
Marete Fratzmands gl. og svag.  
Lille Knud Kipper og hans kone og datter, arbeidsføre.  
Otte Kipper og hans kone, arbeidsfør.  
Olle Bottolsen og hans kone, arbeidsfør
Clemet og hans qvinde med søn og datter, husarme.  
Olle Engelsen og hans kone, arbeidsfør.  
Johan på Røysen, hans kone, arbeidsfør.  
Sammesteds en huuskone, Giertrud, arbeidsfør.  
E'sten paa Røysen og hans kone, arbeidsfør,  
Hans Børresen, hans kone og 2de børn, arbeidsfør.  
Hans Smidz Sigrid med sin søn og datter, sterch, dog fattig og ælendig.  
Tyche Brit, arbeidsfør.  
Marit Christensdatter og store Brit, begge arbeidsfør.  
Anders Kiøstelseii og hans qvinde arbeidsføre en hustøs.

Kirsten Arntd: arbeidsfør.  
Sallmon og hans qvinde, arbeidsfør, hans søster gl. og udarm.
Anne i Krubben, husarm og schrøbelig.  
Engell, gl, og husarm tøs, ibid til hus 1 Anne Larsdatter, 2 Birgitte Rasmusdatter, arbeidsføre.  
Sundmørs Brit, arbeidsfør.  
Maren paa Røysen og Maret ibid, begge gl.  
Kirsten Larsd: og hendes tøs, arbeidsfør.  
Kirsten Clemmensd: arbeidsfør.  
Hans Hermansen, arbeidsfør.  
Maret Semundsd: udi SI.  Aamundtz huus, arbeidsfør.  
Johanna Meech. gl. og udslæbet tøs,

   

Borgere paa bemlt: Molde Ladeplatz, formener/: at efterdi vi boer ude paa Landet, men daglig maa betalte Consumptions rettighed aff hvis til deres Husholdning indkiøbes:/ de og da bliver fri for folchechatten, anlangende deres egen personer med qvinder og børn, utidtageii tienestefolchene som de bør aldene at gifve for.  

Ansl:   samptlige husfolch paa bemd: Ladested kand icke fortiene deres føde og underholdning ved anden middel, end mendene ved fordringschab og smaae arbeid, og qvinderne sampt hustøsene ved deres spinden for got folch, dog haver nogle af dem tilforn givet liusmandssliat til Kongen, og hvilket de ere, faar fougden at forklare, og vil falde beml: fattige folch ibesverligt at shatte for deres arbeide, eftersom de maae give Consumtion af de vare de kand fortiene og indføre.

Vedøe Prestegaard udi Romsdahlen

d:      23 martij 1i681.

Anders Bredahl.

 

Veed saa inge modvillien at være udeluct og forglemt, men alde og een hver huusmand ledige qvindfolch og hustøser rictigen at være angifven effter tvende Dannemends tilkiendegifvelse i hvert Kirchesogn.  

Elders haver ieg icke anchrefven Vel Edle Hrr Major Rønne som ere Officerer ei heller forrige Hrr Capitain Bewerlow, efftersom dend første er udi virchelik Kongelig tieneste, og dend anden shatter af sin paaboende Bundegaard som en anden Bunde.  Naar ieg her om erholder aldernaad: underretning om befrielse eller antegnelse skal ieg og underd:  indstille deres families antegnelse.

 

                   Vedøe Prestegaard                   Ansatte fortegnelse at være 
                  
udi Romsdallen                         Rictig saa vit mig vitterlig er 
                  
d: 23 Martij 1681.                       testerer med underch. Haand

 

Anders Bredahl :