Folketellinger

Folketelling 1665 er etter Bolsøyboka av Olafsen. Det ser ut til at det er en del forskyvninger i kolonnene. Ellers synes det å være en del feil avskrift fra originalen.

Folketelling 1664/66 er etter J. A. Schneider i Molde og Romsdalen (1905). Dette er kun et utdrag.

Romsdahlens Fougderies Mandtal

Pa alt Det Mandschab som findes i Samme Fouderie, saa og paa Drengebørn af it Aar gammel og der over Forfattet efter Høy-Øfrigheds Befalning Det Aar

Anno - 1701

Etter en avskrift som beror ved Romsdalsmuseet, tatt av kommunearkivar Johan Løkhaug, Trondheim.

Skatter  

Folkeskatten for Molde 1681 er under omorganisering, det fører til at en del lenker ikke virker for tiden.

Kommentarene som var lagt inn for enkelte personer i selve avskriften, blir nå flyttet til personsidene under Moldefolk.

I 1597 finner vi i  skattemanntallet for Fhanne Otting en særskilt liste over "drenge som tienner for fuldt lønn" - altså de drenge som står angitt for vedk. gård. Det er grunn til å anta at disse samlet oppførte drenge er hjemmehørende i Molde fjære og er altså enten tjenestedrenge i alm. forstand, eller betjenter hos handlende, hos embetsmenn eller ibestillingsmenn e.l.

 

  Diverse

Folk på 1500 - tallet i Eid

Her prøver en å samle inn opplysninger om folk som levde i Eid i Romsdal på 1500-tallet. F. eks.skriv Karl Myskja i bygdebok for Eid under Lerheim at  "Eit diplom i Riksarkivet fortel at sjølveigaren Hans Kortson i 1531 selde Teigen til Mads Jude". Kan dette være en forfar til Kort Hansen som vi hører drev handel i Molde først på 1600-tallet?

Les mer .....

 

Skuteregister

Skuteregister for Molde

 

 

 

 

Opplysninger om skuter i Molde blir etter hvert ført inn her. Hovedkilde er "Skuteregister for Molde 1744 - 1919" utarbeidet av Signy Jakobsen 1977. Til venstre "Moldegaards Prøve".

Mer.om skutene...