Skuteregister for Molde

År Skipets navn Art Tonnasje Byggeår?sted Reder Skipper Diverse
1744 Concordia Brigantin 12 cl         England H. Holst/J. A. Eeg Peder Bang Tidl. "Good Intent"
1751 Gezina Catharina Hukkert 25,5 cl 1744 Rotterdam Hans W. Paust
1752 Gezina Catharina Hukkert 25.5 cl 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 18 cl. 1740 England Thomas Hamond
1753 Gezina Catharina Hukkert 25,5 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 18 cl. 1740 England Thomas Hamond
1754 Constantia Galeas 15 cl. 1742 Danmark Daniel Didrichsen
Hukkert 30,5 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 18 cl. 1740 England Andreas Hammer
1755 Galeas 15 cl. 1742 Danmark Daniel Didrichsen
Galeas 36,5 cl 1746 Danmark Henrik Schiøtt
Hukkert 30,5 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 18 cl. 1740   Andreas Bredal
Andreas Jakt 4,5 cl
1757 Galeas 36,5 cl 1746 Danmark Henrik Schiøtt
Hukkert 32 cl 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 19,5 cl 1742 England Andreas Bredal
Den franske Frøchen Jakt
1758 Moldegaard Brigantin 34 cl. 1756 England Hans Holst Andreas Benjaminsen Blom
Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 19,5 cl 1742 England Andreas Bredal
Galiot 13 cl 1756 Danmark Christen Gunsberg
1759 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Moldegaard Brigantin 34 cl. 1756 England   Andreas Benjaminsen Blom
1760 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Moldegaard Brigantin 34 cl. 1756 England   Andreas Benjaminsen Blom
St. Peder Galeas 32,5 cl 1749 Sønderborg Anders Bredal Senest nevnt 1768
de jonge Dargatz Jakt J. Dargatz
1761 Kristina Jakt J. Dargatz
Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 31 cl. 1756 England   Andreas Benjaminsen Blom
Galeas 32 cl 1749 Danmark Andreas Bredahl
1762 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 31 cl. 1756 England   Andreas Benjaminsen Blom
St. Peder Galeas 32 1/2 cl 1749 Danmark Andreas Bredahl
1763 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
Brigantin 31 cl. 1756 England   Andreas Benjaminsen Blom
St. Peder Galeas 32 1/2 cl 1749 Danmark Andreas Bredahl
1764 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Hans Paust
St. Peder Galeas 32 1/2cl 1749 Danmark Andreas Bredahl
1765 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Adam Chezeaux 1 reise
St. Peder Galeas 32 1/2 cl 1749 Danmark Andreas Bredahl 2. reise v/J. Petersen
Hukkert  9 1/2 cl 1747  Hans Bang Røpke Utgått 3. reise.
1766 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Adam Chezeaux
St. Peder Galiot 32 1/2 cl 1749 Danmark Andreas Bredahl
1767 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Adam Chezeaux
St. Peder Galiot 32 1/2 cl 1749 Sønderborg Andreas E. Bredahl
1768 Gezina Catharina Hukkert 32 cl. 1744 Holland Adam Chezeaux
St. Peder Galiot 32 1/2 cl 1749 Sønderborg Andreas E. Bredahl

BRIGANTIN: Kommer fra italiensk for sjørøverskip. Vanligvis et mindre, to-mastet seilfartøy med gaffelseil på begge master, over disse to lette råseil. 

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4

Niels Aboe
Jort Pedersen
Simon Carsteinson
Samuel Macheland
Hans Monck

Postiljon

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4 Ting for Fanne Ott. hvortil Toldbetjenten ved Molde Ladested Sr. Niels Aboe med Lensmanden Knud Kjøstelsen Ekrem og Ingebrigt Olsen Yttre Aarø stefnet velagte Mand Niels Pedersen Assens til at gjøre forklaret hvorledes de af hannem i hans Hus ertappede i 6 Anker franskt Brendevin, 2 Anker Hamburger Dito oc 4 Anker fransk Viin, er der indkommen, og kand sammesteds dend 11 April negtede i Jort Pedersen og Simon Carsteinsons Overværelse haver funden, saa oc at svare hannem til sin prætentoner for den Hinder og Ophold kand hannem samme Tid flrste Gang skal have gjort; saa og havde stevnet Kjøbmanden paa Skiberommet Postiljon fra Bergen, Samuel Macheland oc Skipper Hans Monck fra hvilken bemeldte Varersiges skal være ført i Land. - Nils Assens, Kjøbmanden og Skipperen mødte ikke. Vidnerne Jort Pederson og Simen Carsteinson forklarede "at de den 11te April ....... efter Sr, Aboes begjering fulgte ham til Niels Pederson Assens Hus, hvorda Aboe begjerede, at Niels Pederson vilde aabne sin Søbod, mens han der paa Embets Vegne kunde gjøre sin inquisition, hvilket han negtede og sagde sine Huse at kunne aabne og lukke naar han behagede, derpaa gikk Aboe til sit Logement oc imidlertid forføiede Niels Peders. sig til sin Søbod, med sine 2de tjenestepiger oc som Aboe igjenkom, bad han dennem som vilde være i Stuen at følge med sig og derpaa gik ned til Søboden, oc de var samme Søbodder igjenslagen og Niels Pederson med sinde 2de tjenestepiger indenføre, derpaa bankede Aboe paa Døren med Begjering at Niels Pederson vilde lucke hannem ind, men fik intet Svar, siden derefter om en half Times forløb, luckte Niels Pederson som var indenfore Døren op, hvorpaa dj med Aboe ginge ind i Søboden og der Sammested af ovenmeldte Viin og Btendevins ...... finde fjorten Anchere, og paa Søbodsloftet elleve Ankere i en Kornbinge nedgravet, derpaa lod Aboe dj - 14 Anchere af Søboden udbere, og da det var gjort oc han vilde hente dj elleve paa Søbodsloftet, lukte Niels Pederson Døren igjen, oc ei igjen vilde oplucke og beroede det saa med dj 11 Anchere omtrent 3 Timers Tid, hvor dj da igjen fulgte Aboe til Niels Pedersons, hvor de samme 11 Anchere hannem ble følgagtig; efter denne forklaring satte Toldbetjenten udj Rette oc formente dj fundne Varer ikke alene bør være confiskeret, men Eiermanden pligtig dessem Told, Consumption oc Omskatning, at udlegge og betale, saa vel som at Niels Pederson for gjorte Hindring udj hans inquisition derfore at lide og undgjelde og derpaa begjerede en endelig Dom.
(KIlde: Collins notater) 

1738

William Allan

Hoop

William Allan var skipsfører fra Skotland. Han dukket først opp i Molde 1738 som fører av en snav "Hoop" fra Edinburg.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1740

William Allan

Good Intent

William Allan var i Molde i 1740 med brigantinen "Good intent" av Montrose.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

 

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744

William Allan (Ahlandt)
Cancelliraad Holst
Jacob Andreas Eeg

God Intent
Concordia

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744 selger William Allan (Ahlandt) til Cancelliraad Holst og Msr. Jacob Andreas Eeg - til hver af dem 1/3 tilsammen 2/3 parter udj mit førende Skib tilforn kaldet God Intent, nu Concordia kaldet, - saavel hvad skibet angaar, som alt paa Skibets befindende Unnretniung. Selgeren underskrevet Willm. Allan.

Kilde: Collin

1749

William Allan
Holst
J. A. Eeg
Peder Bang

Good intent
Concordia


I 1749 solgte William Allan  "Good intent"  til Holst og J. A. Eeg. I Molde bys historie står det at Peder Bang overtok "Condordia" etter Allan dette året. 

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

 

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Tolder Aussig
Andreas Bredal

Concordia

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i Sr. Claus Lunds Bo pa Molde, hvor tolder Aussig fordrer Told af indført Varer med skipper Andreas Bredal fra St. Martin i Frankrig den 6/10 1756. Bredal førte Skibet Concordia hvoraf Lunds Bo eiede 1/4 Part 

Kilde: Collin

1767

John Ord
Toller Aschenberg

"Gezina Catharina"

I 1767 skyldte John Ord 1227 rd. i tollpenger og toller Aschenberg tok arrest i den siste ladning som Ord fikk til Molde - bygg og litt vin fra St. Martin med "Gezina Catharina"

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 1136: 1784 13/4

Søren Mørk
Jonas Alberg

Prudentia Alerthina

Molde Skifteprt. 1 p. 1136: 1784 13/4 Skifteretten samlet i Capt. Sr. Søren Mørkes Hus her i Byen for at registrere etc. efter Styrmand Jonas Alberg som har været med Skibet Prudentia Alerthina kaldet her fra Stedet, men efter at dette Skib paa en Reise fra Frankrig i Decmb. Md. f.a. var forlist ved Frøøerne i Fosens Fogderi, er paa Reisen fra indbemeldte Sted derhid af døden afgaaen.
Hans arvinger formodes at være 1 á 2 Søstre i Trondhjem - efter Proclama meldte ingen af Arvingerne sig.
Midler 28 - 2 - 14. Gjeld omkring 33 - 8 sk.

Kilde: Collin