Romsdal Sogelag Årsskrift 1956

Folkeskatten 1681 for Aukra, Vågøy og Hustad.

Ved Herlof Grüner


Sandferdig Fortegnelse paa de Personer som vdj Agerøens Gield findis, og siunis at henhøre, till dend Naadigst paa budne
Consumptions og folcke skatt att vdgiffueæforfatted udi huert Sogn, med flyd som følger 1681.


Agerøens Hovedsogn.

Præstegaarden:

1 Pastor hrr. Hans Olsen Breier
3 Tvende døttre                                 om de skall
2 hans Hustrue                                   regnis med.
4 Tvende Tienistedrenge till Prestegaardens forarbeidelse sampt forenskab at giøre naar nogen aff Prestene skall reise till
Annexerne. Blant hvilke den ene er en soldat. Den ander haver staaet Rytter.
5 Tuende bunde tøsse til fæet.
6 j kocke pige, dog bunde tøs.
For uden disse fødis en gamell tøs, som er vanfør og skrøbelig og giffues brød for Guds skyld. Disligeste en gammel dreng
som er døff og kand og lydet tale og er suag og skrøbelig og fødis for Guds skyld huilke formodis der fore at forskaanis,
huis icke, blifver de vdstøtte till at søge føden hos andre, at Past. skall icke besuires med Vdgifter for deris skyld.
7 Brugis to drenge og en tøs til en Ødejord at dyrke, den skylder 1 1/2 spand, for huilken skattes og skyldis aff Pastore udi alle Contrubitioner og smaae redsel som aff en Bunde, formoder derfore, for disse at nyde en Bunde rett, efter den 2 postis ind hold, om Consumptionen på Landet.
      Medtieneren hrr. Jens Christensen er Vgift, og haffer ingen huusholdning, mens søer Pastoris bord.

     Jeg Petter Mortensen tillforn Borger till Throndhiem og boendis j Lyng Wær er aff dend gode øfrighed tillsat at være Gastgeber for Reisende paa dett samme sted, angiffuer mig efter Kongl Maj. Befaling
1 Jeg og myn Quinde
2 j tiennistedreng i fremste voxter, og j lyden halff Voxen dreng.
3 j liden tienniste tøs 14 aar.
                      Dette i all sanhed bekiender Jeg med myn egen haand.
                             Actum Lyng Vær d. 2 April 1681.
                                                            Petter Mortensen, Eghd.

Klockeren til dette Sogn er ved døden affgangen j December 1680. Encken ved icke om hun bliffe j bestillingen, paaboende Jord, skylder 1 vog 1 pund fisk. Den haffuer Klockeren skattet som en bunde udi alle paabudne contributioner saa og andre geistlige, for huilcken aarsage skyld, ingen kunde endnu bekomis till Klocker, pamodis derfor, at saadant mjldelig ansees, og Encken nyde bunde retten ellers bliffejorden øde.
    Haffuer j dreng og j liden tøs.
    Trafiqerende findis icke i dette Sogn.

Husfolck i dette Sogn:
Ingebret Orset med sin qvinde, begge arbeidtzfore. Ingen Børn.
Oluff Ellevsen Misund med sin qvinde og 2 smaa Børn er vell arbeidsføre, mens dog meget fattigt folck.
Knud Bløe self arbeidsfør, med hustrue en skrøbelig qvinde som mesten holder ved sengen, haffer ingen bom mens er dog
fattige.
Lars Hole med sin qvinde, begge arbeidsføre, dog fattige.
Magnild Egdal, en gammel og skrøbelig huusqvinde, som intet kan fortiene.
Endre Wen Wold, skrøbelig, haffuer og en Vanfør quinde og et spedalsk Bam.
Iffuer Hollen med sin quinde, begge arbeidsføre, haffuer j søn 12 aar.
Niells Joensen Orten med sin quinde haffuer 3 smaa børn, er self skrøbelig og nærer sig aff fiskeri, dog temelig (armelig?).

Onens Capell og fiskeVær.


Huusfolck:
Johans Andersen med sin quinde begge arbeidsføre haffuer 4 vmyndige børn, nærer sig aff fiskerie.
Lars Arnesen med sin quinde og j urnyndigt barn, er skrøbelig aff tarmsig, nærer sig aff fiskerij, dog armelig.
Ingebret iffuersen Huusøen med sin quinde, ingen børn, ere arbeidsføre og nærer sig aff fiskerie.
Jon Larsen ibid. er vell self arbeidsfør, nærer sig aff fiskeri, mens hafver en suag quinde og 2de vmyndige børn.
Ane Arnesdatter en fattig Encke som tigger og hafver j vmyndigt bam.
Hilde ibid. en Encke er arbeidsfør, men fattig.

Harøens Capell.


Huusfolck:
Arne Knudsen Røsock med sin quinde begge arbeidsføre, ingen børn.
Jørgen ibid. med sin quinde og 3 vmyndige børn, lidet arbeidsfør, og bruger fiskerj.
Niels Morsund, med sin quinde skrøbelig aff tarmsig, ingen børn.
Peder Andersen Brun Vold, med sin quinde, arbeidsfør.
Iffuer Styrkersen ibid, med sin quinde, arbeidsføre, haver 2 vmyndige børn.
Ørja Røsock med sin quinde og 2 vmyndige børn, noget arbeidsfør.
Iffuer Ericksen Harnes, suag og skrøbelig, haffer quinde og 3 smaae nøgne børn.
Anders Haagensen Myren med sin quinde, begge Arbeidsføre.
Alle disse Huusfolck j begge disse Capeller, hafver intet andet at nære sig med, end fiskerj, og naar det slaae feill, eller og storm og uvær staae lenge paa, da maa de baade tigge og sulte.

Vogøe Annex Sogn :

J dette Sogn er ikkun Een Vdligger som dog bruger ringe handell. Hand angiffuer sig saaledes:
1 Jeg self Daniel Jonson, som er Vanfør, med min Quinde som og er skrøbelig.
2 En Voxen Dreng, Søfrenn Hoversøn.
3 En voxen pige Karen Thruntsd.
4 Een liden dreng ved nafn Anders Olsen som endnu icke hafver gaaet til cacramentet, formoder ham frij.
                        Biønsund d. 20 Martij 1681.
                                                            Daniell Jons. Eghd.

Huusfolck i dette Sogn:
Styrker Stavig, med quinde og j voxen datter, Hand self og datteren arbeidsføre, mens quinden skrøbelig, nærer sig aff
fiskerj.
Jacob Knudsen Tomes og hans quinde, begge arbeidsføre, dog fattige. Hafver 4 vmyndige børn.
Valborg Stavig
Valborg Haaset
Begge gaaer om med pose og staff.
Oluff Andersen Eidemstrand, og hans quinde, begge arbeidsføre, ingen børn.
Einar Hatle og hans quinde, begge arbeidsføre, haffe 2 smaae børn.
Lasse Houckaas og hans quinde vdleffet gammel mand og betler hafver ingen børn hos sig.
Brite Dale, fattig huusquinde, dog noget arbeidsfør.
Anders Syltesetter og hans quinde, arbeidsføre men fattige.
Jon Remmem og han quinde, arbeidsfør, ingen børn.
Anders Genb j Rødalen, med sin quinde, gamble og skrøbelige og nærer sig med betlerj, ingen børn.
Gurrj Rimen, arbeidsføer.
Knud Poffuellsen Ochellberg, arbeidsføer, mens hafver een vanfør quinde, ingen børn.
Marit hos Anders Øgaard frisk og ferdig.
Ingerij hos Kiøstelsøn Malmedal tilholdendis, frisk og ferdig.
Rasmus Peders, Hoel med sin quinde, arbeidsføer.
Ragnil Langøen, huustøs, frisk.
Peder Jellen med sin quinde, arbeidsføer.
Oluff Arenson, ledig dreng men vanfør.
Britt Oure, huustøs.
En huusquinde hos Gunder Oure, fattig og hafver j barn.
Gunild Lien, huustøs, arbeidsfør.
Malj. Lien en gammel kjerling som betler.
Elen Hagaasen huustøs, frisk og arbeidsføer.
Joen Sommernes, enckemand, dog for alder og skrøbelighed forlatt sin gaard.
Willum Thue, j ungkarl.
Hans søster holder huus for sig selff og er frisk.

Hustad Annex Sogn:

Oluff Poffuels: aff Rumsdal og vdligger til Trondhiem boende vdj Skutholm, Angifver sin huusholdning som følger:
1  Sig selff og sin quinde.
2. Tuende tienistedrenge.
    Den første Anders Cornelisøn, den andre Lambert Iffuers, som er Soldat.
Videre folck haffuerieg icke testerer
                                                            Oluff Poffuells. Eghd.

Joen Bendixen Vikan vdligger til Throndhiem, angiffuer sin huusholdning, som følger:
1. Sig self og sin quinde.
2. j tienniste dreng, Oluff Hans, som er Soldat.
3. j tiennistepige Elen Andersdtr, huis aar er ude til Johan, formoder at jeg bliver frj for hende.
                                                            Jon Bendixen Male, Eghd.

4 Oluff Danielsen Storholm, vdligger til Throndhiem, angiffuer sin huusholdning saaledis:
1. sig selff og sin quinde.
2. j tienestetøs.
3  j tienniste dreng og j tøs som brugis til en Ødegaard at dyrke, for huilcken gaard, hand skatter og skylder som en Bun-
de, formoder der fore samme dreng og tøs at nyde en Bunde rett.
                                                            Oluff Daniells. Eghd.

Huusfolck i dette Sogn:
Christen Neerland sampt hans Quinde, gamell og skrøbelig.
Anders Iffueresen Hustad, samt hans quinde, arbeidsføre.
Albrickt Vikan med sin quinde, arbeidsfør, dog fattig.
Lars Toersen Skudholm med sin quinde, arbeidsfør men fattig.
Disse Huusmend hafver ingen anden stilning end fiskerj, naar det slaaer feill eller storm og Vuær er for haanden maae
de enten suite eller betle.
Romsdals Britte tilhollende hos Jon Wollan, arbeidsføer.
Kirsten Larsdtr. Vicken, en huustøs, arbeidsføer.
Andre ledige personer, vides icke at findis i dette Gield, og kunde antegnis.
Mens hulcke aff disse antegnede Huusmend, i skaten findis antegnede og giffue Kongl. Maj. skatt, der om veed fogden Iffuer Anders. best att giøre vnderretning, mens icke jeg, thi haffuer ieg ickun satt deris condition og leilighed saasom dend er.
Ellers lever en ung karll paa Hustad, som er Johan Frymands tiener og fuldmegtig offuer samme gods, ved nafn Hans Jørgen Castens:, mens efter som han skatter og skyller af 40 vog fiskis leie, ødegods, saa og Hustad huor hand boer lige ved en Bunde j alle ting formener hand sig at nyde dend frjhed som en Bunde.
Saalede-s at være j Sandhed som forskreffuet staar, og Ingen at være forglemt, beuindner ieg med egen haand.
                                                                Hans Ols: Breier.
                Ageroe Prestegaard d. 20 Martj 1681.

Riktig Angivelse og fortegnelse paa de Personer I Bo sogn som efter Kongl: Maj: forordning consumption shat Allerunder-
danigst haver at betale: til 1 termin.

1. En trafuqverende Borger Ved Navn Henrich lonsen Sverdtz.
Hans Familie bestaar vdi 3 personer
1. Hand selv som forbenevnt
2. En tienesteqvinde ved navn Giertrud Hansdtr.
3. En liden Dreng ved navn Christen Erichsen
2. Noch en Borger ved Navn Tomas Jørgensen (som nu lenge har været i Kiøbenhavn og ey endnu Hiemkommen) som formedelst sin fattigdom icke haver brugt nogen Borgerlig Næ ring vdi mange Aar saa hans formue icke kand være til consumtion shat en eniste gang at betale, som mange got folk vet vitterligt er.
Ellers er hans familie som folger:
1. Hand selv som ovenbenevnt
2. Hans Qvinde
3. hans son, en vng Dreng, ved navn Christopher Tomesen
4. En tienistepige heder Inger Torkildsdaatter
3. Her opholder sig i sine feedrene huse en vng Barbiergesell ved navn Peder Iversen Helt, Om hand for consumption noget skal skatte, veed Høyædle og Høygunstige herre Stift Amtmand best. Hand haver hid intil intet Brug, ellers er hand setv anden:
1. Hand selv som ovenbernelt
2. En Dreng heder Ole Pedersen
4. Klockeren Joen Nielsen, kand icke regnes for nogen Sædedegn, efterdi hand icke haver den mindste Hytte fri at bo udi, meget mindre nogen Sædegaard, og hans told og indkomst er saa gandske ringe, At der af ey et eniste Barn kand have sin ophold, mindre at skatte af, men hand maa føde sig og sene med sit fiskerie. Hans familie er 3 personer.
1. Hand selv som foreskrevet staar.
2. Hans Qvinde
3. En dreng Lars Hansen
5. Min egen familie som bestaar i efterfolgende personer:
Jeg selv, efter kongl: Maj : Allemaadigst forordning pro persona
1. fri.
2. min H kiere Hustru
3. tre tieniestepiger             For disse gives efter forord ningen om Consumptionen paa andet paragraph 4.  
    1. Karen Hansdtr.                        
    2. Anne Olsdtr.                           
    3. Anne Nielsdtr.                         
4. tre tinistdrenge                For disse gives efter forord ningen om Consumptionen paa andet paragraph 4.
    1. Anders Ellingsen
    2. Peder Olsen
    3. Tron Iversen

Deris navne som folkeskatten her i Sognet efter Allemaadigste forordning shulle vdgive:

Christen Erichsen       
Giertrud Hansdtr.          
Tiener Henrich Jonsen Sverdtz.
Tiener Henrich Jonsen Sverdtz.
Inger Torkildsd.
Ole Pedersen
tiener Peder Iversen Helt.
tiener Peder Iversen Helt.
Lars Hansen    tiener klockeren.
Anders Ellingsen
Peder Olsen
Tron Iversen 
Karen Hansdtr.
Anne Olsdtr.
Anne Nielsdtr.
tiner mig vnderskrevne.
tiner mig vnderskrevne.
tiner mig vnderskrevne.
tiner mig vnderskrevne.
tiner mig vnderskrevne.
tiner mig vnderskrevne.

                   
Thienistlose qvindfolk som sig her opholder:
Anne Iversdtr.             Disse ere gamle og vdarbeydet saa ingen tager den i Thieniste.
Marit Sæmundsdtr. 
Anne Olsdtr.

Marit Nielsdtr. havet et spebarn, kan derfor ey tiene.
Anne Siurdsdtr.
Ingen heste holdis her i Boe, eftersom det er et fiskerleye, men Bønderne paa Gaardene i Sognet haver hæste, hvilke for consumption ere forskonede.
Saaledis at være i Sandhed, og ingen med Villie eller Vidskab At være Vdeluct, bekiender Jeg Vnderskrevne
                                                Niels Andersen Ring
                                                    med egen haand.